• Sonuç bulunamadı

Değerli Okurlarımıza

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Değerli Okurlarımıza"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Değerli Okurlarımıza

Dergimizin 2012 yılı ilk sayısında, sizlere konularının ilginizi çekeceğini düşündü-ğüm altı araştırma üç derleme olmak üzere toplam dokuz makale sunuyoruz. Değerli okurlarımız bu sayıda sizlere 4-6 Ekim 2012 tarihleri arasında İzmir, Sel-çuk Sürmeli Efes Oteli’nde gerçekleştirilen 13. Uluslararası Hemşirelikte Etik Kongresi’nden söz etmek istiyorum. Kongre, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bi-limleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün ev sahipliğinde, İngiltere Surrey Üni-versitesi, Uluslararası Etik Merkezi iş birliği ile düzenlendi. Kongrenin ana teması “Etik Bakım İçin Güçlüklerle Baş Etme” olarak belirlenmişti. Kongre programı kongrenin uluslararası başkanı Dr. Ann Gallagher’in önerileri doğrultusunda ve kongre eş başkanı Doç. Dr. Leyla Dinç’in yönetiminde düzenleme kurulu tara-fından oluşturuldu. Yirmi sekiz ülkeden 200 katılımcı ile gerçekleşen kongrenin, bilimsel programında felsefe, biyoetik ve hemşirelik etiği alanında uzman ulusal ve uluslararası konuşmacıların konferansları, 16 paralel oturumlar halinde gerçekleş-tirilen sözel bildiri sunumları ve 2 oturum halinde gerçekleşgerçekleş-tirilen poster sunumla-rı yer aldı. Kongre bilimsel programı kapsamında, Uluslararası Hemşirelikte Etik Merkezi tarafından verilen İnsan Hakları ve Hemşirelik Ödül Töreni de yer aldı. İnsan Hakları ve Hemşirelik Ödüllerine Soodabeh Joolaee (İran) ve Barbara Parfitt (İngiltere) layık görüldü.

Kongre, Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) tarafından sürekli eğitim etkinlik-leri kapsamında değerlendirilerek kredilendirildi. Kongrenin kapanış konuşmasın-da Dr. Ann Gallagher kongrenin hemşireliğin, hemşirelik ve sağlık bakım etiğinin geleceğine ilişkin iyimser olmayı sağladığını, katılımcıların bilimsel araştırma ve uygulama açısından çok yüksek bir standartla karşılaştıklarını ifade ederek, Hacet-tepe Üniversitesi’ne ve kongrenin başarılı olmasında anahtar rol üstlenen Doç. Dr. Leyla Dinç’e özel olarak teşekkür etti.

Değerli okurlarımız hemşirelik alanında paylaşmak isteyeceğimiz önemli gelişme-ler olmasını digelişme-ler saygılarımı sunarım.

Prof.Dr. Fethiye ERDİL

Referanslar

Benzer Belgeler

(Tillich, 1960: 73.) Da- hası Varlıkla değerin irtibatı nasıl kurulmalı ya da kurulması gerekli midir? Değer ve varlık arasında bir kopma beraberinde başka çözülmeleri de

SP’li çocukların fonksiyonel motor gelişim düzeyleri ile annelerin kişisel sorunlar alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunurken (p<0.05), özürlü

Dik kat edi niz, tüm esas la rı- te mel il ke le ri ve bü tün dal la rı ya da şube le riy le in san lı ğın ısla hı ve re fa hı için var olan bir di nin al tın cı şar tı

KİTÂB-I MUKADDES VE KUR’ÂN-I KERÎM’E GÖRE İLK GÜNAH VE KADIN.. Savaş,

Halkın zihnine yerleşik uçuk peygamber algısı ve bunun yanında, geç- mişten beridir kafasına esenin üretip hadis diye piyasaya sürdüğü hemen her sözün, bahis konusu

Hris ti yan ba tı da yüz yıl lar ön ce si ne uza nan kök le - re sa hip ol du ğu an la şıl mak la bir lik te son yıl lar da tüm dün ya da göz le nen İsla mo fo bik tu tum ve

Ekonomik Değeri: Yer altı ve yer üstü zengin kay- naklara sahip olması. Öyle ki dünya bor rezervlerinin %90’ının Türkiye’de olması, petrole alternatif olarak gös- terilen