• Sonuç bulunamadı

[Müfettiş Fethi İsfendiyaroğlu tarafından bakanlığa gönderilen rapor özeti]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Müfettiş Fethi İsfendiyaroğlu tarafından bakanlığa gönderilen rapor özeti]"

Copied!
8
0
0

Tam metin

(1)

1

No. 8

8/1/347

Çok Muhterem Bakanımız

Pulur Köy Enstitisünün denetlenmesine a it ç e ş i t l i konularda alt] rapor takdim eyledim. Bunların b ire özetin i ve kanaatlarımı aşarıda ar

zediyor ve bu kanaati husule getiren maddi d e l i l l e r i ve vesikaları resmi dosyalardan çık a rıp bu maruzatıma ek li olarak takdim ediyorum.

İnceleme konuları:

( I ) Pulur Köy Enstitüsünü ve köy okulları yapı i ş le r in i denet­

lemek emrile Erzurum'a g ittiğ im zaman Doğu illerim izd e Ruslar lehine b ir propaganda sa lg ın ı o r t a lığ ı k a rıştırıy ord u . Bu k a rışı durumu f ı r ­ sat b ilen bazı köy Enstitüsü elemanları Solculuk f ik ir l e r i n i yaymak iç in büyük b ir fa a liy e te geçmiş bulunuyorlardı.Bu maruzatıma a it kısa r .por i li§ ik t ir ( N o . 1 ).

(2). Pulur Köy Enstitiilsünde m illi terbiy eyi bozmak, m illi ahlak

* ' s

ve geleneklerim izi yıkmak, büyüklerimize karşı çocukların duyduğu sev­ g i ve sa y g ıla rı söndürmeğe çalışmak, öğretmenler arasında solcu ve sağ­

c ı diye b ir i k i l i k çık a rıp ahengi bozmak ve öğren cilerin d is ip lin in i perişan b ir hale g e tir ip tam b ir anarşi havası yaratmak ve müfrit s o l­ cu f i k i r l e r i yaymak iç in e l ele vermiş olan bazı kimseler kendilerini

A

pek cesurane ortaya atmış bulunuyorlardı. Bu maruzatıma a it t e f s i l a t ta i l i ş i k dosya içinde takdim e d ilm iş tir . (No. 2)

(3) Pulur Köy Enstitüsünde yaratılan bu karışık durum içinde

rejim aleyhi telk n ler yapmak ve so s y a lis t f i k i r l e r i geniş ölçüde yaymak iç in çok sistem li b ir metot takip ed iliy ord u , üuzur kitaplar ve d erg iler okumak, okutme k., bu kitapların ö z e tle r in i çıkartmak, bu

(2)

yazılarda telk in edilen ana f i k i r etrafında tartışm alar yapmak.

Bu kitap ve dergi okuma durumu üzerinde bilhassa durduğum zaman üç ç e ş it neşriyat i l e k a rşıla ştım :,

a) Solcu ve komünist muharrirlerin hikaye ve romanları.

b) "Gün" dergisi g ib i memleketimizde tamamile s o s y a lis t ve komü­ n is t organı olan gazete ve d e r g ile r .

c) "Köy E n stitü leri D ergisi" adını taşıyan ve kabında Bakanlığımı­ zın yayınlarından olduipj b e lir t ile n d e r g ile r .

Bu üç ç e ş it yayından bol b ol okumak ve okutmak iç in Enstitü müdü­ rünün ne kadar s ık ı b ir takip ve ne derece a ş ır ı b ir fa a liy e t g öster­ diğine a it t e f s i l a t l ı maruzatım ve b ir çok vesikalar 3/1/947,5/1/947 ve 8/1/1947 raporlarla bunlara e k li olarak sunulan dosyalardadır.

Bu yazıma i l i ş i k olarak takdim eylediğim dosyada da bazı örnekler vardır (No* 3 ).

Bu örneklerden de a n la ş ıla cığ ı üzere (Köy E n stitü leri D ergisi)nin bütün s a y ıla rı içinde şu muzur y a zıla r vardır:

A

1- Askerlik aleyhinde te lk in le r bulunan piyes ve hikayeler. 2 - Subaylarımızla istih za eden fık r a la r .

3 - Sosyalizmin, komünizmin çok lehinde cümleleri olan makaleler, .4 - Rusyayı tanıtan ve Rus lehine f i k i r yürüten y a z ıla r,

5 - Rejimimiz aleyhine çok t e s i r l i te lk in le r yapan her hükümet adamlarının zulümlerini', türlü h a k s ız lık la r ı, hayat p a h a lılığ ı n ı,v e rg i borçlarına karşı yapılan t a z y ık la r ı, dayaklar,hapis­

le r »k ıtlık la r»h a sta lık la r ve türlü yoksuzluklar ve ölümlerle

dolu piyes ve hikayeler . „

6 - Son derecede ahlakı bozacak açık saçık hikayelerle(Freudlsme) den çok açık m isallerle bahseden konferans-ve makaleler.

7 - A şırı solcu ve y ık ıc ı te lk in le r le dolu ç e ş it ç e ş it ş i i r l e r .

(5) Bu derecede muzur t e s ir le r ve z e h ir le y ic i te lk in le r ya­

pan y a zıla rla doldurulmuş d e r g ile r i kasden.böyle te r tip etmek,her der­ g i çık tık ça bütüri öğretmenlere ve öğrencilere b irer tane dağıtmak üze­ re Enstitülere bunlardan çok bol miktarda yollam ak,öğrencilerin hep­ sine bu d e r g ile r i adeta b ir ders kitabı g ib i okutturmak, içlerin d ek i parçaların ö z e tle r in i çıkarttırm ak, ana f i k i r l e r üzerinde tartışm alar yaptırmak ve öğrencilere bu dergidekiler g ib i yazıla r yazdırtmak husus-

(3)

derecede ısra rla takip etmek, tamimler, te k it le r göndermek bendenizce çok ağır su çla rd ır. Bu s ık ı takipler ve ısra rla r g i z l i maksatları açığa

A

vuran resmi v esik a la rd ır.

Bu maruzatımın d e l i l l e r i ve vesik a la rı da gerek Bulur Köy Ensti­ tüsünün muhabere dosyasından ve gerek emir ve müsaadeniz üzerine i l k ­ öğretim Umum Müdürlüğünün dosya ve kayıtlarından çıkarılm ış ve i l i ş i k dosya i l e takdim eylediğim vesikalara k a tılm ış tır . (No. 5 ,6 ',7 ,8 ,9 ,

1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 ? , 3 2 , a / , 9 9 ,1 0 0 ,1 0 1 , 1 0 2 ,1 0 3 ,1 0 4 ,1 0 5 ) .

/ ı

(6 ) Bu dergilerdeki y a zıla rın ö z e tle r i çıkarılmak ve bu y a zı­ lar hakkında f i k i r ve mutaleaları sorulmak s u r e tile öğretmenlerle ida­ r e c ile r b ir nevi y a z ılı yoklamaya tabi tutulmuşlar ve bu y a zıla r da öğ­ rencilerden toplanan özetler g ib i İlköğretim Umum Müdürlüğüne a l d ı r ı l ­ mış ve in c e le t t ir ilm iş t ir .

Böylece öğretmenlerle id a re c ile r in d e r g ile r i içinden s e ç tik le r i parçaların mahiyeti ve konular üzerindeki f i k i r l e r i ve şahsı kanaatlar kolayca anlaşılm ış olduğundan bunlar arasında müfrit so lcu la rla solculu ğa meyyal olanlar ve h iç olmıyanlar kendiliğinden ve hatta toptan meyda na ç ık a r ılm ış tır . Bu y a z ılı yoklamalar neticesinde görülen maksada h iz ­ met edemiyeceğine hükmedilenler Köy Enstitülerinden uzaklaştırılm ak su­ r e t ile b ir ayıklama yapılmış ve onların yerine de istenen v a s ıfta k ile r g e t ir ilm iş t ir .

Bu maruzatım iç in d.e yine Bulur Köy .Enstitüsündeki id a r e c ile ­ rin d e ğ iştirilm esin i b ir misal olarak arzederim. Enstitünün eski müdürü

A

Aydın Arıkök Dergi işinden en temiz ve mesleki b ilg i bakımından en uy­ gun parçaları seçmiş,bunlar üzerinde konuşma yapmış ve hatta Serginin b^.ş tarafm dr Cumhurbaşkanımızın çok üstün değerdeki d ir e k t ifle r in i t e ­ barüz ettiren (İlk öğretim davamız) b a ş lık lı yazı arını okuyup b ir defa

(4)

4

daha h a tırla ttık ta n sonra yalnız bu yazının özetinin çıkarılm asını öğretmenler toplantısında karar a ltın a almış ve bu kararı gösteren zaptın b ir su retin i İlköğretim Umum Müdürlüğüne gönderm iştir. Bu zabıt İlköğretim Umum Müdürlüğü dosyrlarmdan çık a rıla ra k bu yazımla b ir lik t e sunulmuştur. (No. 35)

(7)- Pulur Köy Enstitüsünde okunan muzur k itaplar ve d e rg ile r içinde bilhassa " Gün " a d lı so s y a lis t mecmuası i l e " Köy E n stitü leri D ergisi" arasında büyük b ir benzerlik göze çarpmaktadır . Her ik i Dergide de b ir çok y a zıla rın mahiyeti ve konuları, kitap tanıtma ve özet çıkarma sistem ile yapılan solcu propagandası ve bilhassa ko­ münist f i k i r l e r l e dolu ş i i r l e r hemen hemen' b ir b ir le r in in e ş le r id ir . Bu ik i dergi b ir b irle rin e çok y ak ın lık lar arzetmektedir.

Doğrudan doğruya Komünist propagandası yapan ve memleketimizin

A •

m illi bünyesini yıkmak iç in çıkarılan ve en k ız a l s o s y a lis t f i k i r l e r i aşılayan " Gün n dergsi köy ve köylü mevzuu üzerinde pek çok durduğu g ib i köy Bnstitülerim izle de ilgilen m ekted ir. Bu Enstitülerde son defa yapılmış olan bazı d e ğ iş ik lik le r hakkında havadisler vermekte , İsmail Hakkı Tonguç’ un demokratik esaslara d yanan b a ş a rılı çalışm asını övdükten sonra onun İlköğretim Unum Müdürlüğünden ayrılmasına^üzülmekte

A

ve bu son d e ğ iş ik lik le rin tamamile anti-demokratik olduğunu ilave eylemektedir. Bu y a z ıla rı hakkında 8 /1 /1 >47 t a r ih li ve 4 s a y ılı rapo­ rumda t a f s ila t v e r ild iğ i g ib i aynı rapora i l i ş i k dosya içinde de (Gün) dergisinin müteaddit sa y ıla rı vardır. Bu sayılardan birinde ayrıca

(Köy E h s titie ri d e r g ile r i) nden de bahseden y a zıla r vardır.Bu y a zıla r içinde Hasanoğlan Köy Enstitüsü Yüksek kısım öğren cilerin in hikaye

ve ş i i r le r i n i metheden cümleler bulunmaktadır. Bu takdirlerden sonra

da bu ateşin öğrencilerin hakikatları yazmakta çok cesur oldukları ilâve edilm ektedir•

Bütün bunlar "Gün " dergisinin Köy Enstitülerinde bol b o l okunması m sağlamak ve ayni gaye iç in ç a l ı ş ı l d ı ğ ı hususunda da b ir anlaşmaya ve

(5)

5 t

yakınlaşmaya varmak iç in d ir .

‘’Gün” dergisin in yalnız Pulur Köy Enstitüsünde d e ğ il, diğer köy «

E nstitülerinde de okunduğunu kuvvetle tahmin eylemekteyim. Netekim Müf e t t i ş Cezmi Berktin Cılavuz Köy Enstitüsünde bu dergiyi tomarlar h a lin

de gördüğünü söy lem iştir.

Şu duruma göre köy Enstitülerinde okunan k ita p,d ergi ve gazeteler

A

hakkında e s a s lı b ir kararla köy E n stitü leri Müdürlerine kat’ ı emirler verilmesine yükfeek müsaadelerini rica ederim.

Bu E nstit'¡lerde bu yolsuzlukların bu kadar ilerlem iş olması key­ fiy e tin e g e lin c e : Bundan ik i y ı l kadar evvel Bakanlıkta Umum Müdürler­ le M ü fettişlerin hazır bulundukları b ir toplantıda bazı Müfettiş arka­ daşların K;y E nstitülerine dair yapmış oldukları ufak tefek te n k itle r

A

hoş karşılanmamış ve adeta b a lta la y ıc ı hareketler telakki e d ilm iş ti. 0 tarihten sonra İlköğretim Umum Müdürlüğü E nstitülerin denetlenmesi iç in başka te d b irle r düşünmüş olduğundan bu müesseseler in iç hayatı b iz - le re b ir nevi kapatılmış g ib iy d i. Böylece istenilm iyen kontrollardan kurtulmuş ve binnetice çok ferahlamış olan Enstitülerden, faraza Pulur Köy Enstitüsünün b ir kısım öğretmenleri ve son Müdürü g ib i k ı z ı l solcu f i k i r l e r ta şıyan la r, gerek ayrı ayrı ve gerek toplu olarak rejim lerim ize ve siy a sı prensiplerim ize ve eğitim esaslarımıza aykırı yolsuzluk ları yapmağa f ır s a t bulmuşlar ve solcu cereyanına ç ığ ır açm ışlardır. Tam za­ manında bu iş e e l koymak ve b iz le r in de bu E nstitüleri esa slıca denet­

lememizi emreylemek s u r e tile bu rejim aleyhi hareketlerin önlenmesi

A

ve genç öğretmenlerle Enstitü öğ ren cilerin in artık zehirlenmesine imkan ✓

(6)

Netice ve Kanaat :

1 - Pulur Köy Enstitüsünde çok m üfrit bit* solcu cereyanının y ık ıc ı fa a liy e te geçmiş bulunduğunu,faka t son em irlerin izle Enstitü id a resin ­ de yapılan de ‘i ş i k l i k sayesinde bunun ön'¡ne geçilm iş bulunduğunu arze- derim.

Solcu fa a liy e tle r in e a i+ maruzatım Enstitünün temiz duygulu va­ tansever öğretmen ve id a re c ile r in yeminli ifa d e le r ile ve okulun

dosya-♦

larmdan ve İlköğretim Umum Müdürlüğünün dosya ve kayıtlarından çıkarıp takdim eylediğim vesikalar ve d e l i l l e r l e sabit bulunmaktadır.

2 - Bu finstitüde solcu f i k i r l e r i ilk aşılamağa ça lışa n la r Hasanoğ- 1''n Köy Enstitüsünün yüksek kısım mezunları olan öğretm enlerdir. Bunlar

vatansever ve sağduygulu eski üdür Aydın Arıkök'ii okuldan u za k la ştır­

mağa muvaffak olm uşlardır. Yeni müdür Osman Y alçın*ı a ş ır ı s o s y a list ruh­ lu gördüklerinden hemen onun etrafında halka olmuşlardır» Böylece b ir gurup te ş k il ederek ve iç le r in e Eğitimbaşı Hamit özmenk'i ve öğretmen

Ahmet Demirci oğlunu* da alarak maksatlarına uymayan ve a let olmayan d i ­ ğer öğretmen ve id a re cile re karşı tam b ir ceohe kurmuşlardır. Böylece Enstitü içinde solcu la r ve sağcılardan mürekkep b ir i k i l i k vücuda g e t

i-A A

rerek okulun ahengini ve öğren cilerin d is ip lin in i ve ahlak t e la k k ile r i- ni bozmağa ça lışm ışla rd ır.

3 - Enstitünün müdürlük vazifesinden çıkarılm ış olan Osman Yalçının Köy Enstitülerinde ve Erkek Sanat Enstitülerinde v a zife almasa asla ca­ iz olamıyacağını, kendisine ancak öğrencisi az b ir ortaokulda ders ve­ r ile b ile c e ğ in i arzederim.

4 - Hasanoğlan Köy Enstitüsü yüksek kısmı mezunlarından olan öğ ret­ men H alil Basutçu, Hüseyin Yücel,Fahri Yücel,Nusret Okmen,Kemal Güngör, Tevfik Gültekin’ in ve bunların harekatına katılan tarih-coğrafya öğ.Ahmet

Oemircioğlu'nun Pulur Köy Enstitüsündeki vazifelerinden b ir an evvel uzaklaştırılm aları ve hepsinin ayrı ayrı okullara nakledilm eleri,

(7)

5 f Solculuk cereyanım» k a tıla n , okulun d is ip lin in in bozu İm sına mani olmıyan, öğretim ve e itim i ş l e r i n i tama ile- ihmal eyledi M anla­

şılan ve böylece esas v a z ife s in i yapmamış olan Sgitlmbaşı Hamit zra nek te çok suçlu görülmüş olduğundan Pulur Köy Enstitüsünden çıkarılm ası, diğ^r köy Enstitülerinde ve Erkek Sanat Enstitülerinde kendisine hiç b ir v z ife verilmemesi.

6 - Pulur Köy Enstitüsündeki iş in i kısa b ir zarında b it ir ip H? san­

cıla n Enstitüsündeki v a z ife s i başın- b ir -n evvel gitmesi icob ey led i'd

a

halde Pulur’ da vazife ve sela h iy e ti haricinde b ir çok i ş l e r l e meşgul olarak Enstitüyü a ltü st eden, öğ ren cilere bizzat e l i l e sigara ve konyak verip iç ir e n , Enstitü müdürü Osman Y alçıncın a ile s i yanında olmadığı hal de onun evine g id ip okul içinde onunla beraber iç 1 -içen,koşapınar kö­ yünde gece kalınan Hncıhafız adında b ir köylünün evinue akşam yemeğine oturulacağı sırada alenen ev sahibinden rakı is tiy e n , .Nazım Hikmet*in ş i i r l e r i n i oku an,yeksek sesle herkesin yanında aşık saçık g ü fte li şar­ k ıla r söy liyen , so s y a lis t muharrirlerin k itan ların ı tavsiye ve bu mu­ h a r r ir le r i alenen metheden ve tartışmalarda müdafaa eden, Ruslar lehine

sözler söyliyen , Türk a sk erleri ve subayları aleyhinde konuşan ve hiç b ir i ş i olmadıkı halde köy'köy dolaşan öğretmen rimar Miallâ Eyüpoğlu* nun köy Enstitülerinde ve Erkek Sanat Enstitülerinde vazife almasına müsaade edilmomeâi.

7 ' - Kgy E n stitü leri Dergisinde çıkan,, ö ğ re n cile rle öğretmenlere her bakımdan çok zn rerlı olan ve tamam! le solcu f i k i r l e r aşılıyan ya- ,zıl& rı d e r le d iğ i, in ce le d iğ i ve bu d erg ilerin t e r t ib ile meşgul oldu u

anlaşılan Talim ve Terbiye üyesi Sabah»ttin Eyüpoğlu’ nun da bu hareketi

’ ^ e

M illi Eğitim Bakanlığımızın ve hükümetimizin resmi eğitim program ve

prensiplerine uymadığı g ib i i l l î Şefimizin de köy E nstitüleri davasın­

daki kat’ ı emirlerine de asla uymamaktadır. Bu itib a r la kendisinin bu işlerden ötür" mesul edilm esi.

(8)

8

8 - Eski İlköğretim Umum müdürü İsmail Haljc'ı Tonguç’ un bu ze h ir le y ic i y a zıla rla dolu olan d e r g ile r i t i l l i Eğitim Bakanlığı adına ve hesabına bastırmak, her öğretmen ve öğrenciye b ire r tane düşecek kadar b ol sayıda Enstitülere dağıtmak, Enstitü öğretm enlerile öğ ren ci- .

«Ü A

le rin bu dergilerdeki ftütün parçaları okumaları iç in çok kat’ ı emirler vermek, bu d ergilerin b irer ders k itabı g ib i ders zamanlarında dahi oVumasını istemek, öğrencilere bu dergilerdeki par.çalafra benzer y a z ı­ lar yazdırtmak iç in sarih emirler vermek, Enstitülerdeki öğretmenlerin hepsinin bu d e rg ile r hakkında top la n tıla r yapmağa , d erg iler için deki

parçalardan ö ze tle r çıkarmağa, bu parçalardaki ana f i k i r l e r üzerinde tartışm alar yaptırmağa, ve bu ana f i k i r l e r etrafında tam b ir anlaşma ve kaynaşma tem inile b ir b ir lik kurmağa, öğretmenlerin hepsinden bu par­ çalara dair y a z ılı olarak mutalea ve kanaatlar is te y ip Umum Müdürlüğe göndertmeğe mecbur eden emirler vermek, böylece kendisine gönderilen bu y a z ılı mutaleaları ve kanaatları in c e le ttir e r e k bütün Enstitü e le ­ manları içinde solcu f ik ir le r e ve kanaatlara temayülleri olanlarla o l

-A

mıyanlar arasında b ir ayıklama imkanını bularak en atılgan ve k ı z ı l

, *

so s y a list olanları Enstitülerin başına geçirmek g ib i b ir takım s i s ­ temli çalışmalar ve ıs r a r lı ta k ip le rle koyu solcu f ik ir le r in genç öğ­ retmen ve öğrencilere geniş ölçüde aşılaması için her türlü tndbire başvurdu u b izza t kendi e ly a z ıla r ile sabit ( i l i ş i k dosya No. 6,17,1b)

A

olduğundan bu hareketleri m illi terbiye esaslarım ıza, Bakanlığımızın

A

ve hükümetimizin bilhassa Büyük M ecliste ilan eyled iği köy E nstitüleri eğitim program ve prensiplerine asla uymamaktadır, kendisinin bu i ş l e r ­ den dolayı mesul görülmesi hususlarına a it kanaatlarımı yüksek ta svip ­

lerin e saygılarımla arzederim. Müfettiş

F.İsfendiyaroğlu

A slı g ib id ir Î21/V/1348

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Rapor içerisinde özellikleri belirtilen 26238 ada, 3 no’lu parsel üzerinde konumlu olan Nurol Residence Sitesi içerisindeki 35 adet bağımsız bölümün yerinde

Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinde bulunan değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu 2 pafta, 1 ada, 131 no’lu parsele

Endonezya, Malezya, Filipinler ve Tayland’›n oluflturdu¤u ASEAN ülkelerinin 2004 y›l›nda % 5,8 olan büyüme h›zlar›, 2005 y›l›nda yüksek petrol fiyatlar›-

Bu rapor, müşteri talebine istinaden, gayrimenkulün/gayrimenkullerin pazar değerinin tespitine yönelik olarak Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme

Bu rapor, müşteri talebine istinaden, gayrimenkulün/gayrimenkullerin pazar değerinin tespitine yönelik olarak Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme

08.09.2018 -14.10.2018 tarihleri arasında ilan edilen ve başvuru süreci gerçekleştirilen 2017- 2019 Erasmus+ KA107 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

P, (E) düzlemi içinde değişen bir nokta olduğuna göre, AP  PB toplamı en küçük olduğunda P noktasının koordinatları aşağı- dakilerden hangisi olura. P,

Ancak bu tavsiye kararıyla, bir yandan da başta Erdoğan olmak üzere, AKP’nin, AKP hükümetlerinin yıllardır FETÖ terör örgütüyle işbirliği içinde oldukları

Granger nedensellik testi sonuçlarına göre enflasyon oranından faiz oranına tek yönlü nedensellik ilişkisi vardır ve enflasyondan döviz kurunun nedeni değildir.. Kısaca;

iyi cevap verdi ği; antidepresan cevab ın yaş ve ya şanan epi- zodun süresi ile ili ş kili olmad ığı (p>0.05) ancak tek epizod gösterenlerde ve ailesinde psikiyatrik

Çal ış mam ı zda, hem Major Depresyon hecmesi için- de hem de manik hecme içindeki hasta grubunda toplam T lenfosit (T3) yüzdesi kontrol grubuna göre dü ş ük bulunmu ş tur

Oyun oynama ve iş yerinde ayn ı çatı altında durum- larında hasta yakınları daha fazla sosyal mesafe ko- yarken diğer durumlarda ise ailesinde ruh hastas ı

Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görev- leri Hakkında Kanuna eklenen 3/C maddesinde yer alan “Benzer olaylarda, bölge idare mahkemesi

• Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansından, kalkınma ajansları ile olan işbirliği ve koordinasyon çalışmalarına ilişkin bilgiler ve kalkınma

Benzer t4eilde IEEE 802.12, l0Bae€.T ve IEEE 802.12 faltlma modlan arasmda sefim yapabittril igin hd egnim tonlannn vErhg ya da yoldugonu kulE!|1*odlr. IEEE 802.12 modu

Özellikle son ay- larda Cumhurbaşkanına bağlı olarak görev yapan bazı üst düzey yönetici- ler ile muhalefet partilerine mensup kimi siyasetçiler arasında yaşanan po- lemikler,

Sanjbegz TUMUR-OCHIR 與蒙古駐臺代表等 13 位貴賓訪問本校,

In conclusion, nursing students’ years of university study, breast cancer knowledge, history of breast cancer in family, and BSE practice status were factors affecting their

Türkiye Jeoloji Kurultay programında yer alan bildirilerin oturum başlıklarına göre

Yeraltına sızan suyun bir kısmı daha derinlere gider ve çok uzun zaman süresince büyük miktarda tatlı suyu depolayabilen akiferleri (suyla doymuş yeraltı materyali)’

Ancak birçok anne baba çocuklarına böyle durumlarda daha fazla ilgi göstermekte ve çocuklar da bu ilgiyi sürdürebilmek için daha çok olumsuz yeme

2.3 Eğitsel Değerlendirme ve Tanı, Özel Eğitim, Destek Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetleri 2.4 Ailelere Yönelik Hizmetler, Sosyal Hizmetler ve Toplumsal Yaşama Katılım2.

2.3 Eğitsel Değerlendirme ve Tanı, Özel Eğitim, Destek Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetleri 2.4 Ailelere Yönelik Hizmetler, Sosyal Hizmetler ve Toplumsal Yaşama Katılım2.