• Sonuç bulunamadı

Füreya Koral'ın kırkıncı sanat yılı önümüzdeki günlerde kutlanacak:Seramikçe konuşan kadın

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Füreya Koral'ın kırkıncı sanat yılı önümüzdeki günlerde kutlanacak:Seramikçe konuşan kadın"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

KÜLTÜR-SANAT

TT- 51U

Füreya Koral’ın kırkıncı sanat yılı önümüzdeki günlerde kutlanacak

Seramikçe konuşan sanatçı

Seramik sanatının ustalarından Füreya

Koral’ın kırkıncı sanat yılında çeşitli

etkinlikler düzenlenecek.

EMRE ZEYTİN OĞLU

I » * - * 1— « M - . » »

İstanbul’da kimi kapılar var­ dır; aşıp girdiğinizde güncel ya­ şamın bozamadığı, zaman ve yer ötesi bir çevre ile karşılaşabilir­ siniz. Gürültülü caddeleri aşa­ rak mevlevihanedeki su sesine sığındığınızı, sokak satıcılarını yararak Bizans kilisesindeki mo­ zaikleri seyre daldığınızı, ya da döner ve lahmacun meydanla­ rından geçip eski kitap kokan sahafın havasını soluduğunuzu anımsayınız.

Böyle bir yolculuğu Elma­ dağ’da yapıyor ve kapıyı çalıyo­ rum. Önümde kentin saldırgan­ lığı ve yıkıcılığına karşın, kişili­ ğini koruyabilmiş bir dünya be­ liriyor. Bu, seramik sanatçısı Fü­ reya Koral’ın evidir.

Kendini yüzlerce yapıtın ver­ diği bir sarhoşlukla, odanın or­ tasında öylece dikilir buluyo­ rum. “Başlangıçta duvar pano­ ları yaptım” diyor Füreya Koral. (Duvarlarda küçüklü büyüklü panolar asılı.) “Önce küçük pa­ nolar yaptım. Çünkü insanların görmeye alışması, evlerine as­ ması gerekiyordu. Sonra, genel kullanım alanlarına, daha bü­ yük panolar... On, onbeş yd sür­ dürdüm pano çalışmalarını.”

— İnsanlar görmeye alıştılar mı?

Aslında, bizim bir seramik ge­ leneğimiz var. Üstelik binlerce

mamak gerek; görmeye alıştığı­ mız seramikler, genellikle fonk­ siyoneldir. Seramiği fonksiyonel olarak görmeye alışmışsanız, günümüz seramik sanatına ya­ bancılık çekersiniz. Geleneksel seramikler ile çağdaş seramik tavrı arasında hiçbir bağ yoktur.

— Sanırım; fonksiyon bir alışkanlık yarattığında, dekora­ tif tavıra da bir eğilim doğuyor. Bu, çağdaş seramik sanatı için bir tehlike mi?

— Günümüzde sanatçı, ken­ di dünya görüşünü ortaya koyan insandır. Dekoratif tavır bunu sağlayamaz. O ayrı bir şeydir, dekoratifi küçümsüyor değilim. Ama, seramik artık fonksiyonel özelliklerinden arınıp plastik de­ ğerler içeren bir sanata dönüşe­ cekse, dekoratiften kaçınmalı­ dır. Değerleri karşılaştırmıyo­ rum. Osmanlı çinilerinde sanat­ çının mesajı yoktur. O halde Os­ manlI çinileri değersiz midir? Hayır! Oysa dekoratiftir... ve fonksiyoneldir.

Odada, yapıtların arasında geziniyorum. (Kısık bir radyo sesi...) Gözlerimden, seramik baykuşlar, balıklar, evler geçi­ yor. Sehpadaki beyaz porselen­ lerin önünde duruyorum.

“ Benim için ilginç bir çalışmaydı” diye söz ediyor be­ yaz porselenlerden. “Hem de

SANAT DİLİNİ SERAMİKTE BULDU — Füreya Koral, daha önce resim ve heykel de yaptığını, ama sanat dilini seramikte bul­ duğunu belirtiyor.

ğişik bir malzeme, değişik bir yöntemdi. Yapıtlarım çoğaltddı. O zamana dek, fabrikasyona yönelik formlar tasarlamamış- tım.”

— Fabrikasyona yönelik tasa­ rım, vereceğiniz mesajı kısıtladı mı?

— Elbette kısıtladı. Örneğin; özgün bir panoda söyleyebilece-birkaç açıdan ilginçti. Önce; de- ğim pek çok şey olabiliyorken;

böyle bir çalışmada, geleneksel bir anlayışı yehiden ele almak, yeniden yorumlamakla yetin­ dim.”

— Diğer ilginçlikler nelerdi?

— İnsanların porselene gös­ terdikleri ilgi... Bu çalışmalar son derece sevildi. 1972, 1973 yıllarıydı yanılm ıyorsam . Koleksiyonerleri bile oluştu o yıllarda. Bugün de aranıyor. Yal­

nız; bakın., seramikler değil por­ selenler aranıyor.

— Geleneksel -ya da alışılmış- formlara benzemediği halde... Değil mi?

— Benzemiyordu. Geçmişten izler taşıyordu. Fakat yeni bir yorumdu. Malzeme etkili oldu. Porselene daha sıcak bakdıyor.”

— Belki sıcaklığın kaynağı, yatırıma yönelik bir davranıştır. Olabilir mi?

— Seramik piyasası oluşma­ mış ki yatırım yapılsın. Galeri­ ler seramik sanatçrianna yeni ye­ ni yer vermeye başlıyor. Fiyatlar arasında bir denge de yok. Re­ simde bir hareket seziliyor; se­ ramik henüz gerilerde.

Ansızın ses tonu değişiyor ve... “Beni niçin ticaretten ko­ nuşmaya zorluyorsun?” diye so­ ruyor. (Bir sessizlik yayılıyor. Radyo da susmuş. Göz ucuyla aynadaki yansıma bakıyorum, yüzüm biraz kırmızı.)

Konuyu ticaretten sanata çe­ virebilmek için çabucak soruyo­ rum: “Seramik malzeme, biçim ve mesaj oluşturmada size en­ geller çıkartıyor mu?”

(Yeniden gülümsüyor.) “Ben sanat dilimi seramikte buldum. Daha önce resim ve heykel yap­ tım.. ve anladım ki tasarladığım biçim ve vermek istediğim me­ saj ikisinde de değil. Yalnızca se­ ramikte. Sonsuz bir özgürlükten söz edilemez doğallıkla. Örne­ ğin bir panoda; mimariye, ya da ışığın yönüne bağımlı olabilirsi­ niz. Yine de bu durum mesajı engellemez. Dilinizi, karşınızda­ ki koşullara göre kullanırsınız.”

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

The purpose of this research is to study the fatigue level and its related factors of the lung cancer patients during the chemotherapy and the strategies to cope with.. A

On the other hand, COPD patients were more affected by quality of life than other factors, (4) according to stepwise meth od of linear regression test, the most important factor

liposome system; to improve curcumin skin penetration; to minimize skin absorption of oxybenzone; and to evaluate a new formulation of curcumin loaded solid lipid

Tablo 5.1’de gösterildiği gibi karışık cezaevlerinde kadın ve çocuk için bölümü olan cezaevleri zamanla gelişerek ceza mimarlığı açısından mimari planlamaya

Çaç (Taşkent) bölgesindeki Eski Türk sikkelerine dair çalışmalarımız sonucunda, bölgede bastırılan sikkelerin çoğunluğunun Eski Türklere ait olduğu‚ bir

O zamanlar babı hümayunun üs­ tünde odalar ve daireler vardı: Fati­ hin nefsine mahsus ufak bir daire, kapı arası hazinesile defterdarlara mahsus bir yer.... Alt

26 ve 28 ekim günleri İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile İs­ tanbul Devlet Opera ve Balesi Ko­ rosu, şef Rengim Gökmen yöne­ timinde Necil Kâzım Akses’in

Papiller karsinom boyun metastazına bağlı cilt fistülü ve yara lo- jundaki canlı larvaların görünümü..