9.Sınıf Best Biyoloji Soru Bankası

Tam metin

(1)2.. 1.BÖLÜM. PROTEİNLER VE ENZİMLER. BASAMAK. BEST PRATİK - 1 • Yapılandırılmış •• Grid • Aşağıdaki Yapılandırılmış Grid’de bulunan kutucuk numaralarını kullanarak verilen soruları cevaplayınız.. 1. AMİNO ASİT. 6. KOFAKTÖR. 11. DENATÜRASYON. 2. SUBSTRAT. 7. AKTİVATÖR. 12. BİLEŞİK ENZİM. 3. KOENZİM. 8. İNHİBİTÖR. 13. BASİT ENZİM. 4. PEPTİT BAĞI. 9. AMİNO GRUBU. 14. KATALİZÖR. 5. GLİKOZİT BAĞI. 10. HEMOGLOBİN. 15. ANTİKOR. A. Bileşik enzimlerin yapısında ek kısım olarak bulunan organik yapılı moleküllere ne denir? B. Vücut savunmasında görev yapan protein yapılı organik moleküller hangileridir? C. Yapısında sadece protein bulunan enzimler hangisi ile adlandırılır? Ç. Protein sentezi sırasında hangi monomerler arasında peptit bağları kurulur? D. Enzimlerin çalışma hızını artıran maddelerin genel ismi nedir? E. Enzimlerin etki ettiği ve her enzim için özel olan moleküllere ne denir? F. Yapısında protein bulunan ve solunum gazlarının taşınmasını sağlayan molekül hangisidir? G. Apoenzim ve kofaktör olarak iki kısımdan meydana gelen enzim çeşidine ne denir? H. Bütün amino asitlerin yapısında ortak olarak bulunan karboksil grubu dışındaki grup hangisidir? I. Sıcaklık ve diğer bazı faktörlere bağlı olarak enzimlerin yapısının bozulmasına ne denir?. 2. 9. SINIF BİYOLOJİ.

(2) 2. BASAMAK. 1. BÖLÜM - PROTEİNLER VE ENZİMLER. • İki Cevaplı •• Sorular • Aşağıdaki sorulardan herbirinin iki cevabı vardır. Doğru cevapları bularak işaretleyiniz.. 1. 4. İnsan vücudundaki bütün enzim çeşitleri için hangi özellikler ortak olabilir?. Aşağıda verilenlerden hangileri enzimlerin yapısına kofaktör olarak katılan moleküllere örnek olabilir?. A) Yapısında koenzim bulundurma. A) B vitamini. B) Sentezinde ribozom organelinin görev yapması. B) Fruktoz. C) Hidroliz reaksiyonu gerçekleştirme. C) Magnezyum. D) Çift yönlü olarak çalışma. D) Demir. E) Yapısında peptit bağı bulundurma. E) A vitamini . 2. 5. Aşağıda verilen moleküllerden hangilerinin yapısı proteinlerden oluşur?. Karbonhidratlar ve proteinler için aşağıda verilen özelliklerden hangileri ortaktır?. A) Kitin. A) Enzim yapısına katılma. B) Steroit. B) Yapısında karbon bulundurma. C) Gliserol. C) Hücre içinde sentezlenme. D) Enzim. D) Bütün çeşitlerinde azot bulundurma. E) Bazı hormonlar. E) DNA şifresine göre sentezlenme. 3. 6. Aşağıda verilenlerden hangileri enzim hızının artmasını sağlar?. Proteinler insan vücudunda aşağıdaki görevlerden hangilerini yerine getiremez?. A) İnhibitör maddeler. A) Selüloz sentezinde tüketilme. B) Optimum sıcaklık. B) Vücut savunmasında etkili olma. C) Uygun pH. C) Enerji kaynağı olarak kullanılma. D) Substrat miktarının azalması. D) Hücre yapısına katılma. E) Çok düşük sıcaklık . E) Vitamin olarak görev yapma . SORU BANKASI. 3.

(3) 1. BÖLÜM - HÜCRE ZARI VE MADDE ALIŞVERİŞLERİ 6.. Tuzlu suda yaşayan tek hücreli bir canlı, tuz bakımından daha az yoğun bir ortama bırakılıyor.. BEST DEĞERLENDİRME - 2 9.. Bir deney kabındaki şeker moleküllerinin, su içerisindeki hareketi ve dağılımı şekilde gösterilmiştir.. Hücredeki turgor basıncı ve osmotik basınç değişimi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur? . Turgor basıncı . Osmotik basınç. A) . Artar. Azalır. B) . Artar. Artar. C) . Azalır. Azalır. D) Değişmez E) . Bu olayın, hücre zarında gerçekleşmesi durumuyla ilgili olarak;. Artar. Artar. l. ATP enerjisi harcanmadan yapılır.. Değişmez. ll. Hücre zarındaki porlardan geçebilen maddelerin alışverişi yapılabilir. lll. Madde geçişi, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru olur. ifadelerinden hangileri söylenebilir? 7.. Aşağıdaki şekilde hücre zarının akıcı mozaik molekül yapısı gösterilmiştir. . . . . . B) I ve III D) III ve IV . D) lI ve llI . C) I ve lll E) I, ll ve lll . C) II ve IV. 10. Aşağıda, bazı maddelerin hücre içi ve dışındaki yoğunlukları ve hücre zarından geçiş yönleri gösterilmiştir.. Hücre dışı ortamı. Hücre içi. →. % 12. II. % 15 Glikoz. →. %5. III. % 8 Yağ asiti. →. %8. IV. % 3 A vitamini. →. %2. K+. →. % 11. Bir bitki hücresinde;. . I. % 8 Amino asit. E) II, III ve IV . V. % 6 8.. B) I ve ll . . Yağı çözemeyen ve yağda çözünmeyen küçük moleküllü bir madde, oklarla gösterilen kısımların hangilerinden geçebilir? A) I ve II . A) Yalnız l . iyonu. Hücre zarı. Bu maddelerin hücre zarından difüzyon ve aktif taşıma ile geçişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?. I. Turgor basıncının artması II. Hücre ortamına su ilave edilmesi. Aktif taşıma Difüzyon. III. Fotosentez yapılarak glikoz üretilmesi olaylarından hangileri hücrenin osmotik basıncının artmasına neden olur?. A) IV ve V I, II ve III B) I, III ve V II ve IV C) I, II ve IV III ve V. A) Yalnız II . B) Yalnız III D) I ve III . SORU BANKASI. E) II ve III . C) I ve II. D) II ve III I, IV ve V E) I ve V II, III ve IV. 9.

(4) BASAMAK KONTROL TESTİ 10. Hücreye ait bir yapı ile ilgili bazı bilgiler şöyledir:  Yapısında yönetici moleküller bulunur.. 12. Ökaryot yapılı bir hücrenin, bazı kısımları ve bunların görevleri tabloda verilmiştir.  

(5).  Çift zarlı sisteme sahiptir.  Enerji dönüşümünü sağlayan reaksiyonlar gerçekleştirir. Buna göre, özellikleri belirtilen yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hücre zarı . B) Çekirdek. C) Mitokondri. D) Ribozom. E) Lizozom.  

(6). . .    

(7).    

(8). . .    

(9) 

(10) . . Bu özelliklere sahip olan hücre kısımları ile il­gi­li olarak aşağıda verilenlerden han­gisi doğru olur? Hüc­re za­rı. Çe­kir­dek. Si­top­laz­ma. A) . 2 . 5 . 6. B) . 4 . 2 . 5. C) . 5 . 1 . 2. D) . 4 . 3 . 5. E) . 2 . 6 . 3. 11. Bitki hücresinde hücre içindeki su miktarı turgor basıncını etkiler. Aşağıdaki resimde bitkinin turgor basıncına bağlı olarak üç farklı durumu gösterilmiştir.. 13. Hücrelerde bulunan bir organelin yapısı şekilde gösterilmiştir.. Bitkinin K, L ve M durumlarında hücrelerin su miktarı aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?. K. L. M. Bu organelle ilgili; I. Üst üste dizilmiş yassı keselerden oluşur.. A) . I . II . III. II. Karbonhidrat, yağ ve proteinleri birleştirir, paketleme yapar.. B) . III . II . I. III. Bütün hücrelerde bulunur.. C) . II . I . III. ifadelerinden hangileri doğrudur?. D) . I . III . II. E) . III . I . II. A) Yalnız I . SORU BANKASI. B) Yalnız II D) I ve III . C) I ve II. E) II ve III . 29.

(11) TEST NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. 3. Basamak Kontrol Testi Optiği. 3. basamak cevap anahtarı Best Pratik 1. Best Değerlendirme - 1. Yapılandırılmış Grid. A. 11  B. 14  C. 13  Ç. 1  D. 9  E. 2  F. 7  G. 8  H. 6  I. 5. İki Cevaplı Sorular. 1. A, E  2. D, E  3. A, B  4. D, E  5. B, E  6. B, C. 1-D. 2-E. 3-C. 4-C. Tanılayıcı Dallanmış Ağaç. 5-C. 6-C. 7-C. 8-E. 9-C. a. 2. çıkış  b. 8. çıkış. Kavram Açıklama 1. Bir çözeltideki çözünen madde derişimi, hücre sitoplazmasındaki madde derişiminden fazla ise bu çözeltiye hipertonik çözelti denir. Eğer çözelti içindeki çözünen madde derişimi, sitoplazmanın madde derişiminden az ise bu çözeltilere de hipotonik çözelti denir.  2. Hipertonik ortamda hücrenin su kaybederek büzülmesine plazmoliz denir. Plazmoliz olmuş bir. Best Pratik 2. hücre kendisinden hipotonik ortama konursa su alarak şişer. Bu olaya deplazmoliz denir.  3. Enerji (ATP) harcanarak küçük moleküllerin derişiminin az olduğu ortamdan çok olduğu ortama hücre zarından geçişine aktif taşıma denir.  4. Büyük moleküllü katı maddelerin zarda oluşan yalancı ayaklar ile sarılarak hücre içine alınmasına fagositoz denir. Sıvı yapılı büyük maddelerin hücre içine alınmasına ise pinositoz denir.  5. Hücre içi ve hücre dışı ortamlarındaki madde dengesinin sürekli korunması canlılığın ve metabolizmanın devam etmesi için gereklidir. Hücrelerin canlılığı için kararlı bir ortamın sağlanmasına homeostasi denir.. Best Değerlendirme - 2. 1-B. 2-E. 3-B. 4-E. 5-A. 6-A. 7-C. 8-B. 9-E. 10-B.

(12) 5.. CANLILARIN BİYOLOJİK. 2.BÖLÜM. SÜRECE KATKILARI VE VİRÜSLER. BASAMAK. BEST PRATİK - 2 • Tanılayıcı Dallanmış •• Ağaç • Aşağıda birbiriyle bağlantılı doğru/yanlış tipinde ifadeler içeren “Tanılayıcı Dallanmış Ağaç” tekniğinde bilgiler verilmiştir. İlk ifadeden başlayarak her doğru ya da yanlış cevabınıza göre çıkışlardan sadece birisini işaretleyiniz.. .    . . . .   

(13) . .  

(14) . 

(15) . 

(16) .  

(17)     . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(18)  . SORU BANKASI. 7.

(19) BASAMAK KONTROL TESTİ 0E925ACF. 1.. Bir bilim insanı, özdeş fareleri iki gruba ayırıp çeşitli faktörlerin kanser hastalığına etkisini incelemek istiyor.. 3.. Şe­kil­de; A, B ve C ola­rak be­lir­ti­len, üç can­lı gru­bu­nun bi­rer özel­li­ği verilmiştir.. I. grup fareler yeterli yiyecek, su ve uygun sıcaklık bulunan ortamda yetiştiriliyor. II. grup fareler ise tabloda verilen 4 farklı deney ortamlarında yetiştiriliyor.. .  .   

(20)  . .    . Bilim insanı yapmış olduğu deneyler sonucunda aşağıda verilenlerden hangisinin kansere olan etkisi ile ilgili yorum yapamaz? B) X ışını . C) Su. D) Sıcaklık. B gru­bu . C gru­bu. A) Solucan. Man­tar. Ba­lýk. B) Man­tar. Meşe. Tim­sah. C) Ög­le­na. Hid­ra. Man­tar. D) Su yo­su­nu. Bitki Kur­ba­ða. E) Tav­þan. Amip. . 

(21) .    . A) Küf.  

(22)  . Bu can­lı grup­la­rına, aşa­ğı­da verilenlerden han­gi­si bi­rer ör­nek ola­bi­lir?. 

(23)       .   . .    

(24)   . A gru­bu . Me­me­li. E) Asbest . 4.. 2.. Aşağıda omurgalı hayvanların bir sınıfına ait türler görülmektedir.. Farklı canlılarda bulunan bazı yapılar şunlardır:  Plazmit  Kitin  Anüs  Hareketli dil  Mezozom. 12. Bu yapılar ve bulunduğu canlılarla ilgili yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?. Bu canlı sınıfındaki türler için aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortak değildir?. A)  Çürükçül bakteri. A) Vücut sıcaklıkları sabittir.. B)  Şapkalı mantar. B) Akciğer solunumu yaparlar.. C)  Sülük. C) Uçarak hareket edebilirler.. D)  Kurbağa. D) Ağızları gaga şeklindedir ve dişleri yoktur.. E)  Yuvarlak solucan. E) Yumurtayla ve iç döllenme ile çoğalırlar. 9. SINIF BİYOLOJİ.

(25) yazılı soruları - 1. SORU - 3 ( Lipitlerin sonuna kadar ) Aşağıda verilen ifadeleri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.. 4. 1. Kanda hidrojen iyonu miktarının artması kanın asitlik değerini azaltır.. 2. İnorganik bileşikler vücutta düzenleyici olarak görev yapabilir.. 3. Hayvan hücrelerinde hücre zarının yapısında steroit bulunmaz.. 4. Birkaç parçaya ayrılan planarya ve deniz yıldızı gibi canlılarda, her parça kendini tamamlayarak yeni bireyleri oluşturabilir.. 5. Karbonhidratlar hücrede öncelikli enerji verici besin olarak kullanılır.. 6. Nötral yağlar insan vücudunda besin deposu olarak görev yapar.. 7. Disakkaritlerin hepsinin yapısında monosakkarit olarak glikoz bulunur.. 8. ücut dışından alınan fruktoz ve galaktoz karaciğerde miV nerallere çevrilir.. 9. SINIF BİYOLOJİ.

(26) yazılı soruları - 2. SORU - 6 ( I. Ünitenin Tamamı ) Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.. 1 Pirimidin grubunda yer alan azotlu organik bazlar timin, ve. olarak üç çeşittir.. 2 Bir molekül maltozun sentezlenebilmesi için. ile monosakkaritlerinin arasında glikozit bağı ku-. rulur.. 3 Bitki hücrelerinde hücre çeperinin yapısında. polisakkarit çeşidi, mantar hücrelerinde hücre çeperinin yapısında ise polisakkarit çeşidi bulunur.. 4 Bir bitki hücresinde çekirdek,. ve organellerinin yapısında DNA ve RNA ortak. olarak bulunur.. 5 DNA nükleik asit çeşidinde adenin ile timin nükleotitleri arasında guanin ile sitozin nükleotitleri arasında ise hidrojen bağları vardır.. SORU BANKASI. 13.

(27)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :