• Sonuç bulunamadı

Peyami Safa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Peyami Safa"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

tt tt U IU M tll ll tl il ll !I III U IIl l) İM M It (f H m ıl ıl lH W lH llH iu u u « ı. .. .. M N W il ıı ıı ll M IH M II in il li m il lt tm W > im H im il im il U ll ll W M İIW tU ll ll ll lf ll M III IM III !! !! im H m m !t M m il l( ll im >

fiıımHmmtımwi!iııımmnnnımnıi!iııii!i

PEYflMİ SAFA

P

EY’ A M I Safa’ nın ölümüne çok acıdım.

Yalnız eski bir dost olarak, eski bir fik ir ve san’at arkadaşım olarak değil! Artık

bizim çağımı* o cinste, o değerde insanları

pek güç yetiştiriyor. Peyami Safa, m illî ha- yat içinde yoğrulup olgunlaşarak kendi ken­ dini yapanların son örneğidir.

Bizden olmanın bütün vasıfları onda

vardı. Izdırap yaratıcıdır, derler. Onda da

bövle olmuştu. İlk darbeyi talihinden yedi.

Şair İsmail Safa genç yasında menfasında

ölünce ortada yardımsız ve bakımsız kalmış­ tı, Babasının ona miras olarak bıraktığı şey, zayıf bîr sıhhatle bir aile adından ibarettir.

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, uzun ve

tehlikeli bir hastalıkla pençeleşmesinin ro­ manıdır. Fakat hayatla çatışması ondan daha sert oldu. Çok gençti. Hem yaşamak imkân­ larını bulacak, hem de kendi kendini olgun­ laştıracaktı. A z çok bohem b ir hayat içinden

geçip maişet mücadelesini kazanarak bir

şahsivet olmaya çabaladı. M diî haram her ta- rafivle lem is ediyordu. Dili, örfü, geleneği, m illî heyecanları, m illî zevkleri kaynağından tadıyordu.

Kalem i ile yaşamağa bağladığı zaman he nüz çocuk sayılırdı. Şiir merakı devrini ge-

t irdi. Sabahlara kadar süren edebiyat soh-

betleri içerisine daldı. Dil devriminde, milli, yetçilikte ön safta vazifeler aldı.

B ir taraftan da yaşamak İçin Cingöz Re- caî’ nin dili ile ban i harıl polis romanlan ya­ zıyordu, Makaleci, edebiyat tenkideisi, gaze­ teci, dergi sahibi, fıkraeı, romancı, fik ir ada.

mı, gramerci, dilci, polemikçi, üslûpçu ve

politikacı oldu.

Bu darmadağınık hayat içinde yabancı b ir dil öğrendi. Tercüm eler yaptı. Tarih ve

felsefe kültürünü geliştirdi. Peyami Safa

olancaya kadar atladığı manialar saymakla

17 H A Z t R A N 1961

ımııımıııiHiıınınınıııııııiitıtıııtııııııııııiiiııımııııııııııııııııııııııııımıııııııımıı

BİR BAKIMA

RHAN SEYFi

tükenmez. Zengin bir iş adamı yerine her

zaman bir fik ir ve san’at adamı olmanın za­ rarını görmüştür.

Gazetelerden gazetelere geçerek, dergi

sütunlarında dolaşarak, ideoloji tartışmaları­ na katılarak, bâzan da bir silâhşor gibi kale, mi ile döğüşerek, sadece sıkıntı içinde ya­ şadı...

A ile hayatında da hastalık yakasını bı- \

rakmadı. Halaylarından sonra mes’ ut aile |

yuvasının kapısını o çaldı ve bir daha çık- j

madı. Son yediği darbe biricik oğlunun ölü- j

müdür...

Bu kadar sinirleri ızdırapla geren bir î

hayata bir baş nekadar tahammül eder? N i- I hayet sonsuz mücadeleler içinde, olgunlaştır. : dığı bu eşsiz dimağ yaşamağa isyan etmiştir, i

Peyami Safa, olduğundan çok daha kıy- 1

metlidir. Rahat bir hayat yolunda elinden \

tutup yedenler olsaydı, kazandığı her şeye j

daha kolay ve daha çok sahip olabilirdi...

Nesi varsa hepsini sadece kendi enerjisine, i

kendi emeğine borçludur. Bir fik ir adamı i

olarak bu cemiyetin en önünde yürüyen in.

sanlardandı. Gazeteci arkadaşları arasında, ;

Hüseyin Cahit’ ten sonra polemikte onun ka­

dar kudret gösteren olmamıştır. Fakat he. =

nlm hayran olduğum iki büyiik vasfı vardı: ı

Birincisi m illiyetçilik sevgisi ile dolu oluşu. ;

Türk milletinin yaratıcılık kuvvetine inanı- §

yordu. İyim serliği ondandı.

İkincisi eşsiz bir üslûba sahip oluşudur. -

Tiirkçeyi en pürüzsüz, en temiz ye en gü- [

zel yazandı. Hiçbir zaman âmiyaneliğe düş­

medi. Özenti yanmadan tertemiz bir Türkçe j

ile yazıyordu. Türk dili onunla asıl çağdaş muharririni kaybetmişlir.

Btivük ızdıvaplar çekmiş olan arkadaşı­ mın aziz ruhuna Tanrı’ dan huzur ve sükûn dilerim.

ıı(iifiıi'it ’ rmfiıııııni!llllııııi|||l||||!l||lf| Hım [|| HU jllllllllIIIIIIIIlItlIlM iliîlM III1

Taha Toros Arşivi

* 0 0 1 5 1 6 2 6 5 0 0 6 * ü iiM iıı m ım ıım u m m n m m m m ııı ın ııı ııı ııı m ııı ım ıım ııı ıt ııi r.

Referanslar

Benzer Belgeler

根據疾病管制局的統計,2010 年經由傳染病通報機制所獲得的 HIV 感染人數為 1,798 人。HIV

(p=0.417) JAK2 mutasyonu negatif olan hastalarda trombosit fonksiyon bozukluğu (ADP, kollagen, ristosetin ve epinefrine olan bozulmuş agregasyon yanıtı) oran olarak

[r]

Suların dezenfeksiyonu aşamasında ve özellikle dirençli mikroorganizmaların eliminasyonu söz konusu olduğunda, gama ışınlama kesin sonuç veren, enerji ve

Each year 48 million cargo containers move among the world’s sea ports and only a small fraction are thoroughly inspected. This means that seaports are

Sultan Süleyman, payitahtın levazım ikmali ve muhaberesi için çok önemli gördüğü Çekmece Köprüsü’nün yeniden yapılmasını Mimar Sinan’a emretti ve

beklenmedik bir şey • İnönü dolu bir kadehle yanıma geldi ve, Karakız, benim elimden bir şampanya içer misin?’ diye sordu.. Alkol kullanmadığım halde şampanyayı

görünüyor. Korkarım, Sayın Yılmaz’m ken­ disi, duyduğu büyük infialin etkisiyle Prof. Arsel’e karşı “seviyesiz ithamiar”da bulun­ maktan kendini alamamış.