• Sonuç bulunamadı

Ali Avni Çelebi '89

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ali Avni Çelebi '89"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İ

Jk

i C

j

1

• •

:

kui

¡

c

ilesim

Ali Avni Çelebi ’89

Ahmet Koksal

IESİM piyasasının son yıllarda eski ustalar üzerinde yoğunlaşan ilgisi, _____ bugünlerde çağdaş resmimizin ön­ cüleri arasında sayılan Ali Avni Çelebi'yi (d. 1904) gündeme getiriyor. Tem galerisinde özel koleksiyonların da katkısıyla düzenlenen sergide, Çelebl’nin 1988/89 yâpımlı çalışm a­ ları da genişçe bir yer tutmakta.

Türk resminde Paris'te öğrenim görmüş sanatçı kuşakların çok yaygın ve gelenekle­ şen etkileri arasında Ali Çelebi’nin 1930 yıl­ larındaki işlevi resim sanatımızda yeni bir kan dolaşım ının başlangıcı sayılabilir. 1922-1927 yıllarında Münih’te yenilikçi bir ustanın, Hans HoffmannTn yanında çalışan sanatçımız, o dönemde geleneksel Alman dışavurumculu­ ğu, yeni nesnelcilik ve kübizm kaynaklı sorun­ ların kaynaştığı bir ortamda daha çok dışavu­ rumculuk ve kübizm çıkışlı yapısal çözümler­ den etkilenmişti. Ali Çelebl’nln de yer aldığı ‘Müstakil Ressamlar Birliği”, kendilerinden önceki İbrahim Çallı ve Hikmet Onat kuşağı­ nın akademikleşen izlenimciliğine karşı doğa­ yı ve nesneleri geometrik bir düzen, plan, oy­ lum, mekân ilişkileri, çizgi ve form sağlam lı­ ğı gibi yeni kavramlarla algılayan bir görüşü benim siyordu. Çetebl iie Kocamemi’nin ‘‘temsil’’ ettiği bu ekspresyonist görüş, sanat­ çının kendi deyimiyle, “bünyeyi de içine alan

konstrükslyon yoluyla kitlelerin ağırlığını, planlarını değerlendirir.”

AH Avni Çelebi ve Zeki Kocameml’den

başka Cemal Tollu, Refik Epikman gibi Mü­ nih ve Berlin akademilerinde eğitim gören ressamlarımız da, bu eğitimden mayalanmış geometrik bir alt-yapı ve yapımsalcı sorunlar­ la ilgilenm işti. ÇelebTnin Hoftmann atölye­

sinde edindiği dışavurumcu ve yapımsalcı (konstrüktif) çözümler, sait kuru bir geomet­ rik kuruluş, abartı, plan, oylum, mekân ilişki­ leri, ışık-gölge, leke ve renk düzeni olarak ele alınmamış, yurda dönüşünden sonra yerel gözlemlerle beslenerek insan ve yaşamla bü­ tünleştirilm iştir. Onun “Vitrin” (1926), “Mas­

keli Balo” (1928), “Yaralı Asker” (1932) gibi

unutulmaz, büyük boyutlu ilk dönem yapıtla­ rında “Müstakiller” arasındaki ayrıcalıklı ki-' şiliğ i belgelenmiştir.

Çelebi’nin özel koleksiyonlardan derlen­

miş on tablosu İle son yıllardaki çalışm aları­ nı biraraya getiren yeni sergisinde, ilk dönem­ deki sanat anlayışının izlerini İleri yaşlarda da kararlı bir yaşam biçim i olarak sürdürdüğü görülüyor. Önceki yıllarda da sık sık işlediği balıkçılar, bir kır kahvesi, uçurtma uçuranlar, hallaç gibi yaşam sahneleri ve çevre görü­ nümleri değişik düzenlerde yeniden ele alını­ yor. 1920 yıllarındaki Alman ekspresyonizmi ile geometrik bir altyapının etkileri Çelebi’nin vazgeçilmez Ifadeciliği, yerel renk ve günde­ lik yaşam sahneleriyle içtenlikle, ustaca bir­ leşmektedir. “Neşeli Kahve”, “Telllbaba”,

“ Plajda Ateş Alemi", “ Çengelköy” , “Balıkçılar” gibi çok figürlü otantik yaşam bi­

çim lerini taze ve güçtü renk değerleriyle ye­ niden ele alan resimlerinde 1930 kuşağının resmimize yeni bir soluk getiren esintisi sür­ dürülmekte.

Yeni İncelemelerden çok anılarında, bel­ leğinde yer etmiş doğa kesimleri, yakın çev­ re ve gündelik yaşam sahnelerinde yoğunla­ şan bu resimlerde, altmış yılı geçen bir sanat birikiminden geien bir rutinleşmenln güven­ li, içtenlikli ve kişilikli düzeyi “ m lzac’Tna ya­ kışan bir uyumla çeşitleniyor.

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

認識自然生產 ㄧ、何謂自然生產?

Three instruments used to collect the data included the Brief Psychiatric Symptom Rating Scale (BPSRS), Chinese Health Questionnaire (CHQ), and the Attitude Toward Truth Telling

According to our data, when hospitalized ID patients had additional infectious diagnoses, consultation demands of IDCMSs were not enhanced.. Moreover, the consultation patterns

1 臺北醫學大學 圖書館 夜間及假日還書箱服務辦法 94 年 11 月 18 日圖書委員會議新訂通過 第一條

RESULT(S): Obese women with polycystic ovary morphology (PCOM) had a greater risk of developing of PCOS (odds ratio [OR], 2.5; 95% confidence interval [CI], 1.5-10.4) than

Buna göre en çok tekrar eden ifadelerin düzenlenmiş hali şöyledir; yemek hizmetinin sunulduğu her türlü işletmelerde ucuzluk, Mevlana’nın tanıtımının yurt

Ve Divan adı konaklamanın yanında ağız tadı oldu, pasta çörekle anılmaya baş­ landı.. İşte geçmişine bağlı Divan 16 Ocak günü