• Sonuç bulunamadı

Tiyatromuzda "kimlik sorunu" üzerine düşünceler

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tiyatromuzda "kimlik sorunu" üzerine düşünceler"

Copied!
3
0
0

Tam metin

(1)

Tiyatromuzda “kimlik sorunu”

üzerine düflünceler

Yard. Doç. Dr. Asl›han Ünlü

Kimlik kavram›n›n bu denli önemle üzerinde durul-mas›n›n bir di¤er nedeni de tek kimliklili¤in de¤iflik boyutlarda da olsa toplumlara, bireylere dayat›lma-s›d›r. Geçmifl yüzy›llarda ›rklar, etnik gruplar ya da cinsiyetler üzerinden kurulan ayr›m noktalar› gide-rek "farkl›" olana karfl› bir hoflgörüsüzlü¤e dönüfl-müfltür. Çünkü Bat›'n›n sadece bir co¤rafi tan›mlama de¤il, bir düflünce-yaflama tarz›, yani bir zihniyet olarak dünyaya yay›lmas› ve kabul görmesiyle bir-likte baflar›l› ve mutlu insan›n portresi sabit çizgilere indirgenmifltir. Ahmet Güngören'in deyimiyle bu in-san "kökeni: bat›, cinsiyeti: erkek, rengi: beyaz, ko-numu: özgür giriflimci1" oland›r. Elbette burada

"ba-t›" gibi, "erkek" ve "beyaz" sözcüklerinin de birincil anlamlar›n› aflt›¤›n› hesaba katmak gereklidir (flu s›-ralar ülkemizde s›kça telaffuz edilen "beyaz Türkler" tan›mlamas›nda oldu¤u gibi). Bu durumda tan›m›n d›fl›nda kalanlar›n (ki nitel olarak tan›ma uyanlardan çok daha fazla ve çeflitliler) kendilerini bir meflruiyet alan› aramalar› bofluna de¤ildir.

Ancak, bat› karfl›s›nda, özellikle de üçün-cü dünya ülkelerinin ikilemli bir durumu vard›r. Bir yandan kendi kültürel yap›s›n› sahiplenmek öte yan-dan da Bat›'ya benzemek, bat›l›laflmak. Geliflen ileti-flim olanaklar› ve kapitalist yeni dünya düzeninin yay-g›nlaflmas›yla birlikte uluslar›n kültürel yap›lar›, dola-y›s›yla kimlikleri de¤iflmektedir. Ancak bu de¤iflimin ço¤unlukla sa¤l›ks›z geliflti¤i ve bunal›mlarla sonuç-land›¤›n› söylemek yanl›fl olmaz. Nas›l ki birey, Eric-son'un çocuklar üzerine yapt›¤› çal›flmalarda ortaya koydu¤u gibi, geliflim aflamas›nda do¤al yap›s› ve top-lumsal yap› aras›nda kalmaktaysa; toplumlar da ken-dine sad›k kalmakla di¤erlerine aç›lma ikilemini

yafla-maktad›r. Bu ikilemin sonucu ço¤unlukla Dayrush Shayegan'›n deyimiyle "kültürel flirofreni"dir2.

fiizofreni, kimlikteki yar›lmayla bafllar. Zira kimlik, toplumlar›n ya da kiflilerin kendileri hak-k›ndaki imgelerinin toplam›ndan oluflan bir kavram-d›r. Zaten karmafl›k olan bu imgeler bat›l›laflma süre-cinde parçalanmakta, birbirinin üstüne binmekte ve bulan›k bir görüntü oluflturmakta, art›k tan›mlana-maz hale gelmektedir. Tarihi ve kültürel kökenlere dayanan kimlik, bir özdeflim ve farkl›laflma sorunu-dur. Mikro düzeyde kimlik, bireylerin içinde bulun-duklar› konuma, davran›fllar›na, hayat› anlamland›r-ma biçimlerine ba¤l› olarak çeflitlilik gösteren bir "ben ve öteki" kategorilefltirmesidir. Makro düzeyde ise, din, meslek, e¤itim, aile vb. kurumsal yap›lar arac›l›-¤›yla bireyi topluma ba¤layan bir kültürel kiflisel an-lam kodu olarak görülür. Buradan da anlayabilece¤i-miz gibi, de¤iflik kimlik tan›mlar› ve yorumlar› yap›l-maktad›r. Cengiz Güleç, kimli¤in üç boyutuna iflaret eder: "1) Kiflisel kimlik (ben kimim?), 2) Psikososyal kimlik (biz kimiz?), 3) Ulusal/kültürel kimlik (bizler hangi kültür ya da ulusa aitiz?)."3Kimlik kavram›,

ön-celeri psikolojik ve sosyolojik bir de¤er tafl›rken, 1980'lerden beri artan bir e¤ilimle toplumsal ve siya-sal bir de¤er tafl›maya bafllam›flt›r. Bir ulusun sahip oldu¤u varsay›lan bütün tutum ve davran›fl tarzlar›n›, düflünüfl ve yaflay›fl biçimini, dilini, maddi ve dinsel dünyaya yaklafl›m›n› içinde toplayan "milli (ulusal) kimlik" kavram› geliflmifltir.

Art›k kendini imgeleyemez hale gelen ki-fli, toplum ya da kurumlar için kimlikten de¤il bir kim-lik sorunundan bahsedilebilir. Ancak burada kimkim-lik'in

s›n›rlar› net bir flekilde çizilmifl, hatta üç befl sözcükle ya da cümleyle ifade edilebilen bir fley olmad›¤›na, canl›, de¤iflken bir kavram oldu¤una dikkat edilmeli-dir. Zaten kimlik sorunu da ço¤unlukla bu tür zorlama belirlemeler ya da tek kimli¤in dayat›lmas›n›n bir so-nucu oluflmaktad›r. Daha aç›k bir ifadeyle, önce kendi-nizle sonra da tarihsel, sosyolojik ve antropolojik veri-lerle hesaplaflmay› düflünmüyorsan›z ve ortaya ç›ka-cak sonuçlara haz›rl›kl› de¤ilseniz kimlik sorunu ya da konusuyla u¤rafl›n›z fazla verimli olamayacakt›r. Bu-rada sadece kendi kimli¤inizi de¤il ötekinin kimli¤ini de görmek ve alg›lamak zorunlu¤u do¤ar. Öteki, var-l›¤›n› kabul etti¤imiz oranda de¤il onunla eflitlimizi, biraradal›¤›n olanakl›l›¤› kabul etti¤imiz oranda "öte-ki" olmaktan ç›kacakt›r. Yaz›l›, görsel ve sanal yak›n-laflmalarla öteki art›k o kadar da öteki, o kadar da uzak de¤il ama hâlâ yaln›zca bir belgeselin karelerin-de ya da bir gezinin eksantrik an›lar›nda kald›¤› süre-ce korkutucu de¤ildir.

Kimlik sorununun do¤ru alg›lanabilmesi için üzerinde durulmas› gereken bir di¤er kavram da "stereotip"tir4. Stereos (sa¤lam, dayan›kl›) ve typos

(ka-rakter) sözcüklerinden oluflan bu kavram, bir grup ki-fliye (etnik, cinsel, mesleki vb. gruplar) ya da toplum-lara atfedilen özelliklerden oluflan zihinsel kal›plar fleklinde tan›mlanabilir. Bu zihinsel kal›plar, insanlar› bir tak›m türlere, tiplere böler. Her zaman gerçe¤e ve olumlu kan›tlara dayanmayan, daha çok önyarg›lar›n ifadesi olan stereotipler, genel bilgilere dayan›r, sözlü kültür yoluyla yayg›nlafl›r, tahmini ve duygusal bir yarg›y› ifade eder, toplumun gelenek ve göreneklerin-den ya da kiflisel e¤ilimlerimizgöreneklerin-den beslenir. "Savaflç› ‹rlandal›lar", "Duygusal ‹talyanlar", "Duygusuz ‹sveç-liler", "Açgözlü Yahudiler" gibi tan›mlamalar; "Frans›z kad›nlar› entellektüeldir" veya "Do¤ulular esrarengiz-dir" gibi yaklafl›mlar birer stereotiptir. Stereotipler, psikanalistlere göre, kayg›y› azaltmaya yönelik savun-ma mekanizsavun-malar›d›r; antropologlara göre sosyal ö¤-renmenin tortular›d›r; sosyal psikologlara göre ise sos-yal ortamda daha az bir psikolojik paha karfl›l›¤›nda yaflamay› sa¤layan zihinsel süreçlerdir.5

Stereotiplerin sadece toplumlar düze-yinde de¤il, toplumsal, kültürel, sanatsal her alanda geçerli olabilir ve düflünce tembelli¤inin ya da onlar-s›z düflünmeye bafllay›nca ortaya ç›kacaklarla yüzlefl-me korkusunun sonucunda beynimizi iflgal edebilir. "Az geliflmifllik", "kalk›namam›fll›k", "bireysellefleme-mifl", gibi terimler birer stereotip olarak beynimize

yerleflebilir ve bizi kendimizi sürekli olarak karfl›t›-m›zla tan›mlamaya yönlendirebilir. Sanatta da ben-zer bir yol izleyebiliriz. Örne¤in tiyatro sanat›m›z› "dramas›z", resmimizi "iki boyutlu", müzi¤imizi "tek sesli" diye tan›mlarken asl›nda ne olmad›¤›m›z› söy-leriz, ne oldu¤umuzu de¤il. (Bir de bu kavramlar› sa-dece birer saptama olarak de¤il de birer de¤er olarak kullan›r›z. Art›k "ilkel" kültür tan›mlamas› tercih edilmemektedir, çünkü "modern"in karfl›t› olarak ku-rulmufltur, ya da "yaz›s›z" kültür yerine "sözlü" ad-land›rmas› ye¤lenmektedir.) -Evet yine ayn› sonuca varsak bile -herkes istedi¤i sonuca varmakta, bunun daha "do¤ru" ya da "nesnel" oldu¤unu ispatlamaya çal›flmamakta da özgürdür- bunu yapmak için biraz daha zahmetli bir yol izlemeliyiz ki fikirlerimizi ön-yarg› olmaktan ön-yarg› olmaya tafl›yabilelim (ve her yarg› eninde sonunda "subjektif"tir).

Bu yolda sosyal bilimlerdeki yeni aç›l›m-lar (özellikle de antropoloji) ve sanat bize yard›mc› olabilir. Çünkü son elli-altm›fl y›lda ikisinin de yapma-ya çal›flt›¤› fley ayn›d›r: "Maskelerin sorgulanmas›, dü-flürülmesi" ya da yoksul bir tiyatroyu arayan Grotows-ki'nin dedi¤i gibi "yaflam maskesini çatlatmak". Önem-li olan›n sözcükler de¤il, onlarla ne yap›ld›¤›, onlar› Söz'e dönüfltüren yaflamsall›k oldu¤unu vurgulayan Grotowski ve "bilinen de¤il benim bildi¤im6" diyen

Barba gibi, altm›fllardan sonra geliflen alternatif tiyatro hareketleri kapsam›nda oynayan-insan› yeniden ya-ratmaya çal›flan di¤er tiyatro kuramc› ve uygulay›c›la-r› kendi kültürleri ile hesaplaflma ve di¤er kültürlerle "karfl›laflma" konusunu odak alm›fllard›r. Bu çal›flma-larda stereotipleri k›rmak, mitsel bir yap› de¤il mitler-le hesaplaflan bir yap› kurmak, arketipmitler-lerden yararlan-mak, hem kültürler aras› hem de oyuncu-seyirci ara-s›nda bir iletiflim (takas) sa¤lamak hedef olmufltur. Bu amaçla da sosyolojinin, psikolojinin ve daha çok da antropolojinin bilgilerine baflvurulmufltur (Burada Le-vi-Strauss'un çal›flmalar› sonras›nda yeni bir yön kaza-nan, etnosantrik ve evrimci olmayan bir antropoloji-den söz ediyorum). Ça¤›n insan›n› yakalamak ve tiyat-royu kal›plardan kurtarmak için, sadece estetik aray›fl-lar›n yetersiz kalaca¤›, insan bilimlerinin di¤er dalla-r›yla etkileflim içinde olman›n önemi alternatif bir top-lumu ve tiyatroyu düflleyenlerce fark edilmifltir. Son dönemin önemli tiyatro kuramc›lar›ndan Patrice Pa-vis, günümüzde insanl›¤›n çeflitli görünümlerinin farklar ay›rt edilemeyecek denli içiçe girdi¤ini, oyu-nun bu kültürel tan›mlamalar› sorgulad›¤›n› söylerken tiyatronun di¤er sosyal bilim dallar›yla iletiflime

geç-Kimilerine göre art›k bir "global köy"e dönüflen, hatta tarihinin sonuna gelen

dünyam›z-da milliyetçilik halen yaflayan ve savafllara neden olan bir kavram olarak belirdikçe ya dünyam›z-da

alt kültür gruplar› özgürce yaflamay› talep ettikçe "kimlik" kavram› son zamanlar›n en

popüler araflt›rma bafll›klar›ndan biri olmufltur.

36

YEDI Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi YEDI

(2)

t› uygarl›¤›na ve Bat›l› insana ulaflma çabas›na giren toplumumuz sanat›nda da ayn› yolu izlemifltir. Ça¤-dafllaflma ad›na, geleneksel olan her fley gibi, gele-neksel tiyatro da "ilkel" ya da "halk sanat›" olarak gö-rülmüfltür. Ama özellikle 60 sonras› Türk tiyatrosun-da seyirciye ulaflma, onu farkl› yerlerde arama kayg›-s› a¤›rl›k kazanm›flt›r. Aziz Nesin, Vakayg›-s›f Öngören, Haldun Taner gibi yazarlar geleneksel teknikleri mo-dern temalarla buluflturan oyunlar yazm›fl; Devrim ‹çin Hareket Tiyatrosu gibi topluluklar ise kurumsal-laflm›fl tiyatronun d›fl›na ç›kan, sokakta, fabrikalarda, seyircinin yaflamsal sorunlar›n› dikkate alan yeni bir tiyatroyu var etmeye çal›flm›fllard›r.

Bu çal›flmalar›n kuramsal bir zemine oturtulmas› için özellikle üniversitelerde önemli ça-l›flmalar yap›lm›fl, tiyatrocular›m›z, yazarlar›m›z kimlik sorunu üzerine tart›flm›fllard›r*. Ancak Türk tiyatrosunun kimlik sorunu hâlâ tart›fl›lmaktad›r. Do¤ru olan da budur zaten. Yoksa belirli bir kimlikte anlaflmak ve buna uygun eserler üretmeye çal›flmak, sanat›n s›n›rlar› zorlayan do¤as›na ayk›r›d›r. Burada toplumsal yap›da düflülen büyük yanl›fla, belirli bir kimlik bulma ve onun daha do¤ru oldu¤unu iddia et-me yanl›fl›na tiyatroda da düflet-meet-mek gerekir. Önem-li olan kimÖnem-lik sorunuyla yüzleflmek, hatta onu bir so-run olarak unutmamakt›r, yoksa onu en k›sa yoldan yan›tlamak de¤il. Öncelikle "Biz kimiz", "biz'in içinde yetiflmifl olan 'ben' kimim" ve bunlar› bulabilmek için çözmem gereken soru: "sen kimsin"; tüm bunlardan sonra "ben ve öteki'ni sahnede nas›l ifade edebilirim" vb. sorular›n yan›tlanmas› gereklidir. Bu amaçla çal›-flan yerleflik bir kurum olarak ‹stanbul Belediyesi fie-hir Tiyatrosu bünyesindeki "Tiyatro Araflt›rmalar› Laboratuvar›"n› görebiliyoruz. Oben Güney, Beklan Algan, Ayla Algan'›n çabalar›yla bafllayan, Barba'n›n anlay›fl›nda devam eden çal›flmalar, bünyesine yeni insanlar› da katarak geliflmifltir. TAL bünyesinde, 1997 y›l›nda, "Anadolu ‹nsan›n›n Kültürel Kimli¤in-de Oyun / Geleneksel Türk Tiyatrosu" ad› alt›nda bir araflt›rma ve uygulama birimi kurulmufltur. Çal›flma-lar›n› "Anadolu insan›n›n kültürel kimli¤i, oyun ve kültürleraras› karfl›laflt›rmal› tiyatroda ça¤dafl gelifl-melerin de¤erlendirilmesi" alanlar›nda içiçe sürdür-meyi amaçlayan birim, çal›flma alan›n› flöyle saptar: "Anadolu insan›n›n kimli¤inin araflt›r›lmas›na yöne-lik, geleneksel tiyatromuzun kaynaklar› olan: Ozan, fiaman, Meddah, kukla, Karagöz, Ortaoyunu, ‹bifl, Cambaz, Köy seyirlik Oyunlar, Destan Kollar›, Folk-lor vb. gibi oyunlar ve göstermeler arac›l›¤› ile ulusal

kültüre, dile, usluba ve tav›rlara katk›da bulunmak, bu konularda araflt›rma ve uygulamay› birlikte yü-rütmek."8Tiyatrocular›n, ülkenin kültür ve kimlik

so-rununa bir çözüm gelifltirmesi amac›ndan hareket eden topluluk, de¤iflik dallardan uzmanlarla çal›fla-rak seksiyonlar oluflturmay› hedeflemifltir. Topluluk-ta tiyatrocular›n yan› s›ra, ö¤retim üyeleri, psikiyat-ristler, antropologlar, sanat tarihçileri de yer alm›fl; bu çal›flma, amaçlar›n›n tümüne ulaflamasa da önem-li bir bafllang›ç oluflturmufltur.

Türk tiyatrosunun kimli¤i üzerine yap›-lacak çal›flmalar, antropolojideki büyük devrim gibi öncelikle etnosantrik bak›fl aç›lar›ndan kurtulmakla olas›d›r. Günümüzde "tiyatro" deyince anlad›¤›m›z Bat›'n›n tiyatral formlar›n› kullanan yayg›nlaflm›fl bir anlay›fl bulunmaktad›r. Ancak burada amaç bu anla-y›flla savaflmak ya da onun karfl›s›na güçlü alternatif-ler ç›kartmak olmamal›d›r. Amaç, geleneksel tiyatro-muzun müzelik bir de¤er gibi yaflat›lmas› da de¤il-dir. Yeni öz ve biçimlere ulaflabilmek, hem tiyatrocu-lar›n hem de seyircimizle buluflabilmek için günü-müz insan›n›n (seyircimizin) kültürel kodlar›n› çöz-mek ihtiyac›n› duymak, bunun için de farkl› disiplin-lerle iflbirli¤ine girmek önemlidir.

Her toplum ya da topluluk, de¤iflik dö-nemlerde yaflam görüflü, günlük al›flkanl›klar›, din-sel inançlar›, ekonomik ve yönetdin-sel sistemleri vb. et-kiler do¤rultusunda farkl› bir oyun anlay›fl› gelifltir-mifltir. Burada öncelikle kabul etmemiz gereken ger-çeklik budur. Bu da, bu oyun anlay›fllar›n› gerekçele-ri ile gözden geçirmeyi, hiç bigerekçele-rini bigerekçele-rinden daha üs-tün ya da daha iyi görmemeyi getirir. Bizler kendi be¤enilerimiz do¤rultusunda bir tiyatro anlay›fl›n› daha çok benimseyebiliriz ancak konu tiyatronun (ti-yatromuzun) yaflad›¤› de¤iflik aflamalar› alg›lamak olunca yarg›lay›c› yaklaflmamak zorunludur. Yoksa bugüne dek yap›lmas› al›flkanl›k haline getirildi¤i gi-bi kendimizi "karfl›t›m›z"la tan›mlayarak tiyatromu-zu "dramatik olmayan", "karakter yaratamayan" bir tiyatro diye yarg›lar›z. fiimdi flöyle sormal›y›z. Bun-lar›n olmad›¤› bir tiyatro idi tiyatromuz ama ne ol-mad›¤› de¤il ne oldu¤u ilgilendiriyor bizi. Dramatik olmad›¤›na göre epik miydi, karakter yaratamad›¤›-na göre tip mi yarat›yordu? Görülece¤i gibi Bat›l› kavramlarla kendimizi anlamland›rmaya çal›flmak bir noktada t›kanmaktad›r. Çünkü ne odur bizim ti-yatromuz ne de öteki.

mesinin kaç›n›lmazl›¤›n› vurgular. Pavis'ye göre tiyat-roda böylesi bir bileflime ulaflman›n önündeki en bü-yük engellerden biri "toplumsal-ekonomik ve antro-polojik bir kuram olmadan yap›labilece¤ini sanan salt estetik ve tüketici bir bak›fl aç›s›"7d›r.

Tiyatrocular›n k›sa sürede fark ettikleri gibi, tiyatroyu farkl› bir bak›flla insana ulaflt›rman›n yolu, sinemayla asla kazan›lamayacak bir yar›fla gir-mek de¤ildir. Çünkü, tiyatro kayna¤›n›, insan›n kendi-ni ifade etme gereksikendi-niminden, çal›flman›n oyuna dö-nüflmesinden, oyunun ç›kars›z, yar›flmal› vb. özellikle-rinden, topluca kat›l›m›n önemli oldu¤u ritüellerden almaktad›r. Bu nedenle, oyuncu ve seyirci, sahne ve salon, tiyatro ve yaflam yak›nlaflmas›, yeni tiyatronun ay›r›c› niteli¤i olacakt›r. Oyuncunun toplum içinde ya-flayan ve geleneklerce belirlenmifl bir birey oldu¤u

an›msanm›flt›r. Sorun sadece oyuncunun kendini, ilk-sel biçimlerde yeniden kavramas› de¤il, o biçimi ters yüz edip aflmas›d›r. Ayn› durum kollektif belle¤in ta-fl›y›c›s› olan, stereotiplerle bezenmifl seyirci için de ge-çerlidir. Seyirci de böylesine önem kazand›¤›na göre, onun nabz›n› tutman›n yard›mc›lar› elbette ki insan ve kültür bilimleri olacakt›r.

Türkiye'de 60'l› y›llardan itibaren alter-natif tiyatro deneyleri h›z kazand›. Köy seyirlik oyunlar, gölge oyunu, meddah, ortaoyunu, flenlikle-rin dramatik yap›l› gösterileri gibi pek çok "gelenek-sel" türe sahip olan ülkemiz tiyatrosunda, Bat› tiyat-rosu, 1800'lerin sonundan itibaren etken olmufltu. Ancak bu etki geleneksel türlerle ya da onlar›n bize sundu¤u farkl› anlat›m olanaklar›yla birlefltirileme-miflti. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan süreçte

Ba-38

YEDI Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi YEDI

(3)

KAYNAKÇA

• TAL Bildirisi, ‹.B.fi.T., 13 Ocak 1997. • BARBA, Eugene, "Nam", Mimesis,

çev: Ayflen Sönmez, say› 5, 1994.

• B‹LG‹N, Nuri, Kimlik Sorunu, Ege Y., ‹zm., 1994. • GÜLEÇ, Prof. Dr. Cengiz,

Türkiye'de Kültürel Kimlik Krizi, V Y., ‹st., 1992 • GÜNGÖREN, Ahmet, Cad›lar›n Günbat›m› - Bir

Antropoloji El Kitab› ‹çin Yaz›lar, Yol Y., ‹st., 1988. • ONG, Walter J., Sözlü ve Yaz›l› Kültür,

çev: Sema Postac›o¤lu, Metis Y., ‹st.,1999. • PAV‹S, Patrice, Sahneleme, çev: Sibel Kamber,

Dost Y., Ank., 1999.

• SHAYEGAN, Daryush, Yaral› Bilinç - Geleneksel Toplumlarda Kültürel fiizofreni,

çev. Haldun Bayr›, Metis Y., ‹st.1993.

• TEZCAN, Mahmut, Türk Kiflili¤i ve Kültür Kiflilik ‹liflkileri, K.B.Y., Ank., 1997.

1 Ahmet GÜNGÖREN, Cad›lar›n Günbat›m› - Bir Antropoloji El Kitab› ‹çin Yaz›lar, Yol Y., ‹st., 1988, s.12.

2 Ayr›nt›l› bilgi için bkz.; Daryush SHAYEGAN, Yaral› Bilinç - Geleneksel Toplumlarda Kültürel fiizofreni, çev. Haldun Bayr›, Metis Y., ‹st.1993.

3 Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ, Türkiye'de Kültürel Kimlik Krizi, V Y., ‹st., 1992, s.16.

4 Ayr›nt›l› bilgi için bkz.; Nuri B‹LG‹N, Kimlik Sorunu, Ege Y., ‹zm., 1994.

Mahmut TEZCAN, Türk Kiflili¤i ve Kültür Kiflilik ‹liflkileri, K.B.Y., Ank., 1997.

5 Ayr›nt›l› bilgi için bkz.; Nuri B‹LG‹N, Kimlik Sorunu, s.172.

6 E. BARBA, "Nam", Mimesis, çev: Ayflen Sönmez, say› 5, 1994, s.96-97.

7 Patrice PAV‹S, Sahneleme, çev: Sibel Kamber, Dost Y., Ank., 1999, s.32-33.

* Burada Refik Ahmet Sevengil'den, ‹smail Hakk› Baltac›o¤-lu'na, Özdemir Nutku'dan Metin And'a, Cevdet Kudret'ten Haldun Taner'e kadar pek çok araflt›rmac›, yazar ve tiyatrocunun ad›n› an-mak gerekir. Tiyatromuzun tarihi, geleneksel formlar›n bugün eli-mize ulaflan bilgileri ve ça¤dafl Türk tiyatrosunun bunlardan nas›l yararnabilece¤i onlar›n çal›flmalar›yla ortaya ç›km›flt›r.

8 TAL bildirisi, ‹.B.fi.T., 13 Ocak 1997.

* Tiyatromuzun özellikle bu sonuncusundan çok fazla etkin-lendi¤i bir gerçektir. Sözlü kültürün düflünce tarz›n› alg›layabilmek ve ürünlerini çözümleyebilmek günümüz aç›s›ndan oldukça güçtür. Çünkü hem bugünün yaklafl›mlar› yaz›l› kültürün kodlar›yla örül-müfltür hem de günümüze kalan sözlü kültür ürünleri kayda geçiril-mifl onlanlard›r. Yaz›ya aktar›lm›fl sözlü kültür ürünleri bütünün hem çok küçük ve eksik bir k›sm›n› oluflturur hem de ço¤unlukla yaz›l› kültür taraf›ndan temize çekilmifltir. Sözlü kültür konusunda ayr›nt›l› bilgi için bkz.; Walter J. ONG, Sözlü ve Yaz›l› Kültür, çev: Sema Postac›o¤lu, Metis Y., ‹st.,1999.

Türk kültürü bin y›llar›n ve çok genifl bir kültürel co¤rafyan›n eseri olarak oluflmufltur. Burada Türk kültürü tan›mlamas›n› kullanmam herhangi bir etnik yaklafl›mdan kaynaklanm›yor. Zira Türk toplu-munun Orta Asya'dan gelen Kay› boyundan oluflma-mas› gibi, Türk kültürü de sadece bu toplulu¤un ürü-nü olarak ortaya ç›kmam›flt›r. Kültürel co¤rafyam›z› kaba hatlar›yla çizmeye çal›fl›rsak Orta Asya'dan, göç yollar› üzerinde karfl›lafl›lan kültürlerden, Anado-lu'nun yerleflik halklar›ndan, Anadolu'ya yerleflim sonras› sürekli yaflanan göçlerden, Osmanl› impara-torlu¤unun yay›ld›¤› genifl alandaki al›fl verifllerden ve son olarak da bat› kültürünün dünyan›n her yeri-ne uzanan etkisinden söz etmek gerekir. Burada önemli olan birkaç faktör vard›r. Bunlar› göçebelik-ten yerleflikli¤e geçifl, avc›-toplay›c› toplumdan ya¤-ma ekonomisine ve hayvanc›l›¤a, oradan da tar›ya¤-ma geçifl, animizden flamanizme ve oradan da islama ge-çifl, konfederansyon yönetiminden merkezi otoriteye geçifl olarak s›ralayabiliriz. Bin y›llar› alan bu süreçler elbette, insanlar›n yaflam tarzlar›n›, dünyaya bak›flla-r›n› ve kendilerini ifade edifllerini de¤ifltirmifltir. Yine de kapsay›c› bir özet yapmak gerekirse Türk kültürü-nün yerleflikli¤e geçiflle, islama geçiflle ve bat›l›lafl-mayla büyük k›r›lma noktalar› yaflad›¤›n› söyleyebi-liriz. Buna bir de zihniyetleri belirleyen çok önemli bir unsur olarak sözlü kültürden yaz›l› kültüre geçifli eklemek gerekir*.

Bu genifl kültürel co¤rafya içinde çok farkl› oyun anlay›fllar› geliflmifltir. Topluluk ruhu ile hareket eden, mülkiyet duygusunun olmad›¤›, kolek-tif üretme ve tüketme iliflkisinin yafland›¤› kan-dafl/göçebe toplumlarda görülen flaman ayinleri, göç yollar› üzerinde karfl›lafl›lan islam›n tragedyas› ola-rak nitelendirilebilecek taziyeler, Anadolu'nun ritü-elistik kültüründen do¤an seyirlik oyunlar, Anadolu islam›n›n Arap islam›ndan farkl› heterodoks yap›s› ve Osmanl›'n›n bilim adamlar›nca da tam bir teokra-si ya da feodalite olarak nitelendirelemeyen devlet örgütlenmesi içindeki geliflen geleneksel türler (kara-göz, ortaoyunu, meddah, flenliklerdeki dramatik gös-teriler) ve bat›l›laflma sonras›ndaki tiyatro, Türk ti-yatrosunu vareden ana hatlar olarak karfl›m›za ç›kar. Bunlara sadece evrimci bir aç›dan ("ilkel" ritüelden "modern" tiyatroya geliflim fleklinde) yaklaflmak yeni bir aç›l›m için yetersizdir ve hatta yanl›flt›r. Zihniyet farklar›n› ele almak, yap›lar› kendi içinden ve bütün-le ba¤dafl›k bir fbütün-lekilde incebütün-lemek, hangi tiyatro yeri-ne, hangi insan›n hangi tiyatrosu diye sormak çok

da-ha yararl› olacakt›r. Bunun için de farkl› yöntemlere baflvurulmal›d›r. Örne¤in antropoloji, bilgisi kadar yöntemiyle de bu noktada yard›m›m›za koflabilir. Ta-rihin yapt›¤› gibi artsüremli bir inceleme yerine ant-ropolojinin eflsüremli incelemesi ye¤lenebilir. Tiyat-romuzun döngüsel (ya da dairesel) eylem anlay›fl›, ak-kara karfl›tl›¤›, toplumsal çeflitlili¤in, ikilemelerin yans›t›ld›¤› kiflilefltirme anlay›fl› ve mizaha, yabanc›-laflt›rmaya, simgelere, sanatlar›n birleflimine dayanan biçimsel yap›s›n›n tarihsel, kültürel, daha da önemli-si ben (ve biz) alg›s›n›n de¤iflimleri üzerinden karfl›-laflt›r›larak incelenmesi yeni sorulara ve (umut ediy-orum ki) yeni yan›tlara yol açabilir. Bu yap›lmal›d›r ki bir sonraki aflama olan kültürel yap›lar›n ve oyun anlay›fllar›n›n karfl›l›kla incelenmesine ve etkileflim-lerin çözümlenilmesi giriflilebilsin ve daha da önem-lisi bu araflt›rmalar tiyatronun yarat›c› insanlar›n›n zihninde yeni kap›lar açabilsin.

* Sahne Sanatlar› Bölümü Yard›mc› Doçent Doktor

40

YEDI Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi YEDI

Referanslar

Benzer Belgeler

12.06.2018 tarihinde Görele Güzel Sanatlar Fakültesi sergi salonunda düzenlemiş olduğumuz uluslararası afiş ve resim sergimize katılımınızdan dolayı teşekkürler-

2022-2023 eğitim-öğretim yılı Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı için; sınava

 Plastik Sanatların Geleneksel Türk Sanatları, Resim ile Seramik ve Cam Bölümüne müracaat eden adayların desen ve imgesel sınavlarından aldığı puan ortalamasına

Film Tasarımı Bölümü / FİLM TASARIMI VE YÖNETMENLİĞİ ANASANAT DALI Department of Film Design /FILM DESIGN AND DIRECTING..

Fakültemiz Sinema ve Televizyon Bölümü ile Grafik Tasarım Bölümlerinin isimleri; 11.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Radyo, Televizyon ve Sinema

8 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen: Öffentliche Konsultation : Kollektiver Rechtsschutz: Hin zu einem kohärenten europäischen Ansatz, Brüssel, 4 Februar 2011,

Kadın hareketlerinin tüm Avrupa’da ve Amerika’da büyük bir hızla yükseldiği bir dönemde Garbo ya da Dietrich gibi kadınlar önemli ikonlardı. Kadınların

Türk müziğinin çok seslendirilmesi çalışmaları, teknik olarak Mızıka-i Hümayun ile başlasa da, köklü bir müzik geleneği ve birikimine sahip olan Türk

Tablo 46: Yüksek Lisans ve Doktora Programları İçin Yeni Kayıt-Mezun Öğrenci Öğrenci Sayıları.. Tablo 47: a) Çift Anadal ve Yandal Programına Katılan Öğrenci Sayısı

Tablo 73: 2017 Yılında Sağlık Hizmeti Alan Öğrencilerin Poliklinik Bazında Dağılımı (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır). Tablo 74:

Tablo 45: Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenci.. Tablo 47: a) Çift Anadal ve Yandal Programına Katılan Öğrenci Sayısı

2022-2023 eğitim-öğretim yılı Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü Anabilim Dalı Ek Kontenjan Özel Yetenek Sınavı için;

Programınızda olup da başka bir yarıyılda verilen dersler üzerinde gün ve saatini değiştirmemek koşuluyla değişiklik yapabilirsiniz...

Programınızda olup da başka bir yarıyılda verilen dersler üzerinde gün ve saatini değiştirmemek koşuluyla değişiklik yapabilirsiniz.. SİNAN NİYAZİOĞLU

SDÜ GSF Özel Yetenek Sınavları ile ilgili idari olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler (sınav şartları ve/veya sınav tarih

To cite this article: Aziz Şahin, Zafer Ulutaş & Emre Uğurlutepe (2017) The application of six different models to estimate the genetic parameters, variance components and

THE EFFECT OF FERTILIZATION AND GRAZING APPLICATIONS ON ROOT LENGTH AND ROOT BIOMASS OF SOME RANGELAND GRASSES.. Tamer YAVUZ* 1 , Yasar KARADAG 2

The results showed high regeneration potential of longitudinally sliced half cotyledon node explants on any concentration of isubgol-gelled media containing 0.30 mg/l

Influence of some environmental factors on milk yield and milk components traits in jersey cows (2019) Fresenius Environmental Bulletin, 28

The effects of storage temperature and storage time on the somatic cell count of anatolian buffaloes (2019) Buffalo Bulletin, 38

Örgütsel sağlık algısının alt boyutu olan örgütsel düzey alt boyutu ile erdemli raporlama davranışı arasında pozitif yönlü zayıf (r=0,122) ancak istatistiksel

IGF-I: Insulin-Like Growth Factor-I, BCS: Body Condition Score, ICFS: Interval Calving to First Service, DO: Days Open, GL: Gestation Length, CI: Calving Interval, NSC: Number

Michael Balhaus, Vittorio Storaro, Eduardo Ser- ra, Sacha Vierny, Nestor Almendros vb. sanat tarihini çok iyi bilen, bu bilgiyi yaratıcı bir biçim- de filmlerinde kullanarak,

✓ Toplumsal Anlaşma, Yararlılık ve Bireysel Haklar Evresi ✓ Evrensel Ahlaki İlkeler Evresi..