• Sonuç bulunamadı

Cevdet Paşa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Cevdet Paşa"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

3 ARALIK 1967

CEVDET PAŞA

$

LHLKU Selasenin en büyüğü ve en m il bareği ve Hadisi Şerife göre «Ümmeti, min ayı» buyurdukları Ramazanı Şerl. fi İdrak ediyoruz inşallah.

Ramazan ayı oruç ayıdır. Oruç sadece ye. inekten ve içmekten kesilmek ve kendim alı. koymak ve oruç tutmak değil.

Fiiliyatta, amelde de oruç tutmak gerek, tir. Kötü işten, kotu düşünceden, gıybetten de kendisini alıkoyması lâzımdır.

Tam Allah (C.C.) yolunda olmak gerek. Bunun için bizde düşüncede ve kalemde, belki hata ederiz korkusuyla Ramazanı Şerif de yalnız Dinî bahisler üzerinde yazı yazmaya karar verdik inşallah, arada çok mühim bftiii. seler olmaz da biz de bir ay olsun dünya te. laşuıdan uzak kalmış oluruz.

Cevdet Paşanın Kısası Enbiyasından ilham alarak kıssalar yazmıya karar verdik, Tevfik Allahtan.

Cevdet Paşa (1823 . 1895) kimdir? Cevdet Paşa 19. cu asır büyük âlim ve devlet adamlarımızdan olup 26/27 Mart ge. cesi kofça da (Şimdi Bulgaristan nudutları içindedir) dünyaya gelmiştir. Asıl adı Ahmed olup Cevdet mahlasını sonradan almıştır.

Babası Lofça idare meclisi azmasından İs. mail ağa, annesi yine Lofçanm ileri gelme aile, terinden birinin kızı Ayşe Sünbül Hanımdır.

Cevdet Paşanın büyük babası Ali Efendi, Cevdet Paşanın yetişmesinde çok müessir ol. muştur. Küçük Ahmed ilk tahsilini doğduğu kasabada yaptı.

Bir taraftan Lofçada yeni kurulan inekte, be devam ediyor, diğer taraftan şehrin ülema. tından ders alıyordu.

Fevkâlade zeki ve çalışkan idi. 17 yaşına gelince, Lofçada tahsile devam edebilecek bir müessese olmadığı için, dedesi Ali Efendi, an. nesini ve babasını ikna ederek küçük Abmedi 1255 (1839) senesi başlarında medrese tahsl. Unl tamamlamak için İstanbul’a göndertti.

Cevdet Paşanın İstanbul’daki 7.8 senelik tahsil hayatı ,onun ne yüksek bir zekâ ve is. tldat sahibi olduğunu gösterir.

Tatil günlerinde dinlenmek için gittiği Mu

rad Molla tekkesinde bizzat Murad Molla’dan Mesnevi okuyarak, farsça öğrendi ve Mesnevi.! Şerif icazeti aldı.

Ayrıca devrin ekseri ricâl ve kibarı alîm ve şairleri dergâhı ziyaret ettikleri için orada bir çok kimselerle de tanıştı, roübahase ve ıııü. nakaşalar yaptı.

C

EVDET Paşanın tarihî görüşlerinin do. ğuşunda Ibni Haldunutı tesiri bariz gö. rülmekle beraber, Garb tarihçilerinden «Michelet», A. Taine ve J. V. Hammer'deıı de istifade ettiği görülmektedir.

Cevdet Paşanın hangi tarihte icazet aldı.

ğ>

belli değildir. Fakat 2 Haziran 1845 de İs.

tanbul ruûsu olarak müderris olmuştur. Cevdet Paşanın idare ve siyaset hayatı İle teması da bu tarihlerde başlar.

Reşit Paşa ilk sed&rete geldiği zaman ta. şarladığı yeni kanun ve Nizamnameler için lâ. zıın olan şer’i malımı,«tı almak üzere meşi. hattan, ulemadan açık fikirli bir zat istemiş ve ona Ahmed Cevdet Efendiyi göndermişler, dir.

Bundan sonra Cevdet Efendi Reşid Paşadan hiç ayrılmadı, hattâ çocuklarına muallim olarak, onun konağına yerleşti.

Taıızimatın iki mühim rüknü olan AH ve Fuad Paşalar İle orada tanışarak arkadaş oldu.

Denebifirki Reşid Paşanın yanında geçir, diği 15 sene onun İkinci, fakat çok mühim bir yetiştirme devresi olmuştur.

Reşid Paşanın tesiriyle yavaş yavaş ken. dİ yolundan ayrılarak Devlet memuriyetine geçmiştir Cevdet Paşa. Sırasıyla bir çok mü. him ve yüksek memuriyetlerde bulunmuştur.

İkinci Sultan Abdülhamid Hanın cülusunu müteakip Adliye Nâzın olarak (1876) iştirak ettiği kanun.i esâsi müzakerelerinde müfritle, ri temsil eden Mithat Paşa ilc aralarında şid. detil münakaşa ve mücadele zuhur etmiş, bu yüzden araları tamamen açılmıştır.

Cevdet Paşa 5 defa Adliye Nazırlığında bulunmuş ve pek çok kıymetli eserler vere, rek memlekete büyük hizmetlerde bulunmuş ve 1595 senesinde resmi ve hususî hayatını bitirmiş bir insanın huzür ve sekiueti ile Be. bekteki yalılarında vefat etmiştir. Fatih tür. besi hazîresinde yatmaktadırlar. Allah Kah. met eylesin.

I

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Ta h a T o ro s Arşivi

n

ııı

ııı

ııı

ııı

ııı

ııı

ıı

ııı

ııı

ııı

ııı

ııı

ııı

ııı

ııı

ııı

ııı

ııı

ııı

ıı

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

ıifiır

ıııııııııııııııııııııı

ıııııııııııııııııııifiııııııııır

Referanslar

Benzer Belgeler

Bir uzmanl ık alan olan adli tıpta yeterli uzman sayısına ulaşılan yer- lerde bu hizmetler pratisyen hekimlerin üzerinden al ınmalı, yeterli uzman say ısı olmayan yerlerde

The results of this study are as the following: 1.Customer perspectives: the satisfaction score of residents’ relatives for the nursing home had improved after implementing

專利分析 前五名得獎名單 名次 姓名 系所單位 級別 題目 1 林瑩真 藥學研究所 博二 糖尿病傷口癒合 小分子藥品、生技藥 品、材料(擇一以上分析) 2 侯建宏 醫學檢驗暨生

This paper introduces haptic functions added to our reported orthopedic surgical simulator for simulating the bone drilling process. These functions represent haptic responses when

The purpose of this study was to explore differences of nursing competency, professional socialization and job satisfaction among the new staff nurses who received the

expression of oocytes/embryos and their fertilizability in unfertilized oocytes, arrested embryos, and tripronucleate zygotes, because both nuclear and cytoplasmic factors

Buna göre taraklı denizanalarının oral lobları (birini ağız diğerini boşaltım açıklığı olarak düşünebiliriz) içinde bulunan saç benzeri mikroskobik

Çalışmamızda; larenks kanserli vakaların normal ve patolojik doku örneklerindeki tüm genom ekspresyon değişimleri analiz edilerek, kanserli dokuda normal dokuya göre