• Sonuç bulunamadı

Kopulalar ve bağımlılık yapıları / Copulas and dependence structures

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kopulalar ve bağımlılık yapıları / Copulas and dependence structures"

Copied!
85
0
0

Tam metin

(1)

T.C.

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

KOPULALAR VE BAĞIMLILIK YAPILARI

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ AyĢe METĠN

Anabilim Dalı: Ġstatistik

Program: Ġstatistiksel Bilgi Sistemleri

(2)

T.C.

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

KOPULALAR VE BAĞIMLILIK YAPILARI

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ AyĢe METĠN (07233101)

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 29 Aralık 2009 Tezin Savunulduğu Tarih: 13 Ocak 2010

Tez DanıĢmanı : Yrd. Doç. Dr. Sinan ÇALIK (F.Ü) Diğer Jüri Üyeleri : Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRCAN (F.Ü)

Yrd. Doç. Dr. ReĢat YILMAZER (F.Ü)

(3)

II ÖNSÖZ

Bu çalıĢma da kopulalar teorisi ve bağımlılık yapısı hakkında genel bilgi verilip daha sonra kopula tahmin yöntemlerin yönelik meterolojik verilerden yararlanılarak bir uygulama verilmiĢtir.

Öncelikle çalıĢmamın oluĢumunda ve Ģekillenmesinde desteğini ve bilgisini benden esirgemeyen danıĢman hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Sinan ÇALIK’ a, bilgisinden ve fikirlerinden yararlandığım Sayın Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜRCAN’ a,daima yanımda olan araĢtırma görevlisi Sayın AyĢe TURAN’a, desteğini esirgemeyen araĢtırma görevlisi Sayın Adem DOĞANER’e, istatistik bölüm hocalarına ve daima yanımda olan aileme saygı ve Ģükranlarımı sunarım.

AyĢe METĠN ELAZIĞ - 2010

(4)

III ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ……….. II ĠÇĠNDEKĠLER……… III ÖZET………. IV ABSTRACT………. V TABLOLAR……… VI ġEKĠLLER……….. VII KISALTMALAR……… VII1 1.GĠRĠġ……….. .. 1 2. MATERYAL ve METOT………. … 2

2.1 Ġki Boyutlu Dağılımlar ……….. 2

2.2 Kopula Teorisine GiriĢ……… 3

2.3 ArĢimedyan Kopula Tanımı ve Özellikleri………... 10

2.4 Çok değiĢkenli Kopula Tanımı ve Özellikleri……….. 14

2.5 Uç Değerli Kopula………. 17

2.6 Bağımlılık Sıralaması……… 19

2.7 Bağımlılık Yapıları………... 29

2.8 Kopula Tahmin Yöntemleri ……… 35

2.9 Kopula OluĢturma Metotları……… 38

3.UYGULAMA ……….. 42

4.BULGULAR……… .. . 43

4.1 En DüĢük Sıcaklık Ölçümleri için Yapılan Analiz Sonuçlar……… 43

4.2 En Yüksek Sıcaklık Ölçümleri için Yapılan Analiz Sonuçları………. 50

5.TARTIġMA VE SONUÇ………... 58

KAYNAKLAR……….. 59

EKLER………... 60

EK-1 Önemli kopula aileleri, üreteçleri, Kendal Tau ve Spearman Rho…………. 61

EK-2 2008–2009 En DüĢük ve En Yüksek Sıcaklık Ölçümleri……….. 62

(5)

IV ÖZET

Kopulalar tesadüfi değiĢkenler arasındaki bağımlılığı modellemek amacıyla kullanılır. Kopula fonksiyonları 1959 yılında ilk Sklar tarafından kullanılmıĢtır. Kopulalar ile bağımlılık yapısı modelleme, özellikle finansal risk değerlendirmesinde ve aktüerya analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı kopula tahmin yöntemleri hakkında bilgi vermek ve bir uygulama ile örneklendirmektir. Genellikle finansta uygulamalarına rastlanan kopulalar için bu çalıĢmada dört bölgenin günlük en yüksek ve en düĢük sıcaklık ölçümleri arasındaki bağımlılık yapısı kopula tahmin yöntemiyle modellenmeye çalıĢılmıĢtır. Bölgeler arasındaki sıcaklık ölçümlerini modellemede en uygun kopula ailelerinin Gumbel Hougaard, Clayton ve Gaussian (Normal) kopula aileleri olduğu görülmüĢtür. ÇalıĢmada üç aile için gerekli parametre değerleri hesaplanmıĢtır.

Anahtar Kelimeler: Ġki Boyutlu Dağılım Fonksiyonları, Kopula Fonksiyonu, Bağımlılık yapısı, Kendal Tau, Spearman Rho, Sıcaklık Ölçümleri.

(6)

V SUMMARY

COPULAS AND DEPENDENCE STRUCTURES

Copulas are used modelling dependicies between random variables.Copulas are first used by Sklar in 1959. Modelling the dependence structure with copulas is widely used the financial risk assessment and in the actuary analysis. The purpose of this study is to provide information about copula estimation methods and example with an application. In this study, the aim is modelling with copula estimation method between the highest and the lowest tempeature measureament in four region copulas which is encountered in finance. It seen that the most optimal model for tempeature measure of between regions is Gumbel Hougaard, Clayton and Gaussian copula families. Parameter values are calculated for these three families in study.

Key Words: Two-Dimensional Distrubition Functions, Copula Function, Dependence Structure, Kendall Tau, Spearman Rho, Tempeature Measureaments

(7)

VI

TABLOLAR

Sayfa No

Tablo 2.1. Bağımlılık yapıları arasındaki iliĢki ... 35

Tablo 4.1. Ġstanbul-Roma arasındaki en düĢük sıcaklık iliĢkisi ... 43

Tablo 4.2. Ġstanbul- Bakü arasındaki en düĢük sıcaklık iliĢkisi ... 43

Tablo 4.3.Ġstanbul-Tokyo arasındaki en düĢük sıcaklık iliĢkisi ... 44

Tablo 4.4. Roma-Bakü arasındaki en düĢük sıcaklık iliĢkisi ... 44

Tablo 4.5. Roma-Tokyo arasındaki en düĢük sıcaklık iliĢkisi ... 44

Tablo 4.6. Bakü-Tokyo arasındaki en düĢük sıcaklık iliĢkisi ... 45

Tablo 4.7 Gumbel Hougaard Ailesi için endüĢük sıcaklıklarda parametre tahmini ... 45

Tablo 4.8.Clayton Ailesi için endüĢük sıcaklıklarda parametre tahmini ... 46

Tablo 4.9.Gaussian Ailesi için endüĢük sıcaklıklarda parametre tahmini ... 46

Tablo 4.10. Ġstanbul-Roma arasındaki en yüksek sıcaklık iliĢkisi ... 51

Tablo 4.11. Ġstanbul-Bakü arasındaki en yüksek sıcaklık iliĢkisi ... 51

Tablo 4.12. Ġstanbul-Tokyo arasındaki en yüksek sıcaklık iliĢkisi ... 51

Tablo 4.13. Roma-Bakü arasındaki en yüksek sıcaklık iliĢkisi ... 52

Tablo 4.14. Roma-Tokyo arasındaki en yüksek sıcaklık iliĢkisi ... 52

Tablo 4.15. Bakü-Tokyo arasındaki en yüksek sıcaklık iliĢkisi ... 52

Tablo4.16. Gumbel Hougaard Ailesi için enyüksek sıcaklıklarda parametre tahmini .. 53

Tablo 4.17. Clayton Ailesi için en yükdek sıcaklıklarda parametre tahmini ... 53

(8)

VII ġEKĠLLER

Sayfa No

ġekil 4.1.a Ġstanbul-Roma 3,076 parametreli Gumbel Hougaard Ailesi ... 47

ġekil 4.1.b Ġstanbul-Roma  3,076 parametreli Gumbel Hougaard Ailesi ... 48

ġekil 4.2.a Ġstanbul-Roma Clayton 4,153parametreli Clayton Ailesi ... 48

ġekil 4.2.b Ġstanbul-Roma Clayton 4,153parametreli Clayton Ailesi ... 49

ġekil 4.3.a Ġstanbul-Roma

0.0185 parametreli Gaussian Ailesi ... 49

ġekil 4.3.b Ġstanbul-Roma

0.0185 parametreli Gaussian Ailesi ... 50

ġekil 4.4.a Ġstanbul-Roma  3,745 parametreli Gumbel Hougaard Ailesi ... 55

ġekil 4.4.b Ġstanbul-Roma  3,745 parametreli Gumbel Hougaard Ailesi ... 55

ġekil 4.5.a Ġstanbul-Roma Clayton 4,153parametreli Clayton Ailesi ... 56

ġekil 4.5.b Ġstanbul-Roma Clayton 4,153parametreli Clayton Ailesi ... 56

ġekil 4.6.a Ġstanbul-Roma

0.0201 parametreli Gaussian Ailesi... 57

ġekil 4.6.b Ġstanbul-Roma

0.0201 parametreli Gaussian Ailesi... 57

(9)

VIII

KISALTMALAR

CDA : Kopula Çekim Alanı (Domain of attraction)

MDA : Maksimum Çekim Alanı (Maximum domain attraction ) PQD : Pozitif Kadran Bağımlılık ( Pozitive quadrant dependence ) NQD : Negatif Kadran Bağımlılık ( Negative quadrant dependence ) LTD : Sol Kuyruk Azalan( Left tail decreasing )

RTI : Sağ Kuyruk Artan ( Right tail decreasing) SI : Stokastik Artan ( Stochastic increasing ) SD : Stokastik Azalan ( Stochastic decreasing )

LCSD : Sol Korner ( KöĢe) Azalan ( Left corner decreasing ) LCSI : Sol Korner ( KöĢe) Artan ( Left corner increasing ) RCSI : Sağ Korner (KöĢe) Artan (Right corner increasing ) RCSD : Sağ Korner (KöĢe) Azalan ( Right corner decreasing ) TP2 : Toplam Pozitif ( Total Positivity )

MLE : Tam En Çok Olabilirlik Tahmini ( Maximum likelyhood estimation ) IFM : Marjinallere Ait Tahmin Edici ( Inference functions for margins) SPSS :Sosyal Bilimler için Ġstatistiksel paket programı

(10)

1. GĠRĠġ

Ġstatistiğin önemli amaçlarından biri örnek verilerinden yararlanarak yığın parametreleri hakkında tahmin yapmaktır. Tahmin yapmada, araĢtırılan konuya göre ele alınan değiĢkenler arasındaki bağımlılık yapısı öncelikli sorunlardan biri olarak karĢımıza çıkar. Tesadüfi değiĢkenler arasındaki bağımlılık yapısı hakkında bilgi veren bağımlılık ölçülerini belirlemenin çeĢitli yöntemleri vardır.

Bu çalıĢmada değiĢkenler arasındaki bağımlılık yapısını birçok cebirsel özellikleriyle belirleyen metotlardan biri olan kopulalar kullanılmıĢtır.

Kopulalar ilk kez 1959 da Sklar tarafından kullanılmıĢtır. Matematiksel olarak kopula fonksiyonları çok değiĢkenli dağılım fonksiyonlarının tek değiĢkenli marjinalleri arasındaki iliĢkisidir. Ġstatistiksel olarak hem parametrik hem de parametrik olmayan durumlarda bağımlılığın ölçülmesi ve parametrelerin tahminlenmesi için kopula fonksiyonları kullanılarak birçok metoda alternatif sunar. Ayrıca parametrik bir yöntem olan Pearson korelasyon katsayısının da dez avantajlarını ortadan kaldırır.

Bu çalıĢmada öncelikle kopula fonksiyonlarının teorisine daha sonrada iki uygulamaya yer verilmiĢtir. Uygulamada aynı konumda bulunan dört bölgenin günlük sıcaklık ölçümleri arasındaki bağımlılık yapısı uygun kopulalarla modellemeye ve uygun kopula tahmin yöntemlerini tanıtmaya çalıĢacağız. Bu çalıĢmada modelleme yönteminde parametrik olmayan bağımlılık katsayısı olan Kendal Tau’ dan yararlanılmıĢtır.

(11)

2. MATERYAL ve METOT

2.1. Ġki Boyutlu Dağılımlar

Öncelikle bazı notasyonların tanıtılmasına ihtiyaç vardır. R ile (,) aralığındaki gerçel sayılar kümesi, R ile de [,] aralığındaki geniĢletilmiĢ gerçel sayılar kümesi gösterilsin. Bu durumda R2 RR geniĢletilmiĢ gerçel düzlemdir. R2 deki bir dikdörtgen D ile gösterilirse, bu iki kapalı aralığın çarpımı D[x1,x2][y1,y2] dir. Burada (x1,y1),(x2y2),(x2y1),(x1y2) noktaları köĢegen noktalarıdır. Birim kare I2;

] 1 , 0 [ 

I ’ in kartezyen çarpımı olan II’ dır. Bir 2- boyutlu gerçel fonksiyon F, tanım kümesi R2’ nin altkümesi olan DomF ve değer kümesi R’ nin bir alt kümesi olan RanF Ģeklindeki fonksiyondur.

Tanım 2.1.1.

1

S ve S2 R’ nin boĢ olmayan alt kümeleri, (X, Y ) S1 ve S2’ de tanımlı tesadüfî

değiĢkenler, F’ de tanım kümesi DomF=S1S2 olan bir fonksiyon olmak üzere

R y x y Y x X P y x F( , ) (  ,  ), ,  (2.1) fonksiyonuna (X, Y )’ nin iki boyutlu dağılım fonksiyonu denir [14].

Teorem 2.1.1.

Bir F:R2 [0,1] fonksiyonunun (X,Y)’ nin dağılım fonksiyonu olması için gerek ve yeter koĢul aĢağıdaki dört özelliği sağlamasıdır.

1. F değiĢkenlerine göre monoton artandır. 2. F değiĢkenlerine göre soldan süreklidir. 3. F(,)1, F(,y)F(x,)0.

(12)

3 Tanım 2.1.2.

1

S ve S2 R’ nin boĢ olmayan alt kümeleri ,(X,Y ) S1 ve S2’ de tanımlı tesadüfi

değiĢkenler, F ’ de tanım kümesi DomF=S1S2 olan bir fonksiyon olsun. ] , [ ] , [x1 x2 y1 y2

D  tüm köĢeleri DomF’ de olan bir dikdörtgen olmak üzere durumda

F ’nin D –hacmi ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) (D F x2 y2 F x2 y1 F x1 y2 F x1 y1 VF     (2.2)

dir. Aynı zamanda D- dikdörtgeni üzerindeki F ’ nin birinci dereceden farkları aĢağıdaki gibi verilirse VF (D)’ ye D- dikdörtgeninin F- hacmi denir ve

) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( 1 2 1 2 2 1 1 2 1 y x F y x F y x F y x F y x F y x F y y x x      

dir. O zaman D- dikdörtgeninin F- hacmi, F ’ nin D üzerindeki ikinci dereceden farkları olacaktır yani, ). , ( ) ( 2 1 2 1 F x y D VF xxyy (2.3) olacaktır. F fonksiyonu için 2Fxy türevi mevcut ise, o zamanVF(D)0 olma koĢulu

y x F  

2 0 koĢuluna denktir [14].

Tanım 2.1.3.

Eğer köĢegen noktaları DomF’de olan tüm D dikdörtgenleri için VF(D) 0 ise 2- boyutlu gerçel F fonksiyonuna iki artandır denir [12].

2.2. Kopulalar Teorisine GiriĢ

X ve Y dağılımları sırasıyla F ve G olan iki sürekli tesadüfi değiĢken ve H ’ da marjinalleri F,G olan sürekli ortak dağılım fonksiyonu olsun. Bu ortak dağılım fonksiyonu ile marjinalleri arasındaki iliĢki, C:III fonksiyonu yardımıyla

(13)

4

Ģeklinde tanımlanır. Bu fonksiyona kopula denir. BaĢka bir deyiĢle F ve G fonksiyonları için f, F’ in yoğunluğu olmak üzere 1( ) inf ( : ( ) )

t x F x f t F   ’ dir. Sürekli C( vu, )kopulası F ve Gfonksiyonları yardımıyla

H(F1(u),G1(v))C(u,v) (2.5) Ģeklinde tanımlanabilir. Burada ( 2.4) ifadesinin birinci türevinden h yoğunluğu da f ve

g H ’ ın marjinal yoğunlukları olmak üzere ) ( ) ( )) ( ), ( ( ) , (x y c F x G y f x g y h  (2.6) Ģeklindedir [12]. Tanım 2.2.1.

I [0,1] olmak üzere C:III iki değiĢkenli fonksiyonun kopula olması için aĢağıdaki özellikleri sağlaması gerekir

1. u,vI için 0 ) 0 , (uC , C(0,v)0 , C(u,1)u , C(1,v)v (2.7) 2. u1u2,v1v2olmak üzere u1,u2,v1,v2I için,

C(u2,v2)C(u2,v1)C(u1,v2)C(u1,v1)0. (2.8) [7,12].

Tanım 2.2.2.

C, bir kopula olsun. C ’ nin u ve v’ de sürekli olması için aĢağıdaki Lipschitz koĢulunu sağlaması gereklidir. 1 2 1 2 1 1 2 2, ) ( , ) (u v C u v u u v v C      (2.9) [1,7,12]. Tanım 2.2.3.

C kopulası u ve v değiĢkenlerine göre sürekli ve artan olsun. Buna göre C kopulası için

1 ) , ( 0     C u v u ve 0  ( , )1   C u v v (2.10) eĢitsizlikleri sağlanır. Bu eĢitsizlikler C kopulasının differansiyellenebilir olduğunu gösterir [13].

(14)

5 Tanım 2.2.4.

C bir kopula olmak üzere

C :I2 I ,

C(t)C(t,t)Ģeklinde tanımlanan kopulaya

köĢegen kopula denir [13].

Teorem 2.2.1.

C bir kopula olsun. C kopulası için (u,v)I olmak üzere ) , min( ) , ( ) 0 , 1 max(uv C u vu v (2.11) eĢitsizliği sağlanır. Bu eĢitsizlikte M (u,v)min{u,v} ve W(u,v)max{uv1,0} fonksiyonları birer kopuladır. Bu kopulalara sırasıyla Hoefding üst sınırı,

Frechet-Hoefding alt sınırı denir ve W(u,v)C(u,v)M(u,v) (2.12)

eĢitsizliğine ise Frechet-Hoefding eĢitsizliği denir. W ve M kopulalar için genel sınırları oluĢturur. Diğer önemli kopula da  (u,v)uv olarak ifade edilen bağımsızlık ya da çarpım kopulasıdır [7].

AĢağıda ifade edilecek teorem kopulalar teorisinin merkezidir. Sklar teoremi çok değiĢkenli dağılım fonksiyonları ile onların tek değiĢkenli marjinalleri arasındaki iliĢkide kopulaların oynadığı rolü izah eder.

Teorem 2.2.2. ( Sklar Teoremi )

H, marjinalleri F ve G olan bir ortak dağılım fonksiyonu olsun. Öyle bir C kopulası vardır ki, R’ deki tüm x ve y’ ler için,

)) ( ), ( ( ) , (x y C F x G y H  (2.13) dir. F ve Gsürekli ise C tektir; diğer durumdaC, Ran(F)Ran(G) üzerinde tek olarak belirlenir. Diğer taraftan eğer C bir kopula ve F, G marjinal dağılım fonksiyonları ise (2.13) ile verilen H, marjinal dağılımları F ve G olan bir ortak dağılım fonksiyonudur [1,3,12].

(15)

6 Tanım 2.2.5.

F dağılım fonksiyonu olsun. F ' in yarı-tersi F(1) olmak üzere

1. tRanF ise F(1)için R’ de öyle bir x vardır ki F(x)t,  t RanF için, F (F(1)(t))t’ dir. 2. tRanF ise } ) ( sup{ } ) ( inf{ ) ( ) 1 ( t x F x t x F x t F      (2.14) dir [7,12]. Sonuç 2.2.1.

H, marjinalleri F ve G olan bir ortak dağılım fonksiyonu olsun. F(1), G(1) sırasıyla bu marjinal fonksiyonların yarı terslerini göstersin. Buna göre herhangi bir 2

) , (u vI için )) ( ), ( ( ) , (u v H F( 1) x G( 1) y C    (2.15) dir [2,7]. Örnek 2.2.1. Gumbel’ in 2

R deki iki değiĢkenli ortak lojistik dağılımı, H(x,y)(1exey)1 ve

marjinalleri sırasıyla 1 ) 1 ( ) (x  ex

F , G(x)(1ey)1 olsun. Buna göre kopulası Sonuç (2.2.1) yardımıyla, uv v u uv y G x F H v u C       )) ( ), ( ( ) , ( ( 1) ( 1) olur [12].

Tanım 2.2.6. ( YaĢam Kopulası )

X bir bireyin yaĢam süresi, F ’ de X tesadüfi değiĢkenin dağılım fonksiyonu olsun. X ’ in x zamanından daha uzun yaĢama olasılığı

) ( 1 ] [ ) (x P X x F x F     (2.16)

(16)

7

Ģeklinde ifade edilir. Bu fonksiyona X ’ in yaĢam fonksiyonu denir. (X,Y) tesadüfi değiĢkeninin ortak dağılım fonksiyonu H, kopulası C marjinalleri F ve G, ortak yaĢam fonksiyonu da H olsun. Buna göre

)) ( 1 ), ( 1 ( 1 ) ( ) ( ) ( ), ( ( 1 ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( 1 ] , [ ) , ( y G x F C y G x F y G x F C y G x F y x H y G x F y Y x X P y x H                  (2.17)

olur. I2 I bir C fonksiyonu tanımlanıp F(x)=u ve G( y)=v olduğu göz önüne alınarak (2.17)’ den ) 1 , 1 ( 1 ) , (u v u v C u v C       (2.18) ve )) ( ), ( ( ) , (x y C F x G y H  (2.19) sonucu elde edilir. (2.18)’ deki C bir kopuladır ve yaĢam kopulası olarak tanımlanır. YaĢam kopulası C ile ortak yaĢam fonksiyonu karıĢtırılmamalıdır. C, C kopulası yardımıyla, (0,1) düzgün dağılımlı rastgele iki tesadüfî değiĢkenler için aĢağıdaki gibi verilir ) 1 , 1 ( ) , ( 1 ] , [ ) , (u v P U uV v u v C u v C u v C           (2.20) [7, 12]. Örnek 2.2.2.

X ve Y sürekli tesadüfî değiĢkenlerinin ortak yaĢam fonksiyonları iki değiĢkenli Pareto dağılımı olsun. Buna göre

0olmak üzere

                      0 , 0 1 0 , 0 ) 1 ( 0 , 0 ) 1 ( 0 , 0 ) 1 ( ) , ( y x y x y y x x y x y x y x H  

ve marjinal fonksiyonları da sırasıyla

        0 1 0 ) 1 ( ) ( x x x x F  ve         0 1 0 ) 1 ( ) ( y y y y G

(17)

8

Ģeklindedir. Buna göre buradan elde edilen yaĢam kopulası

          ( 1) ) , (u v u 1/ v 1/ C dir [12]. Tanım 2.2.7. n k Y Xk, k)}, 1,2,...,

{(  örneği ile ilgili olan ranklar {(Ri,Si)} olsun. 1 indikatör fonksiyon ve u,vI olmak üzere uygun deneysel kopula Cn,

) 1 , 1 ( 1 1 ) , ( 1 v n S u n R n v u C k n k k n

  (2.21) Ģeklinde tanımlanır.

Nij, 1i, jn (x,y) için xxi, yyi Ģeklindeki sıralı nokta çiftinin sayısı olmak üzere

deneysel kopulanın alternatif tanımı,

n C n N n j n i ij       , (2.22) Ģeklindedir [7,12].

Örnek 2.2.3. ( Frechet-Mardia Ailesi ) I

v

u,  , , bağımsız parametreler ve , 0,  1 olmak üzere standart denklem, ) , ( ) , ( ) 1 ( ) , ( ) , ( , u v M u v u v W u v C

 

 

Ģeklinde olup bu kopula ailesi  ,M ,W kopulalarının konveks birleĢimi olarak tanımlanır. Gerçekten fonksiyonda C1,0M ,C0,0  ve C0,1W dir [7,12].

Örnek 2.2.4.

Kopulaların bir uygulaması da sıra istatistikleri üzerinedir. X ve Y sürekli tesadüfî değiĢkenler, bu değiĢkenlerin dağılım fonksiyonları sırasıyla F ve G, kopulası da C olsun. K min(X,Y) ve Lmax(X,Y) de (X ,Y) nokta çiftinin ekstremal istatistiklerini göstersin. K ve L değiĢkenlerinin dağılım fonksiyonları, kopulalar kullanılarak Ģu Ģekilde ifade edilir,

(18)

9

( ( ), ( )). )) ( ), ( ( ) ( ) ( t G t F C t L P t G t F C t G t F t K P      

Bu eĢitlikte FGH alınırsa,

c, C kopulasının köĢegen kopulası olmak üzere

( ( )) )) ( ( ) ( 2 t L t L P t H t H t K P c c

    

yazılır. U,VI olmak üzere X =U, Y=V ve Ida H(t)t eĢitliğinden

( ) )) ( ( 2 t t L P t H t t K P c c

     elde edilir [7].

Örnek 2.2.5. ( Farlie-Gumbel-Morgenstern Ailesi ) I

v

u,  , [1,1] olmak üzere C, [0,1]2 üzerinde ) 1 )( 1 ( ) , (u v uv uv u v C  

 

Ģeklinde tanımlanır.

0 ise, C0  [7].

Örnek 2.2.6. ( Cuadras-Auge Ailesi )

I v

u,  ,[0,1] için C, [0,1]2 üzerinde

Ģeklindedir. 0 ise, C0 ve  1 ise, C1M ve (u,v)uv olduğundan bu aile M ve ’ nin ağırlıklandırılmıĢ geometrik ortalaması diye adlandırılır [7].

Örnek 2.2.7. ( Marshall- Olkin Ailesi ) I

v

u,  ve ,[0,1] olmak üzere C, [0,1]2 üzerinde C(u,v)min(u1v,uv1) Ģeklindedir [7,12].         v u v u v u uv uv v u v u C     1 1 1 ] [ )] , [min( ) , (

(19)

10 Örnek 2.2.8. ( Galambos Ailesi )

I v

u,  ve

0 olmak üzere C, [0,1]2üzerinde

C(u,v)uvexp

(Inu) (Inv)

1/

Ģeklindedir [7].

2.3. ArĢimedyan Kopula Tanımı ve Özellikleri

ÇalıĢmalarda önemli rol oynayacak ve çok faydalı özelliklere sahip olan arĢimedyan kopula, kopulaların bir alt sınıfıdır. Sürekli kesin azalan tek değiĢkenli bir fonksiyon yardımıyla elde edilir. ArĢimedyan kopulalar değiĢkenler arasındaki iliĢkinin doğası ve gücü bakımından çeĢitliliği olan modellerin temellerini oluĢturur. Bu özelliği sayesinde uygulamada çok fazla tercih edilir.

Tanım 2.3.1.

sürekli, :I [0,]’ a kesin azalan (1)0 olan bir fonksiyon olsun.  nin genelleĢtirilmiĢ-tersi

[1]

, Dom

[1] [0,] ve Ran

[1] Iolan aĢağıdaki gibi bir fonksiyondur            . ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) ( ) ( 1 ] 1 [ t t t t

(2.23) Ģeklinde bir fonksiyondur.

[1]

fonksiyonu [0,]’ da sürekli, artmayan ve [0,(0)]’ da kesin azalandır. Üstelik I da

[1](

(t))t ve

          t t t t ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( 0 )) ( ( [ 1]

(2.24) )} 0 ( , min{ )) ( ( ] 1 [

tt (2.25) dır. Ayrıca (0)  ise

[1]=1 [4,12].

(20)

11 Teorem 2.3.1.

C:III bir kopula ve 1 de (2.24)’ de tanımlanan  ’ nin genelleĢtirilmiĢ tersi olmak üzere

C(u,v)

1(

(u)

(v)) (2.26) Ģeklinde tanımlanan C, Tanım (2.2.2)’ deki özellikleri sağlar [3,12].

Tanım 2.3.2. ( ArĢimedyan Kopula )

Teorem (2.3.1)’ de verilen kopulalar  üreteçli arĢimedyan kopula olarak tanımlanır. 

 ) 0 (

ise C kopulası kesindir denir ve bu kopulalar aĢağıdaki özellikleri sağlar, 1.u,vI için C simetriktir,

C(u,v)C(v,u). (2.27) 2. u,v,wIiçin C birleĢimlidir,

(C(u,v),w)C(u,C(v,w)). (2.28) 3. C kopulasının üreticisi

ve c pozitif bir sayı olmak üzere c

’ de C kopulası için bir üreticidir.

4. C kopulasının köĢegen kopulası C olmak üzere, t(0,1)için C< t dır [4].

Örnek 2.3.1.

 ,M ,W kopulalarının bazı özellikleri aĢağıdaki gibidir.

1. (t)In(t),tI olsun.  tam üreticidir ve

1(t)et dır. Buna göre Teorem (2.3.1)’ deki eĢitlik yardımıyla

) , ( ) , (u v e [ ( ) ( )] uv u v C  InuInv  

elde edilir. O halde  arĢimedyan bir kopuladır.

2. (t)1t, tI olsun.  tam olmayan üretici ve

1(t)max{1t,0}dir. Buna göre

) , ( } 0 , 1 max( ) , (u v u v W u v C    

(21)

12

3. M kopulası arĢimedyan değildir. Gerçekten t(0,1) için t t t t t M2( )min{ , }   dir [7]. Sonuç 2.3.1.

Kesin üreteç fonksiyonu  ve  ’ nin tersi 1 olan C arĢimedyan kopulası kesin monoton ise Cdir [7].

Tanım 2.3.3. ( Seviye Eğrileri )

C bir kopula ve 0t1 olmak üzere

} ) , ( : ) , {(u v I2 C u v t Lt    (2.29)

ifadesi C ’ nin seviye eğrileri olarak tanımlanır. Tanım (2.2.1)’ den C(t,1)=C(1,t)=t olduğundan Lt’ nin uzunluğu sınır noktaları olan (1,t) ve (t,1) ile ilgilidir. t=0 ise Z(C)=L0

yani C(u,v)=0 olduğu bölgedir. C, üreteçli arĢimedyan kopula olsun. t ve Lt’ de yukarıdaki gibi tanımlanırsa (2.29) denklemi C ’ nin arĢimedyan olması durumunda konvekstir. Buna göre (2.26) ve (2.29) ifadeleri yardımıyla

) ( ) ( ) ( ) , (u vLt

u

v

t (2.30) yazılır. Burada tu 1 için v, u ’ nun fonksiyonu olmak üzere Lt(u)valınırsa

)) ( ) ( ( )) ( ) ( ( ) (u [ 1] t u 1 t u Lt

(2.31) elde edilir. Bu son eĢitlikte (t)(u) ifadesi (0,(0)) aralığında yer aldığından

] 1 [

yerine 1kullanılabilir. C kopulasının C- ölçüsü,

1 0 }, ) , ( : ) , {( ) (tu vI2 C u vttBC (2.32) Ģeklinde elde edilir. Bu ifade  üreteçli C arĢimedyan kopula için aĢağıdaki gibidir

1 0 )}, ( ) ( ) ( : ) , {( ) (tu vI2 uvttBC

[7]. (2.33) Teorem 2.3.2.

C,  üreteçli arĢimedyan kopula ve 0t1 olsun. (2.33) eĢitliği ile verilen BC(t) fonksiyonunun C - ölçüsü KC(t)olmak üzere,

(22)

13 ) ( ) ( ) (   ' t t t t KC   (2.34) dir [5].

Örnek 2.3.2. ( Frank Ailesi )

I v

u,  ,

0için üretici fonksiyonu 

         1 1 ) (

t In t , tI olan kopula ailesi

           1 ) 1 )( 1 ( 1 1 ) , (

v u In v u C

dır.

1 için U ve V tesadüfi değiĢkenleri bağımsız yani C1 ,

0ise C0M , 

ise CW ’ dır. Frank ailesinin yoğunluğu ise

    v u v u v u In v u c ( , ) ( 1) Ģeklindedir [7,12].

Örnek 2.3.3. ( Gumbel-Hougaard Ailesi ) I

v

u,  ,

1 için üretici fonksiyonu

(t)(Int), tI olan kopula ailesi     / 1 ] ) ( ) [( ) , (u v e Inu Inv C    

dir.

1 için U ve V tesadüfi değiĢkenleri bağımsız yani C1 , bu aile pozitif sıralı ve 

için M dir [7].

Örnek 2.3.4. ( Clayton Ailesi )

I v

u,  ,

1 üretici fonksiyonu ( ) 1(  1) 

t t , tI olan kopula ailesi

   (u,v)(max{(u v 1),0})1/ C 0 

için U ve V tesadüfi değiĢkenleri bağımsız yani C0  , bu aile pozitif sıralı ve

0

(23)

14 Örnek 2.3.5. ( Ali-Mikhail-Haq Ailesi )

I v

u,  , 1

1 için üretici fonksiyonu          t t In t) 1 ( 1) (   , tI olan kopula ailesi ) 1 )( 1 ( 1 ) , ( v u uv v u C    

dir.

0 için U ve V tesadüfi değiĢkenleri bağımsız yani C0 dir. Bu aile pozitif sıralı,

1 için ) 1 )( 1 ( 1 ) , ( 1 v u uv v u C   

 ve bu kopula Clayton ailesinde

1

durumuna denktir [12].

Örnek 2.3.6. ( Joe Ailesi ) I

v

u,  ,

1 için üretici fonksiyonu

(t)In[1(1t)], tIolan kopula ailesi,

     (u,v) 1 [(1 u) (1 v) (1 u) (1 v) ]1/ C         1 

çin U ve V tesadüfî değiĢkenleri bağımsız yani C0 , bu aile pozitif sıralı ve 

için M olup ailenin tüm üyeleri kesin süreklidir [7]. Sonuç 2.3.1.

üretici olsun. O zaman

1.

(t)

(t), (0,1] için üreticidir. 2.

(t)[

(t)], 1 [4].

2.4. Çok değiĢkenli Kopula Tanımı ve Özellikleri

Tanım 2.4.1. ( F- Hacmi )

D=[x,y] köĢeleri DomF de olan n- dörtgeni olmak üzere D ’ nin F- hacmi, D’ nin 2n -tane köĢesinin toplamı olan

) ( ) ( ) (B Sgn c F c VF

(2.35) Ģeklindedir. Burada Sgn fonksiyonu

(24)

15         için i her tek x c için i her çift x c c Sgn i i i i , 1 , 1 ) ( (2.36)

dir. D dörtgeninin tüm köĢeleri için VF(B) 0 ise F fonksiyonu n- artandır [7,12].

Tanım 2.4.2.

F reel değerli fonksiyon ve DomF Rn olmak üzere F ’ in n-artan olması için 0

) (D

VF olması gerek ve yeterdir [12].

Tanım 2.4.3. ( Çok DeğiĢkenli Kopula ) I

I

C: n fonksiyonu n -kopuladır öyle ki, 1. uIn için en az bir u sıfır ise,

0 ) (u

C (2.37) ve herhangi bir ui dıĢında tüm u lar 1 ise,

C(u )ui. (2.38) 2. Her x,yIn öyle ki xy için

0 ]) , ([x y

VC . (2.39) C, n-kopulası tanım kümesi üzerinde düzgün sürekli ve C n- kopulası n>2 ise, C ’ nin

n k  

2 olacak Ģekilde k- boyutlu marjinalleri I üzerinde düzgün sürekli ve azalmayandır [7].

Teorem 2.4.1. ( Çok değiĢkenli Sklar Teoremi )

H marjinalleri F1,F2,...,Fn olan boyutlu ortak dağılım fonksiyonu için öyle bir C n-kopulası vardır ki, xRn için

H(x1,x2,...,xn)C(F1(x1),F2(x2),...,Fn(xn)) (2.40) olur. F1,F2,...,Fn’ ler dağılım fonksiyonu ise C tektir yani C değer kümesi üzerinde tek olarak bellidir. Tersine C, n –kopula ve F1,F2,...,Fn dağılım fonksiyonları ise F fonksiyonu eĢitlik (2.40)’ da verilen marjinalleri F1,F2,...,Fn olan n- boyutlu ortak dağılım

(25)

16 Sonuç 2.4.1.

H, sürekli marjinalleri F1,F2,...,Fn ve kopulası C olan ortak dağılım fonksiyonu olsun.

Bu marjinallerin yarı tersleri sırasıylaF1(1),F2(1),...,Fn(1) olmak üzere

C(u1,u2,...,un)F(F1(1),F2(1),...,Fn(1)) (2.41) dir [3,7,12].

Örnek 2.4.1.

1. Wn(u1,...,un)max{u1...un(n1),0} Frechet-Hoeffding alt sınırı n>2 için kopula değildir.

2. Mn(u1,...,un)min{u1,...,un} Frechet-Hoefding üst sınırı n>2 için n- kopuladır. 3.

n(u1,...,un)u1...un çarpım kopulası n2 için n- kopuladır [7,12].

Tanım 2.4.4. ( Çok DeğiĢkenli ArĢimedyan kopula )

 sürekli,  :I [0,]’ a kesin azalan ve (1)0olan bir fonksiyon olsun.  ' nin. genelleĢtirilmiĢ-tersi

[1]:[0,][0,1] Ģeklindedir. 1 için

1(0)1,

1()0’dır. Bu fonksiyona üretici fonksiyonu adı verilir. Bu tanıma bağlı olarak, bir C:InI kopulası )) ( ... ) ( ) ( ( ) (u 1 u1 u2 un C

 

(2.42) ise tüm n2 ler için C, n- kopula ve 1, [0,)üzerinde tam monotondur. O halde

,... 2 , 1 0 ) ( ) 1 ( 1       k u uk k n

(2.43)

olup  , C kopulasının üretici fonksiyonu olarak tanımlanır.  üretici fonksiyonuna bağlı olarak C kopulasının yoğunluğu

) ( )) ( ... ) ( ) ( ( ) ,..., , ( ' 1 2 1 1 2 1 i n i n n u u u u u u u c    

    (2.44) Ģeklindedir [7].

(26)

17 Örnek 2.4.2.

(t)t 1,

0 üreteçli Clayton ailesinin n>2 durumuna genelleĢtirilmesi, üretici fonksiyon ve tersi olan

1(t)(1t)1/ yardımıyla

0 , )) 1 ( ,..., ( ) (  1  2    1/

  u u u u n C n olarak bulunur [7]. Örnek 2.4.3. ] ) 1 ( 1 [ ) ( 

tIn  t ,

1 üreteçli Joe ailesinin n-boyuta genelleĢtirilmesi üretici fonksiyon ve tersi

1(t)1(1et)1/ yardımıyla

   / 1 1 ) ) 1 ( 1 ( 1 1 ) (          

i n i u u C olarak bulunur [7].

2.5. Uç Değerli Kopula

Rassal değiĢkenlerin toplamının modellendiği zaman merkezi limit teoreminin oynadığı rolün aynısı, rassal değiĢkenlerin uç değerlerinin modellendiği zaman uç değer teorisinin oynadığı rolün aynısıdır. Her iki durumda da teori bize limit dağılımlarının ne olması gerektiğini söyler.

Teorem 2.5.1. ( Fisher Tippet (1928) )

 

n

i i

X 1, F dağılımı ile dağılmıĢ tesadüfi değiĢkenler ve Mn=maks (X1,X2,…,Xn) olsun.

Eğer R d c H c d M n n d n n n     , 0 (2.45)

olacak Ģekilde H dağılım fonksiyonu varsa bu H dağılımı aĢağıda verilen uç değerli dağılımlardan birine aittir.

Frechet         0 0 0 , 0 ) (

x e x x x

(27)

18 Weibull            0 0 , 1 0 , ) ( ) (

  x x e x x (2.46) Gumbel (x)eex, xR [3,9]. Tanım 2.5.1. a ve b sabitleri için ) ( lim ) (x F a b x G n n n n     (2.47)

eĢitliği sağlanıyorsa F dağılımı G dağılımının maksimum çekim alanına aittir denir. Öte yandan nN ve a, b sabitleri için

), ( ) (a b z G z Gn nn  zR (2.48) sağlanıyorsa G(z) fonksiyonu maksimum dengeli olarak tanımlanır [7,9].

Tanım 2.5.2. ( Uç Değerli Kopula ) Bir n- kopula C olsun. Buna göre

( 1 ,..., ) ( 1 ,..., n ) t t n t u u C u u C (2.49) ifadesi uç değerli kopula olarak tanımlanır. F, H ’ ın maksimum çekim alanına ait bir fonksiyon ise H ' ın C kopulası, F ’ in limiting uç değerli kopulası olarak tanımlanır [7,9].

Örnek 2.5.1.

Kopula ailelerinden bir kaçı, (2.49) yardımıyla, uç değerli kopula için aĢağıdaki gibi tanımlanır. 1. Bağımsızlık kopulası ) ( ) ( 1 u u u n i t n t i t n

     Ģeklindedir.

2. Gumbel Hougaard n- kopulası olan C

1için

) ( ) (u e [( 1) ... ( ) ]1/ C u C t tInu tInun t           

(28)

19

elde edilir. O halde Gumbel-Hougaard ailesi uç değerli tek arĢimedyan kopuladır [7].

Tanım 2.5.3.

C, n- kopula olsun. C fonksiyonu t 0 ve uIn için,

( ,..., ) ( ,..., ) / 1 / 1 1 1 t n t t n C u u u u C  (2.50) ise maksimum güvenilirdir [7].

Tanım 2.5.4.

C n- kopula ve C ’ nin uç değerli n- kopulası C* olsun. Buna göre uIn için *( 1 ,..., ) lim n( 11/t,..., n1/t) n n C u u u u C    (2.51) dir [7]. Tanım 2.5.5.

C bir n- kopula ve C ’ nin uç değerli kopulası C olsun. C kopulası C* kopulasının çekim alanına sahip ise,

C(F1,...,Fn)MDA(C(H1,...,Hn)) (2.52) eĢitliği sağlanır. Her bir Fi marjinali, sürekli ve genelleĢtirilmiĢ uç değerli dağılım olan

i

H ’ nin çekim alanına ait fonksiyonlardır. Buna göre C , C kopulasının limit kopulası olarak tanımlanır ve CCDA(C) yazılabilir [7].

2.6. Bağımlılık Sıralaması

Tanım 2.6.1. ( Uyum Sıralaması )

H ve H' sırasıyla Cve C' kopulalarına ve aynı F, G marjinallerine sahip sürekli iki değiĢkenli dağılım fonksiyonu olsun. '

H , H’ dan daha uyumlu ise

2

) , (x yR

H(x,y) H'(x,y) (2.53) ya da bu ifadeye denk olarak

2

) , (u vI

(29)

20 dır. Eğer '

H , H’ dan daha uyumlu ise HCH'yazılabilir.

Ġki tesadüfî değiĢken arasındaki bağımlılığı ölçmek için birkaç yol vardır. Bağımlılığın ölçüsü X ve Y tesadüfî değiĢkenlerinin monoton bağımlılığı ve karĢılıklı uç değerlerin bağımsızlığı ile ilgilidir. Bu ölçülerin en önemli özelliği bazılarının kesin artan dönüĢümler altında değiĢmez kalmasıdır [7].

Tanım 2.6.2. ( Bağımlılığın Ölçüsü )

X ve Y sürekli tesadüfî değiĢkenlerinin kopulası C ve değiĢkenler arasındaki bağımlılığın nümerik ölçüsü de

olsun. Buna göre

1. Her sürekli (X,Y) çifti için  tanımlıdır. 2. 0

XY 1.

3. XY YX.

4. XY 0 ise X ve Y değiĢkenleri bağımsızdır.

5.

XY 1 ise X ve Y tesadüfi değiĢkenleri birbirlerinin kesin monoton fonksiyonlarıdır. 6.

ve  sırasıyla RanX ve RanY de tanımlı kesin monoton fonksiyonlar ise

XY y

x

,( )( )  ’ dir.

7. {(Xn,Yn)}, nN sırasının kopulası Cn olsun. Cn kopulası C kopulasına yakınsıyor

ise XY XY

n

nn

lim [7,12].

Tanım 2.6.3. ( Uyum (Konkordant) ) )

,

(xi yi ve (xj,yj)sürekli (X,Y ) sürekli tesadüfi değiĢken çiftinden alınan gözlemler

olsun. xixj ya da yiyj ve xixjya da yiyj ise (xi,yi)ve (xj,yj)uyumludur

(konkordant) denir. Benzer biçimde xixjya da yiyjve yiyj ya da xixj ise

) ,

(xi yi ve (xj,yj) uyumsuzdur (diskonkordant) denir.

Diğer bir ifadeyle (xixj) (yiyj)0 ise (xi,yi) ve (xj,yj)uyumludur (konkordant), (xixj) (yiyj)0 ise (xi,yi) ve (xj,yj) uyumsuzdur denir [7,12].

(30)

21 Tanım 2.6.4. ( Konkordant Fonksiyon )

1

X ,X F ortak marjinli, ve 2 Y ,1 Y ’ de G oratk marjinli rasgele tesadüfi değiĢkenler 2 olmak üzere; (X1,Y1), (X2,Y2) marjinalleri H1 ve H2 ortak dağılım fonksiyonlu sürekli

tesadüfi değiĢkenlerin bağımsız vektörleri olsun. C1 ve C2; H1(x,y)C1(F(x),G(y)) ve )) ( ), ( ( ) , ( 2 2 x y C F x G y

H  olmak üzere (X1,Y1), (X2,Y2)’ nin kopulaları olsun. Q

) ,

(X1 Y1 ve (X2,Y2)’ nin uyum ve uyumsuzluğunun olasılıkları arasındaki farkı göstersin,

yani; } 0 ) )( {( } 0 ) )( {( 11 12   11 12  P X X Y Y P X X Y Y Q (2.55)

Ģeklindedir. Bu fonksiyonsa konkordant fonksiyon denir. Bu durumda 1 ) , )( ) , ( 4 ) , ( 1 22 2 1  Q C C



C u v dC u v Q I (2.56) olacaktır [4,7,12]. Sonuç 2.6.1. 1

C , C2 ve Q Tanım (2.6.4)’ deki gibi olsun.

1. Q fonksiyonu kendi bileĢenlerine göre simetriktir. Yani Q(C1,C2)=Q(C2,C1) dir. 2. Q fonksiyonu her bir bileĢenine göre azalmayandır. Yani I2 deki her ( vu, ) için

' 1

1 C

C  ve C 2 C2' ise Q(C1,C2)Q(C1',C2')’ dir.

3.Qfonksiyonunda kopulalarla yaĢam fonksiyonları yer değiĢtirebilir. Yani

Q(C1,C2)=Q( 1, 2)

 

C

C ’ dir.

Herhangi bir keyfi C kopulası için Q fonksiyonu [-1,1] aralığında yer alır. Ayrıca

Q(C,M)[0,1], Q(C,W)[1,0] ve Q( ] 3 1 , 3 1 [ ) ,   C ’ dir [12].

Parametrik olmayan uyum ölçüleri Kendal Tau ve Spearman Rho ele alınan verinin parametrik varsayımlarının sağlanmaması durumunda kullanılan iliĢki ölçüleridir. Kendall Tau ve Spearman Rho tesadüfî değiĢkenler arasındaki uyum olasılığının ölçüsü olsalar da birbirlerinden oldukça farklıdırlar.

(31)

22 Tanım 2.6.5. ( Kendall Tau )

Sıra sayılarına dayanan ve sıkça kullanılan bir diğer bağımlılık ölçüsü de Kendall Tau dur. (Xj,Yj), j =1,2,...,n rastgele örneğinde Pn uyumlu çiftlerin sayısını, Qn uyumsuz

çiftlerin sayısını göstermek üzere, bu örnekten hesaplanan Kendal Tau ifadesi 1 ) 1 ( 4 2            n n n n P n n n Q P (2.57) ile verilir [7,10]. Teorem 2.6.1.

X ve Y kopulaları C olan sürekli tesadüfî değiĢkenler olsun. O zaman X ve Y için Kendal Tau 1 ) , ( ) , ( 4 ) , (  2     Q Q C C



C u v dC u v I C XY   (2.58)

Ģeklindedir. Ortak dağılım fonksiyonu C olan düzgün dağılımlı U ve V rastgele değiĢkenlerinin C(U,V) fonksiyonunun beklenen değeri olarak (2.58)’ de verilen ifade

1 )] , ( [ 4   E CU V C

(2.59) Ģeklindedir [5,7,12]. Ġspat.

(X,Y) değiĢken çiftinden alınan aynı dağılımlı bağımsız sürekli tesadüfî değiĢkenleri )

,

(X1 Y1 ve (X2,Y2) olsun. Bu değiĢkenlerin ortak dağılım fonksiyonu da F olsun. Buna göre 1 } 0 ) )( {( } 0 ) )( {( 1 2 1 2   1 2 1 2   P X X Y Y P X X Y Y k

1 ) , ( ) , ( 1 1 ) , ( ) , ( 1 1 2 1 ] 1 1 1 1 [ 2 1 ] 1 [ 2 1 ] 0 ) )( [( 2 1 1 2 2 } 0 ) {( } 0 ) {( 1 1 2 2 } 0 ) {( } 0 ) {( } 0 ) {( } 0 ) {( } 0 ) {( } 0 ) {( 0 )} )( {( 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1                                      

  

  

y x dF y x dF y x dF y x dF E E Y Y X X P Y Y X X R R R Y Y X X R R R Y Y X X Y Y X X Y Y X X

(32)

23

 

 

  

            1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 } 0 ) {( } 0 ) {( 1 ) , ( ) , ( 4 1 ) , ( ) , ( 4 1 ) , ( ) , ( 1 1 2 . 2 2 1 2 1 v u dC v u C y x dF y x F y x dF y x dF R R Y Y X X R R R

Ģeklinde elde edilir. Buradan da

1 ) , ( ) , ( 4 1 0 1 0 

C u v dC u v 4E[C(U,V)]1 (2.60) yazılır [5]. Teorem 2.6.2.

X ve Y kopulaları C olan sürekli tesadüfî değiĢkenleri olsun. O zaman X ve Y tesadüfi değiĢkenleri için Kendal Tau, üretici fonksiyonlarına bağlı olarak aĢağıdaki gibi verilir

dt t t C ) ( ) ( 4 1 ' 1 0

 

. (2.61) Ġspat.

U ve V düzgün dağılımlı tesadüfi değiĢkenler, C bunların ortak dağılımı, KC’ de

C(U,V)’ nin dağılım fonksiyonu olsun. Buna göre

. ) ( 4 3 1 ) ( )] ( [ 4 1 ) ( 4 1 )] , ( [ 4 1 0 1 0 1 0 1 0 dt t K dt t K t tK t tdK V U C E C C C C C

               

olur. Teorem (2.3.2)’ den C (U,V ) ’ nin dağılım fonksiyonu KC

) ( ) ( ) (   ' t t t t KC  (2.62) ve buradan ) ( ) ( 4 1 ) ( ) ( 4 3 ' 1 0 ' 1 0 t t dt t t t

  

        (2.63)

(33)

24 elde edilir [1,5].

Tanım 2.6.6. ( Spearman Rho )

Spearman Rho da Kendall Tau gibi uyumluluk ve uyumsuzlukla ilgili bir iliĢki ölçüsüdür. Spearman Rho bağımlılık ölçüsünü tanımlamak için öncelikle Spearman rank korelasyonundan bahsedelim. X ve Y, H ortak dağılımlı, F ve G marjinalli tesadüfi değiĢkenler olsun. Bu iki değiĢken arasındaki örnek Spearman rank korelasyonu S(X, Y) gösterilirse,                

 2 1 2 1 ) 1 ( 12 ) , ( 1 2 ^ n Y rank n X rank n n Y X i i n i S  (2.64)

Ģeklindedir. Anakütle durumu için )) ( ), ( ( ) , (X Y F X G Y S    (2.65) olur.

Buna göre (X1,Y1),(X2,Y2) ve (X3,Y3); H ortak dağılımlı, F ve G marjinalli ve C

kopulalı üç bağımsız tesadüfi vektör olsun. Bu değiĢkenler için Spearman Rho

( 12)( 13)0 ( 12)( 13)0

P X X Y Y P X X Y Y

S

(2.66)

Ģeklindedir. Burada (X1,Y1) çiftinin kopulası C ve (X2,Y3) çifti içinde (X2 ve Y3’ ün bağımsız kabul edilmesi nedeniyle )  olur [5,7,12].

Sonuç 2.6.3.

X ve Y tesadüfi değiĢkenlerinin dağılım fonksiyonları sırasıyla F, G kopulası C olsun. X ve Y tesadüfî değiĢkenleri için Spearman Rho ana kütle durumunu ele alalım. Bunu elde edebilmek için önce iki değiĢken arasındaki korelasyon ifadesini göz önüne alalım.

12 1 . 12 1 )] ( ), ( [ )] ( [ )] ( [ )] ( ), ( [ )) ( ), ( ( 2 2 Y G X F Cov Y G X F Y G X F Cov Y G X F S       

(34)

25 dxdy Y G X F Y G X F C Y G X F Cov )]} ( )][ ( [ )) ( ), ( ( { 12 )] ( ), ( [ 12 1 0 1 0   



elde edilir.Burada u, v [0,1]’den [0,1]’e fonksiyonlar olmak üzere F(X )=u ve G(Y )=v alınırsa son eĢitlikden

3 ) , ( 12 3 ) , ( 12 } ) , ( { 12 ) , ( 2 1 0 1 0      





V U E v u uvdC dudv uv v u C v u I

yazılır. Son eĢitlik de yer alan 3 katsayısı normalleĢtirme katsayısıdır. Sonuç (2.6.1)

eĢitliğinde Q( ] 3 1 , 3 1 [ ) ,   C Ģeklinde belirtilmiĢtir [5,7,12]. Tanım 2.6.7.

Kopulası C olan X ve Y sürekli tesadüfî değiĢkenleri arasındaki iliĢkiyi gösteren

ölçüsünün uyumluluk ölçüsü olduğunu söyleyebilmemiz için aĢağıdaki özellikleri sağlaması gerekir.

1.

ölçüsü, her X, Y sürekli tesadüfî değiĢkenleri için tanımlanmıĢ olmalıdır. 2. 1

X,Y 1,

X ,Y=1,

X ,Y=-1

3.

X ,Y=

Y ,X

4. Eğer X ve Y sürekli tesadüfî değiĢkenleri bağımsızsa

X ,Y==0’ dır. 5.

X ,Y=

X,Y=-

X ,Y

6. Eğer C1 ve C2 , C 1 C2 iliĢkisi olan kopulalar ise

C1

C2

7. Eğer {(Xn,Yn)}, Cn kopulalarına sahip sürekli tesadüfî değiĢkenler dizisi ise ve {Cn} noktasal olarak C’ ye yakınsıyorsa C C

n

n

lim dır [7,12].

Örnek 2.6.1.

I v

u,  , 1

1 için üretici fonksiyonu          t t In t) 1 ( 1) (   , tI olan

(35)

26 ) 1 )( 1 ( 1 ) , ( v u uv v u C    

olmak üzere bu ailenin

parametresi ile Kendalın

k arasındaki iliĢki;

2 2 3 ) 1 ( ) 1 ( ( 2 1 ) (

K     In  . Ģeklindedir [7,12]. Örnek 2.6.2. I v

u,  , [1,1] olmak üzere C, [0,1]2 üzerinde ) 1 )( 1 ( ) , (u v uv uv u v C  

 

Ģeklinde tanımlanan FGM kopula ailesi için

parametresi ve sırasıyla Kendalın Tau, Spearman Rau arasındaki iliĢki

9 2 ) (  K  , 3 ) (  S

dir. Buradan K()[2 9,2 9] ve

S(

)[13,13] olur [6,12].

Örnek 2.6.3.

I v

u,  ,

0için üretici fonksiyonu 

         1 1 ) (

t In t , tI olan Frank’ın kopula

ailesi            1 ) 1 )( 1 ( 1 1 ) , (

v u In v u C

olsun. Buna göre Frank’ın kopula ailesi için

parametresi ve sırasıyla Kendalın Tau, Spearman Rau arasındaki iliĢki

In In D K 1 ) ( 4 1 ) (   1  

In In D In D S ) ( ) ( 12 1 ) (   2   1  .

(36)

27 Örnek 2.6.4.

Ġki değiĢkenli normal dağılım kopulası Gaussian kopula olarak tanımlanır.  , N(0,1)’ in kümülatif dağılım fonksiyonu , 1 de  nin tersi olsun. [1,1]  da iki değiĢkenli normal dağılım olmak üzere

)) ( ), ( ( ) , (u v 1 u 1 v C

dsdt t st s v u             

      2(1 ) 2 exp 1 2 1 2 2 2 2 ) ( ) ( 1 1    

ve yoğunluk fonksiyonu ise

2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 )) ( ( )) ( (( 1 )) ( ( ) ( ) ( 2 )) ( (( 2 1 2 1 2 1 ) , ( v u v v u u e v u c                               

Ģeklinde tanımlanır. Finansta, özellikle finansal modelleme ve portfölyo teorisinde normal kopula kullanılmaktadır. U ve V tesadüfî değiĢkenleri için C0 ’dır ve bu aile pozitif sıralı olup C1 W ve C1 M’ dir. Bu ailenin

parametresi ile Kendalın Tau ve

Spearman Rho arasındaki iliĢki, sırasıyla,

( ) 2 arcsin   K 2 arcsin 6 ) (

  S Ģeklindedir [1,7,17]. Teorem 2.6.3.

X ve Y sürekli tesadüfî değiĢkenler

ve  da sırasıyla (2.57), (2.66)’ daki gibi tanımlansın. Buna göre,

1 2 3 1      (2.67) Ģeklindedir [7,12]. Teorem 2.6.4.

(37)

28 2 2 1 2 1         

(2.68) ve 2 2 1 2 1         

(2.69)

Ģeklindedir. Bu iki teoremden aĢağıdaki sonuç elde edilir [7,12]. Sonuç 2.6.4.

X ve Y sürekli tesadüfî değiĢkenler,

ve  da Teorem (2.6.3)’ deki gibi verilsin. Buna göre 2 2 1 2 1 3

2    ,

0 (2.70) ve 2 3 1 2 1 2 2

     ,

0 (2.71) dir [7,12]. Teorem 2.6.5. 1

C ve C2 iki kopula olsun. Buna göre

dudv v u C v v u C u v u dC v u C I I ) , ( ) , ( 2 1 ) , ( ) , ( 2 1 2 1 2 2      





(2.72)

dir. Bu ifade özellikle Cuadras-Auge ailesi ve Marshall-Olkin ailesi gibi parçalı fonksiyonlarda Kendal Tau değeri için kullanılır [7].

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

(Banyolarında küvetli duş bulunmaktadır) Odada çay ve kahve yapmak için gerekli ekipman mevcuttur.. Maksimum 2 +1

Yurtdışı Ajanda Tahm. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları

Ģartlarıyla, sözleĢme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleĢme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iĢ aynı yükleniciye yaptırılabilir.

a- Belediye ve mücavir alan içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinden imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 2/3 ü tahsil edilir.

Değişen Bölümler  Yoğun bakım olan başvurularda diyaliz tedavisi faturalanırken eğer hasta AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ tanısı ile tedavi alacaksa N17 tanısı ile

Uluslararası piyasalar 2018 yılına iyi bir başlangıç yapsa da, ticaret savaşlarına yönelik endişeler ve jeopolitik riskler nedeniyle dalgalı ve genelde

Küresel ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin son 6 ayda gümrük tarifeleri, siyasi belirsizlikler ve yükselen piyasalardaki sermaye çıkışlarıyla

CARDİF HAYAT

Büyük Daire, bir ölüm olayının davalı Devlet’te Sözleşme’nin yürürlüğe girme tarihinden (“kritik tarih”) önce gerçekleşmesi durumunda

[r]

• Staj Kabul Mektubu 4 Staj yapılacak kurumdan temin edilen staj yapılacak tarih aralığını, staj faaliyeti kapsamında yürütelecek faaliyetleri ve

sayýlý Kanunun 78'inci maddesi ile deðiþen fýkra. Yürürlük: 29.7.1998) Gayrimenkul üzerine irtifak hakký tesis ve devrinde (634 sayýlý Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapýlan

Düşünceler, Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Hafta Sonu Seminerleri I “Dört Yıllık Turizm Yüksek Okullarında Eğitim-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 07/02/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Adana Milletvekili Ali

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 07/02/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Adana Milletvekili Ali Halaman’ın Adana İli

Brister i dokumentationen indikerar att styrelsen år 2020 inte hade en tillräcklig styrning och kontroll över de ärenden som styrelsen hade att hantera.. Brister i dokumentationen

Regionförbundet är bildat den 1 januari 2005 och ansvarar från den tidpunkten för den verksamhet som medlemmarna enligt 3 § har överlämnat till

Sverigedemokraterna Initiativärende 2-2020 om för- stärkt personalberedskap under pågående Covid-19-pandemi

Regionstyrelsen beslutar godkänna förteckning över fattade delegationsbe-

Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise

[r]

Đşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devri halinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığı tarihi