• Sonuç bulunamadı

İçindekiler

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İçindekiler"

Copied!
4
0
0

Tam metin

(1)

İÇİNDEKİLER

EDİtöRDEN ... 11 Makaleler

SAFEVÎLERİN EHL-İ SÜNNEt KARŞItI POLİtİKALARI

Halil İbrahim BULUT ...15 OSMANLI İMPARAtORLUĞU’NDA EĞİtİM-KÜLtÜR POLİtİKALARI YOLUYLA BEKtAŞİLİK VE KIZILBAŞLIĞI tASFİYE GİRİŞİMLERİ (1826 SONRASI)

Zekeriya IŞIK ...31 KOCA RÂGIB PAŞA MÜNŞEÂt’INDA

NÂDİR ŞAH VE CAFERÎ MEZHEBİ tARtIŞMALARINA DAİR MEKtUPLAR

Hasan GÜLTEKİN ...55 tUNCELİ/DERSİM’İN OSMANLI HÂKİMİYEtİNE GİRİŞİ VE OSMANLI’NIN XVI. ASIRDAN İtİBAREN SINIRLARI İÇİNDEKİ KIZILBAŞLARA KARŞI tUtUMU VE BUNUN DERSİM’E EtKİSİ

Kibar TAŞ ...79 DERSİM ALEVİLERİ’NİN YARAtICI BİR DENEYİM ALANI OLARAK RİtÜEL - ZAHİR İLE BÂtIN’IN KARŞILAŞMASI VE İYİLEŞME

Gülkızılca YÜRÜR ... 109 KIRŞEHİR ŞER’İYYE SİCİLLERİNDE AHİ EVRAN VE AHİ MESUD ZAVİYELERİ

Fahri MADEN ... 133 NİYÂZÎ-İ MISRÎ’NİN tASAVVUF VE EHL-İ BEYt ANLAYIŞI

Eşref DOĞAN - Hasan ÇELİK ... 147 DENİZLİ tAVAS’tA BEKtAŞİ KÜLtÜRÜNÜN GÜNÜMÜZE YANSIYAN İZLERİ:

tEKKE KöYÜ öRNEĞİ

Rıza SAM - Yüksel MARIM ... 165 HAtAÎ’NİN ELİFNÂME ŞEKLİNDE YAZDIĞI DÜVAZDEH

Hüseyin ÖZCAN ... 191 KALKANDELEN HARABAtİ BABA – SERSEM ALİ BABA BEKtAŞI KÜLLİYESİ

Sevil BÜLBÜL ... 205 YAZIM VE YAYIN İLKELERİ ...229

(2)
(3)

CONtENtS

EDItORIAL... 11 artIcles

ANtI-AHL AL-SUNNAH POLICIES OF SAFEVIDS

Halil İbrahim BULUT ...15 LIQUIDAtION INItIAtIVES tO BEKtASHISM AND QIZILBASHISM tHROUGH tHE POLICIES OF EDUCAtION-CULtURE IN tHE OttOMAN EMPIRE (1826 AND AFtER)

Zekeriya IŞIK ...31 LEttERS ABOUt NADIR SHAH AND DISCUSSION OF JA’FARI SECt IN tHE KOCA RAGIP PASHA’S MUNSEAt

Hasan GÜLTEKİN ...55 ENtERANCE OF tUNCELI/DERSIM tO OttOMAN DOMINAtION AND AttItUDE OF

OttOMAN EMPIRE tO KIZILBASHS WItHIN tHE BORDERS SINCE 16tH CENtURY AND EFFECt OF tHIS ON DERSIM

Kibar TAŞ ...79 RItUAL AS A CREAtIVE FIELD OF EXPERIENCE FOR tHE DERSIM ALEVI - tHE ENCOUNtER BEtWEEN tHE “ZAHİR” AND “BÂtIN” AND HEALING

Gülkızılca YÜRÜR ... 109 AHI EVRAN AND AHI MESUD LODGES IN KIRSEHİR SER’IYYE RECORDS

Fahri MADEN ... 133 NIYAZÎ-I MISRÎ’S tASAVVUF (ISLAMIC MYStICSSM) AND AHL-AL BAYt UNDERStANDING

Eşref DOĞAN - Hasan ÇELİK ... 147 PRESENt tRACES OF BEKtASHI CULtURE IN tAVAS, DENIZLI: tEKKE VILLAGE CASE

Rıza SAM - Yüksel MARIM ... 166 HAtAÎ’S DUVAZDEH WRIttEN IN tHE FORM OF ELIFNÂME

Hüseyin ÖZCAN ... 191 tHE COMPLEX OF HARABAtI BABA – SERSEM ALI BABA İN tEtOVO

Sevil BÜLBÜL ... 205 WRItING AND PUBLICAtION GUIDELINES ...233

(4)

Referanslar

Benzer Belgeler

42-43.(Hristo Silyanov, The liberation struggles of Macedonia. Among the great powers no agreement or joint actions could be reached.. With the appointment of

“Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Seyahat Varakaları ve Kadınlar” adlı bu makale, seyahat varakalarını ve bu belgeler üzerinden Osmanlı coğrafyasında

This study focuses on why Ottoman language policies adversely affected the unity of the multilingual Empire, scrutinizes the insufficient multilingual education

The definition of the death of ‘ the Sick Man ’ in the Middle East for the British Empire At the end of the Great War, the collapse of the Ottoman Empire meant the new territories

5) In the criticisms of Marx to a Russian sociologist M. In other words, Marx gave various kind of information about the political, economic, and social condition of the Asia,

INCOME (-) EDUCATION (-) NORTH- NORTH EASTERN PART OF THE CITY SUBORDINATE CLASS POSITION Unskilled service workers Manual workers Artisan and informal DISADVANTAGEOUS Low level

 Osman started the Ottoman Empire, named after him... ORIGINS of the

Ottoman educational policy vis-à-vis American schools in the Empire was

In Figure 3a, we see an image with two regions, which is generated with BMM. Figure 3b shows the same image where each region is filled with a different first order BMM texture.

Aydemir ve Kubanç (2014) tarafından yapılan bir araştırmada, üstbilişin son aşaması olan “cevabın doğruluğunu kontrol etme” basamağında üstbilişsel

Although the lack of death receptor gene expression can also account for TRAIL resistance in this particular case, expression of high levels of TRAIL-R4 decoy receptor on the

fail tarafından meydana getirilen zararın kıymetinin hafif veya pek hafif olması ortak indirim nedeni olarak öngörülmüş, 5237 sayılı TCK’da da bu anlayış devam

uzakla§tırdıklanna pi§man oldular ve Mevlana'dan Şems-i Konya'ya dönmeye ikna etmesini istediler. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled Şems-i Tebrtzi'yi geri getirmek

Through this framework, the present dissertation aspires to indicate Black enslaved people’s subsistences in the history of Turkey to challenge the process to become discernable

Nevertheless, this process naturally was not linear; in other words, the state could order not to collect the nezir money, or provincial communities could resist not to pay

Ferdi bir iĢletmenin sahibinin ölümü halinde, kanunî mirasçılar tarafından iĢletmenin faaliyetine devam olunması ve mirasçılar tarafından iĢletmeye dâhil

Sonuç olarak, ürün ambalajı tasarımı için en uygun rengi ve yazı tipini seçerken, renk eğilimlerini belirleyen oluşumların yanı sıra, tasarıma konu olan proje

I/R+Mel grubu (n=7): Gruptaki tüm hayvanlara 25 mg/ kg dozunda melatonin i.p olarak enjekte edildi ve enjek- siyondan 30 dakika sonra hayvanlar 45 dakika iskemiye sokuldu, iskemiden

In today ' s manuscript collections of Istanbul, and also in those libraries contaiPing a great deal of material once located in the Ottoman capital, there are numerous

The main arguments offered in this dissertation are threefold: Firstly, counter to critiques later put forth, the Ottoman state did, despite its limitations, implement modern

1 Mustafa Reşit Paşa vvas the Ottoman Minister of Foreign Affairs during the mentioned time... man monarch upon his free will was making commitments to his

19th century was a century in which the Otoman State led the movements of reform while some European states had the industrial revolution.. The states who had the industrial