• Sonuç bulunamadı

Jenerik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Jenerik"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

VOLUME • CİLT: 42 • ISSUE • SAYI: 2 DECEMBER • ARALIK 2020 ONLINE ISSN: 2587-2672

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İ K T İ S A D İ V E

İDARİ BİLİMLER

D E R G İ S İ

MARMARA UNIVERSITY JOURNAL OF

(2)

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

6 Aylık Hakemli Akademik Dergi / Biannual Peer-Reviewed Academic Journal Volume • Cilt: 42 / Issue • Sayı: 2 / DECEMBER • ARALIK 2020

ONLINE ISSN: 2587-2672

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Adına İmtiyaz Sahibi • Owner: Prof. Dr. Erol ÖZVAR (Rektör • Rector) Marmara Üniversitesi İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri Adına İmtiyaz Sahibi • Owner of the Journal Prof. Dr. Sadullah ÇELİK

Yayın Kurulu / Editorial Board Prof. Dr. Sadullah ÇELİK Prof. Dr. Hakan YILDIRIM Prof. Dr. Nail YILMAZ

Danışma Kurulu / Advisory Board

Prof. Dr. A. Hayri Durmuş (İstanbul Ticaret Üniversitesi), Prof. Dr. Ali Güzel (Kadir Has Üniversitesi), Prof. Dr. Erol Özvar (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Gülden Ülgen (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu (Yeditepe Üniversitesi), Prof. Dr. Helmut Persteiner (Johannes Kepler Üniversitesi), Prof. Dr. İ. Sadi Uzunoğlu (Trakya Üniversitesi), Prof. Dr. Jean Marcou (Grenoble Institute), Prof. Dr. M. Emin Arat (Fenerbahçe Üniversitesi), Prof. Dr. Ramon Avila (Ball State Üniversitesi), Ord. Prof. Dr. Ruut Veenhoven (Erasmus Üniversitesi), Prof. Dr. Suat Oktar (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Şevket Pamuk (Boğaziçi Üniversitesi), Prof. Dr. Taner Berksoy (Piri Reis Üniversitesi), Prof. Dr. Tunç Erem (Marmara Üniversitesi).

Yazı İşleri Md. (Editör) / Editor-in-Chief Prof. Dr. Ahmet YILMAZ

Alan Editörleri / Field Editors

Prof. Dr. Ahmet Demirel (Siyasal Bilgiler) Dr. Öğr. Üy. Ahmet Başcı (İşletme) Dr. Öğr. Üy. Togan Karataş (İktisat) Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi /Address Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy / İSTANBUL Tel: +90 216 777 30 00 Fax: +90 216 777 30 01 E-Posta: iibdergi@marmara.edu.tr

Marmara Üniversitesi Yayınevi / Marmara University Press Adres: Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy, İstanbul

Tel/Faks: +90 216 777 14 00 Fax: +90 216 777 14 01 E-posta: yayinevi@marmara.edu.tr

M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, ECONLIT, EBSCO, ULRICHSWEB Global Serials Directory uluslararası veritabanları ile ULAKBİM ulusal veritabanı tarafından taranmaktadır. Dergide yayımlanan makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Makalelerin yayım hakkı M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’ne aittir.

Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences is an academic journal semi-annually published in June and December. Our journal is internationally indexed in ECONLIT, EBSCO, ULRICHSWEB Global Serials Directory and nationally indexed in ULAKBİM. The Marmara University Journal of Economic and Administrative Sciences holds the publication right of the articles and the articles cannot be used without proper citation.

(3)
(4)

IV

İçindekiler / Contents

21. YÜZYILDA (EVRENSEL) TEMEL GELİR TARTIŞMALARI*

21. Yüzyılda (Evrensel) Temel Gelir Tartışmaları

Universal Basic Income Debate in the 21st Century

Hikmet Gülçin BEKEN ... 180

The Effect of Socio-Economic Variables on Public Sector Performance: An Empirical

Analysis on Public Expenditure in Turkey

Sosyo-Ekonomik Değişkenlerin Kamu Sektör Performansına Etkisi: Türkiye’de Kamu

Harcamaları Üzerine Ampirik Bir Analiz

Nagihan BİRİNCİ, Osman Murat TELATAR ... 202

Türkiye’de Dijital Bankacılık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

The Relationship Between Digital Banking and Economic Growth in Turkey

Esra BULUT, Gülay ÇİZGİCİ AKYÜZ ... 223

Social Transfers and Unemployment Duration: An Empirical Evidence of the EU and Turkey

Sosyal Transferler ve İşsizlik Süresi: AB ve Türkiye’den Ampirik Bir Kanıt

Fadime İrem DOĞAN ... 247

Government Intervention in the Space Sector: Policy Recommendations for Turkey

Uzay Sektörüne Devlet Müdahalesi: Türkiye İçin Politika Önerileri

Türksoy EMEN ... 265

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık

Durumlarının Tespitine Yönelik Bir Alan Çalışması

A Field Study for the Determination of Financial Literacy States of Kahramanmaraş Sütçü

İmam University Undergraduate Students

Cem ENGİN, Arif Selim EREN, Oğuz Emre BALKAR ... 283

Is Benford’s Law Effective in Fraud Detection for Expense Cycle?

Benford Yasası Gider Döngüsünde Hile Denetimi İçin Etkili mi?

Emre ERGİN, İlkay Ejder ERTURAN ... 316

(5)

Good Forecasting or Information Leakage Explaining Market Behavior Prior to the

Announcement of Sovereign Rating Downgrades: Evidence from Turkey

Ülke Kredi Derecelendirme Notlarının Düşürülmesine İlişkin Duyurular Öncesinde

Piyasanın Davranışını İyi Tahmin Mi Bilgi Sızıntısı Mı Açıklıyor: Türkiye Örneği

Saim KILIÇ, Ali ALP, İhsan Uğur DELİKANLI ... 327

Daily Volatility Analysis of Bist 100 Constituents Between 2018-2020

Bist 100 Bileşenlerinin 2018-2020 Arası Dönem İçin Oynaklık Analizi

Cavit PAKEL, Kadir ÖZEN ... 340

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Borsalar Arasındaki Oynaklık Yayılımı

Volatility Spillover Between Developed and Emerging Stock Markets

Zekai ŞENOL, Hakan TÜRKAY ... 361

Uluslararası İç Denetim Standartları Kapsamında Yürütülen İç Denetim Faaliyetlerinin

Kurumsal Yönetim Kalitesi Üzerindeki Rolünün Çoklu Regresyon Analizi İle Değerlendirilmesi

Evaluation the Role of Internal Audit Activities Carried Out Within the Scope of

International Internal Auditing Standards on Corporate Governance Quality With

Multiple Regression Analysis

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu araştırmada bireylerin dijital finansal tutum ve dijital finansal davranışlarının kripto para kullanımı ve alt boyutları olan algılanan fayda, kullanım kolaylığı,

Bülent Batuman’ın Milletin Mimari- si: Yeni İslamcı Ulus İnşasının Kent ve Mekân Siyaseti kitabı, kentsel uygula- malarla İslam arasındaki ilişkiyi araş-

Özden (2021), tarafından tüketicilerin benlik kurgusu ve anlık satın alma eğilimi arasındaki ilişkisi üzerine yaptığı bir araştırmada katılımcıların gelir

Türkiye’nin 2023 yılı için hedeflenen arz güvenliği, enerji arzında yenilenebilir enerji kaynaklarının %30, jeotermal enerjiden elektrik üretimi kurulu gücünün 600

Bunun için model, çok kriterli karar verme ve bulanık kümeler teorisine dayalı olarak tasarlanmıştır; bu modelde, bulanık FUCOM kriterleri ağırlıklandırmak

Çalışmanın bu bölümünde, bir yönetim modeli olarak EFQM Mükemmellik Modeli ve toplam kalite yönetiminin belediyelerde uygulanabilirliği konusundaki tartışmalara

Strategic Public Management Journal (SPMJ), Issue No: 2, pp. 7 Bu yetki, uzun yıllar yerel yönetimlerin özerkliğini anlamsız kılacak derecede yaygın ve etkili

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yılda üç kez Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanan hakemli bir dergidir.. Dergide yer