Berlin-Bağdat demiryolu

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

H.ABDÜLNAM İT

TARİHTE BUGÜN

mümtaz

arikan

T

T-

o 4 9 ^

1 ° cak

ZT. Vt/rLHGLM

BERLİN-RAĞDAT DEMİRYOLU..

tS O J'D E BUĞUN, B A Ğ D A T D E M İR Y O LU SÖ Z LEŞM ESİ İM ZALANDI. TARAFLAR .OSMANLI YETKİLİLERİ VE A LM A M OEUTSCHE B A N K GRUBUYDU. FRANSA VE İNGİLTERE'NİN D E SERM AYESİ VARDI AMA, AĞ IRLIK ALMANLAMDAYDI. A LM A N İMPARATORU E . VLULMELM BU İŞE ÖZEL İLGİ GÖS­ TERİYOR, D U RU M U ALM AN SANAYİİNE YENİ BİR PAZAR AÇILIŞI OLARAK. DEĞERLENDİRİYORDU. BU N ED EN LE İS­ TAN BU L'A G E LE R E K PtADİŞAN H .A B D Ü U İA M İt'LE 6ÖRÜŞ

m u ş t u . a r t/k b e r l İn-b a ğ d a td e m ir y o l us a ğ la ntis i

D Ü Ş O LM AKTAN ÇIKIYO RD U.K.ABD Ü LNAM İT, G Ü N EY­ D E K İ b ö l g e l e r e a s k e r i'a ç i d a n k o l a yu l a ş a b i l­

m e k A M A C I İL E , İM PA R A T O R LU Ğ U N VARINI YOĞU­ N U İPO TEK E D E R E K B U P R O J E Y İ O N A Y L/Y A C A K , Y E N İ İM TİYAZLAR V E R M E K T E N D E Ç EK İN M İYEC EK Tİ. O SM ANLI İMPARATORLUĞUNDA ALM AN ETKİSİ BAŞLIYORDU.

Figure

Updating...

References

Related subjects :