10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı (5)

3526  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

BAĞCILAR GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

10.SINIFLAR FELSEFE DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net Yazilidayim.net

 Her soru 5 puan değerindedir.

 Cevaplarınızı arka sayfadaki forma kodlamayı unutmayınız. 1. Filozof kelimesinin ilk olarak kim tarafından

kullanıldığı kabul edilmektedir? A) Pisagor

B) Thales C) Sokrates D) Platon E) Aristoteles

2. Felsefe ne zaman ve nerede sistematik hale gelmiştir?

A) 5.yüzyılda Avrupa’da

B) MÖ 6.yüzyılda Antik Yunan’da C) 12.yüzyılda Amerika’da

D) 15.yüzyılda Çin’de E) 19.yüzyılda Afrika’da

3. Aşağıdakilerden hangisi felsefi düşüncenin özelliklerinden birisi olamaz?

A) Eleştireldir. B) Rasyoneldir. C) Evrenseldir.

D) Kesin sonuçlar elde etmeyi amaçlar. E) Tutarlıdır.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi önermeye örnektir? A) Kitabı uzatır mısın?

B) Dışarı çık ve kapıyı kapat! C) İnsan akıllı bir canlıdır. D) Umarım sınavım iyi geçer. E) Ödevlerini yaptın mı?

5. İstanbul ve Ankara büyükşehirdir. İstanbul’da trafik sorunu vardır.

O halde Ankara’da da trafik sorunu vardır. Yukarıdaki örnek hangi akıl yürütme türüne aittir? A) Tümevarım

B) Tümdengelim C) Bilgi felsefesi D) Bilim felsefesi E) Analoji

6. Varlığın ilk nedeni, ana maddesi ve başlangıcı olarak ifade edilen kavram hangisidir?

A) Arkhe B) Sanat C) Ahlak D) Siyaset

E) Önerme

7. “Bilginin oluşumunda tek başına ne akılcı görüş ne de deneyimci görüş yeterli olabilir. Bilgi için hem deneyime hem de akla ihtiyaç vardır.” Yukarıdaki düşünceyi savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A)Rasyonalizm B)Entüisyonizm C)Empirizm D)Kritisizm E)Varoluşçuluk

8. Deney ve gözlem yaparak doğadaki olayları sistemli bir şekilde açıklamaya çalışan alan aşağıdakilerden hangisidir? A)Din B)Bilim C)Ekonomi D)Siyaset E)Felsefe

9. Haberleşme, ulaşım, sağlık, eğitim ve daha birçok alanda teknolojik ürünlerin hayatımızı kolaylaştırması bilimin hangi değeri ile ilişkilidir? A)Entelektüel değeri

B)Ahlaksal değeri C)Siyasi değeri D)Metafizik değeri E)Pratik değeri

10. İyi-kötü, özgürlük, sorumluluk gibi kavramlar hangi felsefe alanına aittir?

A)Varlık felsefesi B)Bilim felsefesi C)Ahlak felsefesi D)Sanat felsefesi E)Bilgi felsefesi

11. “İnsanın yazgısı önceden doğaüstü bir güç tarafından belirlenir. İnsan, davranışlarını seçme ve uygulamada özgür değildir.”

Bu görüşü savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A)Fatalizm B)Otodeterminizm C)İndeterminizm ADI: SOYADI: SINIFI: NO:

A

(2)

D)Determinizm E)Ateizm

12. “Devlet, ahlak ve hukuk kuralları insanın özgürlüğünü kısıtlar. Bu nedenle her türlü yasayı, kuralı ve otoriteyi reddetmek gerekir.”

Yukarı düşünceyi savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A)Pragmatizm B)Hedonizm C)Anarşizm D)Fatalizm E)Egzistansiyalizm

13. Aşağıdaki problemlerden hangisi din felsefesine ait olamaz?

A) Tanrı var mıdır? B) Evren sonlu mudur?

C) Ölümden sonra yaşam var mıdır? D) Ruh ölümsüz müdür?

E) Doğru bilgi mümkün müdür?

14. “Tanrı ezeli ve ebedi olan ve kendinden başka hiçbir güce ihtiyacı olmayan varlıktır. Evrenin yaratıcısı Tanrı’dır ve doğrudan ya da dolaylı müdahale ederek dini oluşturmuştur.”

Din felsefesi içinde hangi görüş yukarıda yazılanları savunmaktadır? A) Ateizm B) Teizm C) Düalizm D) Politeizm E) Monoteizm

15. “Tanrı’nın varlığını kabul eden görüş; evren incelendiğinde onun her yerinde belli bir düzenin görülebileceğini, bu düzenin de belli bir amaç doğrultusunda işlediğini savunmaktadır.” Bu düşünce hangi kanıta dayanmaktadır? A) Kötülük kanıtı

B) İbadet kanıtı C) İman kanıtı

D) Düzen ve amaç kanıtı E) İyilik kanıtı

16. Belli bir dine ait, onun bilgilerinin ve

özelliklerinin doğru anlaşılması için yapılan çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teoloji B) Psikoloji C) Sosyoloji D) Astronomi E) Biyoloji

17. Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel kavramları arasında sayılamaz?

A) Devlet B) Vicdan C) İktidar D) Hukuk E) Adalet

18. Hiçbir yerde var olmayan ancak gelecekte var olabileceği düşünülen ideal devlet/toplum düzeni kurgularına ne denir?

A) Cumhuriyet B) Demokrasi C) İmparatorluk D) İdeoloji E) Ütopya

19. “Güzel nedir?” sorusu hangi felsefe alanına aittir? A) Ahlak felsefesi B) Varlık felsefesi C) Bilgi felsefesi D) Sanat felsefesi E) Din felsefesi

20. “……….. her anlamda güzeli konu edinir. Bu açıdan doğadaki ve sanattaki güzeli açıklamaya yöneliktir.” Boş bırakılan yere hangi kavram yazılmalıdır? A) Özgürlük B) Sorumluluk C) Estetik D) Beğeni E) Yönetim

A

(3)

Şekil

Updating...

Benzer konular :