• Sonuç bulunamadı

[Asaf Halet Çelebi]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Asaf Halet Çelebi]"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Yeni Türk şi’rinin sevimli ve o nis- bette nev’i şahsına münhasır siması Asaf Halet Çelebi dün sessizce top­ rağa verildi. Hem soydan, hem de karakter itibarile tam bir çelebi oleıı bu İstanbul çocuğu şiir ve umumiyet­ le yazı hayatına otuz yaşından sonra başlamış, o zamana kadar san« t ve edebiyata temel olacak yardımcı bi­ limleri, Şark ve Garb felsefesini. Şark ve Garb dillerinden fransızca ve farsçayı öğrenmiş, edebiyatımıza bir çok garabet meraklıları gibi bom­ boş, elini kolunu sallayarak değil, bilgi dağarcığını tam manasile dol­ durarak girmiştir.

A Saf Halet Çelebinin bugün eli­ mizde kalan şiirlerinden ziyade şi're karşı olan saygı ve davranışları mü­ himdir. İlk bakışta sırf orijinalite o l­ sun diye yazdığı zannedilen mistik ve o nisbette karanlık şiirler son­ raları vuzuha kavuşmuş, yeni şi’rin

i

sade, gösterişsiz havasına uymağa

çalışan değerli şair artık kendi ı-u- ! hunun sesini vermeğe başlamıştır. Fakat hemen söylemeliyiz ki, sevgili Çelebi, asıl mistik ve karanlık şiirle­ rde edebiyatımıza girecektir. Çünkü o şiirlerinde -kendim in bütün red ve inkârlarına rağmen -gaı-ib bir mu­ siki ve buruk bir tat vardır.

Asaf H alet. Çelebi Mehmed Halel Beyin oğludur. 1907 de İst«nbulda Ci­ hangirde doğdu. İlk, orta ve iise öğrenimini Galatasaray lieesinde, yük sek öğrenimini de Fransade tamam­ ladı.

Yurda döndükten sonra çeşidli, fakat hepsi de mütevazı hizmet­ lerde bulundu. Son vazifesi Edebi- biyat Fakültesi kütübhane memur­ luğu idi. Eserleri şunlardır:

Şiir mecmua'arı: He. I.âmelif. Om

j Mani Padme Hum. A yrıca Molla Cami, Mevlânâ, Seçme rubailer, Mevlânânın rübaileri, Ömer H ay- yam, Naima, Buddha, Rubaiyat de Mevlâna Djelal-eddin Roumi. Divan şiirinde İstanbul, Mevlâna ve M ev- [ levilik. Konuşulan Fransızca adlı

kitabları yayınlanmıştır.

Son yıllarda edebiyat mecmuala­ rında şiirlerine pek rastlanmıyordu. Kendisini tam manasile sanat fel­ sefesine ve tarihine bağlamıştı. Y e ­ ni bir anlayışla yepyeni bir şiir hamlesi yapmağa hazırlandığını söy İtiyordu. Yazık ki bu ikinci ve en güçlü hamlesini yapamadan haya­ tını tamamladı.

İşte onun sevilen şiirlerinden biri: Dağdan dağa sesler geldi

Hangi dağda kurt öldü Hangi dağı duman aldı Haramiler

Hangi dağda ghlendi Bir dağda bir çiçek açtı Bir dağda bir tavşan küstü Bir dağda b;r Ferhad öldü Dağ birini bilmedi Benim gönlüm dağa düştü

Dağ Dağ

Dolaştı Benim canım

Hangi dağa girlendi Çık dağdan Can Çık dağdan

Sevgili Asaf Halet Çelebi, bu şii­ rinde söylediği gibi Haramilerin, Ferhadlarm saklandığı o esrarlı ma­ sal dağlarında değil, çok sevdiği Beylerbeyinin sessiz ve unutulmuş bir evinde can verdi. Her şairin kaderi gibi. *"> I *> .

Referanslar

Benzer Belgeler

Balkan devletleri ile Salih Münir Paşa arasında cereyan e- den müzakerelere hâkim olan zihniyet bir Balkan ittihadım kurmaktır. Salih Münir Paşa Is-

hayata, millet hizmetine böyle girdin» diye söze başlamış ve Atatür­ kün ölümü karşısında Türk milleti­ nin acısına iştirak için bütün dün­ yanın

[r]

W a g n e r ’ e de en muazzam operalarından birini ilham etmiş olan Triatan ile Isault’ ın aşklarını tasvir «den eseri, çok sıkı ilim metotlarına

Üzgün ve yumuşak, açık duru şiirler bıraktı!’ (Behçet Necatigil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü) Ziya Osman şiirlerini üç kitapta topladı: Sebil ve

Faik  li’nin kabri şairi olduğunu, bilhassa Balkan harbirn de hergün bir şiiriyle o savaşın faciala­ rı karşısında ağlıyan ve zaferlerimizi ilk öven

Nikel sediment sonuçları yalnız anakollar (a) ve anakol ve yankollar tümüyle (b) olmak üzere şekilde gösterilmiştir.. Sediment yalnız anakollar (a) ve anakol ve

AİYÖS ve AGYÖS yaklaşımlarının kararlılık- larını ve performanslarını test etmek için ilgili öznitelik seçme işlemi eğitim kümesine 1000 kez