• Sonuç bulunamadı

[Meliha Zafir]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Meliha Zafir]"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1 umlıuriycl’in doğum sancılan sıra-

Mm';. yurttaşlık bilinci had safhada kimi babalar, kendilerini "cumhuriyet perso­ neli yetiştirmekle yükümlü hissetmişler­ di. Bu ¡'denek onlara Meşrutiyet kuşa­ ğından mirastır: Dörl-beş lisanı mükem­ melen konuşan, resim, müzik, heykel ve edebiyatla alakalı, sporun her türlüsüne yatkın ve tabii çok iyi dans eden "muasır medeniyet çocukları” işte bu ulusal ziirri- yel dürtüsüyle ve seralarda yetiştirildi­ ler.

Meliha Zafir’in ( T896-1979) yaşamı, ümmetten millete dönüşümün en sert yıl­ larına denk düşüyor. Ailesi dört nesildir Halı kültürüyle beslenen bir gelenektir: Büyükbüvük baba Şirvanlı Ahmed Ham- di (1831-1890), Fransızca, Arapça, Fars­ ça lülen "maariften tasdiknameli" bir öğ­ retmendi. Devletin Tercüme Encü­ meni reisliğini yaptı. Diplomatik unvanla Hindistan ve Afganis­ tan’da bulundu. Dönüşünde seya­ hatnamesini yayımladı. Konuları dil. edebiyat, coğrafya, astronomi, matematik olan 16 kitabı bulunu­ yor.

Babası Ord.Prof. Tevfik Ham- di Biıen (1876-1956). Ankara’ya muhalifDamad Ferid Paşa kabine­ lerinde Bayındırlık ve Maliye Ba- , kanlıkları yapmadan önce Sayıştay

V ’-V Danıştay başknnıvdı. Ondan da

önce Kudüs, Selanik, Yemen, Hü- d ıvcndigar (Bursa), Konya valilik­ leri yaptı. Cumhuriyette İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hukuk Fa- ktıltcsi’ndc profesördü. Milli Mü­ cadelede İstanbul’u tercih etmesi, bilim adamı kimliği ve temkiniyle

»•. *

ö

başına pek dert açmadı. Sadece konak­ tan apartman dairesine taşınıldı ve hu- ketmediği Varlık Vergisine itiraz edince biraz tartaklandı. Hatıratı şu sıralar yayı­ ma hazırlanıyor.

Annesi Naciye Tevfik (1878-1960), ilk kadın ressamlardandı. Eşinin öneri­ siyle İtalyan ressam Saivalor Valcri’nir. öğrencisi oldu. Ondan "net, keskin, mo­ delin psikolojisine inen, analizci” bir iis- lub öğrendi. O sıralar plastik sanatlarda iktidar, peyzajlarıyla Asker Ressamların elindeydi. Osman Hamdi resmi resme karşılık figürü akademileştirmeyc çalışır­ ken, kadınlar bu devrimi "haremde" çok­ tan gerçekleştirmişlerdi, hem de canlı mankenlerle. Naciye Tevfik bu öncüler (Müfide Kadri, Emine Fuad, Melek Ce­ lal, Mihri, Celile, Vildan Gizer, Müzd.ın Arel) arasındaydı. Ondan günümüze "tescil“ edilmeyi bekleyen 26 tablo kaldı.

Bu ailenin üç kızından biri olan Meli­ ha Zafir, İsa’nın nişanlısı olduğuna ina­ nan rahibelerin öğretmenlik 'apliği, Fransız icdrisallı Moda Sörler okulunda okudu. Sonra İtalyan Rivieras.’ndaki Bordighcnı (İsa’nın Yükselişi) Asa ııu; ı, on okuluna yatılı öğrenci gitti.

Auınesi gibi o da resim yapı <irde Klasik Balı müziği tarzında bestele i olan Zafir iyi bir piyanistti. Fransızca, İn­ gilizce, İtalyanca ve Almanca hiliy ırda

Gizli gizli şairdi de. Türkçesi ¡in iyi olmadığına inandığından, Fransızc a yaz­ dığı şiirlerini 1952 yılında Paris’te, Editi ons de la Revue Moderne adlı yayınevin ­ de bastırdı. "Sanguiıtes el Fusuins" adını verdiği tek şiir kitabında Zeyııcb Akse! takma adını kullanmıştı. (Kitap bi; dizgi hatası yüzünden Zeynel Akse! imzasıyla çıktı.) Au Fil Du Songc, Esquis.se-., So

irs, Poemcs en Prose, MT-Plaisant be lum başlıkları altında 31 şiir bulunan k tabın 16. sayfasındaki Tenebres adlı şi: Baudelaire ithaf edilmiş.

Meliha Zafir’in adına şiirler adadıj Baudelaire’e aşırı bir düşkünlüğü vard Şiirlerini ezbere biliyordu. .MaJlarrm Verlaine, Paul Valery de sevdiği şairle arasındaydı.

Buna karşılık Türk şiirini ve şairler ni hiç bilmiyor ve takip elmiyordı Onun neredeyse bir duvar gibi sağır kal dığı yerli şiirimiz o sıralar "Garip May tapların” ışıltısını yitirmeye başladığı bi zamanı sürüyordu. Gizli gizli 2. Yenini örgütlendiği bu şiir ortamı nedense hi ilgisini çekmedi. Sanki Türkçüden v Türklerdcn "silki sıyrılmış" gibi "Türkle riıı Fransızlarına" da sırt çevirmişti: Hay rant olduğu Baudelaire sembolizmini ses ve şekil mükemmelliğine öykünen şa irlerdcn Cahit Sıtkı Tarancı ve Ahmm Muhip Dıranas’a bile kulak asmaması onun bu coğrafyada hiçbir yere ait ol mak istemediğini gösteriyor.

Halbuki Meliha Zafir’in şiir heves doruklardayken, "Çocuk ve Allah" çok ian dolanandaydı. Anday "Telgrafhane" Bİlat "Aşağı Yukarı", İlhan Bcık "Gü naydm Yeryüzü", Turgut Uyar "Türki yem", Tarancı "Düşten Güzel", A itila İl harı "Sisler Bulvarı", Salah Birsei "Şiirir İlkeleri" ile vitrindeydiler.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

新聞稿 臺北醫學大學 101 學年度碩士班暨碩士在職專班招生入學考試 醫療倫理學試題 本試題第 1 頁;共 1 頁 (如有缺頁或毀損,應立即請監試人員補發) 注 意

Şekil 5: Sıçanlarda cerrahi işlem; A) Cildin galea ile birlikte laterallere doğru disseke edilip klemplerle retrakte edilişi. B) Belirlenen AP ve ML koordinatlarına göre

1.5 milyar dolar açık veren eyalet bütçesini dü­ zeltmek vaadi ile göreve başlayan Dökmeciyan se­ kiz yıl sonra görevden ay­ rıldığında bütçede yine 1.5 milyar

La Vecchia Torretta ile North Shields arasında müşteri akımı Ataköy Marina’da da vardı. Bu durum, burada da

Rusya’nın bu durumundan ha­ berleri olmayan Dr. Zavriyef ve Bogos Nubar Paşa. Paris’teki faaliyetlerine devam ediyorlar ve bir gün Rusya Büyükelçisine gelerek

Ama bu ör­ nek, saltanatın kaldırılmasından sonra Osmanlı hanedanı ve yeni Cumhuriyet arasındaki ilişkileri ayarlamak için bir örnek ola­ mazdı.. Diğer yandan

• İlişkili iki ölçüm grubuna ait puanlar arasındaki farkın manidarlığını test etmede kullanılır.. • Bağımlı örneklemler t testinin parametrik

Başta Almanya olmak üzere, özellikle AB ülkelerinde Türk dili ve kültürü ile ilgili her yıl yüzlerce araştırma gün ışığına kavuşturuluyor.. Ele aldıklarımızı,