• Sonuç bulunamadı

Dünyada Borsa Dışı Teşkilatlanmış Piyasaların ve Türkiye'de Gelişen İşletmeler Piyasasının (GİP) Karşılaştırılması

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dünyada Borsa Dışı Teşkilatlanmış Piyasaların ve Türkiye'de Gelişen İşletmeler Piyasasının (GİP) Karşılaştırılması"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2008 Cilt: 45 Sayı:515

91

İ. Ö. KOÇ

İdil Özlem KOÇ1

1 Yrd.Doç.Dr., Marmara

Üni-versitesi , Bankacılık ve Sigor-tacılık YO, iokoc@marmara. edu.tr

Dünyada Borsa Dışı Teşkilatlanmış

Piyasaların ve Türkiye'de Gelişen İşletmeler

Piyasasının (GİP) Karşılaştırılması

Özet

Genellikle KOBİ’ler sermaye piyasasına ait kaynaklara kolay ulaşamamakta ya da gerekli bü-yümeyi sağlayamadıkları için bu tür finansman kaynaklarını yeterince kullanamamakta, belki de kayıt altına girecekleri için kendileri bu tür bir finansman yolunu tercih etmemektedirler. Gerek ABD’de gerekse de diğer Avrupa ülkelerinde KOBİ’lerin kolay fon temini ve sermaye piyasalarından yaralanabilmeleri için borsa içinde veya borsa dışında işlem gördüğü piyasa-lar oluşturulmuştur. Bu tür piyasapiyasa-ların tüm dünyada en gelişmiş ve tanınmış örnekleri ABD’de NASDAQ, İngiltere’de Alternative Investment Market (AIM), Japonya’da JASDAQ, Kore’de KOSDAQ, Avrupa’da ESDAQ, Fransa’da Nouveau Marche, Kanada’da Vancouver’dur. Ülkemizde de artık KOBİ’lerin sermaye piyasalarını tanıma ve bunların olanaklarından fayda-lanma zamanı gelmiştir. Çünkü bu tür finansman kaynağının aktif kullanılabilmesi için birçok yasal düzenlemeler yapılmış ve işin alt yapısı oluşturulmuştur. KOBİ’lerin sermaye piyasası yolu ile finansman sağlamaları amacıyla yıllar önce İMKB bünyesinde ikinci ulusal pazar ve yeni ekonomi pazarı oluşturulmuştur. 2003 yılında ise dünyadaki tezgah üstü (OTC) piyasalara benziyen, borsa dışında KOBİ’lere yönelik Gelişen İşletmeler Piyasası’nın kurulmasına karar verilmiş, 2008 yılında faaliyetlerine başlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Borsa Dışı Teşkilatlanmış Piyasa, Kobi Borsası, Nasdaq, AIM, Gelişen

İşletmeler Piyasası.

Comparision of Some Markets Organized Outside

from Main Stock Exchange in the World and

Developing Bussineses Market(Turkish SMEs Stock

Exchange) in Turkey

Abstract

SMEs that constitute 99 percent of the companies in Turkey and create a surplus at the rate of 27 percent for the general economy have a lot of problems and requirements. The main problem is that they can not benefit from many of the contemporary ways to meet their financial requirements. In order for SMEs to be able to provide sources and benefit easily from capital markets, the markets where they are traded have been set up either inside or outside the stock exchanges in both US and European countries. The most developed and well-known examples of such kind of markets all over the world are NASDAQ in USA, ESDAQ in EUROPA, Alterna-tive Investment Market in England, JASDAQ in Japan, KOSDAQ in Korea, Nouveau Marche in France and Vancouver in Canada.

It is now time for SMEs in our country to introduce themselves to Capi-tal Markets and benefit from their possibilities. Because a lot of legal arran-gements have been made and their infra-structure has been constituted so that this kind of financial source can be used productively. Naturally, SMEs need to search these sources and use consciously in an appropriate manner. For financing by means of Capi-tal Markets, second national market and new economy market within ISE have been set up for years. In 2003, Developing Businesses Market for SMEs outside OTC market-like all over the world was set up but its activity has not been initiated yet.

Keywords: Stock Exchange, Over the Counter Market, Nasdaq, AIM, Turkish Developing

Referanslar

Benzer Belgeler

Marmara Üniversitesi’nde lisans programında Genel Jeoloji, Mineral ve Kayaçlar, Hidrografya, Yapısal Jeomorfoloji, Coğrafya Araştırmaları, Türkiye Hidrografyası,

Son olarak da ölçüt bağlantılı geçerliliği ölçmek için yapılan Pearson korelasyon testi sonucunda,“Lubben Sosyal Ağ Ölçeği” skorları ile “Geriatrik

好好 笑的總體經濟學漫畫入門》 《2012大蕭條》 《金錢與權力》 《親愛的臥底經濟學家》 《巷子口經濟學》 《財富、戰爭與智慧》

vatanın babası oldu; vatansa hepimizin anası İm şekilde sen, yâlnız onun anası değil manen bizim de annemiz, bizim de ninemiz oluyorsun.. Oğlunu, o ebedî

Çocuklar şairi olarak kabul gören Kansu, “dünyanın bütün çiçekleri” (Kansu, 1951, s. 34) olarak gördüğü çocuklara sevgi ve şefkatle bakar.. Sadece Anadolu’nun

Şimdi başka uğraşlar peşindeyim.» Piraye Uzun, eski bir balerin ve sualtı sporcusu olduğu içfn bundan sonra çalışmalarını bu. alana kaydıracağını

IFC thus launched a series of sustainable investment country reports covering major emerging capital markets attracting global portfolio investors: Brazil, India, China, Sub-Saharan

This is because there is an increase in economic performance is causing positive changes in bank performance and this suggests that the improvement in