• Sonuç bulunamadı

İskenderundan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İskenderundan"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Gördüklerim, duyduklarım

Iskenderundan

İsmail efendi isminde göğsü nişanlı, madalyalı bir polis vapura gelip biz- lerl karaya indirdi; doğru kaza kay- pıakamınm evine... Adamcağız bekâr­ mış. Akça pâkça bir Ermeni kadını karşıladı:

— Buyurun, buyurun!

Pufla gibi yataklar serilmiş bir oda. Öyle ya, deniz yorgunlarına her şey­ den evvel istirahat lâzım.

Kahve, ardından limonata, daha ar­ dından şerbet... Halbuki karınlar zil ' çalıyor. Sıcak yemeğe can atan ata­

na.. Aşağıdan mis gibi pirzola, balık tavası, börek kızartması kokuları ya­ yılıyor. Lamı cimi yok, düğün sofrası hazırlıyorlar.

1 Bu seferki (buyurun!) larla masa­ lara dolduk. Öyle bir sıvanış ki gık deyinciye kadar. Avuç avuç karbonat­ lar, filcan filcan nane ruhları yutul­ duktan sonra haydi gene yataklara.

İki saat kadar geçti. Boyalı, ördek başı renginde sakallı kaymakam bey kapı dışından gayet kâtip ağzile hal, hatır istif sarını müteakip öne düştü; bineceğimiz arabalara kadar getirip uğurladı.

O vakitler İskenderun, Halebin mer­ kez kazalarından ve vilâyetin iskelesi. Otomobil, otobüs şöyle dursun, Hale- be, hattâ Beyruttan da şimendifer yok. İskenderundan iki gece üç günde ara­ ba ile gidiliyor; körüklü, yan yana dört beygir koşulu, arkalarına denkler bağlı lândolarla.

Polis İsmail efendi beraberde, üç de Vincister tüfekli süvari zaptiye, yo­ la koyulduk. Eskiden kara yolculuğun­ da zaptiye almak, posta posta değiş­ tirmek eminlik ve şarttı. Hele dediğim sıralar Maraş ve Zeytun’da Ermeni patırtıları olduğu için elzemdi. Zira ortalık Eğridere.

(Bu hâdiselerden ötürü müşürlükle Halep, Adana ve havalisi umum fev­ kalâde kumandanlığına tayin edilen Etem paşa, birkaç ay sonra Alasonya ordusunun başına getirilen ve 1897 Yunan muharebesini kazanıp gazi Un­ vanını alan zattır.)

Fyvoblar olsun, hepimizde şimdi de başka halecan, ktışkm Arabacı kamçısını kuvvetli mi şaklattı, (Silâh sesi galiba!); gerideki zaptiye hızlıca öne mi geçiyor, (Pusuya mı düştük?) korkusu.

Sözüm ona şosedeyiz. Çukurlarda, tümseklerde sarsıla sarsıla, dön baba dön, Bilâm dağma yükseliyoruz.

O akşam Kırıklıanda karar kıldık. Dağları çamlar kaplamış, yamaçlar­ dan şarıl şurul sular akıyor. Gündüz gözile görsen seyrine, safasma doyum olmıyac'ak.

Şimdi Hatay vilâyetimizin kaza merkezî olan Kırıkhan o zaman ah­

şap, köhne bir blnacıktan ibaretti. Altında atlar, arabalar çekilen bir avlu; üstünde tahta havalelerle ikiye bölünmüş odalar. Duvarları gelip ge-

j çenlerin yazılan, beyitlerde pıtrak.

' (Faruk Nafizin kulaktan çınlasın). Hancı beş altı tavuk kesip kazan ka­ dar tencerede kaynattı. Suyu çorba, eti söğüş; lenger dolusu tereyağına da yumurta kırdı.

Şafak sökerken beygirlerin çmgı- raklarile uyandık. Acele acele lândo- j lara bindik. Hava yağmurlu; Amik ovasma yaklaşıyormuşuz. Uzaktan upuzun bir karartı, insan kalabalığı.

Çok sürmeden çarpıntılar yatıştı. Vallahi mübalâğa etmiyorum: Kimi­ nin başında limon kabuğu gibi fes; kiminde agelll keyfiye, saçları sakal­ larına karışmış, param parça elbise­ ler içinde, diz kapaklarındaki panta- lonları Odesa markalı un çuyallarile yamalı, azı çarıklı, çoğu yalın ayak,

te-I

peden tırnağa çamura bulanmış, Da- rülâcezelik bir kafile.

Başlarında patlicana dört değnek j sokulmuş gibi atta, süt beyaz sakallı, ! iki büklüm, alaylı binbaşı ağa, yanlar- ! da ak tıraşlan uzamış, soluk soluğa alaylı zabitler... Kudüs redif taburu imiş. Asayişsizlik dolayısile Dörtyola gidiyorlarmış. Kudiisten buraya kadar taban tepmişler...

Dilleri bir kanş dışarıda, arapça türkçe karışık, sorup duruyorlar:

— Yakında kasaba, köy var mı? Sa­ bahtan beri açız!...

Amik ovasına gelmişiz. Rahmet mu­ sibet halini aldı. Nuh tufanı gibi sel boşanıyor. Dedik a, şose arama, her taraf çamur deryası. Atlar dizlerine, arabalar makaslarına kadar yere gö­ müldü. Önlerinde klavuz eşek, eşya yüklü deve katarları hiç umursamıya- rak lön lön, lâp lâp gidiyorlar.

(Bari develere mahfe kurdurup bin­ sek!) diyenlerimiz de var.

Saatlerce yısa bocadan so- çıktan kurtulundu amma be

lândolardan da hayır bek’ düşmüş, koşumlar kop' kınlmış. (Şeytan kızr dedikleri güneş ise - alayda.

Hayli daha gi* ken Afrln har âvazlar kop- — Gelm Kale b kemerli dı. Yaı ŞIm kaya G rar ka m T Halebin esk Diyen hancı, içinde pılı pırtısı, ço­ rapları duran çinko batyayı kapmaz mı?

Peşinden bağıran bağırana:

— Onunla sakın ha!... Dur, tencere çıkaralım!

Kesilmiş gaz tenekesinden manga­ lın etrafına üşüşmüştük. Derinden tü­ fek patlayışına andırır bir ses. (Hay­ rola) 1ar tekrarlanırken danduıılar sıklaşmada. Şaka değil, etrafın vazi­ yeti malûm. (Ne oluyor? İleride vu­ kuat mı var?) derken polis İsmail efendi ent bent demez mi ki:

— Şimdi gidip anlardım amma ta­ bancamın menzili kısa!..

Zaptiyelere gelince, ikisi son posta yerinde ayrıldığından, yalnız biri var­ mış: o da en amelimandası. Üstelik cephanesi de yokmuş.

Salâtı selâmlar, okuma üflemeler, adaklar arasında, işi anlamağa koşan teyzenin oğlile Hüseyin çavuş yürek­ lere su serptiler: Reji kolcularile tü­ tün kaçakçıları çarpışmışlar.

Ertesi sabah gene alaca karanlıkta yola çıktık. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik; bir de baktık ki kub­ beli taş bir bina ile bir ikisi rabıtalıca, ötekiler kerpiçten, on on beş ev.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

1 3 4 0 1 0 8 1

Referanslar

Benzer Belgeler

-DIktAn/-DUktAn sonra zarf-fiili görünüş açısından daima bitmişlik, sınırlama açısından bir zaman noktasını ve sıralama ilişkisi açısından öncelik

İspanyol futbol ligi La Liga hakkında bilgi sunan bir uygulamanın telefonlardaki mikrofonları ve GPS aygıtları- nı korsan maç yayını yapan yerleri tespit edip ilgili kişile-

Ulaşım modeline göre 2006 yılında toplu taşıma sistemi içinde %4 olarak hesaplanan, öneri hatlar eklendiğinde %4,4’e çıkan denizyolu toplu taşıma sistemi

bataryalarını çıkarın. Bu önleyici güvenlik önlemleri, elektrikli aletlerin kazayla çalışma riskini azaltır. Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların

bataryalarını çıkarın. Bu önleyici güvenlik önlemleri, elektrikli aletlerin kazayla çalışma riskini azaltır. Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların

Geride, ayak izlerinden başka, kumların üzerinde kare şeklinde kesilmiş siyah bir bez parçası kaldı….. Uzaktan gelen çakal sesleriyle daldığı düşüncelerden

Tip e: N.digitalis palmaris communis’ten (n.medianus) n.digi- talis palmaris communis’e (n.ulnaris) uzanan kommunikan dal Tip f: N.digitalis palmaris communis (n.medianus) ile

da konsolidasyon, dört (%7.4) olguda akciğerde kitle, üç (%5.5) olguda plevral kalınlaşma, bir (%1.9) olgu- da bül, akciğerde kitlesi olan bir (%1.9) olguda aksiller metastaz