• Sonuç bulunamadı

[Hoca Ali Rıza hakkında çeşitli kupürler]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Hoca Ali Rıza hakkında çeşitli kupürler]"

Copied!
4
0
0

Tam metin

(1)

HOCA ALİ RIZA (1858-1930)

Üsküdar’da doğduğundan “Üsküdarlı” lâkabıyla anılır. Osman Nuri Paşa ve Süleyman

Seyyit Bey’den resim dersleri aldı. 1884’te Harbiye’yi bitirdi ve aynı okula resim

öğretmeni olarak atandı. 1910 yılında yarbay rütbesiyle emekliye ayrıldı. Askerî

okullardan başka çeşitli liselerde 47 yıl resim öğretmenliği yaptı. Yurdumuzda sanat

zevkinin yayılmasına katkısı çok büyüktür.

(2)

HOCA ALİ RIZA (1857-1930) - T T - « S » l I X Asker ressamlarımızdan biri olarak ün yapmıştı. Üsküdar'da doğmuş, Harbiye'de tahsil görmüştü. Daha Harbiye sıralarında öğrenci iken yaptığı tablolarla dikkati çekmiş, tahsilini tamamlayıp teğmen rütbe­ siyle mezun olduktan sonra resim öğretmeni olarak mektepte alako- nulmuştu. Sayısız öğrenci yetiştir­ miş, emekli olana dek Harbiye'deki görevini sürdürmüştü. Emekliye ay­

rıldıktan sonra Çamlıca Kız Lisesi'n- de resim öğretmeni olarak yaşantı­ sını sürdüren ve bu nedenle «Hoca» lâkabıyla anılan Ali Rıza Bey, Ü s­ küdar'ı yansıtan yapıtlarıyla tema­ yüz etmişti. 1930 yılında yine Ü s­ küdar'da hayata gözlerini yumdu.

(3)

H o c a Ali R ıza'nın hay atı ve eserleri.

ÜNVER, SÜHEYL Ressam Üsküdarlı Ali Riza. Hayatı ve Eserleri (1858 -

1930).

İstanbul, Kemal Matbaası, 194 9. 13, [3] s., 8levha, 35 x 24.5 cm.

Ünlü ressam Üsküdarlı [Hoca] Ali Rıza hakkında, İstanbul Güzel Sanatlar

Akademisi Türk Minyatür Sanatı Profesörü Dr. Süheyl Ünver tarafından

hazırlanmış bir eser. Kitap, kendini peyzaj ressamı olacak tanımlayan ve bir

Türkiye'de bir ekol yaratmış olan ünlü sanatçının yaşamı ve eserlerinden bir

kesit sunmaktadır.

(4)

' İ T ALÎ RIZA BEY (1857-1930) Ressam.

Ü sk ü d ar’da doğup Ü sküdar’da ölen AH Rıza Bey İlk eğitim den sonra A skerî O kula girm iş ve 1882 de te ğ ­ m en olarak H arbiye’yl bitirm iştir. Ay n ı o k u la , resim öğretm eni tay in edi­ len A li Rıza Bey kırkyedi yıl sü ­ reyle onbeşe yakın okulda resim ho­ calığı yapm ıştır. Kendisine özgü değişik b ir resim te kniği bulunan ressam dah a çok İstan b u l üstüne sulu boya ve karak alem resim ler yap tı. Renk bilgisi ilkel olm akla birlik­ te desenleri sağlam ve u sta İşiydi.

Referanslar

Benzer Belgeler

Araştırma kapsamında eğitim düzeyi değişkeni ile “Muhasebecilerin Muhasebedeki Hatalar ile Yargılara Katılma Düzeyleri”, “Muhasebecilerin Muhasebedeki Hileler

Gerek yayınları gerek yetiştirdiği öğrenciler gerekse çeşitli vesilelerle sohbetlerine katılanlara aktardığı ilginç ve güncel bilgilerle Rıza Hoca, sadece

Dünkü üs- tatların yanında bugünün gene arkadaşları o mamana kadar behsedilmiyen (Form), (Volüm) ve (Mesafe) telâkkisini halka biraz aykırı gö- rünen bir

Meclis genel seçimim yenileyerek halka sunma im­ kânını verseydi, çok büyük ihtimalle, seçmen, M eclis'e Silahlı Kuvvetler'in is­ tediği yetkileri verecek bir

Daha önceleri oldu­ ğu gibi dünkü açılış­ ta da Demirel’den Milli Eğitim Ba- kanı’na, validen belediye başkanına kadar pek çok kişi konuştu, pek çok

Güneş ışınlarındaki enerjinin büyük kısmı güneş ışığı tayfının UV (morötesi) kısmında değil görünür ışık kısmında bulunuyor.. Enerjinin yaklaşık %50’si

Hamdi beyin Müze müdürlü­ ğünden sonra torbalar içinde karışık bulunan İslâm sikkelerinin tasnifi Galip beye verilmiş ve o da bu vazifeyi görerek

1910’da yarbaylıktan em ekliye ayrılan sanatçı askeri okullardan başka Kız Sa- nayi-i Nefise, Darüşşafaka, Çamlıca, Üsküdar ve Ameli Hayat kız okullarında

Sergi broşüründeki eserler listesinde, 52 suluboya resimlerinden Çanakkale’de ve iki adet Kumkale’de adlı resimleri; yağlıboya Çanakkale (Bove Zırhlısı) ve

Yaş grupları ve cinsiyete göre risk grubu dağılımı değerlendirildiğinde 50-65 yaş grubunda yüksek risk oranı, diğer yaş gruplarına göre istatistiksel olarak

藥科報告      藥三  B303097170  曾彥超  老師給我們放了許多部影片關於 21

B303097212 朱偉華 藥學科技---電影欣賞心得

萬芳醫院眼科以眼瞼手術拯救崩潰六旬老翁 60

Bu deney bugünkü atom modelinin, nükleer fizik, yük- sek enerji fiziği ve parçacık fiziği alanlarının ortaya çıkma- sına ve bugünkü teknolojik düzeye ulaşmamıza

Yirminci Kolordu Kumanda­ nı Ali Fuat Paşa ile vali ve­ kili Yahya Galip Bey, Heyeti Temsiliye’yi Dikmen sırtların, da Emirgölü cihetinde evvelâ

ANKARA — Mustafa Kemal Paşanın, İ- lılaf devletleıinin hakkımızda idam hükmünü andırır sulh şartlarını zor i a kabul ettirme­ ye kalkışacaklarını,

Yeni Türkiyenin kurucusu ve ruh vericisi olan Büyük Devlet Adamı­ nın başarmış olduğu muazzam esere devam etmek vazifesile mükellef olan zatın Meclis

Eski Şehir'deki Mısır Çarşısı saf Osmanlı İstanbul'udur, Balık Pazan ve Paris modelinde üstü cam kubeyle kaplı Çiçek Pazan ise yüzyıl başı kozmopolit

[r]

The Role of Phospholipase -A2 (PLA2) Enzyme in the Etiology of Çetin, Gültepe, Özcan, Tarhan, Ceylan, Av şar, Çilden, Üçüncü,.. Depression

Tablo 1 ikinci ve üçüncü sütunlarda görüleceği üzere, bu iki sütun hastanın ‘sağlık durumundan ne kadar memnun olduğu’ sorusu için kıyaslandığında,

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na aday olduğum zaman, gerek kendimi tanıtmak, gerekse seçildiğim takdirde birlikte görev yapa- cağım arkadaşlarımla beraber

Bir avukat mesleki standartlara, barolar, diğer meslek kuruluşları veya Yasama tarafından konulan kurallara aykırı davrandığında, disiplin soruşturması dahil olmak