[Hayrettin Ozansoy tarafından 1979-1985 yılları arasında Taha Toros'a gönderilen mektuplar]

Tam metin

(1)

-IT- 5*1 U"L A n k a r a , 2 N i s a n 1 9 79 K ı y m e t l i A ğ a b e y i m ? aha To r o s , 17 Mart t a r i h l i m e k t u b u n u z a a n c a k b u g ün c e v a p y a z a b i l } d i ğ i m i ç i n ö z ü r d i l e r i m . Zaman ç o k b e r e k e t s i z g e ç i p g i d i y o r , günü n s a a t l e r i y a p ı l a c a k o l a n i ş l e r e y e t m e z o l u y o r . A n k a r a y a g e l e b i l m e n i z i , g ö r ü ş e b i l m e m i z i ç o k a r z u e d e r ­ dim . Ben T s t a n b u l a g e l i r s e m s i z i a r a r ı m b e l k i o r a d a g ö r ü ş m e i m k â n ı n ı b u l u r u z . M u n i s ' i n ç o c u k l u k ( d ö r t b u ç u k , b e ş y a ş ı n d a k i ) v e M i h r i Hanım t a r a f ı n d a n y a p ı l m ı ş p o r t r e s i ( s u l u B o y a o l a r a k ) c i d d e n ç o k g ü z e l b i r e s e r . 1 91 6 d a g a l i b a y a p ı l m ı ş . B i r k a ç y ı l M i h r i H a nı mı n n e z d i n d e k a l m ı ş , h a t t a , M i h r i Hanım bu p o r t r e y i y a p t ı k ­ t a n s o n r a e s e r i o k a d a r k e n d i s i d e b e y e n r a i ş k i , r e s m i Babama v e rm e k i s t e m e m i ş , e v v e l d e n v a d e t t i ğ i h a l d e . Babam d a ç o k b e y e n - m i ş , İ s r a r l a i s t e m i ş , ama s o n u n d a o r e s i m i ç i n M i h r i Hanıma b i r ş i i r y a z ı p g ö n d e r m i ş , o ş i i r d e n s o n r a r e s i m Babama g ö n d e r i l m i ş . Bu d a b i r a n ı . ' fay ^ P o r t r e , Babam D i y a r b a k ı r d a V a l i i k e n ü f t J“^ t e i s e n e Amcam S ü l e y m a n ^azifte k a l m ı ş , o d a r e s m i gözümün ö n ü n d e n a y ı r ­ mak i s t e m e z m i ş . R e s i m a n c a k Amcamın v e f a t ı n d a n s o n r a t e k r a r babama g e l m i ş v e o y ı l d a n bu y a n a ( 1 9 2 7 ) h e p Babamın o d a s ı n d a d u r m u ş . H a l e n d e , M u n i s ’ i n b ı r a k t ı ğ ı g i b i ( h a t t a b a b a m ı n b ı ­ r a k t ı ğ ı g i b i d i y e b i l i r i m , ç ü n k i b a b a m ı n v e f a t ı n d a n b e r i de A ğ a b e y i m h i ç b i r ş e y i d e ğ i ş t i r m e m i ş t i , b ü t ü n r e s i m l e r , k i t a p l a r , t a b l o l a r , h a t ı r a e ş y a h e p a y n ı y e r i n d e d u r u r ) d u r u y o r . M a a l e s e f M i h r i H a nı mı n f o t o ğ r a f ı g a l i b a b i z d e d e y o k . A n ı l a r ı n e n ö n e m l i s i , b a b a m ı n M i h r i Hanıma M u n i s ' i n p o r t e r e s i h a k k ı n d a y a z d ı ğ ı ş i i r . Y ı l l a r y ı l ı r e s m i n y a d ı n d a b a b a m ı n e l y a z ı s ı i l e ( e s k i h a r f l e r l e t a b i i ) y a z ı l m ı ş o l a r a k d u r u r m u ş . Munis o nu o r a d a h e r h a l d e s o l u p s a r a r ı y o r d i y e , ç ı k a r ı p s a k l a m ı ş . H e r h a l d e b i r a r a a r a y ı p b u l m ı y a ç a l ı ş a c a ğ ı m o ş i i r i . A n ı l a r ı a n c a k G i r i z a n a s i z d e b i r gün g ö r d ü ğ ü n ü z d e ( y ı l ı n a l t ı a y i n i İ s t a n b u l ^ , b i l d i ğ i n i z S u a d i y e d e k i Ka p ta n A r i f S o k a ğ ı N o . 10 d a 10 n u m a r a l ı R e m i d e n i n d a i r e s i n d e g e ç i r i ­ y o r l a r , h e r h a l d e y i n e H a z i r a n d a o r a d a o l a c a k l a r . Bu p o r t r e y a p ı l ı r k e n G i r i z a n da a n c a k 6 y a ş ı n d a k a d a r m ı ş . B i z i m d a d ı m ı z Emine ( o d a o zaman 7 y e d i b u ç u k y a ş ı n d a i m i ş ) d e Munis i l e b e r a b e r r e s m e p o z v e r m i y e g i d e r l e r m i ş . Munis s ı k ı l m a s ı n d i y e M i h r i Hanım o y u n c a k l a r l a f i l a n o y a l a r m ı ş . Babam d a aman ç o c u ğ u f a z l a s ı k m a d e r m i ş . Munis o y u n c a k l a r l a m e ş g u l k e n r e s m i y a p a r m ı ş . R e s m i n y a p ı l m a s ı ne k a d a r sürmüş b i l e m i y o r u m .

Taha T o r o s A ğ a b e y i m : n e d e n bu k a d a r y ı l v a k i t k a y ­ b e t t i n ? M u n i s ' i m i z s a ğ k e n n e d e n b u n l a r a k l ı n a g e l m e d i . Hani o

ş a r k ı v a r y a ( k a y b o l a n y ı l l a r ı m . . . ) i ş t e ö y l e i n s a n ne k a d a r a c ı n ı y o r . Bugünkü a k l ı m d i y o r u m , babam v e Munis s a ğ i k e n o l s a y d a , a n n e c i ğ i m s a | i k e n o l s a y d ı , d i z l e r i n i n d i b i n d e n a y r ı l ­ maz, m a z i y e a i t n e l e r Jn e l e r s a k i ı y a b i l r a i ş o l u r d u k . H a y f a k i g i d e n b i r d a h a b u l u n a m ı y o r , b i r h a z i n e , b i n h a z i n e d e ğ e r i n d e k i b i l g i v e h a t ı r a l a r y o k o l u p g i d i y o r , ç o k h a z i n . P o r t r e n i n r e s m i n i ( d i y a p o z i t i f o l a r a k ) çekmek de ç o k g ü ç m ü ş , p r o f e s y o n e l b i r i ş m i ş , ama b un u y e t e n e k l i v e t e ç h i - z a t l ı b i r a r k a d a ş a y a p t ı r a c a ğ ı m . Ne o l u r b a n a b i r a z s ü r e t a n ı . T e k r a r y a z a r ı m . Y a k ı n d a g ö r ü ş e b i l m e k umudu i l e , s e v g i v e s a y g ı l a r , „ . . . _ ' H a y r e t t i n O z a n s o y

(2)

T. B. M. M.

Öz e l

t t

Ankara, 8 Ağustos 1985

Aziz ağabeyim Taha Toros ,

31 Temmuz t a r i h l i mektubun dün elim e g e ç t i . Ben de ongündür seyahatte idim .

Evet , maziye b a ğ lı ve d e ğ e r li h a t ır a la r ­ la zen gin leşerek yaşlanm ak... bence, en mutlu ş e y .. .

Babamın b ir sözü şimdi aklıma g e l d i ,b i r arkadaşının ölümü üzerine galiba s ö y le m iş t i,b ir b ir s e v d ik le r i yaşlanarak e' ed iy ete göçüyordu •

Eskiden b ir mezardım, şimdi b ir m ezarlı"im d e m iş ti. . .

Elimdeki b ir la ç e sk i resmi ve b ir 1e ç e ly a z ıs ı ş i i r i , a 'e l a c e l e ve mektubuna cevap yazmak­ ta geçilememek i ç i n , buraya, bu sarfa koyun sana gönderiyorum, i ş i b b it in c e , kitabın,ma kalen çıkan­ ca b ir buluştuğumuzda bana iade edersi: •

Ablam Ankaraya dönünce is t e d iğ in diğer konudaki resim lerden de y o lla rım .

Küçük resim lerden birin dek i,k on ken oynanan resim deki gözlüklü k i ş i Fehmi Beydir. Son memuriyeti Khniyet Genel " üdürlü"ii ite ir e

Müdür-’ iiğü i d i . Babamla taa Mudanya Kaymakam-1 ıhından itib a r e n bütün m u ta sa rrıflık la rın d a hep yanında T ahsil memuru olarak bulunmuştur. M i d i l l i ’ de Ağa­ beyim doğduğu zaman da yanında İm iş,n ere«« - i t t i ­ le r s e beraber g itm iş le r h e p ... K a rısı Feride Hanım idi,A rn avu t a s ı l l ı i d i l e r , babamdan b irk aç ay kadar önce v e fa t e tm iş ti,s o y a d ı da Bayrı idi.Babamın pek s e v d iğ i ve y a la n ı b ir in san dı.D iğer to p lu a i l e resminde de (Ağabeyim o resimde yok,sanırım o günler Mersinde îş Bankası M i f e t t i ş i olarak t e f t i ş t e i d i , y ı l 1936 o l a b i l i r ) Fehmi ••

Tekrar yazacağım,gözlerinden öperim. / /

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :