• Sonuç bulunamadı

[Takvim yaprağında yer alan Bestekar, Kemani Sahak Hocasar'a ait bilgiler]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Takvim yaprağında yer alan Bestekar, Kemani Sahak Hocasar'a ait bilgiler]"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

a*

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

»*

**

**

**

**

**

«*

**

**

**

**

**

**

**

*.

**

**

*'

1389 Hicri

Rebiül’âhır

3

Günün

uzaması

00 dakika

1385 Rum!

HAZİRAN

5

Yü: 1969,

Ay: 6.

Gün: 169,

Hızır: 44

HAZİRAN

G ü n e ş 4 26 Ö ğ le 1 2 İS İkindi 1 6 1 5 A k ş a m 1 9 4 3 Y a t s ı 2 1 47 İmsak 2 09

Günün devamı: 15 S. 17 D. Gecenin devamı: 8 S. 43 D

Ç A R Ş A M B A

(Karadeniz Ereğllsl’nln kurtuluşu: 1920)

Şımartılarak büyütülen bir oğul, hayat mücadelesinde kaybeder; güvenden ve sevgiden yoksun bir bedbaht olur.

(2)

Su gelir taşlardan, »-■ Karşıkl yamaçlardan, Tozluğma bağ öreyim, — O sungullu saclardan, T Üstesi: 169 ı—ı Kuzu içi pilavı, zeytinyağlı İç bakla, cacık.

169 — ANLADIM!... ANLADIM!...

Sultan Mahmut, bazı kelimeleri kaba telâffuz eder; bu yüzden de herkesin dikkatini çekerdi. B ir gün padişahın çok sevdiği musahip Sait Efendi, huzura çıkarak:

— Efendimiz, dedi. Kulunuza geçmiş olsun demiyorsu­ nuz. Dün bir kaza geçirdik ki, sormayın. Sayel şahanenizde bendehaneyi tamir ettirmiştik. Yapıdan çıkan talaşları da bahçenin bir köşesine yığmıştık. Şu bizim Arap bacı patlı­ can kızartmak üzere bir kucak talaş alarak ocağa atınca, ocak birdenbire parlar. Arap Bacı, telâşa düşer. Arap te­ lâş ettikçe talaş parlar. Talaş parladıkça Arabın telâşı artar. Böylece talaş ve telâş kelimeleri birbiri ardınca sırala­ nınca Sultan Mahmut gülerek:

w Anladım, Sait dedi, anladım. Sus artık... BESTEK A R, KEMANI SADAK HOOASAR * ^ * T 8 8 9 ’da İstanbul'da doğmuştur, ilkokula giderken mu­

sikiye heveslenmiş ve okulun musiki hocası Aram Efendi­ den musiki dersi almıştır. Meşhur okuyucu Şınark ve Ham- parsum efendilerden de bütün inceliklerini öğrenmiştir. 1924 te evlere musiki dersi vermeye başlamıştır. Güfteleri kendi şiirlerinden eserler bestelemiştir. 6 nisan 1946’da ölmüştür.

B ir uşşak şarkısı:

Seni ancak seni ruhum gibi sevdim meleğim Seni ömrüm seni her dem görebilmek dileğim Ne olur şevki hâyâtım acı bir lâhza bana Kanamış gözlerimin yfişını artık sileyim 121 — T E R B İY E VE NEZAKET KURALLARI B ir lokantada başkalarının oturdukları bir masaya yer­ leşmek mecburiyeti varsa, orada bulunanlara selâm vermek terbiye icabıdır. Birçok durumlarda selâm verip vermemek hususunda kati bir kaide koymak pek müşküldür. Bu gibi hallerde duygumuz bize doğru rehberlik edecektir.

TÜRK TARİHİNDEN İLGİNÇ OLAYLAR (Devam) Tam bu sırada, fevkalade güzel bir kız, kalabalığı ya­ rarak AU Paşanın ayaklarına kapandı. Hüngür hüngür ağ­ layarak, sarraf babasıyle kardeşlerinin affedilmesi İçin yal­ vardı. İhtiyar derebeyinin bu şahane genç kız güzelliği kar­ şısında İradesi sarsılmıştı. Kızın omzundan tutarak ayağa kaldırdı. Gözlerinin içine baktı.

— Peki, dedi, affediyorum. (Devamı yarın)

Bunun için de türlü entrikalar çeviriyor, ihtiyar mareşali kandırmaya çalışıyordu.”

S» fil" I ....--- --- --- --- — ----.-- — W '

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Kuşkulu köpek ısırığının olması, Suriye’den gelmiş olma- sı ve klinik bulguları nedeniyle hastaya kuduz ön tanısıyla, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden sağlanan

Kronik hepatit B virusu infeksiyonunun yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu. Kronik hepatit

Raporda konuyla ilgili literatür ve uluslararası kılavuzlar, hepatit B virusu (HBV) infeksiyonunun epidemiyolojisi ve doğal seyri, kronik hepatit B (KHB)’nin ülke

kuruluş yıldönümü etkinliklerinde "Türk Sanatına Katkıda Bulunan En Kıdemli Akademililer" olarak "onur ödülü” ne değer görüldü..

Seza İNAL, Adana, Türkiye Dilara İNAN, Antalya, Türkiye Ayten KADANALI, İstanbul, Türkiye Ateş KARA, Ankara, Türkiye Çağla KARAKOÇ, İstanbul, Türkiye Ali KAYA, Mersin,

ABD’deki Centers for Diseases Control and Prevention Advisory Com- mittee on Immunization Practices (ACIP), sağlık personeline yapılması gereken aşıları çalışanların

Kirby-Bauer disk difüzyon testi kullanılarak Clinical and Laboratory Standards Institute ölçütlerine göre karbapene- me dirençli veya orta duyarlı bulunan suşlara Etest ®

Yedi bin frangı, yani üç yüz elli Fransız lirasını ödeyemiyen, ödemek istemiyen ve o yüzden bayrağına karşı en büyük haka­ retin yapılmasına tahammül