• Sonuç bulunamadı

Edebiyat ve fıkralar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Edebiyat ve fıkralar"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

EDEBİYAT ve FİKRALAR

B

A B IÂ Lİ uzun senelerden beri ayrı bir edebiyata ve m i­

zaha sahip olan bir yerdir. Yetiştirdiği kalem erbabı, mizahımızın daima tuzu biberi olmuştur.

B iz neler gördük. K im lerle düşüp kalkmadık!

Bu mesleğe intisap eden öyle şahsiyetler bilirim ki, vak’â- lan , hâdiseleri, hiçbir zaman bayatlamaz; daima taze ve du­ manı üstündedir.

Meselâ üstâd Süleyman Nazif merhum ne kadar nüktesiz chıâsı kuvvetli bir zat idi. Bursa mektupçuluğundaki memuriyet hayatından muharrirlik mesleğine intisâp eylediği güne kadar öyle nükteleri vardır ki adam dinlemeğe doyamaz. Birkaç ta­ nesini nakledeyim.

• * *

Süleyman N azif merhum, Valilikten ayrıldıktan sonra,

tekaüt aylığına kudretli kaleminin mahsulünü de ekleyerek yaşamağa çalışırdı. Bu yüzden malî sıkıntıdan kurtulamayan üstad b ir gün Osmanbey’deki Haylayf birahanesinin taraçasın- da otururken bir dilenci sadaka diye elini uzatır.

Üstad sorar:

— Sen okuma yazma bilir misin? Dilenci:

— Nereden bileceğim beyim, görüyorsunuz ki bir lokma ekmeği bile dilenerek edinebiliyorum.

Süleyman N azif hiddetle:

— Yaa, der, okuma yazma bilmediğin halde dilenmeye

utanmıyor musun?

* * *

İstanbul’da Sevaid adlı bir vapur vardı ki, bazen Marma­ ra ’da bazen Karadeniz’de seyrüsefer ederdi.

Vapur oldukça köhne ve tamire muhtaç halde bulunuyordu. Sevaid vapurunun kazasız belâsız sefer etmesi eski gem i­ ciler için bir mizah sermayesi olurdu.

Süleyman N azif Bursa’da mektupçu iken Mudanya sahil­ lerinde bir ceset bulundu Aynı gün de Sultan İkinci Abdül- hamid’in yaverlerinden Miralay Halil beyin denize düştüğü ve cesedinin bulunmadığı rivayeti çıktı.

Sultan İkinci Abdülhamid, yaverinin birdenbire kaybol­

masından türlü vehimlere düştüğü için, sahili olan vilâyetlere cesedin dikkatle aranması hakkında şiddetli emirler verildi.

Vilâyet erkânı ile birlikte cesedi tetkik eden Vali Refik Mümtaz Paşa, cesedin, eşkâlinden ve üniformasından Halil Beye ait olduğuna şüphe etmemekle beraber Y ıldız Sarayının vehmini bildiği için işi örtbas etmek istedi.

Süleyman Nazif Beye cesedin Halil Beye ait olamıyacağmı kabul ettirtm ek için:

— Aman beyefendi, Boğaz içinde denize düşen bir adamın cesedi taa oradan Mudanya sahiline kadar parçalanmadan nasıl gelir?

Buna Süleyman N azif bey şu cevabı verir:

— Paşa hazretleri Sevaid-i Osmaniye vapuru Galata rıhtı­ mından kalkıp da Mudanya’ya kadar parçalanmadan geldikten sonra aslan gibi Miralay Halil Beyin sapasağlam cesedi gelmez olur mu?

• * *

Rahmetli İsmail Hami Danişmend. Süleyman N azif’le çok »erişirdi.

Süleyman N azif o nisbette de İkdam gazetesi sahibi Ahmet Cevdet Beyi sevmezdi.

B ir gün İkdam Yurdu ismi verilen binanın önünde birbir­ lerine tesadüf ettiler.

Süleyman N azif sordu:

— Nereye gidiyorsun Hânıi Bey?

İsm ail Hâmi parmağıyla binanın dik merdivenlerini gösterdi: — Ahmet Cevdet Beye kadar çıkacaktım.

Süleyman N azif’in kaşları çatıldı. Dişleri gıcırdadı: — Ahmet Cevdet’e çıkılmaz, inilir.

• * •

Süleyman N azif 1908 Meşrutiyetinin ilânında hürriyet

kahramanı olarak tanınan Enver Beyi sever fakat İttihadi T e ­ rakkinin Paşası olduktan sonra hiç beğenmezdi.

Birgün Meserret’de nargile içerken. Enver Paşa arabasın­ da yaverleriyle geçerken Süleyman N azif arkadaşlarına yüksek ■esle seslenir:

— Bakınız. Enver Beyin kaatill Enver Paşa geçiyor.

Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

bini geçen Çince, Sanskrit ve Soğdca sözcükler de görürüz. Ancak bunların toplamı İslami kültür çevresine ait olan Kutadgu Bilig'de lOO'ü geçmez. Bunlardan

The adopted variable (sustainable performance (Y)) in the General Company for Cars, Machinery, and Heavy Equipment Trading was measured through the dimensions (economic

臺北神經醫學中心指出,新一代的腦神經手術「神波刀」可實現無創的腦部手 術

H er zaman İstanbul'un asude bir semti olan Yeşilköy, Yeşilköy o lm a d a n önce, Azız Stephan'ın adını taşırdı ve tarihimizin en büyük yenilgilerinden

Robotik radyocerrahi ile tedavi edilmiş bir prostat kanseri hastasının son derece karmaşık, bilgisayarlı tedavi planı.. Sol üst karede hastaya uygulanan ışınların

Ana yemek ya da ikinci yemek olarak sunulanlar arasında, et o- larak Italyan mutfağının en ilginci olan Ossobuco’nun bulunmaması bir eksiklik, eğer gerçekten okkalı

Dolayısıyla Hindistan; gerek nüfus yoğunluğu ve gerekse de Gayri Safi Milli Hâsıla olarak yüksek hızlı demiryolu yapımına birkaç yıl içerisinde girmek için yeterli

Bul da atası Şıñğıs handay, bіrneşe qosın jasaq qurıp, olardıñ ãrqaysısınıñ basına tek öz balaların ğana qoydı, Qubılay jolında tuğran qosınğa