• Sonuç bulunamadı

Galata'daki Birleşmiş Milletler

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Galata'daki Birleşmiş Milletler"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Bir İstanbul Mozayiği

/•

L

V U S

r

■ 7

Barbara Bach.. Alman Konsolosiuğu'nda sosyal hizmetler uzmanı

Kapı girişinde bazı g ü n ler b ir k aç dilde d u y u ru la r asılı­ yor..

M e se la , “L ü tfe n k öm ü r

paralarını Yönetici bay Nico- la ’ya ile tm e k ü zere k a p ıc ı H ü sam ettin efendiye teslim ediniz” diye bir d u y u ru asıla­

caksa, bu hem Almanca hem

Türkçe hem de İtalyanca ya-

zılabiliyor..

Nasıl yazılm asın ki! A p a rtm a n d a A lm an, Yu­

g o sla v , İta ly a n , M acar, Er­ m en i, Süryani, Türk, Fran­ sız, AvusturyalI, Rum ve Be­ yaz Rus aileler yaşıyor..

T a b ii, a ile d e r k e n b ö y le çok çocuklu, bol akrabalı aile değil..

K im i k o c a sın ı k a y b e tm iş y a ln ız b a ş ın a , k im i d u l k a l­ m ış çocuklarıyla, kim i çoluk çocuğu e v le n d irm iş k arı ko- • ca, k im i d e g örev n e d e n iy le geldiği Türkiye’de b e k a r h a ­ yatı yaşıyor.. Y üz y ıllık bu e s k i a p a r tm a n ın r e n g i, k o k u s u , k o r i d o r l a r ı , d u ­ v a rla rı, z a te n bu y a ln ız lığ ın h ü z ­ n ü n ü h em en y a n ­ sıtıyor. B i l m i y o r u z , böylesi b ir a p a rt­ m ana latife de ol­ sa “ B ir le ş m iş M ill l e t l e r ” d e ­ m e k y a n lış m ı olur? O halde gelin, b u “B ir le ş m iş M ille tle r ” a p a r t­ m a n ın ın kap ısın -Yüzlerce yıllık tarihin ve uygarlığın beşiği durumundaki Galata semtinde bir apartman.. Beyoğlu ve Galata'daki çok apartman gibi bir vakfın mülkiyetinde.. Saint Pierre Vakfı'nın mülkü.. er g ü n y ü z le r c e ü lk e n in s o r u n la ­ rıyla b o ğ u şu p d u ­ r a n B ir le ş m iş M ille t le r G e n e l S ek reteri B utros Gali ye “Efendim, İ s ta n b u l’da, G a­ lata sem tinde genel sek­ r e t e r l i ğ i n i y a p t ığ ın ız k u r u lu ş u n b ir ş u b e s i var” d ersek ilk tep k isi ne

olur.acaba?

Ö n c e ş a ş ı r ı r , s o n r a

“böyle şey olur mu?” di­

ye so ra r, iş in g e rç e ğ in i anlatınca da g ü lü m ser ya da k a h k a h a a ta r h e rh a l­ de..

A ynen, bir y ak ın dos­ tu m u z u n d u ru m u a n la t­ tığ ın d a bizim yaptığım ız

§ib i- ★ ★ ★

Y üzlerce yıllık ta ri­ h in ve uygarlığın beşi­ ği d u ru m u n d a k i Gala­

ta sem tin d e b ir a p a rt­

m an..

G alata K u lesi So­ k a k ... 38 n u m a r a lı apartman..

B eş k a tlı, o n d a ire li bu ap a rtm a n ın h e r d aire­ sin d e ayrı dil k o n u ş u lu ­ yor, a y rı k ü ltü r y a ş a n ı­ y o r.. Y a n i, h e r d a ir e d e ayrı m ille tte n in s a n ik a ­ m e t ediyor..

D ü ş ü n ü n k i, b ir a p a rtm a n to p la n tıs ı y a ­ pıld ığ ın d a zam an zam an o rta k dil F ran sızca o lu ­ y o r, z a m a n z a m a n A l­

m anca, zam an zam an da Türkçe..

İstanbul’ un orta yerinde 10 daireli

bir apartman.. On dairenin herbirinde

ayrı milletten insanlar.. Her dairede dört

beş farklı lisanı bilen var.. Apartman

toplantıları ise üç dört ayrı dilden

yapılıyor. Simültane çevirmenler de

apartman sakinlerinden..

Bayan

* Madlen

Ermeni asıllı vatandaşımız gençliğinde

Î

ok aüzelmiş.. am 25 yıldır bu apartmanda yaşıyor.. Dame De Sıon mezunu ve Türkçe'den başka dört dil konuşuyor.. Emekl olmadan önce tercümanmış.. to h u m ve g ü b re le r g etirti- ğ in i ve o n la rı ço c u k la rı gibi sevdiğini öğrendik..

Çiçekleri, b ahçedeki dü ze­ ni görünce a p artm an sak in le­ rin in Bay Fernando için söy­ lediklerinde ne k ad ar haklı ol­ d u k ların ı anladık..

Ve ap artm an a giriyoruz... B ir n u m a ra lı d a ire d e y al­ nız b aşına yaşıyan Ermeni kö­

kenli Bayan M adlen’le ta n ışı­

yoruz...

60 yaşlarında, sevim li, to n ­ to n bir hanım ..

D am e De S io n m e z u n u ,

ü n iv e r s ite y e de g itm iş a m a evlenip yarıda bırakm ış..

U zun yıllar yabancı şirk et­ lerd e se k re te rlik ve y ö n e tic i­ lik yapm ış, eşi de ticaretle u ğ ­ r a ş ıy o rm u ş a m a 10 y ıl ön ce eşini kaybedince em ekli olup e v in e k a p a n m ış .. H a y a tta k i tek varlığı oğlu Aram..

A ram , te k n is y e n o k u lu n ­ d a n m e z u n , b ir k aç y ıl önce e v le n m iş , a n n e s i n d e n a y rı oturuyor. Am a arada bir k e n ­ disini görm eye geliyor..

Bayan Madlen, beş dil bi­

liy o r.. T ü r k ç e , E r m e n ic e ,

Rumca, Fransızca ve İtalyan­ ca..

27 y ıld a n b e ri b u a p a r t ­ m an d a yaşıyor. Ama şim di ol­ duk ça sıkılıyor.

d an girip, k o rid o rla rın ı d o la­ şalım , in s a n la rla k o n u ş a lım ve so n u n d a b a c a sın d an çık a­ lım..

Bu a p a rtm a n ın s a k in le ri­ n in ilginç o lm asın ın y a n ısıra bir ilginçliği d ah a var ki girer g irm ez h e m e n fa rk e d iy o rsu - nuz..

E ski bir kiliseye bakan n e ­ fis bahçesi..

Y üzlerce çeşit çiçeğin b u ­ lu n d u ğ u b u b ah çe, ap a rtm a n sak in lerin in o rtak malı.. Am a projesini, bakım ını, sulam ası­ nı, ü çü n cü k a t yedi nu m aralı d a ire d e o tu ra n Y ugoslav kö­

k en li Bay F ernando ü s tle n ­

m iş d u r u m d a .. B r itis h Air-

vvays’in İsta n b u l b ü ro s u n d a

çalışıyor, toplam yedi dil bili­ yorm uş.

A p artm an ın b u hal ve a h ­ valim sap tam ak üzere g ittiğ i­ m iz g ü n le r d e B a y F e r n a n - do’ya rastlayam adık, tatil için

İngiltere'ye gitm iş..

A m a, k o m şu la rı Bay Fer-

nando’yu an lata an lata b itire­

m iyorlar..

Ç içek leri, n a s ıl gözü gibi k o ru d u ğ u n u , A v ru p a ’dan özel

“N a s ıl s ı k ı l ­ m ayım ki be oğ­ lum.. Fazla para­ s a y ılm a y ız , yalnız başına öy­ le dışarı falan da ç ı k a m ı y o r u m . Pencereden yeşil b a h ç e y e b a k a b a k a g ö z le r im y eşil oldu. O ka­ d ar d il b iliy o ­ rum, ama bunla­ rı şim di pek kul­ la n a ca k yer b u ­ la m ıy o ru m , Ab­ la m Y u n a n is ­ ta n 'd a p a r a s ız ­ lıktan onun ya-

(2)

Bir İstanbul Mozayiği

sızca biliyorum ve bura­ da bir çok aile Fransız­ ca konuşuyor. Bu apart­ m anın en sevdiğim yanı yaz ay la rın d a b ah çed e herkesin biraraya gelip farklı dillerden şarkılar söylem esi ve kendi özel k ıy a fetlerin i giyip ren ­ g a r e n k b ir g ö r ü n tü oluşturm ası..”

B a rb a ra ’n ın da d e d i­ ği gibi ap a rtm a n ın bir il­ ginç özelliği de yılın bel­ li g ü n le r in d e h e r k e s in b ira ra y a gelip a d e ta b ir k ü ltü r zen g in liğ i ortaya serm esi..

H e r d ild e n ş a r k ıla r söyleniyor, milli kıyafet­ ler giyiliyor ve çeşit çeşit y em ek ler yeniyor.

B ahçede k u ru la n sof­ ra la r d a F ra n sız şa ra b ı

iç iliy o r , İta ly a n p iz a sı yen iyor, T ürk iş i ş iş k ebap pişiyor, Rum p ila k isin in ko­ k u su e tr a fa y a y ılıy o r ve de Ermeni böreği el yakıyor...

★ ★ ★

A p a rtm a n ın e n yaşlı k ira ­ cısı B ayan Fakoç.. 83 y a ş ın ­ da..

Türkiye C um huriyeti’nin

dallanıp b u d ak lan d ığ ı 1930’lu yılların b aşın d a m ü h en d is ko­ cası ile b irlikte gelm iş Türki­ ye’ye.. K endisi Macar k ö k e n ­ li, kocası ise Alman...

Karı koca te k n ik okullarda d ers veriyorlarm ış.. U zun yıl­ lar ö ğ retm en lik yapm ışlar, bir d ah a da ayrılm am ışlar Türki­ ye’den..

B ayan Fakoç, 35 yıl önce

b u a p a rtm a n a k o c a sıy la g el­ miş. B ir sü re sonra kocası ve­ fat edince te k b aşın a yaşam a­ ya devam etm iş.. K ulakları az işittiğ i için y ü k s e k se sle k o ­ nuşuyoruz Bayan Fakoç’la..

A p a rtm a n ın e n ü s t k a tın ­ da kocasıyla birlik te geçirdiği yılları hatırlay arak , an ılara gi­ d e re k h ü z ü n le n iy o r. E v in in duvarları zaten bu an ıların ne d en li zen g in o ld u ğ u n u göste­

riyor.. Ö ğretm enlik yılları, se­ yahatler, m utluluklar..

İlk b a ş ta fo to ğ ra fın ın çe­ kilm esini istem iyor.

“Ne y a p a c a ğ im bu s a a t ­ te n so n ra fo to ğ ra fı, e v le n e ­ cek değilim ya” diye espri ya­

pıyor. S o n ra k a b u l ed iy o r ve objektifin k arşısın d a b ir güzel poz veriyor.

B ayan F akoç’u n b ir alt k a ­ t ı n d a o t u r a n E d d e a ile s i, ap a rtm a n ın m illiyet olarak en ilginç ailesi.. C e m m a E d e s , F r a n s ız - İta ly a n a n n e b a b a d a n d o ğ ­ m a.. K e n d is i 35 y ıl ö n ce b ir

B eyaz R u s’la e v le n m iş.. E şi

b u n d a n 7 yıl önce vefat etm iş. K ız la rı N a ta li ve L ara hem

Rusça hem İtalyanca hem de Fransız ve Türkçe biliyorlar..

K ısacası E dde ailesi, ta m ap a rtm a n ın k o n u m u n a u y gun b ir aile..

A nne Cem m a Edde, halen

A vusturya L ise si’nde s e k re ­

te r olarak çalışıyor.. Kızları da

S a in t B en o it L is e s i’ni b itir ­

m işler.

Özel şirk ette çevirm en ola­ ra k g ö rev y ap ıy o rlar.. “E vde

T ürkçe konuşuyoruz” d iy o r­

lar..

“B ir le ş m iş M ille t le r A p a rtm a n T ’n ın d a g ö rü ş m e

im k a n ı b u ld u ğ u m u z son kişi

Bayan Mari Güler..

E ş i, t i c a r e t l e u ğ r a ş ıy o r , sık sık s e y a h a te çıkıyor. Ço­ c u k la rı d a A vrupa’da tic a re t yapıyor.. * * *

N ih ay et a p a rtm a n ın b aca­ sından çıkıp kendim izi sokağa bırakıyoruz..

H uzur içinde, gül gibi geçi­ nip giden bu apartm an sakinle­ rinin sözleri hala kulaklarım ız­ da.. “K im se kimseye ka- r ı ş m ı y o r , k a v g a s ı z b ir o r ta m ­ da y a şa y ıp gidiyoruz”

Nebil OZGENTURK

Birleşmiş Milletler apartmanında rürkiye'yi temsil eden Çetinel ailesi.. 4 ildir yaşadıkları apartmanın yöneticisi

f ^ i ı l h n n h n n ı m

Nevse halin çıksın falın

Apartman sakinleri.arasında iyi komşuluk ilişkileri yaşanıyor. İşte Bayan Madlen (yandaki fotoğrafta) Süryani komşusu Bayan Mari Güler'in kahvesini içmiş, fal bakmaya

hazırlanıyor.. Altta ise apartman sakinlerinden Cemma Edde ve kızı Natali.. Rusyadan göç eden beyazlardan..

► ► ►

nm a bile gidem iyorum ”

B ayan M adlen, işte böylesi b ir ü z ü n tü içinde..

A p a r tm a n k o m ş u la r ıy la ilişk ile rin in gayet iyi o ld u ğ u ­ nu söylüyor.

“K im se kim senin etlisin e s ü t lü s ü n e k a r ış m a z . Bu a p a r tm a n d a h e r k e s k e n d i halinde” diyor.

Bayan Mad- 1 e n ’ d e n

izin isteyip ayrılıyoruz.. B u rad a h e m e n b e lirtm e k ­ te y arar var.

T u r u m u z s ır a s ın d a b iz e a p a rtm a n sa k in le rin d e n Gül-

han Hanım eşlik ediyor.. “B ir le ş m iş M ille t le r ”

a p a rtm a n ın ın Türk te m silc i­ si.. E şi ve b ir çocuğuyla d ö rt yıldır bu ap artm an d a yaşıyor..

K endisi ve eşi N iyazi bey T R T ’d en em ekli,.

İ z m ir İ ta ly a n K ü ltü r M

erke-dil eğitim i ald ık tan sonra, ora­ d a k i d o s t l a r ı s a y e s i n d e b u a p a rtm a n ı ö ğ re n m işle r ve İ s ­

ta n b u l’a ta y in o ld u k la r ın d a

taşınm ışlar.

“Kirası az olduğu ve m er­ k e z i y e r d e b u lu n d u ğ u iç in burayı tercih ettik ” diyor.

Niyazi ve Gülhan Çetinel,

ap artm an sak in lerin in isteğiy­ le iki yıl önce yöneticiliği ü s t­ lenm işler.. Y ani k ö m ü r parala­ rı, aid atlar ve a p artm an tem iz­ liği, Çetinel çifti ta rafın d an or­ g a n iz e e d ili­ yor...

“ Z a t e n

a p a rtm a n ın pek fazla bir g id e r i de yok. H erk es d ü z e n li b ir şek ild e ödü­ y o r .” d iy o r G ü lh a n H a ­ nım. A p a r t ­ m an , B eyoğ­ lu v e G a la - t a ’d a k i b ir ç o k a p a r t ­ m a n g ibi b ir v a k f ın m ü l­ kiyetinde.. S a in t Pi- erre Vakfı.. I s t a n -n d e u z u n y ı l ­ l ar

Bayan

Fakoç

1920'nin sonunda Alman eşiyle birlikte Türkiye'ye gelmişler.. Eşi Türkiye'de sayısız teknisyen yetiştirmiş.. Burada ölmüş ve gömülmüş.. Kocasının anılarına çok bağlı olan Macar asıllı Bayan Fakoç apartmanın en eski sakinlerinden ve 80 yaşında.. İtalyan Pedro Lorenzo 9 yıldır Türkiye'de.. Vakfın yöneticiliği ona verilmiş..

b u l’daki İtalyan ve Ka­

to lik c e m a a tin in k u r ­

duğu b ir vakıf.

V a k f ın y ö n e t i c i s i

Mösyö P ieretto Loren­ zo..,

İta ly a n v a ta n d a şı olan Bay Lorenzo, do­

k u z y ıld ır T ü rk iy e’de r a h i p l i k y a p ıy o r .. Türkçeyi k ırık da olsa k o n u şab iliy o r, d e rd in i a n la ta b iliy o r . A p a r t ­ m a n t o p l a n t ı l a r ı n d a tü m k iracılar, İta ly a n ­ ca bildiği için orada ra h a t ed i­ yor.

A p artm an sakinleri çok az kirayla oturuyorlar... H em de yok d en ecek k ad ar az. O yüz­ d e n d e b ir o tu ra n , b ir d a h a ç ık m ıy o r. Z a te n ç ık a ra n da yok..

★ ★ ★

A p a rtm a n s a k in le r i a r a ­ sında en sakini Alman vatan­

daşı Barbara Bach...

Alm an K onsolosluğu’nda

d ö rt y ıld ır so sy a l h iz m e tle r u z m a n ı o la ra k g ö re v y a p a n

B a r b a r a , T ü r k i ­ y e ’ye geldiği aydan i t i b a r e n b u a p a r t ­ m a n d a yaşıy o r. Yi­ n e k e n d i s i g ib i K o n s o lo s lu k ta g ö ­ r e v y a p a n b i r A l­ m a n a r k a d a ş ı n ı n d a ire y i b o ş a ltm a s ı ü z e r in e b u ra y a t a ­ şınm ış. “ S a b a h e r k e n ­ den çıkıp, gece geç s a a t t e g e ld iğ im iç in p e k k im s e y i g ö r e m i y o r u m . Apartm an toplantı­ ları sır a sın d a k ar­ şılaşıyorum kom şu­ larla. Ama herkesle ç o k iy i a n la ş ıy o ­ rum . B ir d e F ra n ­

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

TED Kocaeli Koleji, tüm dünyada Dünya Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından organize edilen, ülkemizde ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) faaliyetleri

Şirket sahibi ya da yetkililerine yöneltilen “Sizce teşvikler sayesinde Düzce İli’nde yeterli ve beklenen ölçüde yeni yatırımlar oldu mu?” sorusuna 23 firma %

Pla¤›n merkezine Özet: Bu çal›flmada, çeflitli klinik örneklerden izole edilen ve hastane infeksiyonu etkeni olarak tan›mlanan 135 Gram-ne- gatif bakteride (83 Escherichia

Bu konu sadece bu metin için, azınlıklarla ilgili olarak Avrupa örgüt- leri ve Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan diğer tüm metinler için de geçerlidir.. Bu

• Bu Antlaşma’nın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve

- Ekonomik ve Sosyal Konsey - İnsan Hakları Konseyi - İnsan Hakları Komisyonu - Uluslararası Adalet Divanı - ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) - İnsan Hakları

Bu Antlaşma’nın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin

• Uluslararası barış ve güvenlikle ilgili konularda Güvenlik Konseyi’nin