7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı (1)

31  Download (0)

Tam metin

(1)

AD

I-SO

YA

DI:

NO:.

.…

……

.SINIFI:

6/...

……

Not

:

1-)

Aşa

ğıd

aki

mlel

erin

d

ru

m

u, y

an

lış

m

ı o

ld

un

u t

ab

lo

ü

zer

in

de

(x)

işa

ret

ko

ya

ra

k b

elir

tn

iz.(

20

p

)

2-)

Aşa

ğıd

a y

er a

la

n b

oşl

ukl

arı

u

yg

un

kel

im

eler

ile

ta

ma

mla

yın

ız

(1

0p

)

DOĞR U YANLIŞ CÜMLELER-İFADELER

İnsanlar ile sadece yazı yoluyla iletişim kurabiliriz.

Ülkemizde faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyon yayınlarını RTÜK denetler. Etkili iletişim kurabilmek için konuşmalarımızı beden dili ile desteklemeliyiz. Öğüt vermek ve nutuk çekmek iletişimimizi olumlu yönde etkiler.

Yayın kuruluşunun düzeltme haberi yayınlamasına tekzip adı verilir. Kitle iletişim araçları doğru bilgi ve doğru haber vermek zorunda değildir.

Akıllı işaretler televizyon programlarının yaş grubumuza uygunluğu konusunda bize uyarı verir. “Ne kadar sorumsuzsun ödevini hiçbir zaman yapmıyorsun” Ben diline örnektir.

Bir konu ile ilgili halkın genel düşüncesine kamuoyu denmektedir.

Gazete, televizyon, Genel Ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümüne medya denir.

Empat Sempat İletşim Jest Mimik Kültür Ön Yargı

 El-kol, ayak-bacak ve baş hareketlerimiz ……….…; yüz ifadelerimiz ise ……….….. olarak adlandırılır.  Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz hüküm ve karara ………denir.  Kişinin kendini başkasının yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasına ……… denir.  ……… bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla paylaşmasıdır.

3-) Aşağıda verilen ifadeleri doğru şekilde eşleştriniz. (10p)

4-) Babanın oğluna hangi cevabı vermesi

Ben Diline uygundur ve iletşimde çatışmaya neden olmaz? (5p)

A)“Şaşırmadım! Çünkü hiç çalışmıyorsun!” B)“Daha çok çalışıp, ikinci sınavda düzelteceğine

inanıyorum.”

C)“Sana artık herşey yasak! Sürekli ders çalışacaksın!” D)“Ben sana çalışmazsan düşük not alırsın demiştim!”

5-)Aşağıda verilen şekilde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? (5p)

A) İskan politikası B) Devşirme Sistemi C) İstimâlet politikası D) Divan Teşkilatı

………. ORTAOKULU

https://yazilidayim.net/

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

( ) Osmanlı Devlet’nin Rumeli’de aldığı ilk toprak parçasıdır.

( ) Orta Asya’dan Anadolu’ya gelerek Osmanlı Devlet’ni kuran boydur. ( ) Osmanlının fethedilen topraklara Anadolu’daki Türkleri yerleştrmesidir. ( ) Osmanlı Devlet’ni 1299’da kuran ve devlete adını veren kişidir.

1- Osman Bey 2- Çimpe Kalesi 3-Ulufe

( ) Yeniçeri askerlerinin üç ayda bir aldıkları maaş.

4-Kayı

5-

İskan Politkası

Baba! Sosyal Bilgiler sınavından çok düşük

not aldım

….?

………

Osmanlı Devlet fethedilen topraklarda kalıcı olmak için adil yönetm

anlayışını benimsemiş ve dil, din ve kültürel konularda özgürlükler sunmuştur.

(2)

İs

ka

n

P

o

lit

k

a

n

ın

Fa

yd

a

l

ar

ı

1-Üretim Sürekli hale geldi 2-Fethedilen yerler Türkleştirildi

3-...?... 6-) Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi “sen dili”

ne örnek olabilir? (5p) A) Okula neden geç kaldın

B) Seni göremeyince meraklandım

C) Yüksek sesle konuştuğunda üzülüyorum D) Benimle oynayınca mutlu oldum

7-) Yukarıdaki atasözleri iletşimde neyin önemini vurgulamaktadır?(5p)

A) Etkin Dinlemenin B) Jest ve mimiklerin C) Empatinin

D) Göz iletişiminin

İletişimde en önemli becerilerden biri iyi bir dinleyici olmaktır.

8-)Aşağıdaki davranışlardan hangisini iyi bir dinleyicinin yapmaması gerekir? (5p)

A) Konuşmacıyı, sözünü kesmeden dinlemek B) Konuşmacının söylediklerini anlamaya çalışmak C) Konuşmacının jest ve mimiklerine dikkat etmek D) Konuşmacıyla göz teması kurmaktan kaçınmak 9-)Aşağıdaki tabloda Divanı hümayun üyeleri ve toplumsal sınıfları verilmiştr hangi ikisi yer değiştrirse bütün ifadeler doğru sıralanmış olur? (5p)

Kişiler Toplumsal Yapı

I. Sadrazam Seyfiye

II. Defterdar Kalemiye

III. Vezir İlmiye

IV. Kazasker Seyfiye

A) I ve II B) II ve III C)I ve III D)III ve IV

10-)Umut Aras’ın verdiği bilgilere göre bu Divan-ı hümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir? (5p)

A) Sadrazam B) Vezir

C) Nişancı D)Kazasker

https://yazilidayim.net/

11-)Yukarıda verilen kavram haritasında soru işaret ile belirtlmiş alana aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olmaz? (5p)

A) Kazanılan topraklar imâr ve iskân edilmiştir. B) Tarım yapılmasıyla ekonomi gelişmiştir. C) Göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesi

sağlandı.

D) Çeşitli kültür çatışmaları yaşanmıştır.

12-) Yukarıda verilen ifadelerden hangisinin açıklaması aşağıdaki şıklarda yoktur? (5p)

A)Yeniçeriler B)Tımarlı Sipahiler

C)Acemi Ocağı D)Silahtarlar

I- Kadı ve müderrisleri atar,

II-Mali işlere bakar, gelir ve giderleri denetler, III- Padişahtan sonra en yetkili kişidir.

13-) Yukarıda görevleri verilen Osmanlı devlet adamları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru

eşleştrilmiştr? (5p)

….I….. …..II….. …III…..

A) Kazasker Defterdar Vezir

B) Defterdar Kazasker Nişancı

C) Kazasker Defterdar Sadrazam

D) Vezir Nişancı Defterdar

-Bursa’yı fethederek başkent yaptı. -İlk kez divan teşkilatını kurdu. -İznik’te ilk medreseyi açtı.

14-)Yukarıdaki gelişmeler hangi Osmanlı yönetcisi zamanında gerçekleşmiştr?(5p)

A)Osman Gazi B)I.Murat C)Orhan Gazi D)I.Bayezid

*Osmanlı kaybetti ve Yıldırım esir düştü. *Anadolu siyasi birliği bozuldu.

*İstanbul’un alınması 50 yıl kadar gecikti. *Osmanlı’da Fetret dönemi başladı.

15-)Yukarıda verilen bilgiler hangi savaşın sonucudur? (5p)

A) Ankara Savaşı B) Koyunhisar Savaşı

 İki dinle bir söyle.

Söz gümüş ise sukut altındır

Osmanlı Devlet’ne bağlı eyaletlerde tımar sahiplerinin besledikleri atlı askerlerdir.

Türklerden meydana gelir. Düşman topraklarına akınlar yaparak araziyi keşfederler.

Kapıkulu ocaklarına asker yetştren okuldur.

Devşirme sistemi ile seçilir, Savaş zamanı orduya katılır, savaş dışında başkentn güvenliğini sağlarlar.

Eğitim ve adaletten sorumluyum. Müderris ve kadıların atamalarını

yaparım. İlmiye sınıfındanım.

Sen dili; Senle başlar veya senle biter. Yargılayıcı, suçlayıcıdır. Eleştricidir ve kırıcı olabilir.

(3)

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :