Markiz onun Beyoğlu düşüydü

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

13 MART 2004 CUMARTESİ

M arkiz onun

Markiz’i Markiz yap­ mak, ta üç yaşınday­ ken Beyoğlu düşü ile başlıyor Mustafa Ak- soy’un. Ç anakkale’de doğan ve üç yaşmda Is- tanbul’a gelen, beş ya­ şmda da Kasımpaşa’ya taşınan Mustafa Aksoy küçük yaşlarda başlı­ yor Beyoğlu ile haşır neşir olmaya.

Biletçiye görünmeden tramvayın ar­ kasına takıldığı ve boydan boya gezi­ ler yaptığı Beyoğlu ile 1990 yılından itibaren ticari ilişkiye giriyor.

Hayallerini süsleyen Beyoğlu’nda, Richmond O tel’i yapmak fikriyle bir arsa alıyor. 1993 yılında otel hizmete giriyor. Richmond Oteli’nin hizmete girdiği yıl onun tam karşısında, için­ de eski Markiz ve Şarkaynalı Çarşı’nm da bulunduğu binayı alıyor. İstanbul gi­

bi mega bir metropolün gururu olan bir yeri aç­ manın mutluluğunu ya­ şadığını anlatan Mus­ tafa Aksoy, bunun bir uygarlık görevi oldu­ ğunu dile getiriyor.

1840’ta yapılan bi­ nanın yeniden ele alın­ ması için gerekli izin­ lerin alınması, tüm ay­ rıntıların olması gerektiği gibi yeni­ den hayat bulması için titiz bir çalış­ ma yürütülüyor.

Yaklaşık 6-7 milyon dolarlık bir ya­ tırım la yeniden canlandırılan M ar- k iz’in tüm mağazaları dolu. Aksoy, özellikle pastanenin dolup taştığını an­ latıyor keyifle. B eyoğlu’na çok şey kattığına inandığı M arkiz’in, özellik­ le Beyoğlu’nun Galatasaray’dan aşa­ ğıya doğru inen kısmının parlayan yıl­ dızı olduğuna inanıyor.

A k s o y Grubu başkanlığı ve halen pek çok sivil toplum

örgütü üyeliğinin yanı sıra Beyoğul Güzelleştirme Derneği Başkanlığı’nı da yüreten Mustafa Aksoy, yıllar

önce kurduğu hayali gerçekleştirmenin keyfini

yaşadığını anlatıyor.

www.perareklam.com.tr • (0212) 293 89 78 Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :