• Sonuç bulunamadı

Tek Parti Dönemi, Milliyetçi Halkbilimi Anlayışı ve Çorumlu Halkevi Dergisi Gökhan Tunç

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tek Parti Dönemi, Milliyetçi Halkbilimi Anlayışı ve Çorumlu Halkevi Dergisi Gökhan Tunç"

Copied!
7
0
0

Tam metin

(1)

Halkevleri için yap›lacak inceleme, bu derginin arka plan›n› oluflturan halk-bilimi çal›flmalar›n›n geliflimini de bil-meyi gerektirir. Bu nedenle Çorumlu halkevi dergisini incelemeye geçmeden önce, bu arka plan hakk›nda bir de¤er-lendirme yapma zorunlulu¤u do¤ar. ‹lk olarak, son dönem Osmanl› ayd›nlar›n›n halkbilimi üzerine, pek sistematik olma-sa da, çal›flmalar›n›n oldu¤unu biliyo-ruz. Nam›k Kemal, fiinasi, Ziya Pafla gi-bi Osmanl› ayd›nlar› Türk folklor çal›fl-malar›nda temel teflkil ederler. Arzu Öz-türkmen, Türkiye’de Folklor ve Milliyet-çilik adl› çal›flmas›nda, Nam›k Kemal’in elit tabakan›n yerine, halk tabakalar›na ait bir bilinç oluflturmas›n›n önemli ol-du¤unu belirtir (24). Bu yazarlardan fii-nasi, 1863 y›l›nda Durub-u Emsal-i Os-maniye ad›yla bir atasözleri derlemesi

toplam›flt›r. Bu çal›flmada fiinasi, yaz›l› kaynaklarda bulunan Osmanl› atasözle-rini yay›nlar. Ziya Pafla ise, gerçek de-¤erlerin halktan geldi¤ine inan›yordu (Birkalan 8). En önemli isimlerden biri ise kuflkusuz Ziya Gökalp’tir. Gökalp, folklor kavram›n› “halkiyat” olarak kul-lanm›flt›r. Gökalp Arap ve Fars etkisiyle millî ananelerin unutuldu¤unu, fakat as›l millî kültürün halk›n aras›nda oldu-¤unu belirtir. Bu anlamda Hande Birka-lan’›n tespit etti¤i gibi halk denen kitley-le milkitley-letin özdeflkitley-lefltirildi¤i görülür (8). Ziya Gökalp halk›, Türklü¤ü muhafaza eden bir kaynak olarak görür. Son Os-manl› ayd›nlar› aras›nda folklorla ilgile-nen baflka bir isim ise R›za Tevfik’tir. R›-za Tevfik, folklorla kuram aras›ndaki iliflkiyi “anonimlik”te kurar. Ona göre folklorik ürünler, halk›n kendini ifade

ANLAYIfiI VE ÇORUMLU HALKEV‹ DERG‹S‹

The Nationalist Understanding of Folklore During the Era of Single-Party

Rule in Turkey, and The Journal of the Çorum Community Center

La période du parti unique, l’interprétation nationaliste du folklore et la

revue de la Maison du peuple de Çorumlu

Gökhan TUNÇ*

ÖZET

Halkevlerinin dönemim tek parti ikitidar› ile do¤rudan iliflkili olmas›, halkevleri dergilerinin bu iliflki-den etkilenip etkilenmedi¤inin sorgulanmas›na yol açar. Bu anlamda sorulmas› gereken fludur: “Acaba Ço-rumlu dergisinde folklorun sözlü ürünlerini derlemeye yönelik çaba, bir ifllevi yerine getirmek için midir?” Bu yaz›da temel olarak bu soruya cevap al›nmaya çal›fl›lacakt›r.

Anahtar Kelimeler

Çorumlu dergisi, tek parti, milliyetçi halkbilimi ABSTRACT

During the periods of one-party rule in Turkey, the close relationship between the community centers and the ruling party begs the question whether the community center magazines were affected by this rela-tionship. The question to be asked in this article is: Did Çorumlu magazine’s effort to collect folkloric data have a specific ideological function? This article attempts to find an answer to this question.

Key Words

Çorumlu magazine, one-party state, nationalist folklore

(2)

edifl tarz›d›r (Öztürkmen 28). Folklorik ürünler halk›n kendini ifade edifl tarz› oldu¤u için, ayn› zamanda onun yans›-mas›d›r. Folklor çal›flmalar›nda di¤er önemli isimler ise, Selim S›rr› (Tarcan) ve Fuat Köprülü’dür. Bu isimler aras›n-da yer alan Fuat Köprülü’ye göre, folklo-rik ürünlerin milliyetçilikle ilgisi, vatan sevgisinden öte siyasî idarîcilerin s›k s›k baflvurdu¤u kaynak olmas› nedeniyle ayn› zamanda ifllevsel bir bilgidir. Bu anlamda Fuat Köprülü’nün devlete ya-rarl›l›k için folklor kaynaklar›n›n kulla-n›m›n›n alt›n› çizdi¤i söylenebilir. Selim S›rr›’n›n da Fuat Köprülü gibi folklora “millî bir vazife” gözüyle bakt›¤› görülür. Ayr›ca ona göre “folklor milletin mazisi-ni yaflatan bir ilimdir” (Öztürkmen 31-33).

Bütün bu say›lan isimlerde, folklor kavram›n› yeni oluflum aflamas›nda, onu tan›mlama ve Türk kültürü için önemini ortaya ç›karma çabas›n›n oldu¤u görü-lür. Bu tabloyu, Arzu Öztürkmen Türki-ye’de Folklor ve Milliyetçilik adl› kitab›n-da flöyle çizer:

Yazarlar›n hemen her biri bu konu-mun siyasî boyutuna da dikkat çekiyor. Özellikle “folklor” ve “ulus” aras›ndaki iliflkinin farkl› aç›lardan da olsa alt› hep çiziliyor. R›za Tevfik’e göre folkloru ulu-sa mal eden temel nokta “anonimlik” ise, Ziya Gökalp’e göre folklor “Türk ulusu-nun” özgün kültürünün bozulmadan bi-rikti¤i bir depodur. Fuad Köprülü folklo-run ulus-devlet “idaresi” için bilgilendi-rici, hatta istihbarat verici rolüne dikkat çeker.(37).

Görüldü¤ü gibi Öztürkmen folklo-run daha çok Türkiye’deki siyasî boyutu-na dikkati çeker. Siyasî boyuttan kast› ise, folklorun ulus ve milliyetçilikle olan iliflkisidir. Hande A. Birkalan da, o dö-nemki ayd›nlar›n folkloru al›mlay›fl›n›n

milliyetçilik anlay›fl›yla birlikte oldu¤u-nu söyler. Son dönem Osmanl› ayd›nlar›-n›n “’Millî kimlik’ fikrini vurgulayan, ‘halk’ denen kitleyle, millet kitlesini öz-defllefltiren milliyetçilik ak›m›[n›n]” (“Türkiye’de Halkbilimi ve Baz› Türk Halk Bilimcileri” 8) etkisinde kald›¤›n› belirtir. Fakat daha sonra Birkalan, Ziya Gökalp, R›za Tevfik ve Köprülü’yü di¤er düflünürlerden ay›rd›¤›n›, her ne kadar milliyetçilik ayr› düflünülmese de, halk-bilimi çal›flmalar›nda di¤er düflünürler-den daha analitik davrand›klar›n› belir-tir (9).

Folklor çal›flmalar›ndaki önemli bir kurum ise Türk Ocaklar›’d›r. Bu kurum daha sonra kurulacak olan Halkevle-ri’nin kökenini oluflturacakt›r. Türk Ocaklar›, sa¤l›k, sosyal yard›m, drama, kültür ve benzeri konularda verdi¤i e¤i-timin yan›nda, dil e¤itimi, daktilo, tercü-me gibi konularda da faaliyetlerini sür-dürmüfltür (Birkalan 13). Türk Ocakla-r›’n›n folklorla ilgili en önemli görüflleri ise “Türk kültürünü ‘unutulmaktan’ ve ‘yok olmaktan’ korumaya yönelik yap›-lan önerilerdi” (Öztürkmen 51). Türk Halk Bilgisi Derne¤i de halkbiliminin geliflim aflamas›nda önemli bir konuma sahiptir. Türk Ocaklar›’n›n ifllevini ta-malad›¤›na yönelik inançla birlikte bu kurum kapat›lm›fl ve yerine resmî ola-rak 19 fiubat 1932 tarihinde Halkevleri kurulmufltur.

Buraya kadar halkbilimi çal›flmala-r›n›n geçirdi¤i evrim ve folklor çal›flma-lar›n›n ulusalc›l›k ak›m›yla olan yak›n iliflkisi belirginlefltirilmeye çal›fl›ld›. Bu noktada ‹lhan Baflgöz’ün, Mark Aza-dovski’nin Sibirya’dan Bir Masal Anas› adl› kitab›na yazd›¤› giriflten de fayda-lanmak yaral› olabilir. Baflgöz’ün -Gi-useppe Cocchiara’›n „The History of Folklore in Europe“ adl› yap›t›ndan da

(3)

yararlaranak özetledi¤i biçimiyle-, 19. yüzy›ldaki romantik edebiyat ve ulusçu-luk ak›m›yla halkbiliminin girdi¤i yak›n iliflkiyi vurgulamas› önemlidir. Bafl-göz’ün ifade etti¤i bu romantik ve ulusçu halkbilimi görüflleri, halk kültürünü uluslar›n öz kültürleri ve ulusal benlik-lerinin temeli sayar ve ulusal benli¤inin tehdit alt›nda oldu¤u dönemlerde “halk kültürüne” yönelirler. Yine, Baflgöz’ün Johann Gottfried Herder’in görüfllerini özetlemesi bizim için önem tafl›maktad›r. Baflgöz, Heder’in düflüncelerini flöyle özetler: “Uluslar›n ba¤›ms›z yaflamas› ve geliflmesi, flu veya bu nedenle kesintiye u¤rar, ya da tehlikeye düflerse ulusu ve ulus kültürünü kurtarmak için tutula-cak en do¤ru yol halk türkülerini topla-mak ve, onlar› ulusal ruhu canland›r-mak ve korucanland›r-mak için kullancanland›r-makt›r” (8). Bu noktada, Halkevlerine gelene kadar halkbilim anlay›fl›n›n 19. yüzy›lda orta-ya ç›kan bu görüflle ne kadar paralel ol-du¤u görülebilir. Çorumlu halkevi dergi-siyle somutlanmaya çal›fl›laca¤› gibi, sö-zü edilen anlay›fl halkevleri dergilerinde de ilerlemeye devam eder.

Bu yaz›da Çorumlu dergisinin ilk otuz sekiz say›s› incelenmeye çal›fl›la-cakt›r. Derginin bir say›s›n›n hacmi orta-lama olarak 35-40 sayfa aras›nda de¤i-flir. Derginin-her ne kadar sayfa say›s› de¤iflse de-her say›s›nda folklorla ilgili yaz›lar›n oldu¤unu görüyoruz. Halk tür-küsü, destan, mani, halk oyunlar› gibi sözlü kültür ürünlerinin yan›nda çeflitli bilmeceler, halk fliiri, halk flairi üzerine ve yöre gelenekleri üzerine yaz›lar da dergide bulunmaktad›r. Çorumlu dergi-sinde folklorla ilgili yazan yazarlar flun-lard›r: Eflref Ertekin, Neflet Köseo¤lu, Hayri Karamuk, Ferit Dedebafl, Kemal Terlemezo¤lu, Kadir Uslu, Kemal Say›n, H. Abdullah Ercan, Cevdet Bezirci,

Ke-mal Demirer. Her ne kadar Çorumlu dergisinin yazar kadrosu genifl gözükse de, bu yazarlardan sadece Eflref Ertekin ve Neflet Köseo¤lu’nun düzenli olarak yazd›¤› görülür. Özellikle de Eflref Erte-kin, yapt›¤› derlemelerle hemen her say› gözükür. Bu yazarlar›n amatör oldu¤unu görürüz. Örne¤in “Çorum’da Ya¤mur-suzluk ve Halktaki Ananeler” adl› yaz›-da Hayri Karamuk, bu yaz›y› “folklor tedkikat›nda bulunanlar için belki lü-zumlu olur düflüncesiyle” (855) kaleme ald›¤›n› söyler. Bazen de yaz›, Muzaffer Sar›sözen’in “Çorum halay›” üzerine yaz-d›¤› yaz›da görüldü¤ü gibi, yörenin say-g›n bir kiflisinin iste¤i üzerine yaz›l›r. Bütün bunlar, yazarlar›n mesle¤ini bile-mesek de, onlar›n en az›ndan halkbilimi ile amatör düzeyde ilgilendiklerini gös-terir.

Bu noktada Çorumlu halkevi dergi-sinin folklor ürünlerine nas›l bakt›¤› so-rulabilir. Derginin kapa¤›nda “Alt› Ok”un olmas›, devlet politikas›yla dergi-nin yay›n politikas›n›n örtüfltü¤ünü dü-flündürebilir. Tek partili dönemin iktida-r› olan CHP, her ne kadar Halkevleri’nde kültür ve siyaset aras›nda bir ayr›m yap-sa da, ilk dönem talimatnamelerinin “Halkevleri’nin Kurulmas›nda Genel Esaslar” adl› bölümün birinci maddesi, Halkevlerinin Cumhuriyet Halk Parti-si’nin bir kurumu oldu¤u yönündedir (Öztürkmen 74). Bu anlamda Halkevle-ri’nin folklor anlay›fllar›n›n bu partinin görüfllerinden etkilendi¤ini söyleyebili-riz. Bunun yan›nda Taha Parla’n›n Tür-kiye’de Siyasal Kültürün Resmî Kaynak-lar› adl› çal›flmas›ndan 1935 C.H.P. Program›’n›n 14. maddesinden Halkev-leri’nin millî e¤itim sisteminin bir parça-s› oldu¤unu ö¤reniyoruz (84). C.H.P’nin ise, Halkevlerini, yurttafllar›n “kütlelefl-mesinde” önemli bir unsur olarak

(4)

gördü-¤ü söylenebilir. Bir baflka ifadeyle, Hal-kevleri, millî beraberli¤i kuvvetlendirici bir görev üstlenmifltir. Bu noktada, Lo-uis Althusser’in terimlerini ödünç alarak söylersek, Halkevleri ve halkevleri der-gileri bir ölçüde “devletin ideolojik bir ayg›t›” görevini üstlenmifltir. Althesser, ‹deoloji ve Devletin ‹deolojik Ayg›tlar› adl› kitab›nda, e¤itimin bafll›ca, ideoloji-yi yeniden üretme ayg›t› oldu¤unu ifade eder (Aktaran Murat Belge”, “Önsöz” 14). Daha önce ifade edildi¤i gibi, Hal-kevleri’nin millî e¤itimin bir parças› ol-du¤unun düflünülmesi, dile getirdi¤imiz savla örtüflür. Halkevleri de, dönemin hâkim ideolojisi do¤rultusunda ideoloji-nin yeniden üretilmesine yard›mc› olan bir “ayg›t” gibidir. Halkevi dergilerinde-ki folklor yaz›lar›na da millî birli¤i, ulu-sal bilinci kuvvetlendirici ürünler olarak bakarlar. Çorumlu dergisindeki folklor ürünlerinde bu yaklafl›m›n tesiri hisse-dilir. Örne¤in Kemal Terlemezo¤lu, “Ço-rum Halay’›na Dair” adl› yaz›s›nda folk-lorik ürün olan “halay”› “kütleleri” bir-lefltirici bir unsur olarak ele al›r. Çorum halay›n› tan›tan bu yaz›da bilimsel bir üslup de¤il, hâkim olan duygusal bir tondur. Bu nedenle de daha önce bahse-dilen 19. yüzy›ldaki romantik edebiyat ve ulusçuluk ak›m›yla halkbilimi yönte-minin yak›nl›¤›n›n Türkiye’deki halkbi-limi çal›flmalar›n› nas›l etkiledi¤i görü-lür. Terlemezo¤lu flöyle der:

“Dev cüsseli delikanl›lar el ele vere-rek dizildiler, ama asla korkmay›n bu kadar yi¤itliklerine ra¤men hiç gururla-r› yoktur. Hemen bafllagururla-r›n› e¤erek ecdat-lar›n›n gururla tevazuecdat-lar›n›n mezcedil-mifl hürmetlerini gösterecekler. ‹flte he-yecandan tir tir titreyen bir hareketle müheyya vücutlar›n hepsi birden e¤ili-yorlar”. (1058)

Ayr›ca, Kemal Say›n, “Folklor ve

Halkevleri” adl› yaz›s›nda Osmanl› im-paratorlu¤unun zaman›nda “Arap” ve “Acem” kültürlerinin taklit etti¤ini, fa-kat Türk kimli¤inin, benli¤inin as›l bu-lundu¤u yerin Türk folkloru oldu¤unu belirtir. Bunun için de Türk folklorunu bilmenin bir zaruret oldu¤undan bahse-der (990). H. Abdullah Ercan ise, “Halk fiiirine Dönüfl” adl› yaz›s›nda halk fliiri-ne dönülmesi yönünde ça¤r›da bulunur. Çünkü divan fliirinin “yabanc› koku ve renkler” bar›nd›rd›¤›n›, halk fliirinin ise “ham maddesini özden, as›ldan al[d›¤›-n›]”belirtir (1061). Bu nedenle Karacao¤-lan’a, Köro¤lu’na, Dadalo¤lu’na dönül-mesi gerekir; çünkü onlar “millî hayat›-m›z›” dile getirirler ve geçilecek “temel millî temeldir” (1061). Bu görüfllerin Fa-ruk Nafiz Çaml›bel’in “Sanat” adl› fliiriy-le kurdu¤u yak›n iliflki dikkat çekicidir. Bu fliir, Anadolu’nun ve dolay›s›yla Ana-dolu halk›n›n kültürüne geri dönüflün bir manifestosu niteli¤indedir. Çaml›bel, divan edebiyat›n›n bireyselli¤ini temsil eden “sen” flahs›yla, Anadolu halk›n›n bütünlü¤ünü, kaynaflm›fll›¤›n› temsil eden “biz” flahs› aras›ndaki karfl›tl›kla fliirini gelifltirir. Çaml›bel’in fliiri flöyle sonlan›r:

Baflka sanat bilmeyiz, karfl›m›zda dururken

Yaz›lmam›fl bir destan gibi Anado-lu’muz

Arkadafl, biz bu yolda türküler tut-tururken

Sana u¤urlar olsun... Ayr›l›yor yolu-muz! (Behramo¤lu, Büyük Türk fiiiri Antolojisi, 103).

Bu fliirdeki Anadolu kültürüne dö-nüfl ifadeleriyle Çorumlu halkevi dergi-sinden aktard›¤›m›z düflünceler aras›n-daki koflutluk dikkat çekicidir. Bu veri ise, Çorumlu halkevi dergisindeki halk kültürüne yöneliflin asl›nda o dönemdeki

(5)

genel bir e¤ilim oldu¤unu gösterir. Hal-kevleri için geleneksel halk kültürünün ürünleri geçmiflte kalm›fl, ancak nostal-jik bir bak›flla kayda geçirilebilen kültür malzemesi de¤il; ortaya ç›kar›lmas›, can-land›r›lmas› ve yaflan›lmas› gereken ürünlerdir. Bunun sebebi ise millî ka-rakterimizin bu folklorik ürünlerde top-lanm›fl olmas›d›r. Terlemezo¤lu, “millî oyun içtimai bünye karakterlerinin yek vücut olmufl bir tezahürüdür” (1058) der. Cevdet Bezirci de “Mahallî Oyunlar” ad-l› yaz›s›nda halk›n mahallî oyunlara karfl› duyars›z oldu¤unu, ama millî ka-rakterimizin bu oyunlara yans›m›fl oldu-¤undan bahseder:

Fakat flimdi gördük ve ö¤rendik ki millî karakteri tafl›yan ve bizim içimiz-den do¤an heyecan› ifade edebilecek va-s›flar› bulunan oyunlara sahip bulunu-yormufluz da kendimizin haberi yokmufl. (1011)

Görüldü¤ü gibi, folklorik ürünlerin ayn› zamanda millî bilinci yükseltici bir yönü de vard›r. Bu ifadelerde yerel oyun-lardan bahsedilirken, bu oyunlar›n millî karakteri yans›tt›¤›ndan söz edilir. Daha aç›k bir ifadeyle, yaz›larda Çorum hala-y›ndan ve mahallî oyunlardan bahset-mesine ra¤men vurgunun “ulusall›k” üzerinde oldu¤u görülür. Bu anlamda “yerel” ve “ulusal” kavramlar›n›n birbiri-nin karfl›s›nda de¤il, bir bütünmüfl gibi ele al›nmaya çal›fl›ld›¤› ortaya ç›kar. Bir baflka anlat›mla, yerellik ulusall›¤›n karfl›s›na konulmam›fl, ayr› ayr› fertler nas›l “kütlelefliyor” ise, ayn› flekilde bu yerel kültür ö¤elerinin de ulusal kültü-rün içinde eridi¤i düflünülmüfltür. Hal-kevi dergilerinin birbirlerini bir bütün olarak gördü¤ü de söylenebilir. Örne¤in Eflref Ertekin, “Çorum’da Yüzük Oyunu S›ra Gezme ve S›raya Dizme ve Söyleni-len Ç›¤flaklar” adl› yaz›s›nda anlataca¤›

konulardan biri olan yüzük oyununu Burdur Halkevi dergisinden Rahmi U¤ur yazm›fl oldu¤u için bir daha yinele-mez. Ertekin bu durumu flöyle ifade eder:

Oyunun fleklini Halkevleri dergile-rinden de¤erli (Burdur) dergisinde say›n arkadafl›m›z Rahmi U¤ur taraf›ndan pek müdekkikane etrafl›ca yaz›lm›fl ol-du¤unu gördü¤ümüz için karilerimize tekrar etmekten bir faide has›l olmaya-ca¤›n› düflünerek sarf› nazar ediyoruz. (824)

Ayr›ca, Ertekin’in bu ifadelerini performans kuram› aç›s›ndan elefltirebi-liriz. Çünkü Ertekin, bu ifadelerinde, yüzük oyununun yöreden yöreye de¤ifl-mesi bir yana, her oyunda farkl›l›k gös-terebilece¤ini göz önünde bulundurmaz. Çorumlu halkevi dergisinin di¤er halke-vi dergilerinde oldu¤u gibi, merkezle çok yak›n iliflkiye geçti¤ini söyleyebiliriz. Bu anlamda Ankara Devlet Konservatuar› folklor derleme heyetinden Mahmut Ra-g›p Kösemihal’in “Çorumun Folklorunu Derlemek Meselesi” adl› yaz›s›n› örnek gösterebiliriz. Bu yaz›da Kösemihal, der-leme metodu hakk›nda yerel araflt›rma-c›lara bilgi verir. Merkezin sesi olarak radyo ve gramofonlar›n yerine, “öz” Türk sesleri olan “âfl›¤›n” ve “kaval›n” sesinin kaybedilmemesi gerekti¤ini ifade eder (478). Çorumlu halkevi dergisinde yerel tarih ve kültür birikiminin de¤erli oldu-¤u, korunmas› gerekti¤i yönünde de tel-kinler vard›r. Örne¤in Hayri Kara-muk’un “Çorum’da Yerli Sanatlar” adl› yaz›s›nda, bu yöredeki yerli sanatlardan olan “daba¤l›k”›n yok olmaya yüz tutma-s›nda yak›n›r ve halka ça¤r›da bulunur:

Ahlakî ve içtimaî meziyetleri pren-sip ittihaz ederek zaman›n sanat haya-t›nda büyük inkiflaflar kaydeden bu es-naf birli¤inin bu gün çökmeye yüz

(6)

tuttu-¤unu görmek insana cidden ›zt›rap veri-yor. (889)

.Ayr›ca, Mahmut Rag›p Kösemihal, “Çorumun Folklorunu Derlemek Mesele-si” adl› yaz›s›nda, “orijinal” olarak ad-land›rd›¤› folklorik ürünlerin yaflat›lma-s› gerekti¤inden söz eder (478).

Daha önce söylendi¤i gibi, dergideki folklor yaz›lar›n›n analitik incelemeler olmad›¤›, daha çok millî folklor malze-melerinin derlenmesine yönelik çal›flma-lar›n yer ald›¤›n› görürüz. Bu noktada Eflref Ertekin’in “Çorum’da Yüzük Oyu-nu S›ra Gezme ve S›raya Dizme ve Söy-lenilen Ç›¤raklar” adl› yaz›s›n› “bilginle-rimize hizmette bulunuruz ümidiyle ya-z›yoruz” (824) sözünü an›msatmak gere-kir. Derlemelerde geçen her yöresel keli-me için dip not düflülmüfl ve böylelikle Türkiye’nin her yöresinden insan›n daha kolay okuyabilmesi sa¤lanmaya çal›fl›l-m›flt›r. Yap›lan çal›flmalarda, daha çok derlemelerle yetinilmifltir. Bunun nede-ninin folklorun sözlü ürünlerini derle-menin kuramsal yaz›lara göre daha ko-lay oldu¤u söylenebilir. Folklorla ilgili yaz›lar› üreten kiflilerin amatör olmas› da bu sav› güçlendirir. Derlemelerin in-celenmesine “mani” türüyle bafllanabilir. Dergide en çok derlenen türün mani ol-du¤u söylenebilir. Bunun çeflitli sebeple-ri oldu¤u düflünülebilir. Bu sebeplerden ilki, derlemecilerin amatör olmas› ve mani derlemelerinin masal ve halk hikâ-yesi derlemekten daha kolay olmas›d›r. Ayr›ca, “mani”nin halk›n haf›zas›nda da-ha kolay kalmas› da derlemelerdeki ma-ni say›s›n›n fazlal›¤›n›n bir nedema-ni say›-labilir. Derlenen manilerin sadece derle-yeni yaz›lm›flt›r. Fakat maninin kimden derlendi¤i ve dolay›s›yla derlenen kifli hakk›nda bilgi yoktur. Derleme bilgileri aras›nda yer almas› gereken derlemenin yap›ld›¤› yer hakk›nda bir bilgi yoktur.

Mani derlemelerinin yan›nda atasözü ve bilmeceler de derlenmifltir. Fakat bu der-lemelerde de kaynak kifli hakk›nda hiç-bir bilgi yer almaz. Bunlar›n yan› s›ra halk müzi¤i derlemeleri de yap›lm›flt›r. Bu derlemelerde hem sözler yaz›lm›fl hem de derlenen halk türküsünün nota-s› al›nm›flt›r. Notaya al›nan bu türküler aras›nda “Zile” (433) ve “Gesi Ba¤lar›” (435) türküleri örnek verilebilir. Ayr›ca bu derlemelerde sadece notaya alan kifli-nin ismi verilmifltir. Arzu Öztürkmen, Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik adl› kitab›nda bu derlemelerin millî müzik yaratma konusunda temel al›nd›¤›n› söyler (133). Halk türkülerinin derlen-mesine performans kuram› çerçevesinde elefltiri getirmek mümkündür. Bu derle-melerin, halk müzi¤inin performans›n›n önemini göz ard› etti¤i söylenebilir. Bafl-ka bir yön ise, halk türkülerinin irtica-len söyirtica-lenmesinin ve de¤iflim (varyas-yon) özelli¤inin yaz›ya geçirilmesi ile yok olmaya bafllamas›d›r. Çorumlu dergisin-de halk oyunlar›n›n da dergisin-derlendi¤i görü-lür. Bu oyunlar› derlerken, foto¤raf ma-kinesinden de yaralan›lm›fl ve oyun fi-gürleri böylelikle tespit edilmifltir (804-808). Fakat bu derlemeyi yapan kiflini is-mi verilmeis-mifltir. Ayr›ca bu dans›n kim-le ve neykim-le ikim-letiflim kurdu¤u hakk›nda herhangi bir bilgi verilmemifl, sadece bu halk oyunlar› hakk›nda bilgi verilmifltir. Baz› halk oyunu derlemelerinin ise çok daha duygusal tonda yap›ld›¤› görülür. Bunlar aras›nda Kemal Tezmen’in “Ço-rum Halay’›na Dair” adl› yaz›s› örnek gösterilebilir. Derlenen a¤›tlarda da ayn› flekilde kimden derlendi¤inden bahsedil-memifltir. Örne¤in, derlenen bir a¤›ta, “Çocu¤u Olmayan Bir Bayan A¤z›ndan Söylenen Anonim Bir A¤›t” bafll›¤› ko-nulmufltur (1078). Görüldü¤ü gibi derle-nen kifliden çok genel olarak

(7)

bahsedil-mifl, tan›t›c› bir aç›klama getirilmemifl-tir. Çorumlu Halkevi dergisinde, halk flairleri üzerine tan›t›c› yaz›lar›n çok az oldu¤u görülür. S›tk› Aktan, “Osmanc›k-l› Âfl›k ve fiair Kadir Uslu” ad“Osmanc›k-l› yaz›s› bu ba¤lamda örnek gösterilebilecek yaz›lar-dand›r (1034). Bu yaz›da Kadir Uslu’nun hayat›ndan k›saca bahsedildikten sonra âfl›¤›n a¤z›ndan geçmifli verilmifltir. Da-ha sonra ise yine âfl›¤›n kendisi geçmiflte yapt›¤› at›flmalar› anlatm›flt›r. Aktan bu yaz›da âfl›kla ilgili herhangi bir çözümle-yici denemeye giriflmemifl, sadece tan›t-mayla yetinmifltir. Derlemelerde halk hi-kâyesi ve masal gibi folklorik ürünlerin bulunmamas› da tart›fl›labilir. Bu iki türde derleme yapman›n daha fazla pro-fesyonellik gerektirmesini bir neden ola-rak düflünebiliriz.

Sonuç olarak Çorumlu halkevi der-gisinin halkbilimi yaklafl›m› ve halkbili-mi çal›flmalar›nda kulland›¤› yöntemler-le ilgili olarak flunlar söyyöntemler-lenebilir. Pertev Naili Boratav’›n “Halk Evlerinin Folklor Çal›flmalar›” bafll›kl› yaz›s›ndaki sav› te-mel al›narak, Çorumlu Halkevi dergisin-de dergisin-de folklor çal›flmalar›n›n bir “metod” dahilinde gerçekleflmedi¤i gözlemlenir (80). Folklor ürünlerine daha çok roman-tik ak›m›n ve ulusçuluk anlay›fl›n›n etki-sinde yaklafl›ld›¤› gözlemlenir. Özellikle dönemin iktidar›n›n yönelimi de, halkbi-limini yak›ndan etkilemifltir. Ayr›ca bu derlemelerle halk, sözlü kültürün tafl›y›-c›l›¤›ndan ziyade kültürü okuyarak ö¤re-nen kifliler durumuna geçmifltir. Yine folklorun sözlü ürünleri aç›s›ndan yakla-fl›rsak, bütün bu derlemelerin, sözlü kül-türde haf›zaya verilen önemi azaltt›¤›n-dan söz edilebilir. Fakat bu eksiklerine ra¤men, Hayri Karamuk’un “Çorumda Ya¤mursuzluk ve Halktaki Ananeler” adl› yaz›s›, Çorumlu halkevi dergisinin yapmak istedi¤ini aç›kça ortaya koyar:

“Folklor tedkikat›nda bulunanlar için belki lüzumlu olur düflüncesile Mecmu-am›za dercediyoruz” (855). En az›ndan bu amaçlar›nda baflar›l› olduklar› rahat-l›kla söylenebilir.

KAYNAKLAR

Althusser, Louis. ‹deoloji ve Devletin ‹deolojik Ayg›tlar›. Çev. Yusuf Alp ve Mahmut Öz›fl›k. ‹stan-bul: ‹letiflim Yay›nlar›, 1994.

Azadovski, Mark. Sibirya’dan Bir Masal Ana-s›. Çev. ‹lhan Baflgöz. Ankara: Kültür Bakanl›¤› Araflt›rma ve Gelifltirme Genel Müdürlü¤ü Yay›nla-r›, 1992.

Haz. Behramo¤lu, Ataol. Büyük Türk fiiiri Antolojisi. ‹stanbul: Sosyal Yay›nlar›, 1997.

Bezirci, Cevdet. “Mahallî Oyunlar”. Çorumlu 33 (1942): 1011-13.

Birkalan, Hande A. “Türkiye’de Halkbilimi ve Baz› Türk halkbilimcileri”. Folklor/Edebiyat ? (?): 7-25.

Boratav, Pertev Naili. “Halk Evlerinin Folklor Çal›flmalar› için Yapt›klar› ve Yapabilecekleri ‹fller Hakk›nda Notlar”. Folklor ve Edebiyat. ‹stanbul: Adam yay›nc›l›k, 1982. 80-91.

Cocchiara, Giuseppe. The History of Folklore in Europe. Philadelphia: A Publication of the Instu-te for the Study of Human Issues,1981.

Dedebafl, Ferit. “Çorum’un Köy Dü¤ünü”. Ço-rumlu 28 (A¤ustos 1941): 858-61.

Ertekin, Eflref. “Hayvanlar hakk›nda Söyleni-len Atasözleri”. Çorumlu 36-37 (Nisan-May›s 1942): (?)

. “Çocu¤u Olmayan Bir Bayan A¤z›ndan söylenen Anonim Bir a¤›t”. Çorumlu 36-37 (Nisan-May›s 1942): 1078.

. “Çorum’da Yüzük Oyunu S›ra Gezme ve S›raya Dizme ve Söylenilen Ç›¤flaklar”. Çorumlu 27 (‹lkteflrin 1940): 824-25.

Karamuk, Hayri. “Çorum’da Ya¤mursuzluk ve Halktaki Ananeler”. Çorumlu 28 (A¤ustos 1941): 1855-57.

. “Çorum’da Yerli Sanatlar”. Çorumlu 29 (Eylül 1941): 888-89.

Kösemihal, Mahmut Rag›p. “Çorumun Folklo-runu Derlemek Meselesi”. Çorumlu 16 (Temmuz 1939): 475-480.

Öztürkmen, Arzu. Türkiye’de Folklor ve Milli-yetçilik. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 1998.

Parla, Taha. Türkiye’de Siyasal Kültürün Res-mî Kaynaklar›. Cilt: 3. ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 1995.

Say›n, Kemal. “Folklor ve Halkevleri”. Çorum-lu 32 (Birinci Kanun 1941): ?

Terlemezo¤lu, Kemal. “Çorum Halay›na Dair”. Çorumlu 34-35 (fiubat-Mart 1942): 1058-60.

Uslu, Kadir. “Osmanc›kl› Âfl›k ve fiair kadir Uslu”. Çorumlu 34-35 (fiubat-Mart 1942): 1051-57.

Referanslar

Benzer Belgeler

Sporcular ve halkevi bandosu şehri dolaşarak gösteri yaptıktan sonra anıt yanında ortaokul tarih coğrafya öğretmenleri Hikmet Çevik ve İzzet Nihat Orlu

As it seems that there is a relationship among students’ motivation, their ability to deal with day-to-day and/or severe challenges and academic success, this study aims to

undosquamis bireylerinin yaş gruplarına bağlı olarak ortalama total boy değerleri I.. yaş grubunda ise 23.84 cm iken dişi bireyler

Washington’daki Carnegie Enstitüsü ve Belfast’taki Queen’s Üniversitesi’nden bir grup araflt›rmac›, bu y›ld›z›n komflu gökada, Büyük Magellan Bulutu’na

NIC Hastalık süreci hakkında eğitim, Düzenli kontroller hakkında eğitim, Aktivite-egzersiz, doğum ve kontrasepsiyon yöntemleri hakkında eğitim Konjenital kalp

Katalaz enzim aktivitesi üzerine pestisitlerin etkisinin ve bu etkinin 2-PAM ile rejenerasyonunun incelenmesi için yapılan denemeler sonucunda pestisitlerden lambda

Yerel kamuoyunun oluşturulmasında etkili olan bu kurumlar (Vural, 1997: 57) toplumsal gelişmeye katkı sağlarlar. İl ve ilçelerde yayınlanan dergilerin önemli bir

sunmaktadır. Bu çalışma literatüre iki açıdan katkı sunmayı amaçlamaktadır: i) Türkiye için farklı yöntemlerle hesaplanan çıktı açığı serilerine dair kapsamlı

EskiĢehir Halkevi‟nin Altı Aylık ÇalıĢma Programı-Halkevi Topluluk Faaliyeti”, Yurt ve Kültür, Sayı 83-84, Mart-Nisan 1945, s.. Evimiz ÇalıĢmaları”, Yurt

Halkevleri; dil-edebiyat, güzel sanatlar, tiyatro, spor, sosyal yardım, halk dershaneleri ve kurslar, kütüphane ve yayın, köycülük, tarih ve müze olmak üzere çeşitli

Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Organize Sanayi Bölgesinde önce eylem yapan fabrika iþçilerini daha sonra da fabrika yöneticilerini ziyaret etti.. *

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz- cük düşünceyi açıklamak için kullanılmıştır?. A) Yarın okulun bahçesinde tören varmış hatta okul müdürü

Because the conductivity of intrinsic a-Si:H has a large ac- tivation energy, noise data could be obtained only over the temperature range of 450 K to 505 K; the resistance below 450

Buradan izlenebileceği gibi ilaçlamadan 48 saat sonra yapılan kontrollerde % O.OL04'lük soIüsyonda daldırma suretiyle ilaçlanan 17 bitten sadece bir tanesinin canlı kaldığı

So- kak adresinde ger- çekleþen açýlýþ prog- ramýna Vali Yardým- cýsý Murat Çaðrý Er- dinç, AK Parti Ço- rum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oðuzhan Kaya, CHP

“Yurtdaş Türkçe Konuş: Bu öyle bir tabii dilek; o kadar mantıklı bir iştir ki her Türk çocuğu, Türk toprağında yaşayan her yurdaştan bunu ister ve bekler”

ALK - aktivin reseptörü benzeri kinaz tip 1geni, ANA - antinükleer anktikor, BMPR2 - kemik morfogenetik protein reseptörü tip 2, BDH - bağ dokusu hastalığı, DKH -Doğumsal

Yine encümen şairlerinden Osman Şems Efendi, Leskofçalı Galib Bey ve Hersekli Ârif Hikmet Bey’e de nazireler söyler (Göçgün, 2009: 6). Namık Kemal’in şiir zemininin en

Visualization of information is, consequently the supply of data on the environment and its conversion into visual codes such as colour, line, texture, then to

The European Court of Human Rights depicts the fair trial as a basic principle of the rule of law in a democratic society and aims to secure the right to a proper administration

Tutak ilçesinin nüfusu 1935 yılı genel nüfus sayımına göre 1940 yılında artmış olmakla birlikte, halkın büyük bir bölümü Cumhuriyet Döneminin üçüncü sayım

Halkevi idare kısmı, parti kısmı, mütalaa kısmı, tiyatro, toplantı v e spor kısımları; hepsi müstakil aynı zamanda irti- batlı olarak düşülmüş, bunların merkezine en ferah

Bu dönemde kontrol ve deney gruplarında timus dokusunda alfa -naftil asetat esteraz (ANAE) pozitivitesi gösteren ve lenfosite ait morfolojik özelliklere sahip hücrelere