• Sonuç bulunamadı

Telekomünikasyon Yatırımları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Telekomünikasyon Yatırımları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2012 Cilt: 49 Sayı: 574

43

Telekomünikasyon Yatırımları ile

Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki:

Türkiye Örneği

Özet

Sınırsız insan isteklerinin sınırlı kaynaklarla idare edilmesi noktasında üretim, gelir ve refah seviyesinin arttırılması toplumların temel ekonomik amaçlarından birisini oluşturmaktadır. Bilgi ekonomilerinde en önemli faktörlerden biri olan tek-noloji değişkeni, bilginin bir üretim faktörü olarak karşımıza çıkmasında ve kay-nakların optimal olarak idare edilmesi noktasında önemini artırmaktadır. Bu bağ-lamda çalışmanın amacı bilgi ekonomisi perspektifinde teknolojinin rolü ve öne-mini irdelemektir. Çalışmada 1990:1–2010:4 yıllarını kapsayan dönem içinde Türkiye’de telekomünikasyon yatırım harcamaları ve ekonomik büyüme değiş-kenleri çeşitli yöntemler ile (nedensellik ve eş-bütünleşme gibi) analiz edilmekte-dir. Elde edilen sonuçlar telekomünikasyon yatırım harcamaları ve ekonomik bü-yüme arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Telekomünikasyon, Eş-bütünleşme, Nedensellik, Teknoloji, Ekonomik Büyüme

The Relationship of Telecommunication

investments and Economic Growth: The Case

of Turkey

Abstract

Improvement of the production, income and welfare, is one of the basic economic goals of the societies in order to cope with the unlimited human demands with limited resources. Technology variable, which is one of the most important fac-tors in knowledge economy, is gaining importance for making knowledge a pro-duction factor and optimal resource allocation. In this respect, this study aims at analyzing the role ands importance of technology from the perspective of know-ledge economy. In the study, the telecommunications expenses and economic growth variables of Turkey between the dates 1990:1-2010:4 are analyzed by va-rious methods (by Granger cointegration models and scale). The results show a uni-directional relationship between the telecommunications investment expen-ses and economic growth.

Keywords: Telecommunication, Co-integration, Causality, Technology, Econom-ic Growth

Yusuf AKAN1

Cem IŞIK2

1 Prof. Dr., Gaziantep Üniversitesi 2 Yrd. Doç. Dr., Atatürk

Üniversi-tesi

Referanslar

Benzer Belgeler

A quite different scenario happens if a condensate of atoms with two different hyperfine states is pumped by a laser field far detuned from the atomic transition [30, 31]; that

Sami Ulus Children ’s Health and Diseases Training and Research Hospital, Ankara, Turkey; e Department of Pediatric Infectious Diseases, Selcuk University, Konya, Turkey; f

Red and black crystals of compounds 4 and 7 suitable for X-ray diffraction analysis were obtained by slow evaporation of an ethanol solution at room

Bor gideriminde etkili olan adsorban madde için Box-Behnken deney tasarım yöntemi kullanılarak pH, adsorban madde miktarı ve başlangıç bor konsantrasyonu gibi parametrelerin

Batı Fırat yakasında Keban provensinin birincil cevherleşmeler, dolomitik kireçtaşlarına bağımlı, yaygın gümüşlü Mn oksitleri ve Keban magmatitleri ile Keban

Biz de bu amaçla, her biri önemli birer tarihi belge olan minyatürlerde resmedilmiş olan, sultan eğlence sahnelerinin ikonografyası içinde yer alan çalgı

Lord Byron’ın Türk Hikâyesinden Bir Kesit- Gâvur Adlı Eserinde Türk İmgesi.. Turkish Image in Lord Byron’s The Giaour, A Fragment of A

İlk tasarımınızı ve yaptığınız düzeltmeyi göz önünde bulundurarak elmanın kararmasını önlemek için tekrar tasarım yapınız. Tasarımınızın son halinin ana