• Sonuç bulunamadı

Diplomalı yegane Türk gazetecisi M. Zekeriya

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Diplomalı yegane Türk gazetecisi M. Zekeriya"

Copied!
4
0
0

Tam metin

(1)

YEDİGÜN

No. 75

Sayfa

M. Zekeriya sistemle çalışm asın ı çok iyi bilir. Yazıya oturduğu zaman hiç bir geveze onu işinden alakoyamaz.

Diplomalı Yegâne Türk Gazetecisi

M. Z E K E R İ Y A

Fotoğraflar : Yedigün-Âli

S

ELÂNİKTE Hukuk Fakülte­ sinde okuyordum. Tali beni, hayatımı kazanmak için ça­ lışmak mecburiyetinde bıraktı. Bu za­ ruret beni, Nebizade Hamdi ile birlik­ te, orada neşrolunan «Rumeli» gaze­ tesine intisaba şevketti. Evvelâ musah­ hihlik, mütercimlik ettim. Daha son­ raları, kısa bir müddet, muhbirlikte

de çalıştım!

İlk sualimin cevabını tamamlıyan M|. Zekeriya Beye, gazetecilik haya­

tının İstanbuldaki safhasının nasıl baş­ ladığını sordum.

Değerli gazeteci:

— Buradaki ğazeteciliğim üç devreye ayrılır! dedi, ve hafızasının bütün kuv­ vetlerini, eski hatıralarına doğru se­ ferber ettikten sonra izahat verdi:

— Selâniğin işgalini müteakip bu­ raya geldik, ve Tasviri Efkâra girdik.

İstanbuldaki gazetecilik hayatımın bu birinci devresi, Parise tahsile gidişimi­ ze kadar sürdü.

Eski mecm uacı M. Zekeriya bey buğun (Yedigün) ü en çok beğenenlerdendir

Yazan : Naci Sadullah Avdette, yine bir müddet Tasviri Efkârda çalıştıktan sonra, Yeni Tura­ nı çıkardık. «Cem» kullanıyorum. Çünkü bütün bu safhalarda, Nebizade Hamdi ile beraberdik. Buradaki meslek hayatımın bu ikinci kısmı da, harp or­

talarına kadar devam etti. Ve harp so­ nunda Amerikaya gittim. Gazetecilik tahsilimi bitirdim. Avdetimde, Matbu­ at müdürlüğüne tayin olundum. V e bu suretle, burada gazetecilik hayatımın muhtelif sahalarda hâlâ bilâ fasıla de­ vam eden üçüncü devresi başlamış oldu

Teşehhüt miktarı süren matbuat mü­ dürlüğümden sonra, yevmi gazete çı­ karmak istiyordum. Fakat sermayem kâfi gelmiyordu. Mecburen mecmuacı- lığa başladım.

Çünkü ağır başlı çatık kaşlı kisvele­ re sokulan mecmualar karilerden zi­ yade sahiplerinin his ve fikirlerini tat­ mine yarıyan birer vasıta sayılıyordu. Halbuki bunun tamamen aksini yap­ mak, mecmuayı tamamile halka

(2)

mal-YEDlGÜN

No. 75

Sayfa 8

M. Zekeriy a’nın bu pozu b ir Amerikalı iş adamını nekadar a n d ır ır değil mi? etmek lâzımdı. Sonra o zamanlar da­

ha Türkiyede mecmuacılık tekniği te­ essüs etmemişti. Fransızların İlmî mec­ muaları körü körüne taklit edilip du­ ruyordu. Bu taklitten ilk kurtulan, tam manasile halka mahsus mecmua çıkaran yalnız Sedat Simavi olmuştur. Sedat Simavinin matbuat hayatında daima ayak üstünde kalmasının sırrı da buradadır.

Ben de Resimli Ay’ı kurdum. Mev- zularımda halka indim. Bunun semere­ sini de az zamanda gördüm. Uç bin nüshadan başlıyarak on beş bine yakın tiraj yaptı. Bu da gösteriyor ki, mec­ muaların sürümsüz kalmalarının sebebi halkın okumağa karşı hevessizliği de­ ğil mevzularında halka inmeği bir te­ nezzül saymalarındadır. Hâlâ birçok gafiller sermayelerini burunlarının bu lüzumsuz yüksekliğine kurban edip du­ ruyorlar.

Memleketin yirmi küsur yıllık neş­ riyat hayatının; çürük payandalara is­ tinat sayesinde ayakta durabilen viran binalar kadar tehlikeli sahnesinde, da­ ima baş rollere çıkmak cesaretini gös­ termiş olan M. Zekerya Bey; sözünü kısa bir sükûtla noktaladı. Sonra, «Bü­

yük muvaffakiyetini, bu sakim kana- attan tecerrüt sayesinde temin eden Y e-

digün mecmuasını, ve müessisini tak­ dirden kendini alamadığını» ilâve ede­

rek, sözüne devama başladı:

— Resimli Ay, benim ilk tecrü- bemdi. Bu tecrübemde ben, teknik u- sulün tatbikmda akla gelmedik müş­ külâta uğradım.

Hele, hiç unutmam, bir defa, gayet garip bir halle karşılaştım. Bir akşam,

sahifelerin plânlarını çizmiş, sermüret- tibe anlatmış ve gitmiştim. Ertesi sa­ bah geldiğimde, bir de baktım ki, ser- mürettip mecmuayı, benim istediğim biçimde değil, kendi bildiği beylik şe­ kilde tanzim, tertip etmiş. Çağırdım, sebebini sordum. Bana:

— Beyim, dedi, mecmuayı senin çizdiğin plândaki gibi tertip etmeme, haysiyetim, ve meslekî şerefim ma­ nidir!

Gözlerim ve ağzım hayretle açıldı: — Sebep? Dedim!

Yarı isyankâr bir eda ile cevap verdi;

— Herkes bu saçma usulün senin kafandan çıktığını bilmez. Benim için:

— Bunca senelik sermürettip ola­ cak, mecmuayı kuşa döndürmüş! di­ ye beni ayıplar.., eş dost arasında mevkiim iki paralık olur!..

Bu, akıl erdiremedikleri, becereme­ dikleri yeni teknikleri hezeyan sayan sermürettipleri, modası müzelik olmuş usullerinden kısmen olsun uzaklaştıra­ bilmek hiç te kolay olmadı.

Bütün mensupları yabani çiçekler gibi hüdayi nabit yetişen Babıâlinin, yegâne mektep mezunu gazetecisi o- lan M. Zekerya Beyden, yevmi gazete çıkarmıya nasıl başladığını anlatmasını rica ettim:

— İlk defa, Yunus Nadi Beyle bir­ likte, Cümhuriyeti neşre teşebbüs et­ tik! dedi, Ve izahat verdi:

— Ben, mecmuacılıktaki muvaffa­ kiyetimin, gazetecilikte de devam et­ memesi için sebep görmiyordum. Yu­ nus Nadi Beyin de buna kanaati, ve bana itimadı vardı. Gazetenin ilk te­ sis günlerinde bana geniş salâhiyet ve tam serbesti verdi. Ve ben, bir yevmî gazetenin lânsman işini, fennî şekilde ilk defa orada tatbik ettim. Yaptığım ilânlarla halkta okadar fazla alaka u- yandırabilmiştim ki, Cümhuriyetin ilk çıkan nüshası 50 binden fazla satıldı. Fakat, maalesef, teknik usulün tatbi­ kinde, yine büyük müşkülâta maruz kaldım.

Ben, havadis tahkik etmenin, hava­ dis yazmanın, sahife tertip etmenin Amerikada yeni öğrendiğim bütün tekiğini orada tatbıka kalkıştım. Hatta neşriyat müdür muavinliği edecek ar­ kadaşlara aylarca, hususî dersler ver­ dim.

Fakat buna rağmen, işe başladığı­ mız zaman, ummadığım derecede müt­ hiş bir facia ile karşılaştım. Çünkü, bu arkadaşlar, eski bildiklerini

(3)

No. 75

YEDİGÜN

Sayfa 9

muşlar, yeni usulü de kavnyamamış- lardı: Bu suretle de gazete kuşa ben­ zedi.

Bu tecrübe bana, bir defa daha gös­ terdi ki, bir gazetenin bütün eleman­ ları gazetecilik tekniğine vakıf olma­ dıkça, modern usulü tatbika kalkış­ mak gaflettir. V e biz de, maalesef, bu usulü bilen tek kişi yoktur!.

— Bugün de mi?

— T a b iî... Hattâ, okadar ki, koca Babıâlide, serlevha koymasını bile be­ cerebilen, Kemal Salihten başka kim­ se yoktur!

Kıymetli gazeteciye, Son Postanın intişarındaki rolünü sordum:

— Harf inkılâbından sonra idi, dedi. Son Saat kapanmıştı. Birgün, Ha­ lil Lûtfi bana, Son Postacılarla birlik­

te bir yevmi gazete çıkarmak imkânın­ dan bahsetti, Ekrem ve Selimle buluş­ tuk, tanıştık, görüştük. V e Son Postayı çıkardık.

— Bir gazetenin yaşamasında, fen­ nî usulde intişar etmesi haricinde, bü­ yük rol oynıyan başlıca esaslar neler­ dir?

— Bütün dünya vukuatını yakından ve muntazaman takip edebilmek, ef­ kârı umumiye üzerinde tesire sahip bu­

lunmak, ve yapılması güç, iyi hare­ ketlere âlet, vasıta, önbas olabilmek!..

Bunların haricinde, gazetenin, hitap edeceği kitleyi tespit, ve onun pisiko- lojisini iyi tahlil etmesi lâzımdır.

Bütün iddialarında dürüstiden, ve samimiyetten bir nebze uzaklaşmamak ıstırarmdadır.

Ve nihayet, bilhassa verdiği bütün haberlerde, doğruluğa azamî derecede riayet etmesi, elzemdir!

Hattâ, Amerikada dünyanın ilk, ga­ zetecilik mektebini tesis eden Pulitzer; gazetecilikte muvaffakiyetin, bilhassa bu en son prensipin şiar edinilmesine

vabeste olduğunu söyler.

Diyebilirim ki, talebelere sadece bu, «doğru haber verme» prensipinin tel­

kini maksadile kurulmuş olan gazete­ cilik mektebinin duvarlarında asılı o- lan birçok levhalarda «Accuracy, Ac- curacy, Accuracy»; yani «doğruluk, doğ

ruluk, doğruluk» yazılıdır.

Bizde de bir gazetecilik mektebi açı­ lırsa, acaba, bu levhaları üzerlerine bi­ rer tehlike işareti ilâve ederek mi kabul

edeceğiz? Çünkü aynen kabul etme­ mize, dededen kalma «doğru söyliye- ni dokuz köyden kovarlar!» meselimiz

manidir!..

Bu cihet, talik edilecek levhanın ih­ tiva edeceği kelimeleri tayine memur kılınacak zatı, herhalde bir hayli dü­ şündürecektir. Geçiyor ve soruyorum: — Meslek hayatınızın en acı hatı­ rası nedir?

Kıymetli meslektaşımın geniş alnı, yutulmuş müthiş bir zeLirin maddî ve- caım duyan insanların ıstırabile kırıştı: — İstiklâl mahkemesine gidişimdir. Bir arkadaşın, siyasetle hiç alâ­ kası olmıyan bir hatırayı neşretmesi yüzünden oraya sevkolunduğum za­ man, bir haftada saçlarım ağarmış, ve kurmakta olduğum bütün işler yı­ kılmak istidadını göstermişti! dedi, ve dudaklarında, acılığı, gözlerinin be­ beklerine kadar sinen bir tebessümle ilâve etti:

— Ben o vaziyete düştüğüm zaman, en yakın bildiğim .dostlarım, çil yavrula­ rı gibi dağılmışlar, etrafımdan yok olu­ vermişlerdi I

— Öyledir! Hûda göstermesin asarı izmihlâl bir yerde! Bu acı hatıranın yarattığı ağır hava dağıldığı zaman, suallerime devam etmekte bir mahzur görmedim:

— Meslek hayatınızın en garip va­ kası nedir?

— Garip vak a... garip vaka... hah, sana, gayet enteresan ganp, v e ... ga­ rabeti nisbetinde de acı bir vaka an­ latayım ... Selânikte... «Rumeli» ga­ zetesinde muhbirdim.. Balkan harbi esnasında id i... Yunanlılar gün geçtik- . çe ilerliyorlardı... ve ben, malûmat al­ mak üzere mütemadiyen vahye gidi­ yordum. Birgün bana:

— Karaferye kasabasında Yunan­ lılar esir edildiler, yarın, sabah trenile buraya getirilecekler! dedi...

Y anından nasıl çıktığımı bilmiyo­ rum. Bu büyük müjdeyi büyük bir se­ vinçle gazeteme götürdüm. Bir ikinci tabı çıkararak geç vakit ahaliye ilân ettik...

Ve tabiî, bu haberin keyfile kendin­ den geçen bütün memleket halkı gibi biz de uykusuz bir gece geçirdik. Ve ertesi sabah erkenden istasyona koştuk. Çoluk çocuk, genç, ihtiyar, bütün şehir halkı da oraya dolmuştu...

Uzun, heyecanlı, ve sabırsız bir inti­ zardan sonra, tren geldiği zaman ak­ la gelmedik bir facia ile karşılaştık Trenden Yunan esirleri değil, Yunan

şgal kuvvetleri indi ...

Meğer, o zaman Selânik valiliğindi bulunan Nazım paşa ismindeki budala

vali, birçoklarını olduğu gibi bu habe­ ri de tamamile ters anlamış, ters ver­ miş: Esir olan onlar değilmiş, bizmı- şiz...

Tabiî ne hale düştüğümüzü tasavvur edersin... Büyük bir inkisarı hayal ser- semiığıle, canlı bir ıstırap yığını haline gelen az evvelki neşeli, keyifli halkın arasına karıştım. Birden, omuzuma bir el dokundu, döndüm: Çavuş ünifor­

masını taşıyan yunanlıyı tanıdım: ftski bir mektep arkadaşımdı. Küstah küs­ tah güldü, ve:

1— ben, dedi, sana birgün muhak­ kak buraya geleceg.mızi söylemedim

mi?

Bu, bana, birincisinden daha ağır bir darbe olm uştu... Sinirlerimin o andaki mukavemetine hâlâ şaşarım. İNasıl olmuştu da mefiûç bir ha.ue ye­ re yıgumamıştım, bilmiyorum 1

Acı tesadüf, suallerimi, mütemadi­ yen, değerli meslektaşımın kapanmış derin yaralarını eşelıyen birer neşter haline getiriyordu. Mevzuu onun şan­ sından uzaklaştırmak luzumunu hisset­ tim:

— Sizce dünyanın en kıymetli g a ­ zetecisi kimdir?

— Hayatta olanlar için Amer Hearst!

— Onun en büyük muvaffamyeu nedir?

— O o ... anlatmakla tükenmez mu­ vaffakiyetleri vardır onun... bana, a s­ lıma geliveren bir tanesini soynyey.m., b.r fıkır edinebilirsin..

Hearst gazetesini çıkardığı zaman, onun satışını temin edecek munım bir

hadise icat etmek istiyordu.

Ve nihayet, Cenuoı Amerika ile bir harp ihdasına çaıımaya karar veraı ve, Cenubi Amerika aleynınde müthiş neş­

riyata başladı.

Bunda okadar ileriye vardı ki, Cenu­ bi Amerikalılar, Hearst’m memlekede- rindeki muhabirhğini yapan bir kadını tevkife mecbur kaldılar... Hearst hu­ susi vapur tuttu, Cenubi Amerikada muazzam teşkilât yaptı, ve nihayet, muhabirini, muazzam Cenubi Ameri­

kanın içinden kuş uçmıyan hapishane­ sinden kaçırmıya muvaffak oldu.

Kadının Amerikaya dönüşü bir hâ­ dise yarattı. Çünkü, Hearst, oluk gib. para sarfetmekten kaçmmıyarak, kaçırı­

lan muhabirinin istikbali için mü .his bir nümayiş tertip etti... Hülâsa, neticede, zaten araları açık olan Amerika ile Cenubi Amerika arasında Hearst'ın di-

(4)

-No

75

M. Zekeriya

9 uncu sayfadan

-lediği harp koptu... Fakat yaman ga­ zeteci bununla kalmadı. Hükümete mü­ racaat etti- Ve, Cenubî Amerika üzeri­ ne, gazetesi namına bir ordu sevketme- sine müsaade edilmesini istedi.

Bu müsaadeyi verdiklerini görünce, koca bir harp gemisi satın aldı. Ken­ disi de içine bindi. V e deniz harbinin devam ettiği sahaya gitti.

O zaman, İngilizlerin, Cenubi Ame­ rikalılara yardım etmeleri muhtamel- di, Hearst, buna mani olmayı düşün­ dü. V e çok büyük bir gemi satın ala­ rak Panama kanalının tam ortasına gönderdi. İcabında telsizle vereceği ta­ limatı bekliyecek olan bu gemiyi ba­ tıracak, kanalı tıkıyacak, ve bu suretle de, İngilizlerin muavenete gelebilmele­

rine mani olacaktı! M

Fakat, Amerikalılar, rakiplerini, bu­ na lüzum kalmadan tepelediler...

Bu hayret veren hikâyeyi bir efsane gibi dinlerken, gözümün önüne Boğaz- içine çatana, Razgrada muhabir gönde- remiyen, ve faraza halkın sırtında bo­ za pişiren tramvay şirketine en hafif makamdan ferman okumak için kılı kırk bin yararcasına düşünen gazete­ lerimiz geldi.

Utancımdan, bu yazımı bir veda mektubu gibi imzalıyacak, ve, Babıâli- den diyar diyar kaçacaktım. Fakat ne çare ki, viran olası gövdede kuruyası bir mide v a r...

Zekeriya Bey:

— Maamafih, dedi, Amerikadaki gazetecilik mektebinin müessisi Puht- hcer’in hayatı, ve muvafhakiyetlteri, Hearst’ınkinden daha enteresan ve zen­

gindir... hele onun... Üstadın sözünü kestim:

— Dinlemesem daha iyi olur Zekeri­ ya Bey!

— Neden?

— Çünkü, «infisadı dimağı» ye uğ- rıyacağım, ve mesleğimden olacağım!

Bu cevabıma gülmekle mukabele eden kıymetli arkadaşı meşgalesinin çoğaldığı bu saatte daha fazla rahat­

sız etmiye hakkım yoktu.

Ben teşekkür ederek ayrılırken o, yığınlar teşkil eden yazılarına gömül­ müştü.

Naci Sadullah

Referanslar

Benzer Belgeler

Örneğin yukarıda ki resimde görüleceği üzere, parametreler otomatik olarak isimlendirilmiş ve bunun yanında kullanıcı tarafından bir diğer parametre ise ismi

Bu bağlamda ilişkinin taraflarının bekledikleri olumsuz sonuçları elde etme olasılığını artıracak şekilde davranma eğilimi şeklinde tanımlanabilecek olan

(2015) "Özengen Keman Eğitiminde Video Destekli Öğretimin Keman Performansına Etkisi", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi,

Bizim yaptığımız çalışmamıza göre meslek lisesi öğrencilerinde genel ve Anadolu lisesi öğrencilerine göre anksiyete oranı daha yük- sek bulunmuştur.. Bu durum bize

Tokat ili bağ alanlarında görülen yabancı ot türlerin yoğunluğu ve kaplama alanlarının belirlenmesi amacıyla sonbaharda yapılan survey çalışmalarında bağlarda en

gebelik haftas›nda NST’de fetal stres ve taflikardi saptanmas› üzerine d›fl mer- kezde yap›lan fetal ekokardiyografide kalp h›z› 140 at›m/dk saptanmas›, ek kalp

萬芳醫學中心附設護理之家以長期臥床、失能、年邁或依賴部分維生管線者為主要收住對象,因本院 護理之家位於醫療大樓

Laf aramızda, geçtiğimiz 1 Nisan’da 4.5G mo- bil internet hizmetinin devreye girmesiyle birçok ki- şi hız testi sitelerine saldırmış ve sadece hız testi yap- mak

“Dilleri ile Allah’tan başka ilah olmadığını ve Muhammed’in (s.a.v) Allah’ın kulu ve rasulü olduğunu söyleyip bireysel davranışlarda,

 Aile içi şiddet aile bireylerinden birinin diğer aile bireylerine fiziksel veya psikolojik şiddet uygulamasıdır.  Bugün aile içi şiddet sosyal olduğu kadar acil

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hepsini kapsayan tek bir ihale kanunu olmaması, idarelerin kendilerine göre ihale mevzuatları oluşturması, tüm ihale çeşitleri için

aksi halde 6183 sayılı kanun hükümlerine göre işlem yapılacağına ilişkin yazının iptali istemini, dava konusu edilen yazının tek başına hakkın kaybına neden

Peyami Safa‟nın hayatı, eserleri ve sanatı daha önce çok sayıda araĢtırmacı tarafından incelenmiĢ, fakat yazarın hayatında büyük yeri olan ve eserlerinde de

Yedinci madde, her devletin kendi ülkesi dahilindeki iki nokta arasında ücret karşılığı yolcu, yük ve posta taşımacılığı yapma hakkını (kabotaj) tescil eder. Madde 15,

• Uzman mühendislik sadece yapılarda gerekli olan bir kavram mıdır? Sadece yapılaşma alanı ile ilgili cümlelerin bu yasada yeri nedir? Odamız üyelerinin halen

Kondensere gelen R 404 A gazı burada ısısını, bina içi ısıtması ve sıcak kullanım suyu elde edilmesi için bırakıp yoğunlaşarak kondenseri terkeder ve genleşme

hücresel bağışıklığın düzenlenmesi; İmmun yanıt sırasında çeşitli hücre tiplerini aktive ederler (ör: IL5- 10-12, INF-gama, TNF-beta vb.). Hematopoez; İmmun

hayvanların toplam hayvan sayısına oranı olup yüzde ile ifade edilir. Örneğin,

O' O'nun Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in emrine aykırı hareket edenler, başlarına bir belâ bel â gelmesinden veya âhirette elîm elîm bir azaba uğramaktan

elde edilmesi amaçlanmaktadır. Ancak gerek yazılı gerek çoktan seçmeli test ya da merkezî sınavlar, çoğu zaman adaylarda stres ve kaygı yaratmaktadır. Aynı

study reported the type of catheter was a risk factor which pointed to a low level of awareness among anesthesiology and reanimation specialists concer- ning the size

Mîllî Kütüphane mensupları tarafından kurulan ve iki yıl önce faaliyete geçen Millî Kütüphaneciler Arsa Alma ve Ev Yaptırma Kooperatifinin AnkaraMa Ka-

Dinî anlayışlarını tamamen masum imam inancı doğrultusunda şekillendiren İmâmiyye’ye göre abdestin farzı, çıplak ayaklara mesh etmektir. Çünkü Allah