• Sonuç bulunamadı

Fazıl Ahmed'i dinlerken...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Fazıl Ahmed'i dinlerken..."

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Sayfa 14

YEDİGÜN

N o . 1 9 9

No. 199

YEDİOÖN

'H /?

Sayfa 15

Yedigün objektifi; Türk edebiyatının değerli üstatlarından Fazıl Ahmet Aykaç’ı, mütemadi tetkiklerinden bir lâhza baş kald rdığı sakin köşesinde yakaladı

— H a tırla rsın ız d eğ il m i, yirm i Bene ev v el, « Y ed ig ü n » m üessisi, « H a n d e » ism in d ek i »m izah m ecm u ası ile m a tb u a t sa h asın a y en i g iriy o rd u . Bu m ecm u an ın ilk sa y ıla rın d a n b irin d e si­ zin « O n la r gibi» serisin d en « A b d ü l- h a k H â m it» iniz v a rd ı. İşte b u sayının in tişa r ettiğ i a k şa m S e d a t S im avî, F a- lih R ıfk ı ve b e n T e p e b a ş ın d a G a rd e n - d e o tu ru y o rd u k . Y ak ın ım ız d a k i m a sa ­ la rd a n b irin e H â m it’le S ü ley m an N a ­ zif gelm işlerdi.

« O n la r gibi» y e fe n a h a ld e sin irlen ­ m iş o la n N azif, y a n la rın d a k i b ir a r k a ­ d a şın işareti üzerine, b ird e n y e rin d e n fırlıy a ra k üzerim ize d o ğ ru y ü rü d ü . B e­ re k e t v ersin a ra y a g ird iler. Bu, g a z e te ­ cilik h a y a tım ız d a a tlattığ ım ız ilk v a rta o lm uştu.»

B eni b u ra y a k a d a r d ik k a tle d in liy en ü s ta t F azıl A h m e t, ö n ü n d e k i k ita b ı m u ­ k a d d e si y a v a şç a k a p a d ı, g ö zlerin i k a r ­ şı d u v a rd a k i H â m id ’in p o rtre sin e d ik e ­ re k :

— D e m e k ki, d ed i, se b ep b en d im . B iraz geç o ld u am a, yine geçm iş o l­ sun dem eliyim .

— Ş im di a rk a y a b a k ın c a dü n ü , e tr a ­ fınızı k o llay ın ca b u g ü n ü , v e içinizi d in ­ leyince y arın ı nasıl g ö rü y o rsu n u z?

D u v a rla rı k ita p d o la p la rı ile ö rtü lü sü k û n a g ö m ü lm ü ş o d a n ın loş b ir k ö şe ­ sin d e o, y a zıh an en in b a şın d a , b e n de k arşısındayım .

Susuyor.

D irsek leri m a sa d a , k o lla n y u k a rıd a ve b irib irlerin e geçm iş p a rm a k la rın a çe­ nesi dayalı, dalg ın , d ü şü n ü y o r.

O n a b a k a rk e n , yirm i iki yıl evvel, K ın a lıa d a tep e sin d e k i yine b ö y le sakin, yine b ö y le sessiz o d a sın d a ilk d efa, yi­ ne b ö y le d ü nşünceli b u ld u ğ u m Fazıl A h m e d ’i, b ir d a h a g ö rü y o ru m .

N ihayet, y a v aş y a v aş sö y lü y o r: — D ü n ü u n u tm a m a k v e y a rın d a n ü- m id i k esm em ek ...

— Y a b u g ü n ?

V a l s ı m s

KANDEMİR’

ftmrii krtanlar va (titanların her türlüsü Ahmet Avkao

— H e r d e v ir için, k en d in i p e k iyi a n h y a m a m a k zaru rîd ir. Bu seb ep le b e ­ nim d e b u g ü n e d a ir in tib alarım , y a rı­ n ın hâsıl edeceği k a n a a tle re m uvazi g el­ m ezse p e k şaşm am . M aam afih , fikirle­ rim i h u lâsa e d e y im ; B ugün ço k m esu t o la ra k g ö rd ü ğ ü m şey, b ir k e re dilim izi, so n ra d u y g u ve ülkülerim izi z a m a n d a

-şım ız o lan san at, felsefe v e m e d e n iy e t te lâ k k ile rin e d o ğ ru a tılg a n b ir h a ld e y ü rü tü şü m ü z d ü r. Şim di, b e n i h o şn u t e tm iy e n n o k ta y a g e liy o ru m ; B unu h e ­ m e n b ir cü m le d e to p lıy a b ilirim : K alem a d a m la rın ın k ü ltü r a la n ın d a k i so lg u n lu ­ ğu, d erm an sızlığ ı h a ttâ b azı z a m a n b it­ kinliği...

Bir lâh za d ü şü n ü y o r, ö n ü n d e k i k â ­ ğıtları, z a rfla rı k arıştırıy o r, yine p a r ­

m ak la rın ı b irib irin e g eçiriy o r:

— «B ahçe h a v u z u n d a k o tra y ü z d ü r­ m eyi, ço k d e fa O k y a n u su a şm a k m â ­ n asın a a lan larım ız az d eğildir.

Bir k e re y a z a n la rın çoğu b ü tü n ci­ h a n d a k i b ü y ü k d e h â la rla değil, ekser d e fa işp o rta e d e b iy a tı d e n ilen v e az ço k kıtık ve k ırp ın tı eserlerle g eçin iy o r­ lar. Bu seb ep le gençliğe g e rç e k te n k u v ­ v etli m ahsul p e k az v e reb iliy o rlar.

N ih ay et ilh am larım ızın, en d işe le ri­ m izin - b elk i b u k ü ltü r z â fın d a n olacak- cıhzhğını unu tm am alıy ız.

H a lb u k i, İçtim aî h a y a tta o ld u ğ u gi­ bi fik rî v a rlık ta d a b u g ü n d a h a k u v v e t­ li, d a h a g ü rb ü z a d a le y e ih tiy aç v a r ­ dır. »

K ah v em i y u d u m la rk e n , ak lım a geli­

— Y a iç k i?. — B e n d en uzak.

— Bir z iy a fe tte filân m e c b u r o lu rsa ­ nız?

— Y ine içm iyorum . A m a, yine şa- ribülleyli v e n n e h a rla rd a n d a fark ım y o k : K ita b a m ü p telây im . V e tıp k ı b ir ay y aşı m e n e d e r gibi d o k to rla r m ü te m a ­ d iy en o k u m a, y a z m a d iy o rlar. H a k la rı d a y o k değil, c id d e n ço k y o ru ld u m . F a ­ k a t b e n d e h aksız değilim , ne y ap ay ım , elim d e o lm ıy an b ir şey, g ö zlerim m u t­

la k a s a tırla rd a d o la şm a k , b u b ir illet. — N asıl çakşırsınız?

—r- B en tıp k ı o b u r b ir a d a m gibiyim . İçtim aî h a y a tta n e k a d a r p e rh iz k â r isem , fik rî h a y a tım d a d a o k a d a r a b u r cu- burou bir ad a m ım .

V e zih n î h a y a tım ın b aşlıca kusuru, fik rî iştih alarım ı v e faaliy etlerim i b irk a ç m u ay y en m ev zu ü z e rin d e b ir tü rlü te k ­ sif ed em ey işim d ir. P e k çok şeye alâ k a d u y a r ve k ıraetlerim i b ir tü rlü in zib at a ltın a a la m a m . B öylece k a fa m d a im a y o rg u n v e rah atsızd ır.

M eselâ n e le r o k u rsu n u z?

— N eler o k u m a m ki... F elsefe, h u ­ kuk, riyaziyat, san at, içtim aiyat, eski lisanlar, a stro n o m i, so sy o lo ji... F a k a t son z a m a n la rd a d a h a çok siyasî, e d eb î, felsefî eserlere m eyyalim .

— L isan?

— F ran sızca ve İngilizce... V a k tile b ira z A lm a n c a v e İta ly a n c a ile d e m e ş­ gul o ld u m . İngilizcem i ço k k u v v e tle n ­ d irm ek , a rz u la rım d a n birid ir.

— Son ikisini k u lla n a b iliy o r m u su ­ nuz?

— A n la m ıy o ru m d em ek , d a h a k en d i le h im d e olur.

B ird en b ire, a k lım a ço k eski b ir sual geliyor. Ö m rü k ita p la r v e k ita p la rın h e r tü rlü sü a ra sın d a g eçen m u h a ta b ım a onu so ru y o ru m :

— B ir u zun se y a h a te çıksanız, bu y o lc u lu k ta y a n ın ıza T ü rk ç e üç k ita p ta n b a ş k a a lm a m a k m e c b u riy e tin d e olsanız, h an g i k ita p la rı alırd ın ız?

T e r e d d ü t e tm e d e n c e v a p v e riy o r: — B e h em eh al N e d im ’in d iv an ın ı a- lırd ım ... G a lib a d a b a ş k a b ir şey a l ­ m azdım .

Son cüm leyi sö y led iğ in e p işm a n o l­ m uş gibi b ir h ay li d u ru y o r, d alıy o r, d a ­ lıyor, so n ra te k ra r ed iy o r,

y o r:

— H â lâ k a h v e, sig ara içm iy o r m u ­ sunuz?

(2)

Sayfa I 6

YEDIGÜN

No. 201

— H ayır... Başka bir şey alm az­

dım!

N e d im ’in âşıkınr, m eşru tiy e t g ü n le ri­ nin h a tıra la rın d a d o la ş tırm a k için sar- fettiğim em ek ler, h e p b o ş a g id iy o r:

— « Ö len lerin a rk a s ın d a n sö y lem ek iste m e m ..

B ilm em nasıl old u , söz yine d ö n ü p d o la ş a ra k e d e b iy a ta , n ih a y e t ten k id e, m ü n e k k id e geldi.

F azıl A h m e t, y e rin d e n d o ğ ru la ra k k ü tü p h a n e sin in g ö z ü n d e n çık ard ığ ı y ir­ mi sene ev v el b u m e v z u d a yazm ış o l­ duğu y a z ıd a n bazı p a rç a la r oku d u .

O n u d in lerk en , k e n d i k e n d im e d ü şü ­ n ü y o rd u m :

— «O na, artık , b izd e m ü n e k k it v a r mı d iy e so ra b ilir m iyim . Bu, m an asız b ir sual o lm az m ı?

F a k a t, yazışım b itirip d e susunca, y i­ ne k e n d im i tu ta m a d ım :

— H â lâ ay n i fik ird e m isiniz? — H e m e n h em en ... V e a n la ttı: — B ugün d e te n k it sa h a sın d a fikir­ d e n z iy ad e m izaç v e ta b ia t h âk im d ir. H e rk e s sevgisine, a rk a d a şlığ ın a g ö re h a re k e t ed iy o r. S ureti u m u m iy ed e bu, b ö y le d ir. Ben, m ü m k ü n o ld u ğ u k a d a r h a k p e rv e r olm ay ı isterim . E ğ er h is­ sim b e n i b ir a d a m ın a ley h in e sev k ed i- y o r ve fikrim o n d a ta k d ire şa y a n şey ler b u lu y o rsa k e n d i k e n d im le m ü c a d e le e- d erim . A n c a k bu. ta rz m ü c a d e le n in e t­ rafım ız d a ç o k az o ld u ğ u n u g ö rm ek le m üteessirim .

— N eler h azırlıy o rsu n u z?

G ay ri ih tiy arî, elleri, ö n ü n d e k i dos- y elere, d e fte rle re u z a n ıy o r:

— «Ü ç asır» diye, 17, I 8 ve 19 uncu asır F ran sız ed e b iy a tı... Bu b itm e k ü- s zere. F a k a t bitm iş, h azırlan m ış o la n la r d a v a r.. M eselâ «Y ol, D ağ, K ır, T e ­ p e..» ism in d ek i eserim . Bu, çocuklu- ğ u m d a n b e ri y ap m ış o ld u ğ u m s e y a h a t­ le rin in tib aları. Bir d e üç k ita p ta n m ü ­ re k k e p b ir T riy o çık aracağ ım . S u ltan H a m it z a m a n ın d a G ü m ü şh a n e y e sü rü l­ m üş b ir g encin eski z a m a n A n a d o lu - su n d ak i g ö rd ü k le ri, so n ra m eşru tiy etin ilâ n ın d a n m ü ta re k e y e k a d a r, ecnebi d o n a n m a la rın ın Ista n b ü la gelişi günleri ve n ih a y e t b u g en cin yeni id e a le zafer ve cü m h u riy ete k av u şu şu ... V e te k ra r o A n a d o lu h a y a tın a atılış v e yine id e ­ al p e şin d e koşuş...

Bir d e «D osye» m v a rd ır b iliy o rsu ­ n u z: 19 1 4 te n cü m h u riy etin ilânı ta ri­ hine k a d a r b irç o k hususî in tib aatı, h a ­ tıratı, p o rtre le ri, ten k itle ri ih tiv a eder.

— K ita p ta n b a ş k a iptilânız?

Yavrularınızı bu kış günlerinde sıcak tutacak birkaç kroşe modelleri dercediyo- ruz. Bos vakitlerinizde bunlar sizin için de bir eğlence teşkil edebilir.

— Biraz resim., peyizaja m erakım vardır.

— Sinema, tiyatro, dans, yem ek? G ülüyor :

— Hiç biri.. G ürültüden kaçarım . V e radyoyu, bazı iyi h aberler verdiği için dinlediğim olur. Y em ek ise, her ö- vünde bir kap.

— Bir târiki dünya.... — Gibi bir şey...

H ayatınızın en m esut v ak ’ası? — Kalem i bırakın da konuşalım. V e son defa yaptığı A v ru p a seya­ hatini anlatıyor. O ra d a F ransanın gü­ zideleri arasında geçen günleri hatırlı­ yor. S orbonda, Pol V aleri’nin riyase­ tindeki «Centre Universitaire Méditer­ ranéenne» de T ürkiye inkılâbına dair verdiği beş mühim konferansa ait

duy-gularm ı hikâye ediyor.

— İşte m em leketim . Şahsım nam ı­ n a yaşadığım en m esut günler...

Bize ancak sızıntısı gelebilen b u P a ­ ris günlerine ait hatıraların, yazık ki, üstat, büyük bir tevazua kapılarak, a ra ­ m ızda kalm asını istiyor.

O na, son sualim şu oluyor: — En çok sevdiğiniz yazınız? Fazıl A hm et, yazıhanesinin gözünü çekiyor. H enüz bitm em iş bir şiirinden birkaç m ısra okuyor:

Hasretlerimiz hayli zaman gözgöze baktı Lâkin yine onlar giderek meş’ale yaktı Şiirin ve hayalin şu yeşil meşceresinde Sandallarımız, sonra gelip yanyana aktı Mehtabın o yerlerdeki rüya deresinde.

Kandemir

T ah a Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

“Dolaşım ve solunum sistemleri” ders kurulunun sonunda dönem III öğrencileri; dolaşım ve solunum sistemi ile ilgili hastalıkların klinik özellikleri ve

Okul birincileri, genel kontenjan (öncelikle) ve okul birincisi kontenjanı göz önünde tutularak merkezî yerleştirme ile yerleştirme puanlarının yeterli olduğu en üst

Bütünleme sınavına not yükseltmek için girmek isteyen öğrenciler, Bursa Teknik Üniversitesi internet sayfasında ilan edilen tarihlerde öğrenci işleri bilgi

Öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda öğrenci toplulukları ile koordineli olarak düzenlenen geziler, konferanslar ve benzeri etkinliklerle öğrencilerin ders dışında

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı 10551001 numaralı öğrencisi Zuhal ARSLAN’ın, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz-Bahar

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Programı Biyofizik Anabilim Dalında Lisansüstü Program açmak ve kontenjan talebinde bulunmak üzere, Mühendislik

02 Eylül 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi. 03 Eylül 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında