• Sonuç bulunamadı

Üriner sistem epitel hücrelerinin bakterisidal aktivitesi, sitokin ve kemokin yanıtı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Üriner sistem epitel hücrelerinin bakterisidal aktivitesi, sitokin ve kemokin yanıtı"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Üriner sistem epitel hücrelerinin bakterisidal aktivitesi,

sitokin ve kemokin yan›t›

Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi T›bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Ankara Ifl›l Fidan , Emine Yeflilyurt, Sultan Yolbakan, Berna Erdal

ÖZET

Mukozal yüzeyler mikroorganizmalara karfl› savunmada ilk karfl›laflma bölgeleridir. Bakteriyel infeksiyonlar mukozal sitokin sekresyonuna neden olur ve mukozal sitokinler k›smen epitel hücrelerinden kaynaklan›r. Epitel hücreleri ayn› zamanda anti-mikrobiyal peptidler de salg›lar. Bu çal›flmada, farkl› konsantrasyonlarda E.coli ile uyar›lm›fl üriner sistem epitel hücreleri-nin bakterisidal aktivitesi ve sitokin ve kemokin yan›t› in vitro olarak araflt›r›lm›flt›r. Sitokin ve kemokin düzeyleri ELISA ile, bakterisidal aktivite koloni sayma yöntemi ile incelenmifltir. E.coli ile uyar›lm›fl epitel hücrelerinde MCP-1, IFN- ve IL-6 sitokin düzeyleri epitel hücresi bulunmayan örneklere göre art›fl göstermifltir (p<0.05). E.coli ile stimüle edilen üriner sistem epitel hücrelerinde bakterisidal aktivite de gözlenmifltir. Bu bulgular›n ›fl›¤›nda, üriner sistem epitel hücrelerinin kona¤›n im-mün yan›t›n›n düzenlenmesinde aktif rol oynayabilece¤i düflünülmüfltür.

Anahtar kelimeler:Epitel hücresi, bakterisidal aktivite, sitokin SUMMARY

Mucosal surfaces are the first line of defence against microbes. Bacteriel infection trigger mucosal cytokine secretion. The mucosal cytokines derived, in part, from epithelial cells. Epithelial cells also produce antimicrobial peptides. In this study, the cytokine and chemokine responses and bactericidal activity of the urinary system epithelial cells stimulated with different concentration of E. coli were assesed in vitro. The cytokine and chemokine levels were determined by ELISA and bacterici-dal activity was detected by colony counting assay. It was observed that in epithelial cells stimulated by E.coli the levels of MCP-1, IFN- and IL-6 cytokines increased compared to the samples that were not included epithelial cell (p<0.05). Bac-tericidal effect of the urinary epithelial cells stimulated by E.coli was also determined. In the light of these findings, it is con-sidered that urinary system epithelial cells may play an active role in the regulation of immune response of a host. Key words:Epithelial cell, bactericidal activity, cytokine

γ

γ

‹letiflim / Correspondence: Ifl›l Fidan, Adres / Address: Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi T›bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal›, Ankara Tel: 0312 202 46 26 Faks: 0312 214 11 31 E-mail: isilfidan@yahoo.com

Bactericidal activity, cytokine and chemokine responses of the

urinary system epithelial cells

G‹R‹fi

Üriner sistem infeksiyonlar› özellikle kad›nlarda görülen ve en s›k bakteriyel etken olarak Esche-richia coli (E.coli)'nin izole edildi¤i infeksiyonlar-d›r (1). Mukozal yüzeyler, konak ve bakteri ara-s›ndaki ilk karfl›laflma bölgeleridir (2). D›fl çev-redeki mikroorganizmalar ile steril iç ortam› bir-birinden ay›r›r ve mikroorganizmalara karfl› ilk savunma sistemi olarak rol oynar (3). Epitelyal

hücreler mikrobiyal invazyonu takiben kona¤›n mukozal inflamatuvar yan›t›n›n bafllamas›nda ve düzenlenmesinde önemli rol oynamaktad›r. ‹m-mün yan›tta epitel hücrelerinin rolü son y›llarda daha iyi anlafl›lm›fl ve bu konuyla ilgili çal›flma-lar giderek art›fl göstermifltir. Mikroorganizmaçal›flma-lara karfl› mücadelede mukozal cevab›n oluflmas›nda etkin rol oynayan epitel hücrelerinin sitokin ve kemokin gibi maddeleri oluflturabilme kapasitesi-ne sahip olduklar› son y›llarda yap›lan

(2)

çal›flma-larda gözlenmifltir (4,5).

Fare modellerinde üropatojen E.coli sufllar›n›n mesaneye uygulanmas›n›n güçlü bir inflamatuvar yan›ta neden oldu¤u belirlenmifltir (6). Üropato-jen E.coli ile uyar›lan üriner sistem epitel hücre-leri çeflitli sitokinhücre-lerin sentezini uyararak inflama-tuvar yan›ta yol açar. Üroepitelyal hücrelerin si-tokin yan›t›n›n büyüklü¤ü bakteriyel aderans ve fimbrial ekspresyon ile iliflkilidir (5). Mukozal yüzeylerden sal›nan sitokinler bir yandan akut in-feksiyon s›ras›nda görülen lokal ve sistemik et-kilerin oluflumuna neden olurken, di¤er yandan lokal kemokin üretimi inflamatuvar hücrelerin toplanmas›na ve mukozal yüzeylerden mikroorga-nizmalar›n temizlenmesine yol açar (7).

Epitelyal hücrelerin önemli bir koruyucu özelli¤i de salg›lad›klar› anti-mikrobiyal peptidler arac›l›-¤›yla patojenleri yok edebilme yetenekleridir. Epitel hücrelerinin salg›lad›¤› peptidler ayr›ca do-¤al ve kazan›lm›fl immün sistemin düzenlenme-sinde önemli rol oynar (3).

Bu çal›flmada, üriner sistem epitel hücrelerinin immün yan›t üzerindeki etkilerinin belirlenmesi için, farkl› konsantrasyonlarda E.coli suflu ile mu-amele edilmifl üriner sistem epitel hücrelerinin bakterisidal aktivitelerinin ve sitokin ve kemokin yan›t› üzerine olan etkilerinin belirlenmesi amaç-lanm›flt›r.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bakteri sufllar›. Çal›flmam›zda E.coli ATCC 25922 suflu kullan›lm›flt›r. E.coli ATCC 25922 suflu Trypticase soy agar besiyerine ekilmifl ve 37°C’de bir gece inkübe edilmifltir. Ertesi gün besiyeri yüzeyinden bir öze dolusu mikroorganiz-ma toplanarak üç kez PBS (Phosphate buffer sa-line) içinde y›kanm›fl, %10 fetal calf serum (FCS) içeren RPMI-1640 içinde suland›r›lm›fl ve tripan mavisi ile boyanarak Thoma lam›nda can-l› mikroorganizmalar say›lm›flt›r. Daha sonra 105, 106, 107,108 cfu/ml konsantrasyonlarda E.coli içeren bakteri süspansiyonlar› haz›rlanm›flt›r (8).

Üriner sistem epitel hücre izolasyonu. Sa¤l›kl› ki-flilerden sabah ilk ak›m idrarlar› steril idrar ka-b›na al›narak, 50 ml'lik tüplere aktar›lm›fl, santri-füj edilmifl ve oluflan idrar sedimenti üç kez PBS ile y›kanm›flt›r. Epitel hücreleri %10 FCS içeren RPMI-1640 içinde suland›r›lm›fl, tripan mavisi ile boyanarak Thoma lam›nda canl› hücre-ler say›lm›fl ve besiyeri içinde 105 hücre/ml kon-santrasyonda olacak flekilde epitel hücre süspansi-yonu haz›rlanm›flt›r (9).

Üriner sistem epitel hücre (Efektör hücre=E)/ E.coli (Hedef hücre=H) deneyinde bakterisidal aktivitenin belirlenmesi. Yirmidört kuyucuklu pleytlerde efektör/hedef hücre oranlar› 1/1, 1/10, 1/100, 1/1000 olacak flekilde ve her oran üçer kuyucuk olarak çal›fl›lmak üzere haz›rlanm›flt›r. Kontrol kuyucu¤u olarak sadece epitel hücre-si+besiyeri bulunan kuyucuk ve sadece bakte-ri+besiyeri bulunan kuyucuk kullan›lm›flt›r. Pleyt-ler 37°C’de %5 CO2 içeren etüvde 24 saat

inkü-basyona b›rak›lm›flt›r. ‹nkübasyon sonunda bakte-risidal aktiviteyi belirlemek için her kuyucuktan içerikleri al›nm›fl uygun seri suland›r›mlar haz›r-land›ktan sonra, kanl› agar besiyerine üçlü ekim-ler yap›lm›fl ve 37°C’de 24 saat inkübasyona b›-rak›lm›flt›r. ‹nkübasyon süresinin sonunda besiyeri üzerinde oluflan koloniler say›larak koloni oluflturan birimler (cfu) tespit edilmifl ve bakterisidal etki (BE) yüzdeleri belirlenmifltir (10).

BE (%)= (Kontrol kuyucu¤u ortalama cfu-deney kuyucu¤u ortalama cfu/kontrol kuyucu¤u ortala-ma cfu)x 100

Üriner sistem epitel hücre (Efektör hücre)/ E.coli (Hedef hücre) deneyinde sitokin ve kemokin dü-zeylerinin belirlenmesi. Farkl› konsantrasyonlarda E.coli ile muamele edilmifl epitel hücrelerinin bu-lundu¤u kuyucuklardaki süpernatanlar Eppendorf tüpüne toplanm›fl, santrifüj edilmifl ve sitokin ve kemokin düzeyleri inceleninceye kadar -80°C'de saklanm›flt›r. Sitokin ve kemokin düzeyleri, ELI-SA yöntemi ile firman›n önerileri do¤rultusunda incelenmifltir (Biosource, California, USA).

(3)

‹statistiksel analiz. De¤iflik konsantrasyonlardaki E.coli sufllar›na karfl› epitel hücrelerinin bakteri-sidal aktivitelerinin ve sitokin ve kemokin yan›t-lar›n›n gözlenmesinde Mann-Whitney U testi uy-gulanm›flt›r.

BULGULAR

Çal›flmam›zda düzeylerini inceledi¤imiz sitokinler-den IFN- ve IL-6, E.coli ile uyar›lm›fl üriner sistem epitel hücresi içeren örneklerde epitel hüc-resi içermeyen örneklere göre anlaml› düzeylerde yüksek olarak bulunmufltur. Düzeyleri incelenen kemokinlerden monocyte chemotactic protein 1 (MCP-1) benzer flekilde üriner sistem epitel hüc-resinin varl›¤›nda daha yüksek düzeylere ulaflm›fl-t›r (p<0.05) (fiekil 1).

fiekil 1. E.coli ile uyar›lm›fl üriner epitel hücrelerinin IL-6 salg›s› (A.108 cfu/ml E.coli; B. 107 cfu/ml E.coli; C. 106 cfu/ml E.coli; D. 105 cfu/ml E.coli)

IL-1ß düzeylerinde ise sadece 108 cfu/ml konsan-trasyonda E.coli ile uyar›lm›fl epitel hücresi bu-lunan örneklerde anlaml› düzeylerde art›fl gözlen-mifl ancak di¤er konsantrasyonlarda epitel hücre-si içermeyen örneklere k›yasla herhangi bir fark-l›l›k tespit edilmemifltir (p>0.05).

Çal›flmam›zda inceledi¤imiz antibakteriyel etkinlik sonuçlar›na göre, E.coli ATCC 25922 suflu ile uyar›lm›fl üriner sistem epitel hücrelerinde 1/1 E/H hücre oran›nda bakterisidal aktivite ortalama % 25; 1/10 E/H hücre oran›nda ortalama %33.3; 1/100 E/H hücre oran›nda ortalama %37.5 ve 1/1000 E/H hücre oran›nda ortalama % 33.3 ola-rak tespit edilmifltir.

De¤iflik konsantrasyonlarda E.coli ile uyar›lm›fl epitel hücresinin bulundu¤u kuyucuklarda epitel

γ

hücresi bulunmayan kontrol kuyucuklar›na göre E.coli konsantrasyonlar›nda istatistiksel olarak be-lirgin bir azalma oldu¤u görülmüfltür (p<0.05) (fiekil 2). Bakterisidal aktivite özellikle 1/100 E/H hücre oranlar›nda daha belirgin olarak tespit edilmifltir.

fiekil 2.E.coli sufllar›na ile uyar›lm›fl üriner epitel hücrelerinin bakterisidal etkisi (A.108 cfu/ml E.coli; B. 107 cfu/ml E.coli; C. 106 cfu/ml E.coli; D. 105 cfu/ml E.coli)

TARTIfiMA

Üriner sistem epitel hücrelerinde mikroorganizma adezyonu ile ilgili çok say›da çal›flma yap›lm›fl olmas›na ra¤men, bakterisidal etki ve özellikle üriner sistem epitel hücrelerinin sitokin ve kemo-kin yan›t› ile ilgili s›n›rl› say›da yay›n vard›r. Bu nedenle çal›flmam›zda, E.coli arac›l›¤›yla oluflan epitel hücre bakterisidal aktivitesi ve sitokin ve kemokin yan›t› araflt›r›lm›flt›r.

Bakteriyel infeksiyonlar s›ras›nda oluflan mukozal sitokin üretiminde epitel hücreleri çok önemli rol oynamaktad›r (5). Çal›flmam›zda düzeyleri incele-nen sitokinlerden IFN- ve IL-6 E.coli ile uya-r›lm›fl epitel hücrelerinde kontrol örneklerine gö-re yüksek düzeylerde bulunmufltur. Üriner siste-min E.coli ile infeksiyonunun IL-6 üretisiste-mini uyard›¤› çeflitli çal›flmalarda bildirilmifltir (11). Hedges ve ark (5) böbrek ve mesane epitelyal hücre serilerinin E.coli ile uyar›lmas›n›n 6, IL-8 mRNA's›nda ve sekresyonunda art›fla neden ol-du¤unu, IL-1 ve IL-1ß mRNA's›n›n artt›¤›n› ama sekrete edilen IL-1 ve IL-1ß düzeyleri-nin belirlenemedi¤ini bildirmifller ve epitel hüc-relerinin sitokin arac›l› yan›t›n›n infeksiyonun er-ken dönemlerinde olufltu¤unu belirtmifllerdir. Albayrak ve ark. (8) a¤›z epitel hücrelerinin

α α

(4)

Streptococcus pyogenes ile uyar›m›n›n IL-6, IL-8 ve IL-10 sitokinlerin üretiminde doza ba¤l› ola-rak farkl› yan›tlar oluflturdu¤unu ve IL-6 seviye-sinin 1. saatte bakteri ile uyar›lm›fl epitel hücre-lerinde anlaml› art›fl olufltururken, IL-10 seviye-sinde fark gözlenmedi¤ini bildirmifllerdir. Agace ve ark (2) üriner sistem epitel hücre se-rilerinde ve insan monositlerinde E. coli ile akti-ve edilmifl bir sitokin yan›t›n›n bulundu¤unu akti-ve üriner epitel hücrelerinin sirkülasyondaki monosit-lerden daha etkin flekilde sitokin yan›t›n› s›n›rla-d›¤›n› ve bu flekilde epitel hücrelerinin mukozal yüzeylerin mikroorganizma ile temas›n› s›n›rlan-d›rabilece¤ini ve di¤er doku kompartmanlar›n›n bütünlü¤ünün sa¤lanmas›nda rol oynayabilece¤ini bildirmifllerdir.

IFN- , IL-1, IL-6 gibi proinflamatuvar sitokin-ler patojene karfl› oluflan epitelyal yan›t› art›r›rlar ve adezyon moleküllerinin ifadelenmesini uyara-rak fagosit göçünü artt›r›rlar (3). Çal›flmam›zda sadece yüksek konsantrasyonda E.coli varl›¤›nda IL-1ß düzeylerinde art›fl görülmüfl olmas›, epitel hücrelerinin sitokin salg›lamas› ile bakteri yükü-nün varl›¤› aras›nda bir iliflki olabilece¤ini düflün-dürmüfltür. IL-1 endotel hücrelerine fagositik hüc-relerin yap›flmas›n› ve insan renal tubuler hücre-lerde ICAM-1 ifadelenmesini artt›rd›¤› için, E.co-li ile uyar›lm›fl üriner epitel hücrelerinde sentezi-nin artm›fl olmas› idrar yolu infeksiyonlar› s›ra-s›nda IL-1'in infeksiyon bölgesine nötrofil gibi fagositik hücrelerin toplanmas›n› artt›rarak bakte-rilerin yok edilmesinde etkili olabilece¤i düflünülmek-tedir (2).

Üriner IL-6 seviyesinin idrar yolu infeksiyonu bulunan hastalarda yükseldi¤i ancak serum sevi-yelerindeki yükseliflin ancak febril bir infeksiyon olufltu¤u zaman görüldü¤ü bildirilmifltir (2). Bu durumda üriner sistem infeksiyonlar›nda üriner IL-6'n›n lokal orijinli oldu¤u yani sirkülasyondan de¤il, bakterilerin aktive etmesine ba¤l› olarak üriner sistemepitel hücre kaynakl› olarak seviye-lerinin art›fl gösterdi¤i düflünülmektedir. IL-6 im-münoregülatuvar ve proinflamatuvar etkili bir

si-γ

tokin oldu¤u için, çal›flmam›zda da gözlendi¤i gi-bi epitel hücrelerin E.coli ile uyar›m›n› takiben ar-t›fl göstermesi de epitel hücrelerinin patojene karfl› immün yan›ttaki etkin rolünü göstermektedir. Mukozada lokal olarak salg›lanan sitokinlerin türü hangi hücrelerin aktive edilece¤ini belirlemektedir. Ayn› zamanda epitel kaynakl› sitokinlerin dolafl›-ma geçmeleri sistemik etkiler oluflturdolafl›-maktad›r (5). Bu nedenle epitel kaynakl› bu sitokin a¤› kona¤›n immün sisteminin regülasyonunda önemlidir. E.coli infeksiyonu s›ras›nda epitel hücre aktivasyo-nunun fimbria arac›l›¤›yla olufltu¤u ve bununda in vivo ve invitro sitokin sekresyonuna neden oldu-¤u, bakteriyel aderensin önlenmesinin epitelyal si-tokin yan›t›n› inhibe etti¤i düflünülmektedir (7). Kemokinler hasarl› bölgelere hücrelerin göç et-mesinde etkin rol oynarlar. Mukozal infeksiyon-lar kemokin yan›t›na neden olur. MCP-1 gibi ke-mokinlerin farelerde mukozada bulundu¤u ve in-feksiyon s›ras›nda yükseldi¤i bildirilmifltir (12). Çal›flmam›zda MCP-1'in E.coli varl›¤›nda epitel hücrelerden sentezinde bir art›fl oldu¤u gözlen-mifltir. Godaly ve ark (13) bir kemokin olan IL-8'in E.coli ile uyar›lm›fl üriner sistem epitel hüc-relerinde sekresyonunu artt›rd›¤›n› ve IL-8'in de E.coli'nin uyard›¤› nötrofil transepitelyal migras-yonunda rol oynad›¤›n› bildirmifllerdir.

Epitelyal hücrelerin antibakteriyel etkileri mukoza-daki mikroorganizmalara karfl› do¤al bir konak sa-vunmas› oluflturabilir (4). Epitel hücrelerinin sal-g›lad›¤› antimikrobiyal peptidler gram negatif bak-teri, gram pozitif bakbak-teri, fungus ve zarfl› virus-lara karfl› genifl bir aktiviteye sahiptir. Ayn› za-manda antimikrobiyal peptidler do¤al ve kazan›l-m›fl ba¤›fl›kl›¤›n düzenlenmesinde de aktif rol oy-narlar (3).

Çal›flmam›zda E.coli ATCC 25922 suflu ile uya-r›lm›fl üriner sistem epitel hücrelerinde 105 cfu/ml E.coli konsantrasyonunda bakterisidal aktivite or-talama % 25; 106 cfu/ml konsantrasyonda ortala-ma %33.3; 107 cfu/ml konsantrasyonda ortalama %37.5 ve 108 cfu/ml konsantrasyonda ortalama

(5)

% 33.3 olarak tespit edilmifltir. Antibakteriyel et-kinin E.coli konsantrasyonu artt›¤›nda daha belir-gin oldu¤u gözlenmifltir. Çal›flmam›zda tespit et-mifl oldu¤umuz üriner sistem epitel hücrelerinin antibakteriyel etkinliklerinde epitel hücreleri tara-f›ndan salg›lanan antimikrobiyal peptidlerin etkili oldu¤u düflünülmektedir.

Albayrak ve ark (10) idrar epitel hücrelerinin an-tibakteriyel etki gücünün 105 cfu/ml mikroorga-nizma konsantrasyonunda E.coli K12 sufluna kar-fl› %34.7, E.coli 075 sufluna karkar-fl› %29.2 oldu¤u-nu tespit etmifller ve a¤›z epitel hücrelerinin an-tibakteriyel etkisinin idrar epitel hücresinden daha fazla oldu¤unu bildirmifllerdir. Çal›flmam›zda ben-zer flekilde 105 cfu/ml mikroorganizma konsan-trasyonunda E.coli ATCC 25922 suflunun bakteri-sidal etkisini % 33.3 olarak tespit edilmifltir. Çal›flmam›zda in vitro kültür koflullarda elde edi-len bu sonuçlar›n in vivo sa¤lam mukozal koflul-lardaki hücrelerin fonksiyonlar›n› tam olarak yan-s›tamayabilece¤inin fark›nday›z ancak in vivo ko-flullarda daha etkili sonuçlar›nda elde edilebilece-¤ini düflünmekteyiz.

Sonuç olarak, üriner sistem epitel hücrelerinin patojenlere karfl› antibakteriyel etkisinin oldu¤u ve proinflamatuvar sitokin ve kemokinler salg›la-yarak fagositik hücreleri infeksiyon sahas›na top-lad›¤› ve mukozal yüzeylerin immün sistem re-gülasyonundaki etkilerinde epitelyal hücrelerinin etkin bir rol oynayabildi¤ini düflünülmüfltür. Pa-tojenle mücadele s›ras›nda üriner sistem epitel hücrelerinin etki gösteren faktörlerinin belirlenme-si özellikle tekrarlayan idrar yolu infekbelirlenme-siyonu gö-rülen kiflilerde tedavi seçenekleri aç›s›ndan yeni yaklafl›m lara ›fl›k tutacakt›r.

Kaynaklar

1. Vidya KC, Mallya PS, Rao PS: Inhibition of bacterial ad-hesion by subinhibitory concentrations of antibiotics. Indian J Med Microbiol 2005; 23: 102-105.

2. Agace W, Hedges S, Andersson U, Andersson J, Ceska M, Svanborg C. Selective cytokine production by epithelial cells following exposure to Escherichia coli. Infect Immun 1993; 61: 602-609.

3. Basset C, Holton J, O'Mahony R, Roitt I. Innate immunity and pathogen-host interaction. Vaccine 2003; 21: S2/12-S2/23. 4. Dolapci I, Albayrak N, Boyvat A, Ozenci H. Antibacte-rial capacity of oral (epithelial) cells from healthy donors and patients with Behteç's disease. Arch Dermatol Res 2003; 295: 124-126.

5. Hedges S, Agace W, Svensson M, Sjögren A, Ceska M, Svanborg C. Uroepithelial cells are part of a mucosal cyto-kine network. Infect Immun 1994; 62: 2315-2321.

6. Hunstad DA, Justice SS, Hung CS, Lauer SR, Hultgren SJ. Supression of bladder epithelial cytokine responses by uropat-hogenic Escherichia coli. Infect Immun 2005; 73: 3999-4006. 7. Svanborg C, Godaly G, Hedlund M. Cytokine responses during mucosal infections: role in disease pathogenesis and host defence. Curr Opin Microbiol 1999; 2: 99-105. 8. Albayrak N, Biriken D, Özenci H. ‹nsan a¤›z epitel hüc-resinin farkl› antijenik miktarlardaki Streptococcus pyogenes'e karfl› bakterisidal etkisinin ve sitokin yan›t›n›n araflt›r›lmas›. Mikrobiyol Bült 2006; 40: 29-37.

9. Svanborg Eden C, Eriksson B, Hanson LA. Adhesion of Escherichia coli to uroepithelial cells in vitro. Infect Immun 1977; 18: 767-774.

10. Albayrak N, Biriken D, Özenci H. ‹nsan a¤›z ve üriner sistem epitel hücrelerinin farkl› E.coli sufllar›na karfl› bakterisi-dal etkisinin araflt›r›lmas›. Mikrobiyol Bült 2005; 39: 161-167. 11. Savkovic SD, Koutsouris A, Hecht G. Attachment of a no-ninvasive enteric pathogen, enteropathogenic Escherichia coli, cultured human intestinal epithelial monolayers induces trans-migration of neutrophils. Infect Immun 1996; 64: 4480-4487. 12. Steele C, Fidel PL. Cytokine and chemokine production by human oral and vaginal epithelial cells in response to Candida albicans. Infect Immun 2002; 70: 577-583. 13. Godaly G, Proudfoot AEI, Offord RE, Svanborg C, Aga-ce WW. Role of epithelial Interleukin-8 (IL-8) and neutrophil IL-8 receptor A in Escherichia coli-induced transuroepithelial neutrophil migration. Infect Immun 1997; 65: 3451-3456.

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu çalışmada Van İpekyolu Devlet Hastanesinde üriner sistem infeksiyon etkenlerinin dağılımı ve en sık izole edilen etken olan Escherichia coli suşlarının

Bu standartlardan biri, yıllardır ülkemizde kullanılan “Clinical Laboratory Standards Institute” (CLSI), diğeri 2015 yılından itibaren Avrupa Birliği’ne üye birçok

Çalışmamızda, E.coli nedenli komplike olmamış alt ÜSE’li hastaların tedavisinde alternatif olarak bildirilen ve ülkemizde klinik kullanıma yeni giren FT’nin in

• Miyoepiteloid hücrelerin sitoplazmalarında bol miktarda asidofilik granüller bulunur; bu yüzden bunlara granüllü hücreler ya da juxtaglomerular hücreler de denir.. •

(Evcil hayvanlar ölü doğar ya da yaşamın ilk birkaç haftasında böbrek yetersizliği sonucu ölür. Makroskobik olarak böbrekler büyük ve solgun

Sekonder tümörler: İdrar kesesi sekonder tümörleri ya komşu organlardaki (özellikle prostat, rektum ve uterus) tümörlerin direkt yayılması ya da üst idrar yolları

Bu tekniğin uygulamasında önce idrar kesesi boşaltılır Daha sonra hayvanın büyüklüğüne göre 5-15 ml sulandırılmış kontrast madde katater aracılığı ile idrar kesesi

1) Basit idrar yolu enfeksiyonları: Komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarında diğer hastalıklar rol oynamaz. Üriner sistemin yapısal ve fonksiyonel anomalileri,