• Sonuç bulunamadı

9 yılda 94 diplomat 3 diplomat ailesi ile 23 yurttaşımız şehit edildi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "9 yılda 94 diplomat 3 diplomat ailesi ile 23 yurttaşımız şehit edildi"

Copied!
2
0
0

Tam metin

(1)

a*i2a®jsgî?sr“ 4t'

A N K A R A : 25 W 4 4 B U R S A :2 3 2 9 1 IZ M IR :1 4 3 6 8 3 A m N A ; 1 4 5 2 0 Z arf - Paket Koli-Sandık-Çuval-Yük-v.s

YIL: 33, SAYI: 12510

*

Blue Jeans

İNDİGO

tesisim iz geleceğinden ihtiya ç fazlası imalatımızı içte ve dışta pazarlayacaklar

AKFİL ,^ B a k ı r k ö y ' e m ü r a c a a t l a r ı .

.AçUSTOS/

f.

Evren: «Devletim izin gücünü

kullanm ası zaruret halini aldı»

Ataşem iz olay yerinde şehit oldu

h'anada’nın Başkenti Ottavra’daki Türkiye'nin Askerî Ataşesi Hava Kurmay Albay Atilla Altıkat ülkemize karşı terör b içiminde kalleşçe bir savaş sürdüren Ermenilerce görevine g. ¡derken otom obilin içinde şehit edildi. 45 yaşındaki evli ve ik i çocuk babası albayımıza karşı 13 el ateş eden snldırganlaraan b iri otomobille, o,ti de yaya olarak kaçtılar. Polis Ermeni teröristin otomobilin penceresine 3 metre m esafeden ateş ettiğini açıkladı. Ermeni teröristlerce şehit edilen A ltıkat’tan geriye iki çocuğu ve eşi kaldı (yanda)...

Ermeni terörü Kanada'da

yoğunlaşmıştı

Sunalp: «2 Ermeni teröristin

Kanada'ya girdiği

saptanmıştı»

C

H a b e rin■ Sayfada

j

K

ANADA’daki Askeri Ataşemiz Hava Kur­ may Albay Atilla Al- tıkat, dün sabah Ottawa’da Ermeni terörislerin kahpece bir saldırısı sonucu şehit edildi.

Ermeni teröristlerin kanlı eli bu kez 45 yaşındaki evli iki çocuk babası Hava Albayı­ mız Atilla Altıkat’a otomobi­ linin içinde ölüm kustu. Göğ­ sünden ve başından aldığı kurşun yaralan sonucu olay yerinde derhal şehit düşen albayımıza saldıran ve iki kişi oldukları sanılan Ermeni sal­ dırganlar kaçtı.

Saldırganlar adına bir ba­ sın ajansına edilen telefonda olay, “ Ermeni Adaleti Ko­ mandoları” adlı terör örgütü tarafından üstlenildi. _

Ayrıntılı Haber 11. Sayfada )

19 yılda

14 diplomat ve

2 6 yurttaşımız

şehit edildi

Ç Haberi 11. Sayfada

Ekonomik hayatın çeşitli kesim leri farklı beklentiler

içinde, ancak b ir noktada bir/eşiyor/ar:

Piyasada durgunluk

had

safhada-ZARARLI

BEKLENTİ

• ülkede sahibi olduk­ ları TV ve radyo istas­ yonlarında özel prog­ ramlar düzenleyen Er- meniler “soykırım” id­ dialarını sürdürüyor • Bir süre önce “İstan­

bul Lokantası” adın­ daki Türk lokantası yakılmış, sigorta şir­ keti de adının değiş­ mesi ve Türk bayrağı­ nın indirilmesi koşu­ luyla sigorta yapabile­ ceğini bildirmişti

c

Haberli 1 .Sayfada

Özel tiyatroların

tümüne

"devlet yardımı"

yapılacak

• Evliyaoğlu, yönetme­ liğin değiştirileceğini söyledi

Ç

H a b e rin . Sayfada ) • işadamları, bankacı­ lar, esnaf, işçi kesimi ve öğretim üyeleri, para darlığı, durgun­ luk, azalan ihracat, üretim düşüklüğü ve bankacılıktaki krizin bir an önce çözülme­ sini istiyor

M

İL L İY E T muhabirle­ rinin görüşlerine baş­ vurduğu çeşitli kesim­ lerin temsilcileri, piyasada bir süredir gözlenen “durgunluk ve bunalımın” had safhaya ulaştığmı öne sürmüşlerdir.

önüm üzdeki günlerde açıklanması beklenen “Ka- faoğlu ekonomik önlemler paketi”nden her kesim ken­ dine özgü konularda çeşitli çözümler beklemektedir.

^ Ayrıntılı Haber 12. Sayfada )

Seçmen yaşının

18

'e indirilmesi

reddedildi

• Genel sağlık sigorta­ sının anayasada yer almaması kararlaştı­ rıldı

^ Haberi 8. Sayfada )

IYA SA D A K İ durgunluk, beklentilerin uzaması nedeniyle giderek artmaktadır. Genel beklenti Kafaoğlu'nun “önlem- paketV'dir.

sektörün kendine göre belirli beklentile­ ri bulunmakta, ancak Ankara'dan henüz bir i- şaret çıkmamaktadır. Devamı 8. Sayfada

Kanada'yı

uyardık:

«Canileri

yakalayın»

> Kanada Dışişleri Ba­ kanı, llter Türkmen’e gönderdiği mesajda, “Tüm güçleriyle cani­ leri yakalayacaklarını” söyledi

I Dışişleri Bakan Vekili Bayülken, verdiği de­ meçte “Sabnn sonuna kadar istismar edile­ meyeceğini bu canile­ rin anlaması gerekir” dedi

H

İ

>i

AVA Kurmay Albay Atilla. Altıkat’m Ot- tawa’da Ermeni terö­ ristlerce şehit edilmesi üzeri­ ne Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren bir mesaj ya­ yınlayarak, “ Devletimizin yeter gücünü gerekli olan yer ve zamanda kullanması zaru­ ret halini almıştır” dedi.

Evren, “Bu alçak saldırıla­ rın bir savaş halini aldığını” da” söyledi.

öte yandan, Dışişleri B a ­ kanlığı da Kanada maslahat­ güzarını çağırarak canüerin yakalanması için gereken her- şeyin yapılmasını istedi.

(

Ayrıntılı Haber 11. Sayfada )

CUMHURİYET ALTINI

1 GÜNDE

1400 LİRA YÜKSELDİ

Altın fiyatları dün “astro­ nomik” denilebilecek bir tır­ manma göstermiş ve 1400 lira birden artan Cumhuriyet altı­ nı dün akşam 17 bin 200 liradan işlem görmüştür.

( Haberi EKONOMİ'de ~)

Prof. Ergin'in

DM üyeliğinden

istifa ettiği söyleniyor

ANKARA, ÖZEL

Anayasa komisyonu üyesi Prof .Ferudun Ergin ’ inDanış- ma Meclisi üyeliğinden istifa ettiği söylenmektedir.

Ergin’in 30 Ağustos’tan geçerli olmasını istediği yazdı istifasını Danışma Meclisi Başkanı Prof. Sadi Irmak’a verdiği öne sürülm üştür. Ergin, anayasa tasarısının tümüne muhalefet şerhi koy­ muştuk

uM illiye t» altın madalya aldı

İstanbul'da 1981-82 döneminde en çok

Gelir ve Kurumlar Vergisi ödeyenler, dün İstanbul Valiliği ve İTO tarafından ayrı ayrı düzenlenen törenlerle ödüllen­ dirildiler. ödül törenlerine Sosyal Gü­ venlik Bakanı Sadık Şide, İstanbul Valisi Nevzat Ayaz, Defterdar Adnan Barlas, İTO Başkanı Nuh Kuşçulu, sanayiciler ve işadamları katıldılar. Bu arada Milliyet, ödediği Kurumlar Vergi­ si ile İTO tarafından altın, Valilik

tarafından da bronz madalya ile ödül­ lendirildi. Gazetemiz sahibi Aydın Doğan'a ayrıca ödediği Gelir Vergisi ile İTO ve Valilikçe gümüş madalya verildi, ödülleri Aydın Doğan adına gazetemiz Genel Müdür yardımcılarından Ahmet Kemal Ulusu aldı (solda). Vergi rekort­ meni Erdoğan Demirören'e de altın madalya varildi (sağda).

(2)

S a y f a . 1 1

Kanada Askerî Ataşemiz

Altıkat kalleşçe Sldliriildü

E

D IŞ H A BERLER S E R V İSİ RMENÎ terör3tlerin kan­ lı eli bu kez bir subayımı­ za uzanmış ve Kanada'nm başkenti Ottawa'daki Askeri Ata şemiz Hava Kurmay Albay Atil­ la Altıkat, kurşunlanarak şehit edilmiştir.

O lay, yerel saatle sabah 09.00’da ataşemizin Türk B ü­ yükelçiliğinin bulunduğu Otta­ wa’nın batı kesimindeki işyerine giderken Island Park Caddesi’n- de otomobilinin kırmızı ışıkta durduğu sırada meydana gelmiş­ tir. İlk belirlemelere göre, bir başka araçtan ve yerden açılan ateş sonucu Ataşe Atillâ Altı- kat’ın otomobilinin ön camı par­ çalanmış ve kurşunlar gövdesi ile başına isabet ederek derhal öl­ mesine neden olmuştur.

İki kişi oldukları sanılan sal­ dırganlar kaçmıştır.

Cinayetten sonra Montreal’­ deki ^Kanada Basın Ajansı'na te­ lefon eden ve İngilizce’yi bozuk bir aksanla konuşan bir kişi, sal­ dırıdan, “Ermeni Soykırımının Adaleti adlı örgütün sorumlu ol­ duğunu” söylemiş ve "Eylem le­ rimiz sürecektir" demiştir.

Knırado polisinin

açıklaması

Suikast konusunda açıklama­ da bulunan Ottawa polisi, Askeri Ataşemiz Atilla Altıkat’m içinde bulunduğu Oldsmobil marka o- tomobile 13 el ateş edilmiş oldu­ ğunun saptandığını bildirmiştir. Polis, olay yerinde yaptığı a- raştırmada 13 boş kovan bulmuş ve bunların Browning marka bir tabancadan atılmış olduğunu saptamıştır.

Görgü tanıklarının ifadesinden anlaşıldığına göre, saldırgan ateş ettiği sırada bir otomobil olay yerinden hızla uzaklaşırken, kendisi yaya olarak ağaçların a- rajmdan kaçmıştır.

Ottawa Emniyet Müdür Mua­ vini Lester Thompson, saldır­ ganlardan, birinin kaçtığını san­ dıkları arabanın gri renkli To- yoto marka bir otomobil ya da mavi Honda olabileceğini bildir­ miştir. Polis, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü belirtmiş, bir kişinin gözaltına almmış ol­ duğunu açıklamış, sonra gözal­

tına alınan kişinin yapılan sorgu­ lamasından sonra olayla ilgisinin bulunmadığının anlaşıldığım ve serbest bırakıldığım açıklamış­ tır.

Görgü tanıkları yaya saldırga­ nın 30 yaşlarında, bıyıklı ve es­ mer olduğunu ve ataşemizin oto­ mobilinin sağ yanından 3 metre­ den ateş ettiğini ve ataşemizi vurduğunu anladıktan sonra kaçtığını söylemişlerdir.

Ottawa polisi, suikast üzerine genel alarma geçildiğini ve 50 polisin yanı sıra 25 detektifin de olayı soruşturma ve araştırma ile görevlendirildiğini açıklamıştır.

Kızı

anlatıyor

im

?

Jürinde pilot oİarak görev* hava birlik

TEPKİLER

Evren: «Ermenilerin kahpece saldırıları

bir savasa dönüştü»

ANKARA, ÖZEL

O

TTAWA Askerî Ataşemiz Hava Kurmay Albay Atilla Altıkat'm Ermeni teröristlerce kahpece şehit edilmesi üzerine Devlet Başkam Orgeneral Kenan Evren, “Devleti­ mizin yeter gücünü gerekli olan yer ve zamanda kullanması zaruret halini almıştır” demiş ve Ermeni saldırılarının bir savaşa dönüştüğünü söylemiştir.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ercüment Yavuzalp'te Ankara’­ daki Kanada maslahatgüzarını Bakanlığa davet ederek yapılanla­ rın canilerin yanında kalmaması için uyanda bulunmuştur.

Devlet Başkammızın bu konudaki mesajı şöyledir:

“Ermeni teröristler Kanada Askeri Ataşemiz Hava Kurmay Albay Atilla Altıkat’ı kahbece şehit etmişlerdir. Türk milleti ve kederli ailesine başsağlığı dilerim. Bu alçak saldırılar maalesef devam etmekte sinsi bir savaş halinde Ermeni terörizminin insiyatifinde sürdürüle gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletine karşı savaş halini alan bu katliamların son bulması için her türlü tedbirin alınmasında Türk hükümeti kararlıdır. Bu mücadelede devletimizin yeter gücünü gerekli olan yer ve zamanda kullanması zaruret halini almıştır. Bütün insanlık âleminin ve sorumlu devletlerin insanlık için bir leke teşkil eden bu aşağıbk yöntemin uluslararası alanda serbestçe yerleşmesini önemelerinde ortak yarar ve zaruret vardır. Bunun büyük öncelikli bir sorun haline geldiğinin bir an evvel idrak edilmesinin zamanı çoktan gelmiştir."

Olayın öğrenilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı'da konuyla ilgili bir açıklama yaparak şöyle demiştir:

“Ottawa Büyükelçiliğimiz Askeri Ataşesi Hava Kurmay .Albay Atilla Altıkat bu sabah görevine giderken otomobili içinde uğıadığı alçakça bir saldırı sonucunda şehit edilmiştir.

Müessif olayın öğrenilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı

Müsteşar Vekili Büyükelçi Ercüment Yavuzalp Kanadanın Ankara’daki maslahatgüzarını Bakanlığa davet ederek böyle bir menfur saldırmın Kanada’da ikinci defa vukubulduğunu, işlenen bu cinayetin de birincisinde olduğu gibi canilerin yanında kalmamasını sağlamanın bir görev olduğunu, bu bakımdan Kanada makamlarından bu insanlık dışı saldırıyı yapanların yakalanıp lâyık oldukları cezaya çarptırılmaları için en süratli ve etkili önlemleri almalarını önemle beklediğimizi belirtmiştir. V avuzalp ayrıca insanlık için bir leke olan bu cinayetlerin uluslararası alanda bir yöntem olarak yerleşmesini önlemenin bütün insanlık için bir ortak görevdir.”

Devlet Başkam Orgeneral Evren, şehit Albay Atilla Altıkat’m eşi Ayla Altıkat’a bir mesaj göndererek başsağlığı dilemiştir.

Bu arada Kanada Dışişleri Bakam Dr. Mark Macguigan, Dışişleri Bakanı liter Türkmen’e bir başsağlığı mesajı gönder­ miştir.

Kanada Dışişleri Bakam Macguigan mesajmda, “Kanada elin­ deki bütün imkânları kullanarak bu alçakça olayın faillerini bulup cezalandırmak azmindedir” demiştir.

öte yandan Dışişleri Bakan Vekili ve Millî Savunma Bakam Ümit Haluk Baylllken verdiği demeçte, “Türk milleti gibi asil,

medenî bir milletin dahi sabrını sonuna kadar istismar et­

menin imkân dahilinde olmayacağını bu canilerin anlamaları gere­

kil” demiştir.

Başbakan Bülend Ulusu da, Altıkat m eşi ve Ottawa Büyükel­ çisi özdemir Benler’e birer başsağlığı mesajı göndermiştir.

Kanada

parlamentolan bile

yılda

Ermeni azınlığa ayak uydurmuştu

K

AN ADA'da yaşayan 40 bine yakın Ermeni’nin, Türkler ve Türkiye aley­ hine açmış olduğu propaganda ve saldırı olavları bir süredir

son derece yoğunlaşmıştı. Kanada basmı ve T V ’sini etki­ si altına almaya çalışan Ermeni- ler çeşitli yerlerde yönetimine sa­ hip bulundukları radyo ve TV is­ tasyonlarında özel programlar düzenleyerek Ermeni kıyımı iddi­ alarını sürdürmekteydiler.

Bu arada, işi hükümet kanalı­ na kadar götüren Ermeniler, K a­ nada B aşb ak an ı Trudeau’ya başvurarak, “Ermeni istemlerini bir konferansa götürmesini” is­ temişler, ancak Ermeni liderle­ rinden Serkis Asaduryan, bu

ko-ENGİN AŞKIN TORONTO

nudaki isteklerine karşı Kanada hükümetinden yanıt alamadığını açıklamıştı.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Şubat ayında Kanada parlamen­ tosu, “Türk - Ermeni sorununun barışçıl bir görüşmeyle sonuç­ lanmasını ve kıyım iddialarının gün ışığına çıkarılmasını isteyen bir karar tasarısını” çoğunlukla kabul etmiştir. Fransız asıllı Ka­ nadalIların yaşadığı Quebec’te büyük bir siyasal güç oluşturan Ermeniler, bu eyalet hükümetini de etkileyerek Quebec Eyalet

Parlamentosu’ndan Türkleri ye- rici bir karar çıkartmışlardı.

Bazı aşırı tutumlu Ermeniler, K anad a’da yaşayan Türklere karşı kapsamlı bir ırkçılık ve yıl­ dırma eylemlerine girişmişlerdir. Kıbrıs olayıyla ilişkin olarak Rum örgütleriyle de işbirliği ya­ pan bazı Ermeni örgütleri, diğer ılımlı Ermenilerin de gizli deste­ ğini almaktadır.

Türklerin dans topluluklarını, gösterilerini ve işyerlerini hedef alan protesto mitingleri ve a- leyhte propagandalar özellikle

Evli ve iki çocuk sahibi 45 ya­ şındaki Hava Kurmay Albay Al- tıkat’ın kızı Zeynep Altıkat, kendisini telefonla evden arayan AP ajansı muhabirine, “Babamı vurdular, babam öldü” dedikten sonra, metin bir sesle, “Bunun olacağını biliyordu” şeklinde ko­ nuşarak, “Sokağa gereksiz yere çıkmamamızı isterdi” demiştir.

Annesinin adının Ayla oldu­ ğunu söyleyen Zeynep Altıkat, evlerinin sürekli olarak bir gü­ venlik görevli since korunduğu­ nu, ancak bu görevlinin tehlike olmadığı zamanlar göreve gider­ ken babasına eşlik etmediğini söylemiştir.

Saldırganın eşkali

belirlendi

Daha sonra Ottawa polisi ilk soruşturma ve incelemesinden saldırının biçiminin belirlendiği­ ni açıklamıştır.

Buna göre iki kişi oldukları anlaşılan saldırganlar, Askerî A- taşemiz Hava Kurmay Albay A- tilla -Altıkat’ın arabası, elçilikle­ rin bulunduğu caddenin kavşa­ ğında kırmızı ışıkta durduğu sı­ rada yanına gelen arabadan inen bir kişi yakından ateş etmiş ve koşarak yakındaki koruluklara kaçmıştır. Saldırganın indiği o- tomobil ise derhal hareket ederek olay yerinden uzaklaşmış, daha sonra terkedilmiş olarak bulun­ muştur.

Ataşemizin cesedi, bir saat kadar otomobilinin içinde kal­ mış, sonra bir ambulansla alın­ mıştır.

Büyükelçi Benler in

oğlunu da

_ Ermeniler öldürmüştü

Türkiye’nin Kanada Büyükel- çilğine yeni atanan Özdemir Benler'in oğlu Ahmet Benler de Ermeni kurşunlarına hedef ol­ muştur.

Ahmet Benler, Hollanda’da bir trafik ışığında beklerken Ermeni teröristleri tarafından öldürülmüştür.

Dr.

ülkü Uigur: ııRus ve Lübnan göçmeni

Ermeniler, Türk düşmanı oluyorıı

? ru

ANKARA, ÖZEL Hükümetin çağrılısı olarak Ankara’da temaslarını sürdüren Türk-A m erikan D ernekleri Kurulu Başkan ve yardımcıları dün düzenledikleri basın toplan­ tısında, “ Rusya ve Lübnan'dan A m erika’ya göç etm iş olan E rm enilerin Türk düşm anı müfrit davranışlarda bulunduk­ larını, Türkiye’den gitme birçok

Ermen;’nin ise Türk demeklerine üye olarak bağışta bulundukları­ nı” belirtmişlerdir.

Kurul adına konuşan Başkan Dr. Ülkü Ulgur, 1979’da kurulan ATAA’nm hızla geliştiğini be­ lirterek, “Cesaretle söyleyebi­ lirim ki eğer bu örgütlenme 1970’lerin başlarında olsaydı ABD Türkiye’ye ambargo koya­ mazdı” demiştir.

Suna/p: «Altıkat

fevkalâde

bir subaydı»

#O ttaw a eski büyükelçimiz, “Bir süre önce İki Ermeni teröristin Kanada sınırından geçtiğinin saptanmış ol­ duğunu” söyledi

G

EÇTİGÎMÎZ hafta landığı için yurda dönen Kanada Bü­görev süresi tamam­ yükelçimiz emekli Orgeneral Turgut Sunalp, "Ermenilerin şehit ettiği Atilla Altıkat fevkalâde kıymetli bir subayımızdı” demiştir. Sunalp, Ermenilerin terörist girişimleri için Kanada'yı 17. ülke olarak seçtiklerini söyle­

miş, “İki Ermeninln Amerikan sınırından Ka-

nada’ya geçtiğinin saptanmış olduğunu” açık­ lamıştır.

Turgut Sunalp, bu konuda aynen şunları söylemiştir:

“Ağustos 1981’den itibaren Marksist-Leni-nist gizli Ermeni Ordusu ASALA merkezi To-ronto'da <olmak üzere teşkilât kurdular ve bundan sonra saldın eylemlerine giriştiler. To-ronto’da fahrî konsolosluğumuza bomba

koy-Turgut Sunalp

dular. 100. Yıl Atatürk seminerinde

skent-bomb (koku bombası) attılar. Daha sonra Ka­

nada parlamentosunda Willow Day’den bir milletvekili Ermeniler lehine bir karar geçirtti.

Böylece Ermeni terörü 17. memleket olarak Kanada’ya sokuldu. 8 Nisan 1982 tarihinde Ti­ caret Ataşesi Kftnl Güngör'ü vurdular. Bon, ayrılırken İki Ermeni teröristtin Amerikan sı-nınndan sızdığı istihbar edildi. Ben ve ailem o sırada görev süremiz dolduğu için büyük emni­ yet tedbirleri içinde havaalanına getirildik. Hali hazırdaki olay esefle ifade ederim ki, bu terörist saldırıların elim bir noktasıdır. Hava Kurmay Albay Atilla Altıkat fevkalâde mü­ zeyyen üç görevi birden ifa eden çalışkan, va­ tanperver, çok sevilen kıymetli bir subayunız-dır. Olaydan dolayı fevkalâde müteessirim.”

son aylarda hızlanmıştı. Toron- to’nun merkez semtlerinden bi­ rinde yer alan bir Türk lokanta­ sının bilinmeyen ellerce yakılma­ sı, bu olayın da bir Ermeni komplosu olduğu sanısını güç- lendirmekteydi.

Lokanta sahibi Türkler, bu konuda yoğun bir inanç taşı­ makla beraber, polis yetkilileri yangın nedeninin kesinlikle an­ laşılam ad ığını söylem işlerdi. Yangından sonra açılan "İs ta n ­ bul Lokantası” , sigorta şirketi­ nin dükkân tabelasından Türk bayrağının ve İstanbul sözcüğü­ nün çıkarılmasını şart koşması k arşısın d a, lokantanın adını “Paşa Lokantası” olarak değiş­ tirmişti.

Ermenilerin tüm saldırı ve ıropagandalarına karşı Toronto niversitesi öğretim üyelerinden Doktor Uğur Ersoy, Ermeni id­ dialarına karşı mücadele etmek­ tedir.

Ersoy, “Canada Star” gazete­ sinde yayımlanan yazısında ta ­ rihsel belgelere dayanarak iddia­ larının içyüzünü açıklamıştır.

Ermenilerin Kıbrıs'taki

durumunu çok yakından

izlediğimiz açıklandı

ANKARA, ÖZEL Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nazmi Akıman, Ermeni tedhiş örgütü A SA LA ’nın faaliyet mer­ kezini Beyrut’tan Kıbrıs Rum kesimine taşıdığı ve Kipriyanu’- nun izniyle Trodos dağlarında bir eğitim kam pında çalışm alara başladığına dair haberlerle ilgili sorulara, “Şu anda resmî bir açıklama yapmak aşamasına gel­ miş değiliz. Ancak durumu çok yakından takip ediyoruz" demiş­ tir.

Bu konuda daha fazla yorum yapmayan Akıman, “Böyle bir gelişmeyi nasıl karşılıyorsunuz?” sorusuna da “ Kuşkusuz böyle bir gelişme Kıbrıs Rum yönetimi için büyük bir hata olur" cevabı­ nı vermiştir.

Nadide Akbay, bitkisel

yaşamını sürdürüyor

ANKARA, AA Ermeni teröristlerin silahlı sal­ dırısı sonucu şehit edilen Türki­ ye'nin Lizbon İdarî Ataşesi Ertuğrul Akbay'ın eşi Nadide Akbay’ın sağlık durumunda bir gelişme olmadığı bildirilmiştir.

Alınan bilgiye göre, Nadide Akbay'ın sağlığına kavuşturul­ ması için yapılan tüm çabalar sonuç vermemiştir.

9

yılda

14 diplomat

3 diplomat ailesi

ile 23

yurttaşımız

şehit edildi

M İL L İY E T H A BER M ERKEZİ

S

O N U N C U S U d ü n Ottawa'da olmak üzere Ermeni 'tedhiş örgütleri bugüne kadar Türk diplomatla rina karşı 61 saldırı düzenle miştir. Bu saldırılardan 23’ü si lahlı ve 38’i bombalı olarak ya p ılm ıştır. Sald ırılard a 17 diplomatımız şehit olmuştur Ayrıca iki büyükelçimizin eşi ve bir büyükelçimizin oğlu da öldü rülmüstiir

E m eni teröristlerin dokuz yılda Türk diplomatlarına karşı giriştik leri eylem ler sırasıyla şöyledir:

■ k 1973 yılının Ocak ayında

Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ile yardımcısı B ab ad ır Demir, görüşm eye gittikleri Ermeni Yanıkyan ta ­ rafından bir otel odnsmda kat­ led ilm iştir.

★ 1975 yılının Ekim ayında Viyana B üyükelçim iz Daniş Tunalıgil gene Ermeni oldukları belirlenen kişiler tarafınd an vurulmuş bu olayın hemen ar­ dından P aris Büyükelçim iz İsmail Erez, otomobiliyle yolda giderken bir yol kavşağında kurşun yağmuruna tutularak şoförüyle birlikte can vermiştir.

* 1976 yılının Şubat ayında B ey ru t B ü yü kelçiliğim iz’in Başkâtibi Oktay Cerit gene er­ meni militanların kurşunlarına hedef olarak öldürülmüştür.

★ 1977 Haziranı’nda Vatikan Büyükelçimiz Taha Carım evinin önünde saldırganların kurşunla­ rıyla can vermiştir.

★ 1978 yılında ise İspanya Büyükelçimiz Ziya Kuneralp'ın eşi Madrid'de makam otomobili içinde şoförü ve bir akrabasıyla birlikte kurşunlanmış Büyükel­ çinin eşi ve akrabası derhal öl­ müşlerdir.

★ 1979 Ekimi’nde Hollanda Büyükelçimiz Özdemir Benler’in oğlu Ahmet Benler La Hey'de otomobilinde kurşun yağmuruna tutularak can vermiştir.

* 1979 Kasımı'nda Fran­ sa’daki Turizm Müsteşarımız Yılmaz Çolpan Paris’te Ermeni tedhişçiler tarafmdan yol orta­ sında katledilmiştir.

★ 1980 Şubatında İsviçre Büyükelçimiz Doğan Türkmen Ermeni komandoları tarafmdan vurulmuş ancak suikast girişi­ mini hafif yaralanarak atlat­ mıştır.

★ 1980 Nisan ayında ise, V atikan Büyükelçim iz Vecdi Türe öldürülmüştür.

* 1980 Temmuzu'nda Ati­ n a’daki B üyü kelçilik id ari Ataşesi Galip özmen kızı ve oğluyla birlikte öldürülmüş, gi­ rişimde eşi yaralanmış bir oğlu da kaçarak canını kurtarmıştır. ★ 1980 Aralık ayında da ; Sydney Başkonsolosumuz Şarık

Arıyak Ermeni komandolar ta­ rafmdan katledilmiştir.

★ Mart 1981’de Paris'teki Çalışma Ataşemiz Nejat Morali ile dinişleri görevlisi Tecelli Arım Ermeni komandoların saldırıları­ na uğrayarak sokak ortasında öldürülmüşlerdir.

* 9 JHaziran İ981’de de Ce­ nevre konsolosluğumuz söz­ leşmeli sekreterlerinden Mehmet Yargüz Ermeni Kirkoryan ta ­ rafında sokak ortasında öldürül­ müştür.

★ 1981 Eylül ayında üç Erme­ ni tedhişçi Paris’teki Türkiye Başkonsolosluğu binasında bulunan Türk Kültür Merkezini basarak 60’m üzerinde kişiyi re­ hin. almış, Türkiye’de tutuklu iki Ermeni papazm serbest bıra­ kılm asın ı isteyen tedhişçiler, maiyette görevli Kaya Inal’ı ya­ ralamış koruma görevlisi Cemil ö z e n ’i ise öldürm üşlerdir.

★ 26 Ekim 1981'de Roma Büyükelçiliği ikinci Kâtibi Gök- berk Egenekon Erm eni komandoların silahlı saldırısına uğramış ve yaralanmıştır.

★ 28 Ocak 1982’de Los Ange­ les Başkonsolosum uz Kemal Arıkan Erm eni tedhişçilerin kurşunlarına hedef olarak öldü­ rülmüştür.

* 8 Nisan 1982’de de Ottawa B üyükelçiliği T icarî A taşesi Kani Güngör Ermeni tedhişçile­ rin saldırısından ağır yaralarla kurtulmuştur.

★ 7 Haziran 1982 tarihinde Lizbon’daki idari Ataşemiz Erkut Akbay Ermeni tedhişçile­ rin saldırısı sonunda öldürül­ müştür. Saldırıda Akbay’ın eşi yaralanmıştır.

★ 7 Ağustos 1982 tarihinde Ankara E senboğa H av aala­ nına düzenlenen bir baskmda 10 kişi ölmüştür.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Ta h a T o ro s Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

1974 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp bilimleri Anabilim Dalı’na Biyokimya araştırma görevlisi olarak girdi ve 1978 yılında Biyokimya

On 21 March 1916, the Branch sent a copy of the report to the Directorate of Security of the Ministry of Internal Affairs and a copy to the General Directorate of Police.. These

Ambassador to the Ottoman Empire from 1913 to 1916, played a leading figure in dramatizing Armenian situation and presenting the Turks as butchers who systematically

1) 3 Devlet Büyükelçisi olarak Aytmatov: Cengiz Aytmatov’un, SSCB için (1989-1991); Rusya Federasyonu için (1992-1993); Kırgızistan Cumhuriyeti için (1994- 2008)

Bu tez çalışmasında, ayrı ayrı, ‘Kıbrıs sorunu’, ‘Johnson mektubu’ ve sonrasında ‘Moskova ziyareti’ gibi Türk dış politikası için çok hassas bir

Fransız Dış İşleri Bakanlığı bu iş için dış işlerindeki bilgisi ve yeteneğine inandığı bir diplomat olan ve bu çalışmanın konusunu oluşturan Baron de Bois

Kıdvetü ümerâi’l-milleti’l-Mesîhiyye âsitâne-i saʻâdetimde mukîm Venedik baylosu Gulyo Güstinyani Kavaliyer hutimet ʻavâkıbuhu bi’l-hayr südde-i

Kesit alanı az olan yerlerde suyun yavaş gideceğini belirten yanıtlar alt kategorisi incelendiğinde 5 öğretmen adayının yanıtının bu alt kategoride olduğu

Retinal nerve fiber layer (RNFL) broken-stick model for global values: determining the tipping point at which global RNFL thinning is first associated with visual field (VF)

Radiofrequency catheter ablation had a comparable success rate for septal AT and free-wall AT (96% vs 95%) without impairment of AV conduction. CONCLUSION: Septal AT

This study tries to make a contribution to the current state of the art on the decision level of transit network design by using accessibility measures as OFs in decision-making

因此 PCL

該館於空間改造期間並未閉館,而是採 取半開放的方式運作,相當不易,因此

2

Thanks to learning some receptive subskills such as skimming, scanning, information transfer, referencing, guessing the meaning of new words from context, inferencing, etc.,

NASA gökbilimcileri, gama ışını patlamalarının bir özelliğini keşfettik- lerini ve bu sayede pek çoğu yeryüzün- deki teleskopların göremediği uzak

When the total scores of the sleep quality questionnaires were evaluated between the two groups, it was detected that there was no statistical difference (p&gt;0.05).When the

Ayrıca çizgi filmler ana dili öğretimi dışında, yabancı dil öğretiminde öğrenci motivasyonunu arttırmada, kelime öğretimini kolaylaştırmada da

Siz: «Son Osmanlı Sultanı Abdül Mecid efendinin torunu» de­ ğilsiniz, zaten Abdül Mecid efendi de son Osmanlı sultanı değildi, saltanat ilga edildikten sonra

While all parameters were negative in 22 patients (%55), 2 had iso- lated anti-HBc positivity and 16 had both anti-HBc and anti-HBs positivities.. Recombinant hepatitis B vaccines

Camiin iç duvarları tıpkı Ayasofya gibi muayyen bir yüksekliğe kadar somaki kap- ii- gayet zarif silmelerle süs­ lüdür- Sahanlığına girilen ka­ pı üstünde

bildiriyor ki : “ Timur gibi bir galatı tabiatin, Kambur Tarhan gibi bir sa­ kat hlkatten tevellüd etmiş olması müellife hoş görünen hâdisattan ve bir

Zira bu suretle bahis, tamamen mu­ sikiye intikal etmiş olur.. Bazı bestekârlar şiirin ilk değil, sonraki bir kıt'asını