• Sonuç bulunamadı

Öklid uzayında benzer frenet eğrileri / Similar frenet curves in euclidean space

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Öklid uzayında benzer frenet eğrileri / Similar frenet curves in euclidean space"

Copied!
80
2
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÖKLİD UZAYINDA BENZER FRENET EĞRİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Mustafa ALTIN Anabilim Dalı: Matematik

Programı: Geometri

Danışman: Prof. Dr. Mehmet BEKTAŞ OCAK - 2013

(2)

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÖKLİD UZAYINDA BENZER FRENET EĞRİLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Mustafa ALTIN (101121111)

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 08/01/2013 Tezin Savunulduğu Tarih: 24/12/2012

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet BEKTAŞ (F.Ü) Diğer Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Mahmut ERGÜT (F.Ü)

Prof. Dr. Bayram KARADAĞ (İ.Ü)

(3)

II ÖNSÖZ

Bu tezin hazırlanması esnasında bilgi ve tecrübesinden her zaman yararlandığım, çalışmanın başından itibaren yardımlarını esirgemeyen, değerli zamanını ayırarak imkânlar sağlayan, çalışmamın her aşamasında yanımda olan çok kıymetli hocam sayın Prof. Dr. Mehmet BEKTAŞ’ a teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilir, saygılarımı sunarım.

MUSTAFA ALTIN ELAZIĞ-2013

(4)

III İÇİNDEKİLER sayfa no ÖNSÖZ………..…….. II İÇİNDEKİLER……….………..III ÖZET………... V SUMMARY………..……….. VI ŞEKİLLER LİSTESİ………..……….. VII SEMBOLLER LİSTESİ………VIII

1. GİRİŞ………..1

2. BİRİNCİ BÖLÜM…….………..………...2

2.1 Temel Tanım ve Teoremler ………...2

3. İKİNCİ BÖLÜM………….……….………..14

3.1 Bir eğrinin ortagonal (dik) çatısı……….………..14

4. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM……….………...24

4.1 n IR de Direk Benzerliğe Göre Tanımlanan Frenet Eğriliği………24

5. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM………..30

5.1 Sıfır Olmayan Öklidyen Eğrilikleriyle Frenet Eğrileri………..30

6. Beşinci Bölüm……….…33

6.1 Kendine Benzer Frenet Eğrileri…………...……….33

(5)

IV

7 Kendine Benzer Frenet Eğrileri İçin Bazı Karakterizasyonlar …………....50

7.1 Eğrilik Çemberi………..50

7.2 Eğilim Çizgisi………..55

7.3 İnvolüt ve Evolüt Eğrileri………...58

7.4 Bertrand Eğri Çifti……….61

8 SONUÇLAR………...66

KAYNAKLAR………...67

(6)

V ÖZET

ÖKLİD UZAYINDA BENZER FRENET EĞRİLERİ

Bu çalışma yedi bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde; bazı temel tanımlar ve teoremler verildi. İkinci bölümde; Bir eğrinin ortogonal (dik) çatısı incelendi.

Üçüncü bölümde; Kendine benzer Frenet eğrilerin varlık ve teklik teoremleri incelendi. Dördüncü bölümde; Kendine benzer Frenet eğrilerin odak(focal) eğrisi incelendi. Beşinci bölümde; çift boyutlu Öklid uzayında kendine benzer Frenet eğrileri incelendi. Altıncı bölüm çalışmanın orijinal kısmı olup bu bölümde Kendine benzer Frenet eğrileri ile ilgili sonuçlar verildi.

Yedinci bölümde bulunan sonuçlar yorumlndı.

(7)

VI SUMMARY

SIMILAR FRENET CURVES IN EUCLIDEAN SPACES This thesis consists of seven chapters.

In the first chapter; some fundemental definitions and theorems are given. In the second chapter; An orthogonal n-frame of a curve is examined.

In the third chapter; the uniqueness and existence teories of similar frenet curves are examined.

In the Fourt chapter; the focal curve of similar frenet curves is examined.

In the fifth chapter; the self-similar curves in the even-dimensional Euclidean spaces are examined.

The sixth section is part of the orijinal study on the results in this section were self-similar Frenet curves.

In the seventh; interpreted the results.

(8)

VII

ŞEKİLLER LİSTESİ

Sayfa No

Şekil 2.1 3

R de Frenet 3 ayaklısı ……… 3

Şekil 2.2 Bertrand eğri çifti ………..…. 4

Şekil 2.3 İnvolüt Evolüt………...……… 5

Şekil 2.4 Eğrilik çemberi ...………. 5

Şekil 2.5 Logaritmik spiral………... 10 Şekil 2.6 Teğet birim vektörü ile x ekseni arasındaki açı……….……... 11 1

(9)

VIII

SEMBOLLER LİSTESİ

n

R :n-boyutlu Öklid uzayı T

A :A matrisinin transpozu 1

A :A matrisinin tersi n

E :n-boyutlu Öklid uzay :norm

:iç çarpım

i

k

:i yinci eğrilik fonksiyonu )

(s :eğrilik fonksiyonu )

(s :burulma fonksiyonu

s :yay uzunluğu parametresi

C :düzgün fonksiyon ( ) n v :alterne n-tensörü 1 H s

(10)

1.GİRİŞ

Diferansiyel geometrinin belki de en ilginç ve onu iyi temsil eden çalışma alanı eğriler teorisidir. Eğrilerin yerel özelliklerinin incelenmesi farklı ve önemli sonuçlar verir. Bu teorinin lineer ve nonlineer diferensiyel denklemler ve fizikte çok farklı uygulamaları vardır.

Eğriler teorisinin en fazla kullanılan ve doğal yapısını temsil eden konularının başında ise Frenet denklemleri gelmektedir. Bu denklemler geometride oldukça elit bir statüde olup birçok faklı alanda kullanım yerine sahiptir. Bu formüller ilk önce 1852 yılında Frenet tarafından bulunmuş ve yayınlanmıştır. Ondan habersiz olarak Serret, 1851 yılında aynı formülleri hesaplamıştır. Bundan dolayı bu formüllere bugün her ikisinin adı verilerek Frenet-Serret formüleri olarak adlandırılır.

n

IR deki herhangi Frenet eğrisi ile bağlantılı olan dikkate değer iki eğri vardır. Bu

eğrilerin ilki; küresel teğet göstergesidir. Bir Frenet eğrisinin küresel teğet göstergesinin yay uzunluğu yardımıyla, bu Frenet eğrisinin yeni parametrizosyonu, eğrinin özelliklerinin incelenmesinde kullanılır. Bu yeni parametrizasyonun uygulamaları 9,10 ve 7 de verilmiştir.

3

IR de bir eğri için ki değişmezleri ilk olarak 1 de E.Cartan tarafından tartışıldı 2

IR ve IR3deki eğrilerde ki nin hesaplanması için farklı formüller 3 ve 4 de verildi.

Sıfırdan farklı Öklidyen eğrilikleri ve bir Frenet eğrisiyle yakından ilişkili olan ikinci eğri, oskülatör hiper düzlemlerin merkezlerini oluşturduğu “focal(odak) eğriler“dir. Odak eğriler kullandıktan sonra, R. Uribe Vargas, bir Frenet eğrisinin odak eğrilikleri kavramına giriş yaptı ve odak eğrilikleri ve onların ilk türevleri yardımıyla Öklid eğriliklerinin bir temsilini verdi. 12

n

IR de kendine benzer eğrilerle ilgili detaylı kavramlar 2009 yılında Radostina P.

(11)

2 2. BİRİNCİ BÖLÜM

2.1 Temel Tanım ve Teoremler Tanım 2.1.1

V , sonlu boyutlu bir reel vektör uzayı olsun. Bir :V V R

fonksiyonu aşağıdaki koşulları sağlarsa ye V üstünde bir iç çarpım denir.

(i) bilineer formdur :

2 1 2 1, 2 1,x y y, , , , a a R ve x x y V için 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 , ) , ) , ), , ) , ) ( ( ( ( ( ( , ) a x a x a x a x x a y a y y y y y x y a x a

(ii) simetrik formdur : , ) , )

(x y (y x , x,y V

(iii) pozitif tanımlıdır :

, ) 0 , , ( ( , ) 0 0 x V x x x x x [15] Tanım 2.1.2 ,

I Rde açık bir küme olmak üzere :I R dönüşümün C sınıfından ise bir

eğridir denir. [16]

Tanım 2.1.3

(12)

3 Tanım 2.1.4

u ve v gibi iki vektörden biri diğerinin bir skaler ile çarpımına eşit ise bu iki vektöre lineer bağımlıdırlar denir; aksi halde bu iki vektöre lineer bağımsızdır denir.

Geometrik bir ifade gerekirse u AE olmak üzere u ve v vektörleri nin lineer 2 bağımsız olması için gerek ve yeter şart A,E ve E1 2 noktalarının kolineer (aynı bir doğru üzerinde)olmasıdır. 13

Tanım 2.1.5 n

E , n-boyutlu Öklid uzayında , (n-1)-boyutlu bir yüzey genellikle hiper yüzey olarak adlandırılır. 14

Tanım 2.1.6

M En eğrisi , koordinat komşuluğu ile verilsin. Bu durumda ', ",..., ( )r

sistemi lineer bağımsız ve ( )k

a , k r için ( )k

a Sp{ } olmak

üzere den elde edilen V V1, 2 ,...,Vr ortonormal sistemine , M eğrisinin Serret-Frenet r-ayaklı alanı ve m M için V m1( ) ,V m2( ) , ... ,V mr( ) ye ise m M noktasındaki Serret-Frenet r-ayaklısı denir.

Her bir V , 1 i r ye Serret-Frenet vektörü adı verilir. [14]. i

Şekil 2.1 3

(13)

4 Tanım 2.1.7.

M eğrisi , koordinat komşuluğu ile verilmiş olsun. Eğer s için

( )s 1 ise M eğrisi , ya göre birim hızlı eğridir denir. Bu durumda eğrinin s parametresine yay parametresi adı verilir. [14].

Tanım 2.1.8.

, n

M N E eğrileri sırasıyla ( , ), ( , ) koordinat komşulukları ile verilsin. s ya karşılık gelen (s) M , (s) N noktalarında M ve N nin Frenet r-ayaklıları

sırasıyla * *

1( ) ,..., r( ) , 1 ( ) ,..., 1 ( )

V s V s V s V s olarak verildiğinde s için V s V2( ), 2*( )s

lineer bağımlı ise, (M, N) eğri 2-lisine bir Bertrand eğri çifti denir . [15].

Şekil 2.2 Berdrand eğri çifti

Tanım 2.1.9.

, n

M N E iki eğri olsun. M, N sırasıyla (I , ) , (I , ) koordinat

komşulukları verilsin. (s) ve (s) noktalarında M, N nin Frenet r-ayaklıları sırasıyla,

* * 1( ),..., r( ) 1 ( ),..., r ( ) V s V s ve V s V s olmak üzere * 1( ), 1 ( ) 0 V s V s

(14)

5

ise, N ye M nin involütü , M ye de N nin evolütü denir. [15].

Şekil 2.3 İnvolüt Evolüt

Tanım 2.1.10. 3

: R birim hızlı eğrisine ( )s noktasında ikinci basamaktan değen 0 :J Rn

çemberine, eğrisinin s0 noktasındaki eğrilik çemberi denir. [16]

(15)

6 Tanım 2.1.11.

3

: R eğrisinin birim hızlı olmadığını varsayalım.

nın yay uzunluğu fonksiyonu f olsun. 1

h f olmak üzere h eğrisinin birim hızlı olduğunu biliyoruz.

h diyelim. f J olmak üzere s J için s h s t

dir .Birim hızlı 3

: J R eğrisinin s noktasındaki eğrilik küresine, eğrisinin t

noktasındaki eğrilik küresi denir. [16]

Tanım 2.1.12. , n

f R uzayından Rye giden bir fonksiyon olsun. f sürekli ise “ f fonksiyonuna, 0

C sınıfından bir fonksiyondur,”denir. Rnden R ye giden C0 sınıfından bütün fonksiyonların kümesi 0

C R Rn, biçiminde gösterilir.

n

R nin her noktasında f fonksiyonunun kısmi türevleri varsa ve bu türevler

sürekli fonksiyonlar ise “f fonksiyonuC1 sınıfındandır,” denir.

f fonksiyonunun n

R nın her bir noktasında k ıncı basamaktan kısmi türevleri varsa

ve bu türevler sürekli fonksiyonlar ise “ f fonksiyonu k

C sınıfındandır”. denir. Rn den

Rye giden k

C sınıfından bütün fonksiyonların kümesi k

C R Rn, biçiminde gösterilir. n

R nın her bir p noktasında f fonksiyonunun her basamaktan kısmi türevleri varsa “ f fonksiyonuC sınıfındandır veya düzgün(pürüzsüz)fonksiyondur,”denir.

[16].

Tanım 2.1.13. 3

: R bir eğri olsun. J açık bir aralık olmak üzere, bir :

h J difeomorfizmine, eğrisi için bir parametrik dönüşüm denir. h eğrisine de eğrisinin h ile yeniden parametrelendirilmişi denir. [16].

(16)

7 Tanım 2.1.14

Eğer X 0 ve Y 0 iken X Y, 0 ise bu iki vektöre birbirine ortogonaldirler denir. Sıfırdan farklı vektörlerin bir S cümlesinde herhangi iki vektör birbirine dikse bu S cümlesine ortoganaldir denir.S ortogonal iken S deki her bir vektör birer birim vektör ise S ye ortanormal denir. [13]

Tanım 2.1.15

V bir reel vektör uzayı ve V nin bir bazı V1,...,Vn olmak üzere V den seçilen

n-tane 1 n i i j j j a v ,

1 i n ,vektörü için bir n( )v alterne n-tensörünün değerini

1,..., n det aij V1,...,Vn

olarak hesaplanır.

Bu son ifadeye göre sıfırdan farklı bir n( )v n-formu V nin bazlarını iki ayrık gruba ayırır, bunlar, V1,...,Vn 0 ve V1,...,Vn 0 olan bazlardır.

Eğer v1,...,vn ve u1,...,un iki farklı baz iseler bir n

i j n

A a IR

matrisi bu iki baz arasında bir lineer dönüşümü

1 , 1 , n i ij j j u a v i n olarak belirtir.

Eğer detA 0 veya detA 0 ise bu iki baz aynı gruptandır denir. Bu kriter ( )

n

nın v deki seçilişinden bağımsız olarak V nin bazlarını ayrık iki gruba ayırmak için uygulanabilir. Bu gruplardan her birine V vektör uzayı için bir yönlendirme

(17)

8 Tanım 2.1.16

M eğrisi (I , ) koordinat komşuluğu ile verilsin. s I ya karşılık gelen , s) noktasındaki Frenet r- ayaklısı V s V s1( ) , 2( ) ,...,V sr( ) olsun.

Buna göre 1 : , 1 , ( ) ( ) , ( ) i i i i k I R i r s k s V s V s

şeklinde tanımlı ki fonksiyonuna M eğrisinin i- yinci eğrilik fonksiyonu ve s Iiçin

( )

i

k s reel sayısına da s) noktasında M nin i- yinci eğriliği denir. [15].

Tanım 2.1.17

M En eğrisi I, koordinat komşuluğu ile verilsin.

s I için s hız vektörü, bir U sabit vektörü ile sabit açı teşkil ediyorsa,M ye bir eğilim çizgisi ve Sp U yada ,M eğilim çizgisinin eğilim ekseni denir.

n

M E eğrisi I, koordinat komşuluğu ile verilsin.

s Iya karşılık gelen s) M noktasında M nin 1. ve 2. eğrilikleri k s ve k1 2 s ise, H I: IR

s H s 1

2

k s

k s

şeklinde tanımlı H fonksiyonuna, M nin s noktasındaki 1-inci harmonik eğriliği denir. [14].

Tanım2.1.18

R3 uzayındaki birim hızlı : I R eğrisi için :

k I R ,k s T s

fonksiyonuna eğrisinin eğrilik fonksiyonu denir. k s sayısına eğrisinin s noktasındaki eğriliği denir.

(18)

9

k s 3

dir. 16

Tanım 2.1.19

R3 uzayındaki birim hızlı : I R eğrisinin frenet vektör alanları T,N,B olmak üzere,

:I R , s B s ,N s

fonksiyonuna eğrisinin burulma fonksiyonu denir. s sayısına eğrisinin s noktasındaki burulması denir.

R3 uzayındaki birim hızlı olmayan : I R eğrisinin burulma fonksiyonu ise

2 ,

dir. 16

Tanım 2.1.20

Bir A aij reel matrisinde T

A A ise, A matrisine antisimetrik matris denir. 13

Tanım 2.1.21

Bir A aij matrisinde T

A A ise,yani aij aji ise, A matrisine simetrik’tir denir. 13

Tanım 2.1.22

1 T

(19)

10 Tanım 2.1.23

a ve b gerçel parametreler, e ise Euler sayısı iken Kutupsal koordinat sisteminde

. b

r a e

şeklinde gösterilen eğriye logaritmik spiral denir.

Kartezyen koordinat sisteminde aynı eğri, şu parametrik denklem çiftiyle ifade edilir: ( ) . cos( ) ( ) . sin( ) bt bt x t a e t y t a e t

(20)

11

Teorem 2.1.1 (Eğriler için Varlık ve Teklik Teoremi)

s bir reel değişken olmak üzere (s), (s) herhangi iki sürekli fonksiyon olsun. Uzaydaki konumu dışında, (s) yi eğrilik (s) yi burulma ve s yi de eğri boyunca bir doğal parametre olarak kabul eden bir ve yalnız bir uzay eğrisi vardır.

İspat :

Genel olarak Frenet denklemlerinin çözümleri integrasyonla elde edilemez. Bununla birlikte eğrinin bir düzlem eğri, yani 0 olması durumunda, Frenet denklemlerinin integrasyonu mümkündür.

C bir düzlem eğri olsun. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi C eğrisinin herhangi bir noktasındaki t teğet birim vektörü ile x ekseni arasındaki açıyı gösterelim1 .

.

Şekil 2.6 Teğet birim vektörü ile x ekseni arasındaki açı1

2 1 (sin ) ) (cos e e t   (2.1) t n,  ye dik olduğundan 2 1 (cos ) ) sin ( e e n   (2.2) yazılabilir.

(21)

12

1 2 1 2

((cos ) (sin ) ) ( sin ) cos( ) d

t e e e e n

ds

     

1 2 1 2

(( sin ) cos ) ) ( cos ) (sin )

d

n e e e e t

ds

    

0 olduğundan Frenet Denklemleri tn n , t ye indirgenir. Böylece

veya ds c1 (2.3) bulunur. Bu şekilde belirlendikten sonra (2.1) eşitliğinden

2 2 1 2 (cos (s))e (sin (s))e ds c c ds t x      (2.4)

elde edilir. (2.3) teki integrasyon sabiti, nin c kadar ötelenmesi, yani eğrinin orjin 1 etrafında döndürülmesi, (2.4) teki integrasyon sabiti ise eğrinin c kadar ötelenmesi 2 demektir. Eğer bütün s ler için 0 ise bütün s ler için 0 ve bunun sonucu olarak

)

(s bir düzgün parametre değiştirme fonksiyonudur. Buradan s s( ) ve d

d ds

ds olduğu göz önüne alınırsa (2.4) ten

2 2 1 2 2 1 (cos ) (sin ) ) ( 1 ) (sin ) (cos d c e e d c d ds e e x       bulunur. 19 ve 20 Teorem 2.1.2

Bir eğri doğal parametrenin fonksiyonu olarak eğrilik ve burulması ile tek türlü olarak belirlidir.

İspat:

(22)

13 ( . ) . . .( ) ( ). ( . . ) d t t t t t t t n n t t n n t ds              ( . ) . . .( ) ( ). ( . . ) ( . . ) d n n n n n n n t b t b n ds n t t n n b b n                     ( . ) . . .( ) ( ). ( . . ) d b b b b b b b n n b b n n b ds         

ifadeleri taraf tarafa toplanırsa

0 ) . . . (t t nn bb ds d     

elde edilir . Buradan, integral alarak,

b b n n t t. . . = sabit bulunur. s s0 noktasında t0 ,n0 ,b0    üçlüsü ile t0,n0,b0    üçlüsü ile çakıştırıldığından 0 s s noktasında tt , nn , bb ve böylece 1 . . .t nn bb t   

elde edilir. Her s için t.tn.nb.b = sabit olduğundan s s0için ve dolayısıyla her s için b b n n t t. . . =3

bulunur. Herhangi iki birim vektör u, u için

1 cos .

1 uu

dir. Buna göre t t nn bb       . . . = 3 eşitliğinden t.t n.n b.b 1       , buradanda her s için b b n n t t       , ,

(23)

14 elde edilir. ds x d t t ds x d    ten x(s) x (s) c ve x(s0) x (s0) olduğundan c 0

ve böylece bütün s ler için x(s) x (s) bulunur. Bu ise C ileC eğrilerinin çakışması

(24)

15 3.İKİNCİ BÖLÜM

3.1.Bir eğrinin ortagonal (dik) çatısı Bu bölümde n

IR ’deki Sim IR( n) gurubu açısından yönlendirilmiş ve benzerlik altında korunan bir eğrinin diferansiyel ve geometrik değişmezlerini vereceğiz.

: n n

F IR IR

dönüşümü direkt benzerlik olarak adlandırılır ve

( ) ( 3.1)

F x Ax b

şeklinde gösterilir. Burada;

n

x IR de keyfi bir nokta, A , nxn tipinde ortagonal matris,

b , bir öteleme vektörü

reel sabiti

0 , 0 ,

n tek ise n çift ise şartını sağlayan bir katsayıdır.

Bir I0 IR

aralığı üzerinde tanımlı ve birim hızlı olan ( ) : 0

n

c c s I IR

Frenet eğrisini göz önüne alalım.

1, 2, ... , n

e e e vektörleri c eğrisinin Frenet hareketli n-çatısı ve

'' '' sembolü s yay uzunluğu parametresine göre türevi göstersin.

Eğer n 3 ise c c, , ... ,c(n 1) lineer bağımsızdır ve i 1, 2 ,...,n 2 için

(25)

16 Eğer k0 kn 0 ([6]veya[8]) alınırsa 1 1 1 1 ( ) ( ) , 1 (3.2) i i i i i c s e s e k e k e i n

Frenet denklemleri tanımlıdır.

Kabul edelim ki

1: ,c c türevleri lineer bağımsız

2: Eğrinin uygun bir yönlendirilmesi mevcut olsun.

Bu taktirde k1 0 olmak üzere n 2 için (3.2) den Frenet denklemleri elde edilir.

(3.1) ile verilen F direkt benzerliği altında c eğrisinin; görüntüsü c F c( ), yay uzunluk parametresi s s ve Öklid eğrilikleri ki ki , (i 1, 2,...,n 1) iken, bu dönüşüm sayesinde

0

: n

c Foc I IR

şeklinde yeni bir Frenet eğrisi tanımlanır.

0

s I , c eğrisinin küresel teğet göstergesi olmak üzere ( )s e s ve da 1( ) ( )s nin yay uzunluk parametresi olsun. Bu durumda c eğrisi , yardımıyla;

( ) : n (3.3)

c c I IR

şeklinde bir temsile sahip olur ve yeni parametresi c eğrisinin küresel yay uzunluk parametresi olarak adlandırılır.

(26)

17 Bu durum da 1 d k ds ve 1 1 . d d d k ds olduğu açıktır. Buradan I için 1 1 1 1 1 . (3.4) dc dc e d k ds k ve 1 0 0 1 2 1 2 e k e k e k e 2 1 1 2 3 e k e k e 3 2 2 3 4 e k e k e . . . 1 2 2 1 n n n n n e k e k e 1 1 1 1 1 n n n n n n n e k e k e k e

(27)

18 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 1 2 0 0 0 ... 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 . . . . ( , ,... ) . . . . . . . . . 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 0 ... 0 0 T n n n n n n k k k e k k e k k e d e e e ds k e e

elde edilir. Diğer taraftan

1 . ı d d d k ds olduğundan 1 2 2 1 3 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 ... 0 0 0 1 0 0 ... 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 . . ( , ,... ) . . . . . ... . . . . . . . . ... . . . . 0 0 0 ... 0 0 0 0 0 ... 0 0 T n n n n n n e k e k k k e k k d e e e d k k e k k k e k (3.5)

(28)

19

(3.3) ile verilen c( ) eğrisi için; I olmak üzere

1 2 1 1 1 1 1 1 ( ), ( ),..., n( ) (3.6) e e e k k k

Frenet hareketli ortagonal n-çatısı olsun. c( ) eğrisinin Öklid eğrilikleri de

1 1 1 1 1 1 log( ) dk d k k d d k  ve 1 , 2, 3, 4,..., 1 i i k k i n k için (3.7) fonksiyonlarıyla tanımlansın. Bu taktirde 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . .( ) dk dk k k k d k k ds k k  ya da 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 log log . 1 k d k d k k ds k k k k  olarak yazılabilir.

Frenet hareketli ortagonal n-çatısı

1 1 1 2 1 1 1 1 ( ), ( ) ,..., ( ) e e e n k k k olduğundan

(29)

20   1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 ( ) . e e e k e k e k e e k k k k   2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 ( ) ( ) 1 e e e k e k e k e e k e k e k k k k     3 3 3 1 3 2 2 3 4 2 2 1 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 ( ) ( ) e e e k e k e k e k e k e k e k k k k . . .  1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( ) ( ) n n n n n n n n e e e k e k e k e k k k kkn 2en 2 k e1 n 1kn 1en   1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( ) ( ) n n n n n n n n en e e k e k e k e k e k k k k olarak bulunur.

(30)

21 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 0 0 ... 0 0 0 1 0 ... 0 0 0 0 ... 0 0 0 . . . . (3.8) . . . . . . . . 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 ... 0 n n n k k k k k k K k k k k k             şeklindedir. (3.2) , (3.4) ve (3.5) den yararlanıldığında 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ,..., , ,..., T T n n d d e e e e e e d k k k k ds k k k veya 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ,..., 1 T n n e k e d d k e e e d k k k k ds e k  ya da

(31)

22 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ,..., 1 1 T n n n e e k k d e e e e e k k d k k k k e e k k  olur. Buradan da 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ,..., 1 T n n n k e e k k e e d k e e e d k k k k k e e k     veya 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ,..., T n n n n k e e k k k k e e e d e e e k k k d k k k k k e e k k      

(32)

23 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ,..., , ,..., (3.9) T T n n d e e e K e e e d k k k k k k  elde edilir. Önerme 3.1.1

(3.3) de verilen c = c( ) : I IR Frenet eğrisi için; n I olmak üzere

1 2 1 1 1 1 1 1 ( ), ( ),..., n( ) e e e k k k

Frenet hareketli ortagonal n-çatısı ve

1 1 1 1 dk k k d  ve 1 , ( 2,3,... 1) i i k k i n k

fonksiyonlarıyla tanımlı Öklid eğrilikleri tüm Sim IR( n) gurubunun benzerlikleri altında değişmezler.

İspat:

: n n

F IR IR dönüşümü ve pozitif bir reel sayı, A bir dönüşüm matrisi, b bir öteleme vektörü olmak üzere F x( ) A x( ) b şeklinde verilsin.

Bu durumda F c bileşke dönüşümü 1ki Öklid eğrilikleriyle bir Frenet eğrisidir. Ayrıca A e( ), ( ),..., ( )1 A e2 A en ler de F c nin Frenet çatıları ve

( )i ( )i F e A e şeklindedir.

O halde bu Frenet çatıları ve ki fonksiyonları değişmezdir.

(33)

24 Tanım 3.1.1

n

c = c( ) : I IR bir Frenet eğrisi olsun. c eğrisin de bulunan

k 1,k2, ... ,kn 1

(34)

25 4.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

4.1. IRnde Direk Benzerliğe Göre Tanımlanan Frenet Eğriliği

Bu bölümün amacı, direkt benzerlikler gurubunu kullanarak eğrilerin lokal teorisindeki temel teoremi genişletmektir.

n

IR Öklid uzayında; aynı Öklid eğrilikleri ve aynı modülde Öklid hareketleriyle iki Frenet eğrisi iyi tanımlıdır. 6 ve 8

Afin diferansiyel geometride varlık ve teklik teoremleri 2 ve 11 de verilmiştir.

Teorem 4.1.1 (Teklik Teoremi):

I IR açık bir aralık 1: n c I IR ve 2: n c I IR

olmak üzere c ve 1 c Frenet eğrileri aynı küresel yay uzunluk parametresi 2 ya bağlanmış olsunlar.

1

c ve c eğrilerinin aynı 2 k değişmezlerine sahip olduğunu kabul edelim. i j,

Yani her bir I ve j 1, 2, 3, ...,n 1 için

1,j 2,j

kk (4.1) olsun. Bu durumda IRn in bir F direkt benzerliği vardır. Öyle ki; c2 F c dir. 1

(35)

26 İspat:

1, 2, ..., 1

j n olmak üzere k Öklidyen eğrileri ve i j, i 1, 2 iken s ’ de i c i eğrisinin yay uzunluk parametresini versin.

(4.1) den k1,1 k2,1 ve 1 1 1 1 dk k k d eşitliklerinden 1,1 2,1 1,1 2,1 1 1 .dk . dk k d k d veya 1,1 2,1 1,1 1,1 2,1 2,1 1 1 1 1 . .dk . .dk k k ds k k ds buradan da 1,1 2,1 1 1 k k

elde edilir. Diğer taraftan (3.1) de verilen F dönüşümünden 0 reel sabiti için 1,1 2,1

k k

olduğunu gösterir.

Bu durumda k1,1 k eşitliği 2,1 j 2, ...,n 1 için 1,j 2,j

k k

yi gerektirir.

Diğer taraftan d k ds1 eşitliğinden

1 1,1 1 ds d k 2 2,1 1 ds d k

(36)

27 yazılır ve bu durumda 2,1 1 2 1,1 k ds ds k ve 1 2 1 ds ds olduğu açıktır.

A , n x n tipinde bir ortogonal matris olmak üzere;

: n n

H IR IR

1

x H x Ax

ile verilen H benzerliğini düşünelim.

Burada

3 2

c H c

Frenet eğrisi c ile aynı Öklid eğriliklerine sahip olsun. 1

Öklid uzayındaki eğri teorisindeki teklik teoremine göre, bir : n n

G IR IR Öklid hareketi vardır.Öyle ki G c1 c3 dür. Sonuç olarak 1 : : n n F H G IR IR bileşkesi bir direkt benzerliktir ve

1 2

F c c dir.

(37)

28

Şimdi direkt benzerliğin , C sınıfından olan her (n-1) tane fonksiyonların, bazı

şartlar altında bir Frenet eğri uzayı tanımlandığını göstereceğiz.

Teorem 4.1.2 (Varlık Teoremi):

I R ve bu aralıkta h h1, 2,...,hn 1:I IR , C sınıfından fonksiyonları verilmiş olsun. Kabul edelim ki h h1, 2 , ... ,hn 1 fonksiyonları aynı işarette sahip olsun.

0 n

c IR olmak üzere 0 0 0 1 , 2,..., n

e e e , n

IR Öklid uzayında , c noktasında 0 ortonormal n çatı olsun.

Bu durumda ; c merkeziyle benzerliği koruyan bir dönüşüme göre; 0

0

:

a I vardır, öyleki c 0 c0 ve

0 0 0

1 , 2,..., n

e e e da c ’nin c noktasındaki Frenet 0 n çatısıdır.

:

b Herhangi bir I ve i 2,3,... ,n 1 için ki hi dır .

Şartlarını sağlayan, küresel yay-uzunluk parametresi ile parametreye bağlanmış bir tek c I: IRn Frenet eğrisi vardır.

İspat: Matris değerli , 1 , 2 ,..., T n e e e fonksiyonlarını göz önüne alalım. 2 2 2 2 1 1 0 1 0 .... 0 0 0 1 0 .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( ) 0 ( ) 0 0 0 0 ( ) 0 n n n h h M h h h h           

(38)

29 şeklinde matris tanımlayalım ve 0 0 0 1 , 2, ... , n

e e e ortogonal çatısına göre oluşturulan

( ) 4.2

d

M

d

diferansiyel denklemini ele alalım. Bu birinci dereceden lineer diferansiyel denklemi çözüldükten sonra bir tek çözümü elde ederiz. Bu çözüm tüm I lar için tanımlanır ve bazı 0 I ‘lar için

0 0 0 0 1, 2,..., T n e e e sağlanır.

nın T transpoz matrisi için 4.2 sistemi uygulandığında ; M matrisi anti simetrik olduğundan

T .

nin sabit bir fonksiyon olduğu sonucuna ulaşır.

0 0 0

1 , 2,..., n

e e e , bir ortonormal n çatı olduğu için burada E birim matris olmak üzere,

0 . 0 T

E

matris eşitliği sağlanır.Sonuç olarak matrisi ortogonaldir.

Bu da e1 ,e2 ,...,en vektörlerinin herhangi bir I için n

IR ’de bir

ortonormal n çatı oluşturduğunu gösterir.Kabul edelim ki

: n c I IR , ve 0 1 h d olmak üzere 0 0 1 c c e e d , I ile verilen bir yüzey eğrisi olsun.Bu taktir de

(39)

30

c , bir e1 ,e2 ,...,en Frenet n çatısı ve 1, 2, 3,..., 1

i n için ki hi

değişmezleriyle n

(40)

31 5.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

5.1.Sıfır Olmayan Öklidyen Eğrilikleriyle Frenet Eğrileri:

Kabul edelim ki c I: IRn eğrisi e1 ,e2 ,...,en , Frenet n çatısı ile tanımlanan birim hızlı bir Frenet eğrisi olsun ve c eğrisinin yay uzunluğu parametresini s ile gösterelim.

c eğrisinin s I için k si Öklid eğriliklerinin, sıfır olmadığını kabul edelim.

c eğrisinin oskülatör hiper kürelerinin merkezlerinin oluşturduğu C I: IRn eğrisine , c eğrisinin odak(focal) eğrisi denir.

Bu durumda C odak eğrisi,

C s c s f s e1 2 ... fn 1 s en

şeklinde bir yazılıma sahiptir.

Burada f1, f2,...,fn 1

, c eğrisinin odak(focal) eğrilikleri diye adlandırılan düzgün fonksiyonlardır.

Böylece her bir s I için k si 0 olduğundan i 1, 2,...,n 1 olmak üzere

i

k değişmezleri de tanımlanır. Yani daha açık bir biçim de

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . i dk dk k k k d k k ds k k  ve 1 , 2,3,... , 1 5.1 i i k k i n k  yazılabilir.

(41)

32 ÖNERME 5.1.1

Kabul edelim ki c I: IRn , s I için k si( ) 0 olan birim hızlı Frenet eğrisi olsun. Bu durumda 1 1 kf 1 1 1 2 2 1 1 1 ... , 2,3,... , 1 5.2 i i i i i f k f f f f f f i n f f dir. İspat: 1( ) 0 k s olduğundan ve 12 den 1 1 1 k f veya 1 1 1 f k (5.3)

yazılabilir. Bura da her iki tarafın türevi alınırsa

1 1 1 f

k

elde edilir. Buradan da 1 1

f k sonucuna ulaşılır.

Benzer şekilde s I için ( ) 0k si , i 2, 3, ... ,n 1 olduğundan ve 12 den

1 1 2 2 1 1 1 ... , 2,3, ... , 1 i i i i i f f f f f f k i n f f yazılır.

Bu eşitliğin her iki taraf 1

1

(42)

33 1 1 2 2 1 1 1 1 1 ... 1 i i i i i f f f f f f k k k f f (5.4) bulunur.(5.4) de (5.3) ve (5.1) kullanılırsa 1 1 2 2 1 1 1 1 ... , 2,3,..., 1 i i i i i f f f f f f k f i n f f

(43)

34 6.Beşinci Bölüm

6.1 Kendine Benzer Frenet Eğrileri: Tanım 6.1.1

: n

c I IR Frenet eğrisi, direkt benzerliklerin bir parametreli bir grubun hareketi altında bir yörünge ise kendine benzerdir denir.

Bu nedenle , IRn de bir Frenet eğrisinin kendine benzer olması için Frenet eğrisinin bütün k k 1, 2,...,k eğriliklerinin sabit olması gerek ve yeterdir. n 1

Tanım 6.1.2

: n

c I IR kendine benzer eğrisi

0 0 , 0 2,3,..., 1 i ki n ve 0 0 , 1, i ki i şartlarını sağlıyorsa n 1 IR de gömülmüştür(hapsedilmiştir) denir. Sonuç 6.1.1 2 , 3, ... , 2

i n olmak üzere k1 0 , ki 0 ve kn 1 0 sabit değişmezlerle her bir kendine benzer eğriler

1 0

k , k2 k k2 1 0 , … , kn 2 kn 2k1 0 , kn 1 kn 1 1k 0 sabit Öklid eğrilerine sahiptir.

Bu bölümün geri kalan kısmında n 1

IR de gömülü olmayan ve kendi kendine eşlenik olmayan n

IR de kendine benzer Frenet eğrileri vereceğiz. Diğer bir ifadeyle,

1 0 , 2 0 , ... , n 1 0 (6.1)

kkk

(44)

35 2 2 3 3 2 1 1 0 1 0 0 ... 0 0 0 1 0 0 ... 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 0 0 0 n n n k k k M k k k k                

Sabit ve ters simetrik matrisini göz önüne alalım.

Bu durumda, simetrik M2 matrisi tam olarak

2 2 2

1 , 2 , ... ,

2 m

n

m gibi 2. dereceden negatif öz değerlere sahiptir.

M Matrisin normal formu (şekli) 5

n’nin çift olması durumunda;

1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m m              şeklindedir.

n’nin tek olması durumunda ise sıfırlardan oluşan bir satır ve bir sütunun

eklenmesiyle aynı matrisi şekillendirebiliriz.

Bunun yanı sıra i j için i j olduğunu 8 in 2.16 sında geometrik olarak gösterilmiştir.

(45)

36

6.2 Çift Boyutlu Öklidyen Uzaylarda Kendine Benzer Eğriler

Bubölümde n 2m olmak üzere çift boyutlu Öklidyen uzaylarda kendine benzer eğrileri tanımlayacağız. Örneğin Logaritmik spiral, 2

IR Öklid uzayında kendine benzer bir eğridir ve onun k sabit değişmesi sıfırdan farklıdır. 1

Sonuç 6.2.1

Teorem( 4.1.2) ye göre , IR2m de her bir kendine benzer eğri, kendisinin(6.1) de verilen sabit değişmezleri tarafından belirlenir(tanımlanır).

Teorem 6.2.1 2

: m

c I IR , k1 0 ,k2 0 , ... , k2m1 0 sabit Öklid eğrilikleriyle kendine benzer bir eğri olsun. 2

M simetrik matrisinin birbirinden farklı 2 2 2 1 , 2 , ... , m negatif öz değerleri olduğunu kabul edelim.

Bu durumda b =i k12 i2 , 2 2 2 2 1 arc cos i i i i k ,

a a1, 2, ...,am birbirinden farklı sıfır olmayan reel sayıları

ve

, 1

i i

e e , i 1, 2 , ...,m

(46)

37 1 1 2 1 3 1 2 2 4 2 2 3 3 2 2 1 1 1 (6.2) 1 1 k m m m m m d e e c d d e e d d e e e d k d e k e e d k d e k e e d k       

vektörleri yardımıyla küresel yay uzunluğu σ parametreli olan c eğrisinin bir parametrik gösterimi;

i = 1, 2, . . . , m için

c(σ) = 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

.sin , .cos ,..., .sin , .cos 6.3

k k m k m k m m m m a a a a e e e e b b b b    

şeklinde m tane cebirsel quadratik denklem sisteminin bir çözümüdür.

İspat:

Teoremin ispatına (6.2) denkleminde verilen e1 ,e2 ,...,em vektörlerin ispatıyla başlayalım. 1 1 1 dc 1 1 c e d k k veya 1 1 dc e k d

(47)

38 olarak yazılır.Buradan da 1 k 1 d e ( ) e c( ) d  elde edilir.Diğer taraftan

1 0 0 1 2 e k e k e olduğundan 2 1 1 1 e e k

olarak yazılır. Böylece

2 1

d e ( ) e ( )

d

elde edilir. Benzer şekilde

2 1 1 2 3 e k e k e olduğundan 3 1 1 2 2 1 e k e e k ya da 1 1 1 2 3 2 1 1 k k e e e k k k olarak yazılır. Böylece

 3 1 2 2 ( ) 1 d e e ( ) e ( ) d k

elde edilir. Aynı yöntemle 3 2 2 3 4 e k e k e olduğundan 4 2 2 3 3 1 e k e e k ya da 3 1 2 2 4 3 1 1 e k k e e k k k olarak yazılır.Buradan da

(48)

39 4 2 2 3 3 1 d e ( ) k e ( ) e ( ) d k  

elde edilir. Bu yöntemle devam ederse m 1 m 2 m 2 m 1 m e k e k e veya m m 2 m 2 m 1 m 1 1 e k e e k ya da 1 m 2 m 2 m 1 m m 1 1 1 k k e e e k k k

olarak yazılır. Sonuç olarak

m m 2 m 2 m 1 m 1 1 d e ( ) k e ( ) e ( ) d k   elde edilir. Ohalde 1 , 2 ,..., 2m1 , 2m

e e e e birim vektör sistemi

d

M d

şeklinde verilen birinci dereceden adi diferansiyel denklem sisteminin özel bir çözümü olan

1 , 2 ,..., 2 1 , 2

T

m m

e e e e

matris değerli fonksiyon olarak düşünülebilir.

Buradan, M matrisinin normal formundan e birim vektörünün 1

2 1 1 m i i a

şartını sağlayan bazı reel a sabitleriyle i

1 1cos( 1 ) , 1sin( 1 ) ,..., mcos( m ) , msin( m )

e a a a a

(49)

40

1 1 1 1 1 1 m m m m

1 1 1 1 m m m m

e , e (a cos( ), a sin( ),..., a cos( ), a sin( )), (a cos( ), a sin( )) ,..., a cos( ) , a sin( ))

veya

2 2 2 2 2 2

1 1 1 m m m

a (cos ( ) sin ( )) ... a (cos ( ) sin ( )) dir. Böylece 2 2 2 1 1 1 2 m e , e a a ... a 1 olarak bulunur. Kabul edelim ki 1( ) , 2( ) ,..., 2m1( ) , 2m( ) X x x x x

c eğrisinin parametrik denklemi olsun.

Bu durumda 3.4 eşitliğinden 1 1 1 d X e d k olup

c eğrisinin birinci Öklidyen eğriliği de 1

k

1

k

e

şeklinde yazılır. Böylece 1, 2,..., i m için 1 2 1 cos k i i i d x a e d  (6.4) ve 1 2 sin k i i i d x a e d  (6.5) elde edilir.

(6.4) ve (6.5) eşitliklerinin integrallerini alalım. İlk olarak (6.4) ün integrali alınırsa 1 k 2i 1 i i d x d a e .cos( )d d 

olup kısmi integrasyondan

1 2 1 2 1 1 cos i i i i i k a x e x k k    (6.6)

(50)

41 1 k 2i i i d x d a e .sin( )d d 

olup kısmi integrasyondan

1 2 2 1 1 1 sin k i i i i i a x e x k k    (6.7) olarak bulunur. Böylece (6.6) ve (6.7) de oluşan bir lineer denklem sistemi elde ederiz.

Şimdi bu lineer denklem sistemini çözelim. (6.6) ve (6.7) den

  1 i k i i 2i 1 2i 1 1 a x x e cos( ) k k  ve 1 i i k 2i 1 2i i 1 1 a x x e sin( ) k k    yazılabilir. Buradan 1 1 i k i i 1 1 k i i 1 2i 1 i 1 i 1 a e cos( ) k k a e sin( ) 1 k x 1 k 1 k        veya ya da 1 i 1 k k i i i i 1 1 1 2i 1 2 i 2 1 a a e cos( ) . e sin( ) k k k x 1 k      

(51)

42 1 2 1 k i 1 2i 1 2 i i i i a x .e k cos( ) sin( ) k   (6.8)

olarak bulunur.Şimdi de x denklemini çözelim. 2i

1 1 k i i 1 i i k i 1 1 2i i 1 i 1 a 1 e cos( ) k a e sin( ) k k x 1 k 1 k        veya 1 i 1 k k i i i i 1 1 1 2i 2 i 2 1 a a e sin( ) . e cos( ) k k k x 1 k       ya da 1 k i 2i 2 2 1 i i i 1 1 i a x .e k cos( ) sin( ) k   (6.9) olarak bulunur. Diğer taraftan i i i 2 2 1 i arc cos k

(52)

43 i

i i

2 2

1 i

sin sin arccos k

olarak bulunur. Buradan

i i

i i i

2 2 2 2

1 i 1 i

sin sin( ).cos arccos cos( ).sin arccos

k k veya i 1 i i i 2 2 2 2 1 i 1 i k

sin .sin( ) .cos( )

k k    ya da i i i 1 i 2 2 1 i 1

sin .( sin( )) k cos( )) k

 (6.10)

elde edilir.

Bezer şekilde

eşitliğide her iki tarafın cosinüs ‘ü alınırsa

i

i i

2 2

1 i

cos cos arc cos k

olarak bulunur. Buradan

i i

i i i

2 2 2 2

1 i 1 i

cos cos( ).cos arc cos sin( ).sin arc cos

k k veya i 1 i i i 2 2 2 2 1 i 1 i k

cos cos( ) sin( )

k k    i i i 2 2 1 i arc cos k

(53)

44 ya da i i i i 1 i 2 2 1 i

cos cos( ) k sin( )

k

 (6.11) elde edilir.

(6.10) ve (6.11) eşitlikleri (6.8) ve (6.9) denklemlerin de yerine yazılırsa

1 k i 2i 1 2 2 1 i i i 1 i a x .e k cos( ) ( sin( ) k   veya 1 k i 2i 1 2 2 2 2 1 i i i 1 i 1 i a 1 x .e . k cos( ) ( sin( ) k k   

şeklinde yazılır. Buradan

1 k i 2i 1 i 2 2 1 i a x .e .sin k   veya 1 k i 2i 1 i i a x .e .sin b  (6.12) elde edilir. Benzer hesaplamayla

1 k i 2i 2 2 1 i i i 1 i a x .e k sin( ) cos( ) k   veya 1 k i 2i 2 2 2 2 i i 1 i 1 i 1 i a 1 x .e . ( cos( ) k sin( ) k k   

şeklinde yazılır. Buradan

1 k i 2i 2 2 i 1 i a x .e .cos k  

(54)

45 ya da 1 k i 2i i i a x .e .cos b  (6.13) elde edilir.

Sonuç olarak bu çözümler

1 1

2 1 2 2 1

1

cos( ) sin( ) sin

k k i i i i i i i i i a a x e k e b k   ve 1 1 2 2 1 1

sin( ) cos( ) cos

k k i i i i i i i i i a a x e k e b k  

şeklindedir. Buradan Kendine benzer c eğrisi için 3.6 eşitliği kullandığında , 6.2 deki birim vektörlerini elde ederiz.

1 1 1 1 1 m m m m

e ( ) (a cos( ), a sin( ),..., a cos( ), a sin( )) ve 1 1 e ,e 1 eşitliğinden yararlanarak m m m m 1 1 1 1 m m m m 1 1 1 1

(a cos( ),a sin( ),...,a cos( ),a sin( )),

(a cos( ),a sin( ),...,a cos( ),a sin( )) 1

veya

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 m 1 m 1

a cos ( ) a sin ( ) ... a cos ( ) a sin ( ) 1 olur. Buradan da m 2 2 2 2 1 2 m i i 1 a a ... a a 1 elde edilir. Aynı yöntemle

2 1 d e ( ) e ( ) d eşitliğinden 2 1 1 1 1 1 1 m m m m m m

(55)

46 elde edilir ve 2 2 e , e 1 olduğundan m 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 m m i i i 1 a a ... a a 1

elde edilir. Eğer

3 1 2

2

e ( ) 1 e ( ) d e ( ) d

k

olduğu göz önüne alınırsa

2 2 2 2

3 1 1 1 1 1 1 1 1 m m m m m m m m

2

1

e ( ) ((a a ) cos( ), (a a ) sin( ),..., (a a ) cos( ), (a a ) sin( )) k olarak bulunur ve 3 3 e , e 1 olduğundan 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 m m m 2 2 1 ((a a ) (a a ) ... (a a ) ) 1 k yani m 2 2 2 2 i i 2 i 1 a (1 )) k elde edilir. Yani ilk üç ifade

2 1, 1 1 1 1 m i i e e a 2 2 2, 2 1 1 1 m i i i e e a 2 2 2 2 3, 3 2 1 1 (1 ) m i i i e e a k

(56)

47 Sonuç 6.2.2:

2

: m ( 1)

c I IR m

(6.3)parametrik temsiliyle kendine benzer bir eğri olsun. Bu durumda bu eğri,

2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 . . . m ( 1) m m m m m m m b b b x x x x m x x a a a (6.14)

denklemiyle ikinci dereceden hiper yüzey üzerinde yatar. İspat:

(6.3) eşitliği (6.14) ün sol tarafında yazılırsa

2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 ... m m m m b b x x x x a a 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

sin cos ... sin cos

k k m m k m k m m m m m b a a b a a e e e e a b b a b b     1 1 1 2 2 2 ... k k k eee (m 1)tane 1 2 (m 1) ek 1 1 2 2 2 2 2 2 ( 1) m m . k . sin m k .cos m m m m m b a a m e e a b b   2 2 2 2 1 2 2 ( 1). m m m m b m x x a

elde edilir. Buda (6.14) denkleminin ikinci dereceden hiper yüzey üzerinde yattığını gösterir.

(57)

48 Örnek 6.2.1:

n = 2 alınırsa c eğrisi 2 k sabit Öklid eğriliğiyle bir logaritmik spiral olsun. Bu 1 durumda 2m n 2 olduğundan 1 m , 2 1 1 ve 2 2 1 1 1 a dir.

Böylece c2 eğrisinin bir küresel yay uzunluğunun parametrizasyonu; 2 2 2 2 1 cos i i i i arc k eşitliğinden 2 1 1 cos 1 arc k olmak üzere 1 1 2 2 2 1 1 1 1 ( ) sin , cos 1 1 k k c e e k k     dır. Örnek 6.2.1:

n= 4 alınırsa c eğrisi 4 k1 , k2 ve k3 sabit Öklid eğriliklerine sahip 4

IR de kendine

benzer bir eğri olsun. Bu durumda

(58)

49 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

k k k k k k k k k k

M

         

matrisi 2 tane negatif özdeğere sahiptir. Bu özdeğerler i 1, 2 olmak üzere

2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 1 ( 1) 1 4 2 i i kkkkk veya 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 1 ( 1) 1 4 2 i i kkkkk dır. 2 2 2 1 0 , 2 2 1 0 ve 2 1 1 0 için 2 2 1 2 1 a a ve 2 2 2 2 1 1 2 2 1 a a

ikinci derece denklem sistemleri

2 2 1 2 2 2 1 1 a ve 2 1 2 2 2 2 1 1 a

şeklinde çözümüne sahiptir.

Buradan c eğrisi 4 1, 2 i için 2 2 1 i i b k

(59)

50 ve 2 2 2 2 1 cos i i i i arc k olmak üzere 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 2 2 1 1 2 2

( ) a k sin , a k cos , a k sin , a k cos

c e e e e

b b b b

   

(60)

51 7.Altıncı Bölüm

7.1 Kendine Benzer Frenet Eğrileri İçin Bazı Karakterizasyonlar

Bu bölüm çalışmamızın orijinal bölmü olup kendine benzer Frenet eğrileri için bazı karaktizasyonlar verilmiştir.

7.2 Eğrilik Çemberi Bir I0 IR

aralığı üzerinde tanımlı ve birim hızlı ( ) : 0

n

c c s I IR eğrisinin Frenet hareketli n-çatısı e s e s1( ), 2( ), ... ,e sn( ) , Öklid eğrilikleri k k k1, 2, 3,...,kn 1

olsun.

0

( ) : n

c c s I IR

eğrisinin ile parametrelendirilmiş ve kendisine benzer Frenet eğrisi c c( ) :I IR olsun. n

( ) : n

c c I IR eğrisinin Frenet hareketli n-çatısı e1( ),e2( ), ... ,en( ) ve

Öklid eğrilikleri k k k1, 2, 3,...,kn1

   

olsun.

Bu durumda aşağıdaki kavramları tanımlarız. Tanım 7.2.1

3 ( ) :

c c I IR eğrisine bir nokta da temas eden ikinci basamaktan bir çember vardır. :JRn eğrisinin 3

( ) :

c c I IR eğrisine k’ ıncı basamaktan değmesi aşağıdaki şekilde tanımlanır.

c( ) :I IR eğrisinin 3 c  noktası verilsin. :( )0 JRn bir eğri olmak üzere

0

t  için J

0 0

( )t c( )

(61)

52 0 0

( )

t

c

( )

, 0 0 1 1 1 ( )t c( ) e s( ) k   

oluyorsa

eğrisi c ( ) eğrisine 1 inci basamaktan değiyor

0 0 ( )t c( ) , 0 0 1 1 1 ( )t c( ) e s( ) k    , 0 0 1 2 1 1 ( )t c ( ) ( ) ( )e s e s( ) k      

oluyorsa

eğrisi c ( ) eğrisine 2 inci basamaktan değiyor ve en son olarak

0 0 ( )t c( ) , 0 0 1 1 1 ( )t c( ) e s( ) k    ,…k( )t0ck( )0

kn1en1( )sk e s1 n( )  

oluyorsa

eğrisi c ( ) eğrisine k ıncı basamaktan değiyor denir.

Tanım 7.2.2

3 ( ) :

c I IR eğrisinin birinci eğriliği k1 olmak üzere

1

1

k fonksiyonuna, c ( ) eğrisinin eğrilik yarıçapı fonksiyonu denir ve ile gösterilir. Yani

1 1 k   (7.1) dır. Sonuç 7.2.1 3 ( ) :

c I IR eğrisinin eğrilik yarıçapı fonksiyonu c c s( ) :I0 IRn

eğrisinin birinci eğriliği cinsinden

2 1 1 k k   (7.2) şeklinde tanımlanır.

(62)

53 İspat: 0 ( ) : n c c s I IR

eğrisinin birinci eğriliği k olmak üzere (7.1) den bulunur. 1

Tanım 7.2.3

3

( ):

c IR birim hızlı bir eğri ve   olsun. 0 I c ( ) eğrisine c  noktasında ( )0 2 inci basamaktan değen :JRn

çemberine c ( )eğrisine c  noktasındaki eğrilik ( )0

çemberi denir. Tanım 7.2.4

3

( ):

c IR birim hızlı bir eğrisinin eğrilik çemberinin merkezi

0 0 2 0

( )

( )

m

c

e

şeklinde tanımlanan noktadır. Sonuç 7.2.2

3 ( ) :

c I IR eğrisinin eğrilik çemberinin merkezi c c s( ) :I0 IRn

eğrisinin Frenet vektörleri ve Öklid eğriliği cinsinden

1 0 2 0 1 ( ) k ( ) m c e s k    şeklinde yazılır. İspat: ( )

c eğrisinin eğrilik çemberinin merkezi m ve c s( ) eğrisinin birinci eğriliği k 1 ve k1 0 olmak üzere (3.7) ve (7.2) den

2 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 1 1 1 ( ) ( ) ( ) k . ( ) ( ) k ( ) m c e c e s c e s k k k        

(63)

54 Tanım 7.2.5

0

( )

c  noktasına ilişkin eğrilik merkezinden geçen ve e 3( )0 vektörüne paralel olan doğruya c ( )0 noktasın da eğrilik ekseni denir ve  R olmak üzere

0 2 3 ( ) ( ) ( ) ( ) d cp e  e ya da 1 2 3 1 1 1 ( ) ( ) k ( ) . ( ) d c e s e s k k  

şeklinde ifade edilir.

Tanım 7.2.6

3

( ):

c IR birim hızlı bir eğri ve   olsun. 0 I c ( ) eğrisine c  noktasında 2 ( )0 inci basamaktan değen bir

:J Rn

çemberi vardır. Bu çember

0 2 0 2 0 1 0 0 ( ) c( ) e ( ) cos ( e( )) sin e( )        denklemiyle verilir. Sonuç 7.2.3 3 ( ) :

c I IR eğrisinin eğrilik çemberinin denklemi ( ) : 0 n

c c s I IR

eğrisinin Frenet vektörleri ve Öklid eğriliği cinsinden

1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 ( ) c( ) k e s( ) k cos k e s( ) k sin k e s( ) k k k k k             şeklinde yazılır.

Referanslar

Benzer Belgeler

In this work, we propose a first tunable reflection type PIT (RPIT) device based on simple design of two parallel gold strips on graphene.. We have numerically investigated the

Düzenlenecek olan çeşitli gastronomi festivalleri, çeşitli fuarlarda Ayvalık yöresine özgü yemek kültürünün öne çıkarılması, sosyal medya kanalları

In the last section, the existence theorem of a generalized Sasakian space form with a semi-symmetric non-metric connection is given by warped product R× f N, where N is a

Racomitrium canescens (Hedw.) Brid karayosunundan 40°C’de elde edilen ekstraktların DDM sonuçlarına göre yapılan MİK çalışmalarında etanol 3 saatte yapılan

Bileşik 4b’nin metanol içerindeki çözeltisine HCl çözeltisi ilave edildiğinde, metanol ortamındaki absorpsiyon bandına göre batokromik kaymaya uğradığı bununla

Çalışma ile yeraltı su seviye ölçümlerinin periyodik olarak tüm kuyularda yapılmadığı görülmüş olup belirlenecek belirli kuyularda en azından ayda bir

Eskilerin Bağ-ı Cinan (cennet bahçeleri) dedikleri bu yerde muhtelif zamanlarda muhtelif Padişahlar tarafından inşa olunan kasırlardan bugün eser

Daha sonra 1969’da Kongo virüsüyle K›r›m hemo- rajik atefli virüslerinin gerçekte ayn› virüs ol- du¤u anlafl›ld› ve hastal›k da K›r›m-Kongo kanamal› atefli

çeşitler vardı ama o zaman: Tah­ ta kamyonlar, aynalı beşikler, çift atlı arabalar, kaynana zırıltıları, Eyüp leylekleri, cambaz, hokka-.. (Arkası

kin bilgilerin yer aldığı, ünlü bes­ tecilerden de söz eden, temel mü­ zik bilgilerini vermek üzere yazıl­ mış bir kitap, ama müzikle ilgili hiçbir şey

kocası olan Hilton otelleri sahibi Conrad Hilton’un kızı Francesca ise 2002’de trafik kazası sonucu kısmen felç olan Gabor’un akli dengesinin yerinde olmadığını

5.16 Evaluation of M122 Ligand and MAO-B Enzyme Binding Properties M122 ligand (7-amide-3,5-diphenylcoumarin derivative) is a inhibitor making every kind interaction with its

Diyabet ve bozulmuş glukoz toleransına genelde metabolik sendrom komponenti olarak veya olmadan sıklıkla eşlik eden hiperlipidemi, hipertansiyon ve obezite gibi diğer

A second marrow transplant is the treatment of choice for aplastic anemia patients with no engraftment or graft rejection unresponsive to immunosuppressive therapy after HSCT

Öğretim teknolojileri ve materyal destekli fen ve teknoloji öğretiminin uygulandığı uygulama grubu ile yalnızca fen ve teknoloji dersi programında yer alan

Yatağan Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü TEKEL Yatağan Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü 08.08.2006 110. Yenice Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğü TEKEL Yenice

1 mm kanat kalınlığı, 3 mm kanat yüksekliği, 2 mm kanatlar arası boşluk ve 0.85 m/s atık gaz hızı şartları altında atık gaz sıcaklığı değişiminin sayısal

Uzaktan eğitimin daha fazla kişiye aynı anda ulaşılabilmesi, birbirlerinden fiziksel olarak çok uzakta bulunan kişilere ulaşılabilmesi, eğitim giderlerini azaltması,

4/C’li Emekçilerin Sorunları Satın Alma Gücümüzün Azalması Fazla Mesailer İçin Komik Ücretler Ödenmesi İkinci Öğretim Ek Ücretlerinin Adil Dağıtılmaması

IT Support skills need to be improved starting from hardware / software maintenance, computer network installation and trouble shooting, server and client computer

In the third chapter, Smarandache curves according to Frenet, Bishop and Darboux frame in Euclidean space is defined.. The fourth chapter is the original parts of this

We build the concept of fuzzy split quaternion numbers of a natural extension of fuzzy real numbers in this study.. Then, we give some differential geometric properties of this

The rotations are expressed by quaternions that is because the geodesic curves in unit (split) quaternion space S³ can not be expressed by using Euler angles