• Sonuç bulunamadı

Açık mektup:Osman Bölükbaşı'ya

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Açık mektup:Osman Bölükbaşı'ya"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Başyazı

Açık Mektup :

Osman

Bölü

Ahmed Emin YALMAN

— 2 —

S

aym Bölükbaşı,

Memleket işleri hakkında sizinle «elalarla uzun konuş­ malar yaptık. Her defasında derin bir zevk duydum, çün­ kü siz bana mert bir tarafı olan, iyiyi hasreüe arayan bir in­ san intibaını verdiniz. İhtirasına mağlûp bir sıra politikacısı hâlin« düşmeniz, memleket için de, yarınınız içm de, kendiniz irin de cok acı bir şey olacaktır.

Küçük ihtiras bulutlarının üstüne yükselmenizi, her şeyi geniş bir dünya ve memleket görüşü ile ölçüye vurmanızı bek­ lemek h a k k ım ı» değil mi? Fransa’da Nancy’de matematik ve astronomi okudunuz ve sonra hocalık ettiniz. Son yarım asır­ lık hayatımızın en sevimli ve nurlu simalarından biri olan Fatin Hoca’nın rasathanede muavinliğinde bulundunuz. Bu kadar fena tecrübeler geçiren, huzurlu, muvazeneli bir geliş­ meye her cihetle ehil ve lâyık olan bu memlekette sizin gibi bir insan kendini küçük politika hesaplarının akıntısına terk edemez, terketmemelidir. Sizin, istikbâle karşı mesuliyetlerini duyan Türk liderlerinin safında sağlam, sürekli bir yemuz olmalıdır.

M

enderes’le olan iki konuşmanızın hikayesini kendi ağzı­ nızdan dinledim, sayın Böliikbaşı... Hakkınızda ııe gibi his ve düşünceler beslediğini pek iyi bildiğiniz Demokrat şefi sizi kapılardan karşılamıştı, sokaklara kadar uğurlamıştı. iltifata iltifat katmıştı. Bir maksadı vardı: K eyfi idare yolu üzerinde kendine engel diye gördüğü Halk Partisini ortadan kaldırmak için sizinle işbirliğine girişmek... Sız bu partiye karşı kesif bir nefret ve husumet taarruzu açacaktınız. Bunun karartısı içinde Demokrat Parti harekete geçecek, Halk Par­ tisini yok edecekti. Bu hizmetinize karşılık verilecek rüşvet geniş ve cömertti: Baş muhalefet partisi mevkii size kalacak­ tı, seçimlerde size geniş bir kontenjan tanınacaktı, bir çoğu maddi sıkıntı içinde bulunan parti arkadaşlarınıza bol arpa­ lıklar tevzi edilecekti...

Siz yalnız bu rüşvet tekliflerini reddetmekle kalmadınız. Vakur hareket tarzınızla iktidarm bütün gazabını kendi üze­ rinize çektiniz. Meclisdeki ifadeleriniz tahrif edildi, sahte za­ bıtlar hazırlandı, bunlara dayanarak ağır ceza mahkemelerine sevkedildiniz. Mahkûm edilmeniz için her tertip alınmıştı, ye­ ni bir seçimi zindanların pencerelerinden seyredecektiniz. Par­ tinizde eğer mideciler varsa, bunları avlamak için harekete geçilmişti. Park Otelindeki ziyafetlere böyle istidadan olduğu sanılan birkaç kişi çağırılmıştı. Manevra tamamdı, bir taraf­ tan sizin uzaklaştırılmanız, diğer taraftan ikilik ve fesat to­ humları... Ancak 27 Mayıs inkılâbı sayesindedir ki bu ihti­ maller sizden ve partinizden uzaklaştı.^

H

âdiselerin bu cereyan tarzma rağmen, bugün ne görü­ yoruz? Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Demokrat Par­ tinin günahlarını örtmeğe ve unutturmağa çalışanların, D.P. den arta kalan oylara çanak tutmak için birbirinin gö­ zünü çıkaranların safında yer almıştır. Bu partinin, ancak ma­ nevî kıymetlerin, ahlâkî prensiplerin müdafaacısı sıfatiyle bir varlık imkânı olduğu, bir tavizci ve fırsat düşkünü gidişin partiyi çözmeğe mahkûm olduğu hesaba katılmamıştır.

Siyasî hayatımızda kötülerin propagandasının__ yarattığı menfî, bozguncu ve gürültülü havanın hiçbir derinliği olmadı­ ğını defalarla gördük. Buna aldanmayınız, sayın Böliikbaşı... Türk milletinin ak’la karayı birbirinden ayıracak bir ^olgun­ lukta olduğuna inananlar, milletin neticede mutlaka doğru yo­ lu seçeceğine iman edenler daima haklı çıkmışlardır. Şer ve hayır kuvvetlerinin ayrıldığı bu dakikada şer tarafında görün­ mekten hazer ediniz. Böyle hır gidiş, size de, etrafınızdaki şah­ siyet sahibi insanlara da ve saflarınızdaki genç hukukçulara da yakışmaz.

Şunu hatırlayınız İd memleketi normal bîr hukuk düze­ nine. esaslı ıslahata kavuşturmanın ve zıt dünya cereyanları karşısında İsabetle dümen kullanmanın yükü ve mes’uliyeti çok ağırdır. Partiniz, bu maksadın icap ettirdiği denenmiş elemanlara sahip olduğunu iddia ederse, ancak kendi kendini aldatır. Yük, Halk Partisi de dahil olduğu halde partilerin her biri için ağırdır. Ancak elbirliğiyle kaldırılabilir. Türkiye’nin bir müddet içitı bir koalisyon hükümetiyle idare edilmesinin tek kurtuluş çaresi olduğunu aklımıza koymak, birbirimizin yüzüne bakacak ve beraberce vatan hizmetini görecek bir hâ­ le gelmeğe çalışmak gerektir.

Böyle bir yol tutulmazsa, partiler kendi kendilerini iktidar ihtirasına kaptırırlarsa, eski ittihat ve Terakki _ Hürriyet ve itilâf ve Halk Partisi - Demokrat Parti tipinde bir kördöğü- şüne sürüklenirlerse netice ne olur? Dünyanın bugünkü şartları karşısında iş, sıkıntılarımıza biraz daha sıkıntı katılmasıyla kalmaz, meçhnl maceralara sürüklenmemiz ve bekamızın teh­ likeye düştüğünü görmemiz ihtimali vardır ve bu ihtimal kuv­ vetlidir.

istikbâl; huzur ve istikrara doğru giden, feragatli memle­ ket hizmetini kör ihtiraslara tercih eden partilerindir. Tahsili­ niz, yetişme tarzınız, şahsiyetiniz itibariyle siz, yapıcı tarafta, hayır tarafında yer almağa mecbursunuz, borçlusunuz. Poli­ tika ihtirasının sarhoşluğu içinde bunu göremezseniz, Yassıa- d adak ilerin âkıbetinden hiçbir ders almağı bilmemişseniz, cid­ den çok yazık olur, sayın Böliikbaşı.

Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Buna göre; Osmanlı Devleti’nin batı sınırı Midye- Enez çizgisi olarak kabul edildi. Batısında kalan topraklar Balkan

Türk Demokrasi Tarihi’nde önemli bir dönüm noktası olan 14 Mayıs 1950 Genel Seçimleri yaklaşırken ana muhalefet partisi DP, seçimlerin güven içerisinde ve dürüst

Eski Adliye Nazırlarından Darülfünun Hukuk Müderrisi merhum Mehmet Celalettin Bey ile merhume Emine Zekiye Hanımın kızları; Avukat merhum Yusuf Kenan Antel,

Bütün bunlara karşın, taktik nedenlerle her seçim de bağlaşmalarını yenilediler.” Anahide Ter Minassian, “1876–1923 Döneminde Osman- lı İmparatorluğu’nda

Yükselen astronomi araştırmaları İbn el- Şâtır gibi bireysel olarak çalışan bilginlerce daha da ileri götürülürken, hem yönetici hem de astro nom olan Uluğ Bey

Hakiki bir üder ise, değişen şartlara uyum sağlayan kişidir.. Bu arada kendilerinin çok değiştiğini iddia eden iki

Çal›flmam›zda üst solunum yolu infeksiyonu olan 0-5 yafl grubundaki çocuklar›n bo¤az kültürlerinde H.influen- zae, H.parainfluenzae ve invazif hastal›klar›nda en s›k et-

Önemli bir stokastik süreç sınıfı olan Markov zincirinin genel yapısı, başlangıç dağılımı, geçiş olasılık fonksiyonu ve geçiş matrisi ile