• Sonuç bulunamadı

Sezaryen sonrası saptanan kesi fıtığını taklit eden rektus abdominis kası yerleşimli endometriozis

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sezaryen sonrası saptanan kesi fıtığını taklit eden rektus abdominis kası yerleşimli endometriozis"

Copied!
4
0
0

Tam metin

(1)

Olgu Sunumu / Case Report

doi: 10.5606/fng.btd.2017.008

FNG & Bilim Tıp Dergisi 2017;3(1):38-41

Sezaryen sonrası saptanan kesi fıtığını taklit eden

rektus abdominis kası yerleşimli endometriozis

Mehmet Tolga Kafadar,1 Abdullayev Mirsaleh Miryaguboğlu,2 Metin Yalaza,3

Gürkan Değirmencioğlu,4 Meral Şen5

1Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye 2Azerbaycan Tıp Üniversitesi 3. Cerrahi Hastalıklar Kliniği, Bakü, Azerbaycan

3Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi (Cerrahi Onkoloji) Kliniği, Ankara, Türkiye 4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

5Medical Park Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Geliş tarihi: 23 Eylül 2016 Kabul tarihi: 13 Ocak 2017

İletişim adresi: Dr. Mehmet Tolga Kafadar. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, 63300, Şanlıurfa, Türkiye. Tel: 0414 - 318 60 00 e-posta: drtolgakafadar@hotmail.com

ABSTRACT

Endometriosis is defined as the growth of functional endometrial gland and stroma outside the uterine cavity. Endometriosis can be detected at the trocar site after caesarean section, hysterectomy, appendectomy, and laparoscopy; and within the scar tissue after episiotomy and amniocentesis. Abdominal wall endometrioma, on the other hand, is a mass composed of endometrial gland and stroma that may develop within or adjacent to incisional scar tissue after gynecological procedures, mainly caesarean section. In this article, we present a 41-year-old female patient with a history of giving birth via caesarean section five years ago, who presented with a painful mass mimicking an incisional hernia within rectus abdominis muscle. The patient was treated with a large excision and we report the histopathological examination to be endometriosis.

Keywords: Caesarean section; endometriosis; rectus abdominis muscle.

Endometriosis mimicking incisional hernia detected in the

rectus abdominis muscle after caesarean section

ÖZ

Endometriozis, fonksiyonel endometrium bez ve stromanın, uterus boşluğu dışında büyümesi olarak tanımlanır. Sezaryen, histerektomi, apendektomi ve laparoskopi sonrası trokar yerinde; epizyotomi ve amniyosentez sonrasında skar dokusunda endometriozis saptanabilmektedir. Karın duvarı endometrioması ise sezaryen başta olmak üzere yapılan jinekolojik girişimler sonrası, insizyon skar dokusunda veya komşuluğunda gelişebilen endometrium bez ve stromasından oluşan bir kitledir. Bu yazıda, rektus abdominis kası içinde insizyonel herniyi taklit eden ağrılı kitlesi olan, beş yıl önce sezaryen ile doğum öyküsü olan, 41 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Geniş eksizyonla tedavi edilen hastanın histopatolojik incelemesi endometriozis olarak rapor edildi.

Anahtar sözcükler: Sezaryen; endometriozis; rektus abdominis kası.

Endometrial dokuların uterus bolu¤u dıında yerleim göstermesine endometriozis adı verilir. Endometriozise en sık pelvik organlarda, özel-likle de over ve sakrouterin ligamentte rastlanır. Karın duvarı gibi birçok farklı lokalizasyonda da endometriozisi saptamak mümkündür. Tüm endometriozis olgularının %1’lik kısmını karın

duvarı endometriozisi oluturur.[1] Menstürasyon döneminde kitlenin boyutunda ve karın a¤rısının iddetindeki artı endometriozisin tipik klinik bul-gusudur.[2] Bu yazıda, sezaryenden be yıl sonra, karın duvarında ele gelen a¤rılı kitle nedeni ile bavuran ve endometriozis tanısı konulan bir olgu sunuldu.

(2)

39

Sezaryen sonrası saptanan kesi fıtığını taklit eden rektus abdominis kası yerleşimli endometriozis

OLGU SUNUMU

Kırk bir yaında kadın hasta, karın sa¤ alt kadranda ele gelen a¤rılı kitle yakınması ile bavurdu. Menstrüal dönemlerde a¤rı ve ili¤i artan hastanın öz geçmiinde be yıl önce sezar-yen ile do¤um öyküsü dıında özellik yoktu. Fizik muayenesinde phannenstiel kesi izi olan hasta-nın, kesinin sa¤ında yaklaık 3-4 cm üst-dı kıs-mında, cilt altında rektus kası arka kılıfına uzanan kenarları düzensiz, sert, a¤rılı bir kitle saptandı. Laboratuvar de¤erleri normal olan ve ilk etapta insizyonel herniden üphelenilen hastada yüzeyel karın ultrasonografisi yapıldı. Tanımlanan yerde rektus kası içinde 35x13 mm boyutlarında için-de milimetrik kistik alanlar bulunan heterojen, hipoekoik, lobüle sınırlı, Doppler incelemede vaskülarize olan solid lezyon (endometrioma, mezenkimal tümör?) izlendi. Lezyonun batın içi organlarla ilikisi yoktu. Hasta yapılacak ilem

hakkında bilgilendirildi ve bilgilendirilmi hasta onamı alındı. Lezyondan ince i¤ne aspirasyon biyopsisi yapıldı ve patolojik incelemede CD-10 ile pozitif boyanan, endometrial stroma ile çev-rili, glandüler yapıda östrojen reseptörü ile nük-leer pozitif boyanan epitel hücrelerden oluan endometriozis alanı izlendi. Genel anestezi ile kitle, çevre dokuyu da içerecek ekilde total ola-rak eksize edildi (ekil 1a, b). Takipte ek cerrahi sorunla karılaılmayan hasta, ameliyat sonrası birinci gün ifa ile taburcu edildi. Ameliyat mater-yalinin histopatolojik incelemesinde, kas ve ba¤ dokusu elemanları içerisinde endometriuma ait glandüler yapı ve çevresinde endometrial stro-ma saptandı (ekil 2a, b). Pelvik endometriozis yönünden de de¤erlendirilen hastada karın duva-rı dıında ek oda¤a rastlanmadı. Hastanın üç ay boyunca yapılan kontrollerinde herhangi bir belirti ve bulgu izlenmedi.

ekil 1. (a, b) Kas ve cilt altı ba¤ doku içinden geni olarak eksize edilen endometriozis.

(a) (b)

ekil 2. (a) Fibröz ve kas doku içindeki endometrium bezleri (H-E x 40). (b) ‹mmünohistokimyasal boyamada endometrium stromaları (CD 10-IHC x400).

(3)

FNG & Bilim Tıp Dergisi

40

TARTIMA

Rektus abdominis kası içerisinde yerlemi endometriozis çok nadir görülür. Karın duva-rı endometriozisinin jinekolojik ameliyatlarla ilikisi ilk kez Aimakhu[3] tarafından 1975 yılında saptanmıtır. Elabsi ve ark.[4] 22 yıl önce geçirilmi sezaryen ameliyatından sonra ortaya çıkmı karın duvarı endometriomasını bildirmilerdir. Ekstragenital endometriozis oluumu ile ilgili ola-rak ileri sürülen en popüler teorilerden biri vas-küler yayılım teorisidir. Bu teoriye göre endomet-rial hücreler kan damarları veya lenfatik sistemle ekstragenital bölgelere ulaarak endometriotik odakların olumasına neden olmaktadır. Bizim olgumuzda her ne kadar sezaryen öyküsü olsa da lezyonun insizyon yerinden biraz uzakta olması nedeniyle spontan olarak gelimi bir olgu ola-rak da düünülebilir. Olgumuzda endometriozis oluumu vasküler teoriyle veya iyatrojenik ekilme ile izah edilebilir. Özellikle cerrahinin uygulandı¤ı alanlarda (sezaryen izi, histerektomi sonrası vajinal cuff ve epizyotomi kesi izi) gelien endometriozis olgularında daha çok mekanik yayılım ile endo-metrium hücrelerinin transplantasyonu sorumlu tutulmaktadır.

Karın duvarı endometriozisi 20-40 ya arası kadınlarda daha sık görülür ve genelde sezar-yenden 2-5 yıl sonra saptanır. Karın duvarında en sık kesi izinin altında, umblikusta, rektus kası içerisinde, nadiren de inguinal kanalda saptan-maktadır.[5] Kırk bir yaında olan olgumuzda da sezaryenden yaklaık be yıl sonra tespit edildi. Yapılan bir çalımada sezaryen sonrası iki yıl ve daha uzun süren olguların %0.2’sinde insizyonel endometrioma geliti¤i bildirilmitir. Olgumuzda kitlenin yerleim yeri karın insizyonundan ba¤ımsız görünmektedir. Ancak sezaryen ame-liyatlarında geni karın flepleri hazırlandı¤ı için endometriozise olası endometrial ekime ba¤lı cilt insizyonundan farklı bölgede de rastlanabilece¤i akılda tutulmalıdır. Karın duvarı endometriozis-lerinin %25’inde e zamanlı pelvik endometri-ozis de vardır ve olgular mutlaka bu açıdan da de¤erlendirilmelidir.[6]

Karın duvarı endometriozisinin ameliyat öncesi tanısı güçtür ve tanıda ultrasonografide spesifik olmasa da içerisinde kistik alanlar barın-dıran çevre dokular ile net ayrımı yapılamayan kitle imajı en sık rastlanan bulgudur. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme

kitlenin boyutu, yapısı ve invazyon derinli¤i açı-sından daha ayrıntılı bulgular verebilir. Ayırıcı tanıda lipom, desmoid tümör, insizyonel herni, metastatik kanser, apse, granülom, lenfadenopa-ti, yumuak doku sarkomu, keloid ve hematom akılda tutulmalıdır. Ameliyat öncesi karın duvarı endometriozis tanısını do¤ru koyma oranı %26.7 ile %70 arasında de¤imektedir. Kesin tanı biyop-si veya ekbiyop-sizyon sonrası patolojik inceleme ile konabilir.[7]

Tanıda ince i¤ne aspirasyon biyopsisinin yeri kısıtlıdır. Amniyosentez sonrasında i¤nenin ilerledi¤i yol boyunca endometriyozis geliti¤i bildirilmitir. ‹nce i¤ne aspirasyon biyopsisinin sadece ameliyat uygulanacak sahada kullanıl-ması önerilmektedir. E¤er insizyonel herniden üpheleniliyorsa ince i¤ne aspirasyon biyopsisi çok tercih edilmemelidir. ‹nsizyonel herni ultra-sonografi veya bilgisayarlı tomografi kullanılarak dılanabilir.[8] Olgumuzda yüzeyel karın ultraso-nografide lezyonun batın ile ilikili olmadı¤ı görül-dükten ve insizyonel herni ekarte edildikten sonra ince i¤ne aspirasyon biyopsisi yapıldı.

Mekanik transplantasyon ile endometriozis geliimini en aza indirmek için uterin cerrahiler-de, ilemi sonlandırma aamasına geçildi¤inde kullanılan eldivenlerin, spançların ve sütür materyallerinin de¤itirilmesi, ameliyat alanın-dan uzaklatırılması, yara yeri ile temasının en aza indirilmesi uygun olacaktır. Sezaryen sonra-sı, insizyon hattının kapatılmadan önce yüksek akımlı salin solüsyonu ile temizlenmesinin faydalı olaca¤ı düünülmektedir.[9]

Subkütanöz endometriozisin medikal tedavi-sinde kombine oral kontraseptifler, progestin-ler, danazol ve GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormon) agonistleri kullanılmıtır ancak semp-tomlarda geçici düzelme sa¤lansa bile medikal tedavilerde nüksler sıktır. Androjenlerin yan etkileri nedeniyle hasta uyumu azdır. Tıbbi tedavi yapıldı¤ında semptomlar tipik olarak tekrarlar. Cerrahi tedavide nüksleri önlemek için kitlenin çevre sa¤lam dokuyu 1 cm kapsayacak ekilde geni çıkarılması gerekir. Böylece mikroskopik endometrial doku kalıntılarının transplantasyonu engellenmi olacaktır. Total olarak çıkarılmayan olgularda nüksler izlenebilir. Nüksler genellikle ilk yıl içinde görülür. E¤er eksizyon esnasın-da geni bir fasya defekti oluursa, tamirde mesh kullanılabilir.[10] Total eksizyondan sonra

(4)

41

Sezaryen sonrası saptanan kesi fıtığını taklit eden rektus abdominis kası yerleşimli endometriozis

belirtilen nüks oranı %0 ile %20 arasındadır. Olgumuzun ameliyat sonrası üç aylık takibinde nüks izlenmedi. Agarwal ve Fong’un[8] karın duvarı endometriozis serisinde on hastaya total eksizyon uygulanmı ve hastalar ameliyat sonrası bir aydan üç yıla kadar izlenmitir. ‹zlem sonrası, sonuçlara göre total eksizyonun küratif bir tedavi oldu¤u bildirilmitir.[11]

Sonuç olarak, özellikle abdominal veya pelvik cerrahi geçirmi üreme ça¤ındaki kadınlarda, karın ön duvarında ele gelen kitlenin ayırıcı tanısında endometriyozis düünülmelidir. Kesin tanı, lezyonun histopatolojik incelenmesiyle konul-maktadır. Rektus abdominis kasına yerlemi endometriyotik odakların tedavisinde, kitlenin geni eksize edilmesiyle cerrahi nükslerin de önüne geçilmi olunacaktır.

Çıkar çakıması beyanı

Yazarlar bu yazının hazırlanması ve yayınlanması aamasında herhangi bir çıkar çakıması olmadı¤ını beyan etmilerdir.

Finansman

Yazarlar bu yazının aratırma ve yazarlık sürecinde herhangi bir finansal destek almadıklarını beyan etmilerdir.

KAYNAKLAR

1. Raza S, Maqsood R, Siddiqi HA. Abdominal wall endometriosis. J Coll Physicians Surg Pak 2010;20:60-1.

2. Leite GK, Carvalho LF, Korkes H, Guazzelli TF, Kenj G, Viana Ade T. Scar endometrioma following obstetric surgical incisions: retrospective study on 33 cases and review of the literature. Sao Paulo Med J 2009;127:270-7.

3. Aimakhu VE. Anterior abdominal wall endometriosis complicating a uteroabdominal sinus following classical cesarean section. Int Surg 1975;60:103-4. 4. Elabsi M, Lahlou MK, Rouas L, Essadel H, Benamer

S, Mohammadine A, et al. Cicatrix endometriosis of the abdominal wall. Ann Chir 2002;127:65-7. [Abstract]

5. Horton JD, Dezee KJ, Ahnfeldt EP, Wagner M. Abdominal wall endometriosis: a surgeon's perspective and review of 445 cases. Am J Surg 2008;196:207-12. 6. Zhu Z, Al-Beiti MA, Tang L, Liu X, Lu X. Clinical

characteristic analysis of 32 patients with abdominal incision endometriosis. J Obstet Gynaecol 2008;28:742-5.

7. Kang J, Baek JH, Lee WS, Cho TH, Lee JN, Lee WK, et al. Clinical manifestations of abdominal wall endometriosis: a single center experience. Arch Gynecol Obstet 2013;287:301-5.

8. Agarwal A, Fong YF. Cutaneous endometriosis. Singapore Med J 2008;49:704-9.

9. Wasfie T, Gomez E, Seon S, Zado B. Abdominal wall endometrioma after cesarean section: a preventable complication. Int Surg 2002;87:175-7.

10. Hensen JH, Van Breda Vriesman AC, Puylaert JB. Abdominal wall endometriosis: clinical presentation and imaging features with emphasis on sonography. AJR Am J Roentgenol 2006;186:616-20.

11. Kayata S, Çögendez E, Arınkan SA ve ark. Sezaryen sonrası görülen abdominal duvar endometriozisi: ‹ki olgu sunumu. Göztepe Tıp Derg 2013;28:28-32.

Referanslar

Benzer Belgeler

An immediate abdominal ultrasonography (USG) depicted a 6x4 cm semisolid heterogenous mass in the left rectus abdominis muscle, which was relevant with either a hematoma or an

Superior septal kesi kullanarak mitral kapak onarımı yaptığımız, ameliyat öncesinde sinüs ritminde olan iki olguda postoperatif 3.. ay kalp kateterizasyonu ve

Renk kriterine göre elde edilen ikili karşılaştırmalar matrisinin tutarlılık oranı 0,03 olduğundan ve bu değer 0,10’dan küçük olduğu için bu matrisin kendi içinde

ameliyattan sonra "bunun mutluluğunu yaşadığını" belirtti.Gençlere sigara, yaşadığını" belirtti.Gençlere sigara, uyuşturucu gibi kötü

Yapılan analizler sonucunda; cinsiyet değişkenine göre turistlerin genel seyahat motivasyonlarının anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilirken; medeni durum,

Tablo-61 incelendiğinde araştırma grubundan 4 öğrencinin makamsal ses sisteminde yazılmış etüt, egzersiz veya eserlerin viyolonsel eğitiminde ön planda tutulmasına

Bu olgu sunumunda sezaryen esnasında saptanan bir abdominal desmoid tümör olgusunu sunuyoruz.. Bu olgu dirençli ağrı semptomları olan gebelerde ayrıntılı değerlendirmenin

Sonuç olarak, özellikle radyoterapi yada agre- sif cerrahi gibi etkilerle çevre dokuların hasarlı ol- duğu geniş sakral defektli olgularda transabdominal VRAM flep, uzak

Bu zor bölgede çeşitli etyolojik nedenlere bağlı olarak oluşan d efektlerle 1996-2000 yılla rı arasında kliniğimize başvuran i 3 hastada Vertikal rektus abdominis

Fakültemiz Göğüs-Kalp Damar Cerrahisi (GKDC) kliniğinde, koroner baypas operasyonu sonrası stemal osteomiyelit ve mediastinit gelişen 4 hastada, konservatif yöntemlerden

1982 yılında 26 Hartrampf tarafından tanımlanan transvers yerleşimli deri adası ile birlikte olan rektus abdominis kas deri flebi özellikle mastektomi sonrası

Sonuç olarak, çalışmamızda flep hazırlanırken serbest flep gibi pedikül üzerinden ada şeklinde ve pubik bağlantıların ortadan kaldırılması ve uyluk bölgesine

1) Nakşibendilik kentsel mekanlarda daha çok yaygınlık alanı bulmaktadır varsayımına karşı Nakşibendiliğin ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kırsal

Araştırmada öğrencilerin okul başarısı, aile yapısı ve gelir durumları ile koruyucu sağlık arasında, cinsiyet, okul başarısı, anne eğitim ve aile gelir durumu

ABSTRACT Objective: To evaluate late outcomes of patients with infantile esotropia who underwent bilateral medial rectus recession surgery.. Material and Methods:

AASLD/IDSA proteaz inhibitörü içeren rejimler ile tedavi başarısız olan hastalarda diğer bir seçenek olarak daclastavir- sofosbuvir kombinasyonunu (non sirotik

Binâberîn müstakil ve bütün milletlerin tarih-i hukukundan bâhis bir hukuk tarihi dersi ihdâs edilecek yerde Türk ve İslam hukukunun tarihi usul-i fıkıh derslerinde

Şekildeki resimlerde ortak olan durumu ve bu şekilde olmalarının nedenini bilimsel olarak açıklayan seçenek hangisidir?. 13. A) Boyadan tasarruf ederek maliyet azaltmak için.

Basit makinelerden, sabit makara, hareketli makara, palanga, kaldıraç, eğik düzlem ve çıkrık üzerinde durulur... Bir işin yapılması sırasında eğik düzlemde kuvvetten

Eden bu kaddimi dûtâ Hüseyn-i Kerbela derdi Kılan bu çeşmimi derya Hüseyn-i Kerbela derdi. Benim bu derdimi zâhid Eden günden

Sonuç olarak, sezaryen skarında saptanan bir kitle- de siklik ağrının mevcudiyeti skar endometriozisi açısından patognomonik olarak değerlendirilmelidir.. Görüntüleme

Cerrahi sırasında oldukça şüpheli bir kitle tespit edildiğinde, jinekolojik onkologa danışılmalıdır.Sezaryen sırasında saptanan adneksiyel kitleler malignite

Burada akut apandisiti taklit eden, apendiks duvarı yerleşimli endometriozis olgusu ender izlenmesi ve akut batın ayırıcı tanısında akılda tutulması nedeniyle