• Sonuç bulunamadı

Occupational Therapy (Ergotherapy)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Occupational Therapy (Ergotherapy)"

Copied!
6
0
0

Tam metin

(1)

Uðraþ Terapisi (Ergoterapi)

Occupational Therapy (Ergotherapy)

Alev Büyükkýnacý1 1Uz.Dr., Serbest Hekim, Kütahya

SUMMARY

The aim of this review is to introduce occupational ther-apy for rehabilitation of chronic mental disorders like schizophrenia which is speeding up in Turkey and to define applications of occupational therapy in Europe and America by using published papers on this issue. For that reason, how occupational therapy started and developed,how long education for occupational therapy lasts and what it contains and the studies published on this issue are investigated and outlined For this review, published books on occupational therapy were used and the studies published on this issue were scanned by using pubmed and medline. Fort this scanning, 'occupa-tional therapy' and 'ergotherapy' key words were used. Occupational therapy is an old and widely used instru-ment for rehabilitation in neurology, orthopedics, reumatology, child diseases, psychiatry and geriatrics in Europe and United States.The main aims of occupation-al therapy are to help patients join daily life activities and to use these activities for rehabilitation. In the process of occupational therapy, evaluation, occupational therapy diagnosis, planning, application and reevaluation ser-vices are offered. Despite the minor differences between countries, education of this profession lasts 3-4 years. And the studies published on its applications showed that occupational therapy contributes the improvements in social area. It seems, is important to make appropriate interventions to use occupational therapy in rehabilita-tion field in Turkey as soon as possible for both patients with chronic mental disorders and the future of rehabil-itation applications.

Key Words: Occupational therapy, rehabilitation,

chron-ic mental disorders, schizophrenia, therapy.

ÖZET

Bu gözden geçirme çalýþmasýnýn amacý Türkiye'de hýz kazanan þizofreni gibi kronik ruhsal hastalýklara yönelik rehabilitasyon uygulamalarý için uðraþ terapisinin tanýtýl-masý ve bu alanda yapýlmýþ çalýþmalarla uðraþ terapisinin Avrupa ve Amerika'daki uygulamalarýný tanýmlamaktýr. Bu amaçla uðraþ terapisinin nasýl ortaya çýktýðý ve geliþtiði, nasýl ve ne süreyle eðitim alýndýðý ve bu konuda yapýlmýþ çalýþmalar incelenmiþtir. Bu gözden geçirme çalýþmasý için uðraþ terapisi üzerine yazýlmýþ kitaplar ince-lenmiþ ve bu alandaki çalýþmalar pubmed ve medline taranarak belirlenmiþtir. Bu tarama için 'occupational therapy' ve 'ergotherapy' anahtar kelimeleri kullanýlmýþtýr. Uðraþ terapisi Avrupa ve Amerika'da nöroloji, ortopedi, romatoloji, çocuk hastalýklarý, psikiyatri, geriatri gibi alanlarda rehabilitasyon amacýyla uzun zamandýr kul-lanýlan, yaygýn bir yöntemdir. Uðraþ terapisinin temel amaçlarý kiþileri günlük yaþam aktivitelerine katýlýmlarýný saðlamak ve bu aktivitelerin rehabilitasyon için kullanýl-masýdýr. Uðraþ terapisinin uygulanma sürecinde deðer-lendirme, uðraþ terapisi tanýsý, planlama, uygulama ve yeniden deðerlendirme hizmetleri sunulur. Bu alanda ülkeler arasýnda bazý farklýlýklar olsa da 3-4 yýllýk eðitim-ler verilmektedir. Uygulamayla ilgili yapýlan çalýþmalar ise uðraþ terapisinin kiþilerin sosyal alanda geliþmesine katký-da bulunduðunu göstermiþtir. Uðraþ terapisini en kýsa zamanda Türkiye'de de rehabilitasyon alanýnda kullanýl-masý için gerekli giriþimlerin yapýlkullanýl-masý, kronik ruhsal hastalýðý olanlar için ve rehabilitasyon uygulamalarýnýn geleceði için önemli görünmektedir.

Anahtar Sözcükler: Uðraþ terapisi, rehabilitasyon,

kro-nik ruhsal hastalýk, þizofreni, terapi.

(2)

Taným ve Tarihsel Geliþim

Uðraþ terapisi son dönemde ülkemizde kronik ruh-sal hastalýklara yönelik rehabilitasyon uygula-malarýnýn hýz kazanmasýyla birlikte daha çok gün-deme gelmeye baþlamýþtýr. Uðraþ terapisi Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleþik Devletleri'nde rehabilitasyonun temel taþlarýndan biridir ve çeþitli eðitimler sonrasý uðraþ terapistleri yetiþtirilmekte-dir.

Uðraþ terapisi, Ýngilizce'de 'occupational therapy' olarak geçerken, çeþitli Avrupa dillerinde (örn: Almanca) ergotherapie olarak adlandýrýlmýþtýr. Ergoterapi kelimesi Yunanca'dan gelmektedir 'Ergon' sözcüðü, iþ, hareket, eylem, davranýþ, beceri, etkinlik anlamýna gelir ve 'Therapeia' sözcüðü ise bakým, iyileþme, hizmet demektir. Benzer þekilde Ýngilizce'deki 'occupation' kelimesi de iþ, meþguliyet anlamýný taþýmaktadýr. Benzer anlamlarda kullanýlan bu iki yabancý kelimenin Türkçe'deki karþýlýðý 'uðraþ terapisi' olmalýdýr. Ancak Avrupa ve Amerika'da eðitim gerektiren bu süreç için Türkiye'deki durum pek iç açýcý deðildir. Türkiye'de 'uðraþ' kavramý hastalarla yapýlan her çeþit uðraþý kapsar þekilde kullanýlmaktadýr. Her kurumda olmasa da çoðu zaman, yapýlan iþin eðitim almamýþ kiþilerle yapýlýyor olmasýna raðmen terapi olduðu varsayýlmaktadýr. Yapýlan 'uðraþ'ýn bir þekil-de yararlý olduðu kesindir ancak terapi olabilmesi için terapist gözetiminde ve belli hedeflerle yapýl-masý gerekmektedir. Bu nedenle burada bahsedi-len ‘uðraþ terapisi’ Ýngilizce ‘occupational therapy’ veya Almanca ‘ergotherapie’nin tam karþýlýðý olarak kullanýlacaktýr.

Uðraþ terapisinin tarihi, insanlarýn herhangi bir þeyle uðraþmaya baþlamalarý kadar eskidir. Bununla birlikte ancak yazý ve çeþitli buluntularla uðraþ terapisinin kullanýlmaya baþlandýðýný kesin olarak söyleyebiliyoruz. Ünlü Romalý hekim Cladius Galen (M.S. 130-201) Bergama'da doðmuþ ve Asklepion hastanesinde çalýþmýþtýr. Yaptýðý incelemelerde beyni yaþamýn merkezi olarak kabul eden Galen, hafif vakalarda seyahat yapmayý ve uðraþ terapisini öneren ilk hekim olarak bilinmek-tedir (Paterson 2008). Uðraþ terapisinin bir tedavi þekli olarak tanýnmasý ise 1700'lü yýllarý bulmuþtur. O dönemde ve öncesinde ruhsal hastalýðý olanlara mahkumlarla ayný þekilde davranýlýyordu. 1793'de Fransýz hekim ve felsefeci Phillipe Pinel "Moral

Treatment and Occupation" (Ahlaki tedavi ve uðraþ) olarak tanýmlanan bir yaklaþýmý benimse-meye baþlamýþ ve 'uðraþ'ý kiþinin hedeflerine göre zamanýn, enerjinin, ilgilerin ve dikkatin kiþinin hedeflerine göre kullanýlmasý olarak tanýmlamýþtýr. Buna göre ruhsal hastalýðý olanlarýn tedavisi günlük amaçlý aktiviteler üzerine oturtulmuþtur (Paterson 2008). Hastalarýn maruz kaldýðý kötü muameleden hoþnut olmayan Ýngiliz William Tuke da yaklaþýk ayný zamanlarda bu 'ahlaki tedaviyi' tanýmlayacak prensipler geliþtirmiþtir. Tuke uðraþýn, din ve amaçlý aktivitelerin iþlevselliði arttýracaðýný ve semptomlarý azaltacaðýný düþünmüþtür. 1840-1860 arasýnda uðraþ terapisini temel alan 'ahlaki tedavi' iyi bir dönem geçirmiþ, ancak Amerika'da iç savaþýn 1861'de baþlamasýndan sonra gözden düþmüþtür (Bewley 2008). Savaþýn sona ermesinden sonra 1900'lü yýllardan sonra Eleanor Clark Slagle, William Rush Dunton, Jr. Susan Tracy, Herbert J. Hall ve George Edward Barton, uðraþ terapisinin geliþmesinde ve prensiplerinin belirlenmesinde önemli isimler olarak tarihe geçmiþtir (Paterson 2008). I. Dünya Savaþý sonunda yaralý askerlerin tekrar iþ hayatýna dönmesinin önem kazanmasýyla uðraþ terapisi daha da önem kazanmýþtýr. Mart 1917'de 'National Society for the Promotion of Occupational Therapy' ilk toplantýsýný yapmýþ ve 1921'de 'American Occupational Therapy Associa-tion' adýný almýþtýr ve 'The Archives of Occupational Therapy' bu alandaki ilk dergi olarak yayýnlanmýþtýr (Paterson 2008). Yine bu dönemde uðraþ terapisi ilk defa yasal olarak tanýndý ve eðiti-mi standart hale getirilerek müfredatý belirlendi. Uðraþ terapisi konusunda kitap ve yayýnlarý bulu-nan önemli isimlerden biri olan ve uðraþýn yemek içmek kadar gerekli olduðunu savunan William R. Dunton uðraþ tedavisiyle ilgili temelleri þu þekilde belirlemiþtir: 1) Uðraþýn, saðlýk ve iyilik hali üzerinde etkisi vardýr, 2) Uðraþý, zamaný yapý-landýrýr ve organize eder, 3) Kültürel ve kiþisel olarak uðraþý yaþama anlam katar, 3) Uðraþlar bireyseldir ve kiþiler farklý uðraþlara deðer verirler (Knowles 1995). II. Dünya Savaþý'yla birlikte uðraþ terapistleri indirgemecilik akýmýný benimseyerek özgüveni ve olgunlaþmayý hedefleyen hastalýktan çok hasta odaklý yöntemleri kullanmaya baþlamýþlardýr (Paterson 2008). Uðraþ terapisinin yaygýnlaþmaya baþlamasý Avrupa'da benzer geliþmelerle olmuþ ve Ýngiltere'de 1930'da ilk uðraþ terapisi okulu açýlmýþtýr. 1932'de ise 'Ýskoçya Uðraþ

(3)

Baþvuru aþamasý

Kavramsal model aþamasý Geçici bir model(ler)in seçilmesi

Tarama deðerlendirme aþamasý (tam bir tarama yapýlmasý) Ýhtiyaç var

Kapsamlý deðerlendirme aþamasý

(temel oluþturacak veriler için tam bir kapsamlý deðerlendirme) Uðraþ terapisi taný aþamasý

Pratik (ve kavramsal) model evresi

(kavramsal modelleuyumlu pratik modelin seçilmesi) Müdahalenin planlanmasý aþamasý

(amaçlarýn belirlenmesi, ortamýn ve modalitelerin seçilmesi)

Uygulama aþamasý

(planlanan müdahalelerin uygulanmasý) Gözden geçirme aþamasý

(temel verilerden buraya kadar olan verilerin gözden geçirilmesi) Yenileme aþamasý

(yeni verilere göre planýn deðiþtirilmesi) Hayýr

Taburculuk aþamasý (taburculuk için hazýrlýk) Evet

Takip aþamasý

(takip planýnýn uygulanmasý) Evet

Ýhtiyaç yok

Taburculuk Hayýr

Hayýr Evet

(4)

Terapisi Derneði' kurulmuþtur. Avrupa'da da yaygýnlaþan ve bu alanda okul ve derneklerin açýl-masýyla 1952'de 'Dünya Uðraþ Terapisi Federas-yonu' kurulmuþtur (Paterson 2008).

2004 yýlýndaki toplantýsýnda Dünya Uðraþ Terapisi Federasyonu uðraþ terapisini þu þekilde taným-lamýþtýr:

1) Uðraþ terapisi saðlýk ve iyilik halini uðraþ ile saðlayan bir uzmanlýk alanýdýr.

2) Uðraþ terapisinin temel amacý kiþileri günlük yaþam aktivitelerine katýlýmlarýný saðlamaktýr. 3) Uðraþ terapistleri bunu kiþilerin bu aktivitelere katýlma yetilerini arttýrarak ya da destek saðlamak amacýyla çevreyi deðiþtirerek saðlarlar (WFOT 2007).

Uðraþ Terapisi Eðitimi ve Uygulama Süreci Avrupa birliði ülkelerinde uðraþ terapisti eðitimi Dünya Uðraþ Terapisi Federasyonu'nun belirlediði standartlarda 3-4 yýllýk bir zamaný kapsamaktadýr ve baðýmsýz çalýþma öncesinde süpervizyon eþliðinde alan çalýþmasýný mecburi tutmaktadýr. Eðitimin içinde temel bilimler, uðraþ terapisi teorisi ve pratiði, terapötik uygulamalar ve 1000 saatlik alan çalýþmasý bulunur. Bu eðitim çoðu ülkede üniversite eðitimi düzeyindedir ve Dünya Uðraþ Terapisi Federasyonu'na üye 20 ülkede bu eðitime mezuniyet sonrasý doktora programlarý da eklen-miþtir (COTEC 2010, Rogers 2005).

Uðraþ terapistleri nöroloji, ortopedi, romatoloji, çocuk hastalýklarý, psikiyatri, geriatri alanlarýna yönelik bir eðitim alýrlar. Bu eðitimin içeriðinde anatomi, fizyoloji, hastalýklar, uðraþ terapisi tarihi, bu alanda uygulanan kuramlar ve bunlarýn hastalýk gruplarýnda uygulanmasýyla ilgili teorik ve pratik dersler mevcuttur.

Uðraþ terapisinin uygulanma sürecinde deðer-lendirme, uðraþ terapisi tanýsý, planlama, uygulama ve yeniden deðerlendirme hizmetleri sunulur. Uðraþ terapisinin hedefleri þunlardýr (Reed ve ark. 1999):

1. Uðraþ uygulamasý sürecinde her bireyin optimum düzeyde adaptasyon ve fonksiyon göstermesi, 2. Uðraþla ilgili disfonksiyonun mümkün olan düzeyde önlenmesi,

3. Uðraþla ilgili performansýn devamlýlýðýnýn saðlanmasý.

Bu amaçlar herkes için uygulanabilir ancak uðraþ terapisine en çok ihtiyaç duyan gruplar þöyle sýralanabilir (Reed ve ark. 1999):

1. Fiziksel hastalýðý ve sakatlýðý olanlar, 2. Duygusal hastalýðý olanlar,

3. Doðumsal veya geliþimsel hastalýðý olanlar, 4. Yaþlýlar.

Uðraþ terapisi amaçlarýný bu gruplarda gerçek-leþtirmek üzere bazý ortamlar, teknikler ve yöntem-ler kullanýr. Kullanýlan bu yöntemyöntem-ler uðraþ terapisi planlanýrken seçilir ve uygulanýr. Bu yöntemlere bakacak olursak (Reed ve ark. 1999):

1. Günlük yaþam becerilerinin, alýþkanlýklarýnýn analizinin ve eðitiminin yapýlmasý böylece adaptif veya uygun performansýn devamlýlýðýnýn saðlan-masý, varolanýn geliþtirilmesi veya yeniden geliþtiril-mesinin saðlanmasý,

2. Eksik olan performansýn yerini alacak veya destekleyecek ortez ve protez cihazlarýnýn dizayný, yapýlmasý ve uygulanmasý,

3. Performansýn gerçekleþtirilmesi veya arttýrýlmasý için rehabilitatif ve destekleyici teknoloji ve alet-lerin analizi, seçilmesi ve kullanýlmasý,

4. Spesifik bir performansýn geliþtirilmesi ya da yeniden ortaya çýkarýlmasý için modifiye edilmiþ veya kiþiye göre adapte edilmiþ tekniklerin kullanýl-masý,

5. Performansýn geliþmesini saðlamak üzere orga-nize edilmiþ amaçlý aktiviteleri içeren el sanatlarý, oyunlar ve oyuncaklarýn kullanýlmasý,

6. Kiþinin becerilerinin organize edilmesini saðla-yacak uðraþ ve kiþiye ait rolleri içeren görevlerin analizi ve iþ, iþe hazýr olma, oyun becerileri ve boþ zaman becerilerinin geliþtirilmesi,

7. Kiþinin saðlýðýný, iyilik halini, performansýný geliþtirmek üzere çevrenin düzenlenmesi.

Uðraþ terapisti yukarýdaki yöntemleri uygularken belli bir süreci izler. Ve bu süreçte planlama ve yeniden deðerlendirerek ilerlemenin izlenmesi, uygulanan yöntemin doðruluðunun ve yararýnýn gözden geçirilerek deðiþtirilmesi önemli yer tutar (Þekil 1).

(5)

Uðraþ terapisi, hastalýðý ya da sakatlýðý yok etmeyi amaçlamaz, yaþamýn kiþi için daha doyurucu olmasýna yönelik müdahaleler içerir. Baþlangýç için problem tanýmýný takiben uygulamanýn planlan-masýnda bazý modeller kullanýlýr. Ancak bu model-ler uygulamada yardýmcýdýr. Tek bir modele baðlý kalmak gerekmediði gibi, bazen birden fazla model bazen de kiþiye uygun farklý bir yöntem uygulana-bilir (Dunn 2000). Uygulama sürecine yardýmcý modeller; geliþimsel uygulama modeli, duyusal entegrasyon uygulama modeli, nörogeliþimsel uygulama modeli, biyomekanik uygulama modeli, motor kontrol ve motor öðrenme modeli, baþ etme uygulama modeli, davranýþçý uygulama modeli, biliþsel uygulama modelidir (Dunn 2000). Uygulanan yöntem ve model deðiþse bile deðer-lendirme aþamasý ve planlanan hedefe ulaþýlýp ulaþýlmadýðýnýn deðerlendirilmesi için bazý parametrelere bakýlýr. Öncelikle hedef davranýþýn ne sýklýkta (frekansý), ne kadar süreyle ortaya çýk-týðý ve zaman içinde davranýþýn deðiþkenliði (genel-lenebilirliði) bilinmelidir. Diðer yandan, sürecin tanýmlanmasý (uygulamanýn nasýl yapýldýðý) ve sonuç (uygulama sonucunda ne olduðu) da ölçüm parametrelerindendir (Dunn 2005). Ayrýca terapist deðerlendirme ölçümlerini taný sürecinde mi yoksa planlanan uygulamanýn bir parçasý olarak mý yapacaklarýný bilmelidir. Bunlarýn bilinmesi her birinin ölçülmesi için seçilecek yöntem ve materyalin belirlenmesinde önemlidir. Diðer önemli bir faktör de çevresel etmenlerin davranýþla iliþkisinin göz ardý edilmemesidir. Bu nedenle iler-lemenin deðerlendirilmesinde çevrenin de deðer-lendirmeye katýlmasý gerekmektedir (Dunn 2005). Bu deðerlendirme yöntem ve araçlarý bazý durum-lar için standardize ölçek ve testlerden oluþurken bazý durumlar için ise ilerlemenin terapistin gözlemine dayanan araçlarý içerebilmektedir. Ýzlem ve deðerlendirme sonucunda hedeflenen sonuca ulaþýlmasý ile kiþi yeniden deðerlendirmeye alýnarak bundan sonrasý için izlemin gerekip

gerekmediði ya da yeni bir hedefin konarak uygula-ma planýnýn yenilenmesinin gerekip gerekmediði ortaya konur.

Yapýlan çalýþmalar, fiziksel hastalýklar, sakatlýklar, demans ve psikiyatrik hastalýklarda uðraþ tera-pisinin etkisini araþtýrmýþtýr. Bu çalýþmalarýn sonu-cunda bakýlan parametreler farklý olsa da beklenen etkiye göre olumlu ve olumsuz sonuçlar bildi-rilmiþtir. Bir bakýmevinde yapýlan bir çalýþmada hareketlilik ve baðýmsýzlýk deðerlendirilmiþ ve üç aylýk uðraþ tedavisinin bu parametreleri iyileþ-tirmediði saptanmýþtýr (Sackley ve ark. 2009). Diðer taraftan serebral palsili çocuklarda ve þizofreni hastalarýnda yapýlan çalýþmalarda iþlevsellik, aile doyumu, sosyalleþme gibi parametrelerde anlamlý olarak olumlu etkisi bildirilmiþtir (Novak ve ark. 2009, Buchain ve ark. 2003, Cook ve ark. 2009). SONUÇ

Çalýþmalarda çýkan sonuçlar ne olursa olsun, Avrupa ve Amerika'da yaygýn olarak kullanýlan bu yöntemin geçerliliði artýk kabul edilmiþtir. Tabii ki, etkinliðinin geniþ ölçekli çalýþmalarla desteklen-mesi önemlidir. Uðraþ terapisinin ülkemizdeki durumu ve bu konuda yapýlabilecekler ayrý bir makale konusu olduðu düþünülerek burada bahsedilmemiþtir. Ancak, kýsaca deðinilecek olur-sa, son dönemde rehabilitasyon alanýnda hýzlý geliþmelerin olmasý ile gündeme gelen uðraþ tera-pisi, Avrupa ve Amerika'da yaygýn olarak kullanýl-masýna raðmen ülkemizde henüz çok yenidir ve bu alanda yeterli eðitimlerin olmadýðý söylenebilir. 'Uðraþ' yaþamdaki doyumun vazgeçilmez bir parçasýdýr ve bu terapi þeklinin en kýsa zamanda ülkemizde de yaygýnlaþmasý, bizim hastalarýmýzýn yaþam doyumu açýsýndan önemli görünmektedir. Yazýþma adresi: Dr. Alev Büyükkýnacý, Serbest Psikiyatrist, Kütahya, alevkilicoglu@gmail.com

KAYNAKLAR Bewley T (2008) Historical Background 1780-1840. Madness to

Mental Ilness A History of the Royal Collage of Psycghiatrists. Thomas Bewley (Ed), London, RCPsych Publications, s.4-7. Buchain PC, Vizzotto AD, Henna Neto J ve ark. (2003) Randomized controlled trial of occupational therapy in patients

with treatment-resistant schizophrenia. Rev Bras Psiquiatr, 25:26-30.

Cook S, Chambers E, Coleman JH (2009) Occupational thera-py for people with psychotic conditions in community settings: a pilot randomized controlled trial. Clin Rehabil, 23:40-52.

(6)

COTEC (2010) Council of occupational therapists for the Euroean countries, Summary of the occupational therapy pro-fession in Europe.

Dunn W (2000) Using frames of reference and models of prac-tice to guide pracprac-tice. Best pracprac-tice occupational therapy: in community service with children and Families Ed: AE Drummond (Ed), New Jersey, SLAC incorporation, s.27-54. Dunn W (2005) Foundation of occupational therapy practice. Measuring occupational performance: supporting best practice in occupational therpy. MC Law, CM Baum, W Dunn (Ed), 2. Baský, New Jersey, SLACK incorporate, s.21-33.

Knowles FE (1995) Memories of Dr. Dunton. Maryland Psychiatrist Newsletter, 22: 3.

Novak I, Cusick A, Lannin N (2009) Occupational therapy home programs for cerebral palsy: double-blind, randomized, controlled trial. Pediatrics, 124:606-614.

Paterson CF (2008) A short history of occupational therapy in psychiary. Occupational therapy and mental health. J Creek, L Lougher (Eds), 4. Baský, Philedelphia, Elsevier limited, s.3-17. Reed KL, Nelson S, Sanderson F (1999) Defining occupational therapy. Concepts of occupational therapy. E Johnson (Ed), 4. Baský, Philadelphia, Lippincott Williams and Wilkins, s.3-14. Rogers S (2005) Portrait of occupational therapy. J Interprof Care, 19:70-79.

Sackley CM, Van den Berg ME, Lett K ve ark. (2009) Effects of a physiotherapy and occupational therapy intervention on mobility and activity in care home residents: a cluster ran-domised controlled trial. BMJ, 1:339.

WFOT (2007) World federation of occupational therapists,def-initions of occupational therapy from member countries draft 8, s.4.

Referanslar

Benzer Belgeler

According to the terminology developed by the ‘’International Society for the Study of the Lumbar Spine’’ the radiological staging of the lumbar disc herniation is defined

Özkan, S., 2007: Alüminyum Matrisli SiC Parçacık Takviyeli Kompozitlerin Mekanik Alaşımlama Yöntemiyle Üretimi ve Kuru Aşınma Davranışlarının İncelenmesi, Yüksek

Bu set üzerin de Mecidiye Köşkü, Esvap Odası ve So fa Camii gibi tümü Topkapı Sarayı’nın son dönemlerine ait yapılar yer alır.. Topkapı Sarayı’na en son eklenen

Renal cell carcinoma (RCC) is associated with a biological propensity for vascular invasion with extension of the tumor to the renal vein or inferior vena cava and total resection

Amaç: Medial involusyonel ektropiyonu olan hastalarda, modifiye tarsokonjonktival eşkenar dörtgen eksizyon ve horizontal kısaltma (Lazy-T) tekniğinin.. sonuçlarını ve

Orhan Okay’ın Beşir Fuat, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Haşim, Mehmet Âkif Ersoy ve Necip Fazıl Kısakürek gibi, edebiyat araştırma ve incelemelerinde en çok üzerinde

Uzun yıllar süren araştırmalar so- nucu hazırladığı 17 ciltlik başyapıtı Geschichte des arabischen Schrifttums, dünya bilimler tarihinde İslam biliminin oynadığı

Despite the effort to increase the leadership development programs in many areas, the lack of education and training in the field of education causes a majority of educational

life and health (Example: monitor hydrogen sulfide levels when entering manure pits) •   For control measures: goal is to ensure that interventions are reducing exposure to the.

45 The Occupational Health and Safety Regulations are the basic laws for the protection of the employees in the workplace from any sort of physical and mental disturbance

As in education, emotional and social factors are as important as cognitive ones and because, attitude and anxiety are the most important effective factors that

Joint International Symposium of 44th International Conference on Computers and Industrial Engineering and 9th International Symposium of Intelligent Manufacturing and Service

The limitations of our study include: the use of only one expert dermatologist along with the hospital health committee during occupational evaluation, no follow-up after six

The result of the patch test by the European Standard Test Series was positive in 15 cases (allergic reaction in 13 cases, irritant reaction in 2 cases) and negative in 2

According to this integration, when a patient with an occupational disease presents to a physician and the International Classification of Diseases (ICD) codes of

Preoperative anteroposterior radiography of the neck showed a radiolucent foreign body in the posterior paravertebral space (Figure 1a).. Contrast-enhanced axial computed

In 1978, Kunt created the first scientific journal on sig- nal processing—entitled Signal Processing—and worked as its editor-in-chief till 2006.. In parallel with the journal,

or Evliya himself?” (171) This is really a rhetorical question, and must neces- sarily remain so, because we can never know exactly what happened during the gathering

Ergoterapi ile ilgili çevrimiçi sağlık bilgilerine erişimin ulaşılabilir ve anlaşılabilir şekilde geliştirilmesi için web sayfalarının kalite ölçütlerine ve

properties, which will not infl uence the optical proper- ties of individual components in the blended fi lms. On one hand, the dispersion of the chromophore into PMMA can avoid

Çocuk oyun alanları içerisinde yer alan çocuk oyun aletleri tüm yaş grubundaki çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmadığı için özellikle büyük

Ardından Avrupa kültürü ve değerleri etrafında ortak bir idrak ya da kamuoyu oluşturmak amacına yönelik olarak atılan önemli adımlardan biri olan “Avrupa Sınır

Bu çalışmada destinasyon imajı bilişsel, duyuşsal ve genel imaj olarak bütünsel bir yaklaşımla ele alınmış olup destinasyon imajının destinasyon