• Sonuç bulunamadı

Howard S. BECKER, mesleğin incelikleri (sosyal bilimlerde araştırma nasıl yürütülür?)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Howard S. BECKER, mesleğin incelikleri (sosyal bilimlerde araştırma nasıl yürütülür?)"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

http://www.millifolklor.com 121

Howard S. BECKER, Mesleğin İncelikleri

(Sosyal Bilimlerde Araştırma Nasıl Yürütülür?),

Ankara: Heretik Yayıncılık. ISBN: 9786058533325, 352 sayfa.

Betül KIZILTEPE*

* Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi, betulkiziltepe@balikesir.edu.tr

Sosyal bilimlerde araştırmanın nasıl ilerlemesi ve hangi teknikler-den yararlanılması gerektiği geç-mişten günümüze birçok yazar tara-fından ele alınan bir konu olmuştur. Howard S. Becker tarafından yazı-lan Mesleğin İncelikleri ise yazarın sahip olduğu deneyimleri aktarma-sı ile bu alanda yayınlanan diğer kitaplardan farklı olma özelliğine sahiptir. Beş bölümden oluşan, 352 sayfa olan kitap Heretik Yayıncılık tarafından 2014 yılında basılmıştır.

Becker Mesleğin İncelikleri adlı kitabında sosyal bilimlerde araş-tırma esnasında karşılaşılabilecek sorunları ve bu sorunlara nasıl yak-laşılması gerektiğini açıklamaya çalışmaktadır. Yazar, sosyal bilim-lerde aynı şekilde ele alınan araştır-ma yöntem ve tekniklerine farklı bir açıdan yaklaşımı sağlayan kitabında melez bir bakış açısını benimsemek-tedir. Araştırmanın aşamalarının keskin değil yumuşak çizgilerden oluşması ve melezlenmeye açık ol-ması gerektiğini vurgulayan Becker, pratik ve teorinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini dile getirmek-tedir. Kitap, sosyal bilimcilere araş-tırma yürütürken oluşabilecek kafa karışıklıklarından kurtulmak için

ipuçları vermektedir. Kitapta yer alan bölümlerin başlıkları ise şu şe-kildedir: “İncelikler”, “İmgelemler”, “Örneklem”, “Kavramlar” ve “Man-tık”.

Becker yazmış olduğu ön sözde kitabın nasıl ortaya çıktığını ve neye hizmet ettiğini belirtir. Hocalık de-neyimlerinin ürünü olduğunu dile getiren Becker, kitabının sağladığı katkıları şu şekilde dile getirmek-tedir: “öğrencilere çalışmalarınızı açıklamak, bir şeyleri söylemenin basit yollarını bulmaya; soyut fikir-lere somut biçimler veren örnekleri çoğaltmaya; öğrencilere yeni düşün-ce biçimleri sunan veya araştırma sürecinde toplanan verilerin kulla-nımı sırasında onlara yeni metotlar kazandıran alıştırmaları bulmaya zorluyor” (Becker, 2014:19).

Becker ilk bölüm olan

“İncelik-ler” kısmında tıpkı diğer mesleklerde

olduğu gibi sosyal bilimlerdeki zana-atların da kendilerine özgü incelik-lerinin olduğundan ve meslek içeri-sinde geliştirilen püf noktalarından bahseder. Becker’ın bu bölümde dile getirdiği ‘incelikler’ kitabın temelin-de ele alınacak inceliklerin kısa bir özetini sunmakla birlikte aktarılan inceliklerin ilgilendiğimiz alanda

(2)

Millî Folklor, 2015, Yıl 27, Sayı 106

122 http://www.millifolklor.com

elde ettiğimiz verilerden daha iyi sonuçlara varmamızı sağlamasına değinilmektedir. Becker’ın incelik olarak sunduğu şey: “araştırma için yeni sorgulamalara, durumların karşılaştırılması ve yeni kategorile-rin inşası yeni olanaklara vb. imkân tanımak için bir şeyleri tersine çe-virmenin, farklı görmenin yollarıdır” (2014:33).

Becker “İmgelemler” başlıklı ikinci bölümde çalışmaya dair dü-şünme biçimlerine yer verir. Bec-ker, sosyal bilimcilerin kullandıkları imgelere bu bölümde odaklanır ve bunları geliştirirken ne tür incelik-lerden yararlanılacağının ipuçları-nı verir. Bu bağlamda, Becker yeni araştırma nesnesi oluştururken ya-rarlanacağımız iki tür imgelemden bahseder. Birincisi ‘tözcü’ imgelem-lerdir ve bunların temeli gündelik hayat deneyimlerimizdir. İmgelem-lerin gündelik yaşam ile bağdaşma-sına önem veren Becker, böylelikle insanların nesnelere ve olaylara anlam atfeden koşullarına dair bil-gileri sağlandığından bahseder. Zira Becker için gerçek bilginin olmadığı noktada araştırmacının imgelemleri devreye girer. İkinci imgelem türü ise ‘bilimsel’ imgelemlerdir ve sade-ce gündelik yaşam deneyimlerinin yetinilmediği, mesleki alana dayalı, profesyoneller grubunun paylaştığı imgelemlerdir. Yazar iki imgelem arasındaki farka değindikten sonra bu bölümde bilimsel hikâyeler oluş-turmak, boş hipotez oluşturmak gibi farklı incelikleri aktararak imge-lemlerin oluşturulmasındaki önemli

noktaları ele almaktadır.

Kitabın üçüncü bölümü olan

“Örneklem” bölümünde,

gözlemle-diğimiz şeyin örneklemini oluştur-manın incelikleri yer alır. Becker’ın bölümde değindiği şey, örneklem oluştururken düşündüklerimizi sor-gulamamızı sağlayacak ve farklı bir-kaç durumun ortaya çıkmasını sağ-layacak şekilde örneklem oluşturma gerekliliğidir. Bu bölüm, örneklem ile elde edilen bilgilerin genelleşti-rilebilir hale gelmesini sağlamak, bu bağlamda nelerin alınıp nelerin alınamayacağını, örneklemin yeter-siz olduğu görüşlerini ve örneklemi geniş alıp da bilgi yığını içinde kay-bolmayı engellemek gibi püf nokta-ları içermektedir. Anlamlı olaylar evrenini aktarmanın önemli oldu-ğunu belirten yazar, yapılmış araş-tırmalar üzerinden örnekler vererek konunun anlaşılmasını kolaylaştır-maktadır.

“Kavramlar” başlıklı dördüncü

bölüm, Becker’ın deyimi ile fikirle-rin oluşumuna odaklanır. Burada-ki amaç, örneklemimizin sağladığı bilgileri genel biçimde ifade edebil-mektir ve örneklem özelinden dünya çeşitliliğine ulaşmaktır. Kavram-ların verileri özetlediğini düşünen yazar, kavram geliştirmenin de am-piri ile diyalog içinde olması gerek-tiğine inanmaktadır. Bu bağlamda kavramları tanımlamak, kavram-ların ayrıştırmasını yapmak, va-kanın kavramı tanımlamasına izin vermek, genelleştirme yapmak ve kavramları ilişkilendirmek ile ilgili inceliklere yer vermektedir. Yazar

(3)

Millî Folklor, 2015, Yıl 27, Sayı 106

http://www.millifolklor.com 123

konuyu ele alırken diğer bölümlerde yer aldığı gibi konunun anlaşılması için araştırma deneyimlerinden ya-rarlanmaktadır.

Son bölüm olan “Mantık” bölü-mü ise “biçimsel mantığın yöntemle-rinin az çok kullanılması vasıtasıyla fikirlerin biçimlendirilmesi yöntem-lerini sunar” (2014:35). Yazara göre elimizdeki verilerle daha çok şey öğ-renmemizi sağlayan şey mantıksal incelikten geçer. Mantıksal incelik-teki kasıt, veriler kapsamında baş-ka nelerin doğru olabileceğini gör-mektir. Başka bir deyişle, “mantık bildiklerimizden yeni şeyler ortaya çıkarmak için belli kurallar doğrul-tusunda müdahale etme yollarıdır” (Becker, 2014:240). Yazar kitabın bu bölümünde ana önermeyi bulmak, kombinasyonlar ve tipler oluştur-mak, çeşitli analizler yapmak gibi püf noktaları sunarken birçok çalış-madan örneklerle konuyu kolayca kavranabilir hale getirmektedir.

Sonuç olarak, Becker’ın

Mes-leğin İncelikleri adlı kitabı sosyal

bilimlerde araştırma yürütmenin ipuçlarını sunan, deneyimlerle dolu bir kitaptır. Vermiş olduğu incelik-ler gündelik hayata uyarlandığında araştırmacıların pratiklerini geliş-tirmelerini sağlayacak bir kitap ol-manın yanında meslek hayatı üze-rinden vermiş olduğu tavsiyelerle sosyal bilimler alanında nadir olan bir kitap türüdür. Kitapta verilen çe-şitli tavsiyeler ve deneyim aktarım-ları ile araştırmacının kafa karışık-lığından kurtulması amaçlanır. Zira yazara göre araştırmacılar kitapta

bahsedilen incelikleri ve tavsiyeleri alışkanlık haline getirirlerse sosyo-lojik düşünce yolunda bir profesyo-nele dönüşebilirler. Bu kitabı önemli ve değerli kılan bir diğer özelliği de Becker’ın vermiş olduğu tavsiyele-rinin araştırmayı yürütmek için en iyisi olduğunu öne sürmemesidir; çünkü yazara göre her sosyal bilimci pratikle kendi inceliklerinin sahibi olabilir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Méni şair démeñ dostlar, şéir sultani Lutpulla Veten asmanida yanġan yoruq çolpani Lutpulla Küreşçan Uyġuristanniñ cesur oġlani Lutpulla Élimniñ pexri evladi,

Tiirkgenin kirlendigi, yanllg kullanlld~g~, geligmemig oldugu, gocuklann anadillerini ogrene- medikleri ya da yanmdilli olduklar~ gibi Turk dilinin yap1 ve kullan~mlyla ilgili

Becker nevüs (BN) sıklıkla unilateral dağılım gösteren, keskin ama düzensiz sınırlı hiperpigmente makül, yama veya verrüköz plakların izlendiği, üzerinde

Havadis Gazetesi-Poli Kıbrıs adasında gazetecilere düşen görev; biraz daha toplumun dile getirilmemiş hikayelerine odaklanmak ve toplumun hafızasına ışık tutmak

Sonuç: Çalışmamızda BN’ün ağırlıklı olarak skapular ve pektoral alan olmak üzere iki bölgede yerleşim gösterdiği, prevalansının %0,82 olduğu ve lezyonların

Parlamentoda günübirlik çıkarlar do ğrultusunda kararlar alındığını dile getiren Contepe, "Halka düşman kararlar alınıyor.. Milletvekilleri kendi çıkarları için

• Toplumsal araştırma; toplumsal gerçeklik hakkında bilimsel bilgi üretmek için sistematik olarak uygulanan yöntembilim ve yöntemlerin..

Andrey Tarkovski, sinema tarihinde bir kutup olarak kabul edilen filmi Nostalgia’da hedefinin; dünya ve kendisiyle derin bir açmaza düşmüş, ger- çeklik ile arzulanan uyum