Araştırma planlaması

Tam metin

(1)

ARAŞTIRMA

ARAŞTIRMA

PLANLAMASI

PLANLAMASI

ARAŞTIRMA

ARAŞTIRMA

PLANLAMASI

PLANLAMASI

Prof. Dr. Rengin ERDAL

(2)
(3)

Araştırma planlı ve

bilimsel bir çalışma

olup:

1.Herhangi bir konuya açıklık getirmek 2.Bir soruna çözüm bulmak

3.Belirli kavramlara veya kuramlara ulaşabilmek için yapılır.

Araştırmalar yapıldığı yer,amaç,kapsadığı zaman,veri toplama biçimi vb. göre çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir.

(4)

I. ARAŞTIRMA

ÇEŞİTLERİ

Araştırma Yapıldığı Yere Göre

1.Laboratuvar araştırmaları

(5)

Araştırmanın Amacına Göre 1.Gözlemsel araştırmalar

Teoriye yeni bilgiler katma,sorunlara kısa sürede çözümler bulmayı amaçlar.

2.Tanımlayıcı araştırmalar

İncelenen olayın özelliklerini tanımlamak için yapılan araştırmalardır.

3.Analitik araştırmalar

Sorunu kapsamlı olarak inceleyerek

nedenlerini ortaya çıkarmak ve gerekli

(6)

Araştırmanın Kapsadığı Zamana Göre

1.Kesitsel araştırmalar(Cross sectional)

Belirli bir zaman diliminde herhangi bir konuda durum saptama araştırmasıdır.Örneğin:Tbc görülme sıklığı

2.Geriye dönük araştırmalar(Retrospektif)

Bir olayın incelenmesi veya açığa çıkarılması için geçmişteki bazı özelliklerinin araştırılmasıdır.Örneğin:Evli kadınların gebelikleri ile ilgili araştırmalarda gebeliklerine ilişkin sorulan

sorular(gebeliğin sonucu,olduğu yer, çocuğun cinsiyeti, çocuğun yaşayıp yaşamadığı,öldü ise yaşı vb.)

3.İleriye yönelik araştırmalar (Prospektif)

Bir grup kişinin incelenen konunun özelliklerine göre belirli bir süre izlenmesidir.Örneğin sigara içen ve içmeyen grupların

izlenerek KOAHın hangi grupta daha çok görüldüğünün saptanmasıdır.

(7)

Veri Toplama Biçimine Göre

1.Kayıt araştırmaları: Kayıtların tam ve tüm bilgileri kapsaması gerekir.

2.Anket tekniği ile araştırmalar: Posta ile yada yüz yüze görüşülerek yapılır.

3.Deneysel araştırmalar: Kontrol grubu ile denek grubu arasında ki farklılığın

aranması temeline dayanır.

4.Gözlem araştırmaları: Belirli koşullar altında deneklerin gözlenerek

(8)

II. ARAŞTIRMANIN

DOĞRULUĞUNU ETKİLEYEN

ETMENLER

1. Yan tutarak (ön yargı ile)

araştırmaya başlamak

2.Yeter sayıda denek üzerinde

çalışmamak

3.Gerekli durumlarda deney grubu

ile karşılaştırmak için kontrol grubu

kullanmamak

(9)

4. Gerekli durumlarda farkına vardırmama ilkesini uygulamamak

5. İncelenecek konunun özelliğine uygun ölçü bulamamak

6. İncelenecek bağımlı değişkene etki edebilecek bağımsız değişkenleri iyi seçememe:

Örneğin:

Bağımsız Değişkenler:

Yaş,Cins,Eğitim Durumu,Irk Bağımlı Değişkenler:

Doğum Sayısı, Hipertansiyon

(Canlı doğum sayısı arttıkça hipertansiyonda artar.)

(10)

7.Uygun olmayan istatistiksel yöntemleri kullanmak Özellikle “Önemlilik

Testlerinde“ yanlış teknik kullanmak testin gücünü azaltır ve sonuçları

geçersiz kılabilir.

a.Verinin ölçümü(kalitatif,kantitatif) b.Örneklem büyüklüğü(denek sayısı

arttıkça testin gücü artar)

c.İncelenen grupların bağımlı bağımsız olması

d.Test çeşitleri (parametrik,non

parametrik) Her bir parametrik teste karşı birden çok parametrik olmayan test vardır.

(11)

Parametrik Testler Evren Ortalaması

Önemlilik Testi

İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (“t” student)

İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi

(“t”paired )

İki Yüzde Arasındaki Farkın Önemlilik Testi Varyans Analizi

Non Parametrik Testler

İşaret testi

Mann-Whitney U Testi Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi

4 gözlü iki-kare testi Kruskal-Wallis Varyans Analizi

(12)

8.Karşılaştırılamayacak durumları

karşılaştırarak karara varma

(Hastane verilerinin karşılaştırılması)

9.Sonuçları doğru yorumlayamamak

(Test sonıcu anlamlı /anlamsız

çıkması durumunda nedenleri en

azından yüzdeleri incelenmelidir.)

10.Veri toplama ilkelerine ve verinin

taşıması gereken özelliklerine

uygun

şekilde veri

(13)

ARAŞTIRMANIN

AŞAMALARI

1.İNCELENECEK KONUNUN SAPTANMASI

Konu seçiminde

a)Araştırıcının bilimsel kapasitesi

b)Gerekli malzeme,laboratuvar,diğer olanakların sayı ve kalite yönünden yeterli olması

c)Konu ile ilgili verinin bulunup bulunmadığı d)Mali olanaklar,zaman yeterliliği

e)Konunun bir yenilik getirmesi f)Konunun ilgi çekici olması

g)Bir bilim dalı için önemli olmalı ve bir soruya cevap verebilmeli

(14)

2.ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI

a)Sorunun tanımı:Sınırlı bölüm ayrıntılı biçimde anlatılarak sorun tanımlanır.

b)Amacın belirlenmesi:Sorun iyi tanımlanmış ise okuyucu amacı tahmin eder. Buna rağmen amaç açık ve yanlış anlamaya yol açmayacak bir biçimde açıklanır.

c)Araştırmanın önem:Araştırmadan elde edilecek yararların ne olacağı açık ve

inandırıcı bir biçimde belirtilir.

d)Hipotezler:Test edilecek hipotezler veya hipotez açık olarak belirtilir.

e)Zorunlu ve zorunlu olmayan kısıtlamalar

belirtilir.(Örn. İş yeri ile sınırlı olma) f)Kullanılan kavramların tanımı

(15)

g)Materyal Metod: Bu bölümde

araştırmanın nasıl yapılacağı anlatılır. 1.Araştırmanın Yeri

2.Örnek Alınan Evren Hakkında Bilgi 3.Örnek Sayısı ve Örnek Seçim Tekniği 4.Veri Toplama Aşaması(teknik,ön

deneme, saha çalışması) 5.Veri Dizgelenmesi

6.Değerlendirme

7.Süre ve Olanakların Belirtilmesi (zaman,insangücü,maliyet)

(16)

3.UYGULAMA

VERİ TOPLAMA AŞAMASIDIR.

4.DEĞERLENDİRME

TABLO,GRAFİK,İSTATİSTİK

SUNUMLARIDIR.

5.RAPOR MAKALE YAZIMI

Rapor, araştırmadan elde edilen

bulguların makale veya tez

şeklinde okuyucuya

sunulmasıdır.

(17)

Raporun bölümleri probleme ve raporun yazılma amacına göre düzenlenir.

1.ÖN BÖLÜM:

Başlık Sayfası Önsöz

İçindekiler,Tablo ve Şekiller Listesi 2.GİRİŞ BÖLÜMÜ:

Sorunun tanıtılması,araştırmanın amacı ve önemini Kapsar.

3.YÖNTEM (Materyal ve Metod) BÖLÜMÜ 4.BULGULAR VE TARTIŞMA BÖLÜMÜ

5.SONUÇ,ÖNERİLER VE ÖZET BÖLÜMÜ 6 SON BÖLÜM

(18)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :