• Sonuç bulunamadı

Sözde Ermeni soykırımı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sözde Ermeni soykırımı"

Copied!
1
1
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ

Bir m ü ttefik ülkede Demokles'in kılıcı gibi sık sık gündeme

getirilen tasarı, ne hazindeki hâlâ tartışılıyor

Sözde Ermeni soykırımı

M. Cihat AKYOL

Em. General

1940’ta Kara Harp O kulu’ndan, 1948'de Kara Harp A kadem isin den, 1956’da ise Silahlı Kuvvetler A kadem isinden mezun oldu. Silah­ lı Kuvvetler’ln çeş itli kadem elerinde, G enel­ kurm ay Özel Harp Daire Bakanlığı’nda görev yaptı. Paris NATO Karargâhı ve Moskova Ata- ş em lllterliğl görevlerinde bulundu. 1973’te tü m g eneral iken kadrosuzluk nedeniyle e m ekli oldu.

.

K

ASITLI bir yalan ve iftira­dan kaynaklandığı için Türk kamuoyunca şiddet­ le reddedilmesine ve dev­ let görevlilerinin bunca ça­ balarına rağmen, dostu­ muz ve müttefiğimiz olar. ABD’nin yasama meclisinde “ sözde Er­ meni soykırımı tasarısı” ne hazindir ki hâlâ gündemdeki yerini koruyor.

Güya 1915-1923 yıllarında Osmanlı İmparatorluğumda Türklerin Ermenilere yaptığı soykırımından bahisle 24 Nisan ta­ rihinin yas günü ilan edilmesini amaçlayan bu tasarı ile Ermeniler ve yandaşları so­ nunda Türkiye’nin sorumluluğunu kabulle kurulacak bir Ermenistan için tazminat ödemesini, Sevr muahedesinde belirlendiği gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan 21 ili kendilerine “Buyurun, alın!” diyeceğini hayal etmektedirler.

Senatör Robert Dole’ün tasarısı Tür­ kiye’nin egemenlik ve toprak bütünlüğü­ nü hedef almaktadır.

Bu itibarla tasarı Türkiye için kabulü kesinlikle mümkün olmayan, fevkalade önemi haiz bir iddia ve tecavüz mahiye­ tindedir.

DEMOKLES'İN KILICI

DEMOKLES’İN KILICI: Sözde Er­ meni soykırımının 50’nci yıldönümü vesile edilerek 1965 yılında başlatılan bu kam­ panya Türkiye’nin tepkisi, ABD yönetimi­ nin araya girmesi taktiği ile bata-çıka bu günlere kadar gelmiştir.

Yasa tasarısının bir Amerikan senatö- rünce yasama meclisine verilmesi olayı Türkiye’nin üzerinde adeta Demokles’in kılıcı gibidir. Başka bir benzetme ile ABD’­ nin bu taktiği evinin darlığından şikâyet eden birisine Nasrettin Hoca’nın zeki uy­ gulamasını hatırlatmaktadır. Yönetimin araya girmesiyle geri çekilen veya dondu­ rulan bu tasarı yüzünden teşekkür mesajı sunulurken bu yumuşamada taviz verilme­ si de söz konusu olabilmektedir. Konunun temcit pilavı yapılarak ısıtılıp ısıtılıp önü­ müze getirilmesi de üzücüdür.

MÜCADELE YÖNTEMİ: Bugüne ka­ dar ileri sürülen iddiaları çürütecek şekil­ de ama, adeta bir savunma niteliği taşıyan mücadele ile epey mesafe alındığını kay­ detmeliyiz .Biz bu gayretleri nitelik yönün­ den (savunma içerikli olması) ve sürekli­ lik bakımından (tasarıya ABD’de günde­ me geldikçe kesik kesik tepki göstermemiz bakımından) yeterli görmüyoruz. Bu se­ beple mücadele yöntemini çeşitlendirme­ yi uygun mütalaa ediyoruz, özellikle ini­ siyatifi ele alarak, iddia edildiğinin tam ter­ sine, Ermenilerin Türklere karşı uyguladığ zulüm, işkence ve soykırımı başta ABD ol­ mak üzere dünya kamuoyuna en etkin bir biçimde ve sürekli olarak açıklamalıyız. Bu gerçeğin açıklanmasının çok kolay olaca­ ğı kamsını da taşıyoruz.

Tarihte Ermeni sorunu emperyalizm­ den ve bunun faillerinin ortaya attıkları Şark meselesinden kaynaklanmaktadır.

Bölgenin sömürülmesi için Osmanlı İmparatorluğumu parçalayıp yok etmek kararına varan Ingilizler, Fransızlar, Rus- lar ve bunları uzaktan takibe alan Ameri­ kalılar bu mücadelede azınlıkları kışkırtıp isyana ve katliama teşvik etmişlerdir. İmparatorluğun sadık vatandaşı Ermeni­ ler ise 1878 tarihinden itibaren başlayarak bu oyunun baş aktörü olmuştur.

Başlangıçta Hınçak ve Taşnak komi­ telerince Türklere karşı sürdürülen zulüm ve barbarlık Birinci Dünya Harbi’nde her cephede düşmanla işbirliği halinde yara­ tılan isyanlar, yapılan saldırı ve soykırım­ lar.

Atatürk’ün “ Yurtta sulh, cihanda sulh” özdeyişinin kısmen yanlış yorumlan­ masıyla sürdürülen “ eski yaralan deşme­ me politikası” yüzünden Ermenilerin ta­ rih içinde işledikleri bu cinayetler dünya kamuoyuna anlatılmadığı gibi, ülkemizin yeni kuşaklarına bile izah edilmemiştir. Bundan yararlanan Ermeniler ve destek­ çileri, “Usta hırsız ev sahibini bastınr” mi­ sali ile olayları 180 derece çarpıtarak Türk- leri suçlamaya ve bitmeyen bir kin ve gayz içinde misak-ı milli hudutlanmıza tecavüze yeltenmişlerdir. Diyoruz ki, mücadelemi­ zi çok etkili olacağı için bu gerçekten ha­ reketle sürdürmeliyiz. Ermenilerin yaptık­ ları soykırımı kanıtlamak için elimizde Atatürk’ün çok değerli demeç ve tebliğle­ ri başta olmak üzere, olayın perde arkası failleri olan Fransız, İngiliz, Rus ve Ame­ rikalıların raporları, tarihçilerin ifadeleri var. Ermenilerin işlediği bu soykırımın maddi delilleri olarak fotoğrafları, Türk toplu mezarlarının inkâr edilmez şahade­ ti var.

Tarihimizde alicenaplığımızın kanıtı olarak soykırımdan kaçanlara kucak açı­ şımız ortada iken, Amerika’da işlenen Kı­ zılderili jenositi gibi sözü edilen diğer dev­ letlerin işledikleri soykırımı olayları tarih­ lerinden silinemez. 1973-1985 döneminde suçsuz insanlara karşı işlenen Ermeni ASALA cinayetleri büyük suçun devamı sayılmalıdır.

SONUÇ

Demokles’in kılıcı gibi bir müttefik ül­ kede sık sık gündeme getirilen sözde Er­ meni soykırımı tasarısını ortadan kaldır­ mak için sürekli ve aktif bir çabaya ihti­ yaç vardır. Bunun için inisiyaitifi ele al­ malıyız.

Başta ABD olmak üzere dünya kamu­ oyuna Ermenilerin Türklere karşı uygula­ dığı soykırımı belgeleri ile ortaya koyma­ lıyız. Bunun gibi, bize soykırımdan bah­ sedenlere kendi yaptıklarını açıklamalı, bu olaylar için de anma günü yapılabileceği­ ni hatırlatmalıyız.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

“Bu mesele bakanlığımızda dikkat ve hassasiyetle takip edilmekte ve memleketimizin içinde bulunduğu şartlar muvacehesinde, Ermeni meselesi ile ilgili olarak

Aile Bireylerinin Daha Dindar Olmasıyla İlgili Örneklem Tutumu Tablo 57: Aile Bireylerinin Daha Dindar Olmasıyla İlgili Örneklem Tutumu.. Acaba insanlar, dini bireysel bir

Öğrencilerin bu teknikle okuma yazma öğrenebilmeleri için öncelikle alfabedeki harflerin tümünü ezberlemeleri gerekir. Alfabedeki harflerin büyük ve küçük

B yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak

Ermenistan dış politikasında iki önemli problem olan sözde Ermeni soykırımının uluslararası alanda tanınması ve Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığının

“Allah rızası için şu kadar gün oruç tutacağım” veya “Allah rızası için kurban keseceğim” gibi adaklar mutlak adaklardır. Mukayyed adaklar ise her hangi

Bu gruplar arasında Oklahoma Cherokee Nation (zorla ve gönüllü olarak yurtlarından çıkarılanlar), Cherokee'nin Doğu Bandı (Kuzey Carolina'dan kaçanlar ve kalanlar),

臺北醫學大學今日北醫:

Bu tez çalıĢmasında genel olarak silindirle sıkıĢtırılmıĢ beton için kullanılan bazı önemli kimyasal katkı maddelerinden bahsedilmiĢ, son zamanlarda pek

[r]

[r]

Bir tasavvuf şairi olan derviş Yunus’un ele alındığı eserde yazar, Yunus’un bilinen menkıbelerden hareket ederek onun manevi dünyasını bize tanıtır. Tanrı’ya

Daş ve Sezgin (16) tarafından yapılan bir araştırma, postpartum dönemde bireysel olarak yapılan ve kadınlar taburcu olduktan sonra evlerinde tekrarlanan aile planlaması

Nitekim, aynı sorunun geçerli olduğu başka bir uyuşmazlıkta, dava açma süresi, yanlış olarak işletilmiş itiraz yolları sonucu tesis edilen son iş­ lemin

Sosyal olarak yapılandırılmış annelik ile kişisel deneyim arasındaki ilişkiyi öne çıkarmak için Dewey’in bakış açısını öne sürebiliriz.Ona göre sanat

Kasap ve ark., (2011) Çanakkale ili yumuşak çekirdekli meyve bahçelerinde Tetranychidae familyasından 4, Eriophyidae familyasından 1, Tenuipalpidae familyasından 1,

Bu çalışmada Ordu ilinin farklı ilçelerinden toplanan 33 adet yerel fasulye genotipin morfolojik karakterizasyonu ve yerel genotiplerle beraber 5 adet ticari çeşidin

Günümüzde köy kent gerçekçiliğine ilişkin resim yapan kuşağın temsilcilerinden olan Ramiz Aydın (1937 doğdu) 1961' de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü

The main objective of the present study was to investigate effects of eprinomectin in cows following sub cutaneous and pour-on administrations; on serum DNA

This study revealed 25 service attributes offered in FCs using qualitative method and developed the SQS-FC scale with four service quality dimensions, which are

ağrı eşiğini değerlendiren ve hızlı sonuç veren bir ölçeğe rastlanmamıştır. Bu çalışmada önerilen ölçek, bu konuda yapılacak çalışmalar için bir

Zamana bağlı Schrödinger denkleminin bir baĢlangıç değer problemi olması problemin çözümünün sadece baĢlangıç dalga fonksiyonunun belirlenmesi ve bu

The motility rates (%) of non-diluted fresh bull semen, diluted metamizol-free semen, and diluted semen containing different amounts of metamizol stored at 4 ºC for 168 h are given