• Sonuç bulunamadı

İbraname

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İbraname"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

"7^ -

b3 T O

İ B R A N A M E

İstanbul’aa,Ortakoy *ue,Gurcükı.zı sokağı No. 26 ua Enverpaşa koşkünue mukîm Bayan Naciye KÎLLİGİL tarafınuan,kenuilez’ine vaktiyle verniğim

borcun bakiyesi olarak isteuigime mukabil verilen 5.000,- T.L.____ ^Beş bin) turk liralını kabuı ettim ve temamen aiaiıu. Binaenaleyh bu ibranamenin imzası tarihinuen evvel geçmiş zemaniar için Bayan Naciye KİLLÎGİL,aen her hangi şekilae olursa olsun hiç bir gûna alacak ve ya hak iuaia etmeyeceğimi ve olabilecek butun iuaiaiarımuan feragat ey- leaigimi rnİeyyen işbu ibraname taraiımuan imzaianuı.

Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Eğer borç, vadesiz(derhal ödenmesi gereken) ise ve belli sayıda eşit taksitlerle ödenecekse, bu durum kapital oluşturma işleminden biraz farklı olacaktır.. Burada,

Somatoform hastal›k veya psikojen distoni kriterlerini dolduran hastalarda, KBAS özellikleri görülmüfltür. Mesela opiatla intihar sonras› mani gelifltiren bir hastada

Late Epilepsy Due to Intracranial Sewing Needle: Case Report We present two adult cases who presented with seizures and found to have intracranial sewing needles incidentally

Deri bulgular› dört ayr› dönemde incelenir: (i) birinci dönemde lineer eritem, vesikül ve püstüller, Blaschko çizgileri boyunca veziküller; (ii) ikinci dönemde keratotik

Results: We defined 10 different cerebellar arterial territorial involvement on DWI; (1) Group I infarcts consisted of 9 patients with a lesion in the territory of medial

Where, PAYOUT (Y) = Dividend per share I Stock Price at end of the year, LEVERAGE = Debt I Total Assets, TAX = Tax I Net profit, SIZE I = Log of Total Assets, MARKET TO BOOK VALUE

Trygghetskonferensen vänder sig till en bred målgrupp från olika delar av samhället medan temadagen är tänkt att handla om hur landsting och kommuner ska

[r]