• Sonuç bulunamadı

rnek bir Prestij Konut Alan olarak Levent Mahallesi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "rnek bir Prestij Konut Alan olarak Levent Mahallesi"

Copied!
3
0
0

Tam metin

(1)

Levent mahallesi ad›n›, Osmanl› Dönemi’nde 18.yy.’da bu yörede bulunan Levent Çiftli¤i’nden alm›flt›r. 18. yy .’da g ü n ü m ü z d e k i güzergâh›n› takip eden Büyükdere Yolu’nun do¤usundaki genifl arazinin I. Abdülhamit taraf›ndan Kaptan-› Derya Hasan Pafla’ya irat olarak verildi¤i, Pafla’n›n da buralara bahçeler, kas›rlar yapt›rd›¤› ve deniz leventlerinden oluflan bir muhaf›z bölü¤ünün bölgeye yerlefltirildi¤i bilinmektedir. Levent Çiftli¤i’nin bulundu¤u bölgenin geliflmesi, 1947 y›l›nda Emlak Kredi Bankas›’n›n toplu konut uygulamalar› çerçevesinde gelifltirdi¤i evlerin yap›m› ile birlikte bafllam›flt›r.

1950’li y›llar itibariyle bafllayan ve halen devam eden bölgede önemli de¤iflimler yaflanmaktad›r. Bu geliflmeler flu flekildedir;

●Levent Mahallesi etaplar halinde gelifltirilmifl, 1. Levent Projesi’nin gördü¤ü ra¤bet üzerine di¤er etaplar› oluflturan 2. , 3. ve 4. Levent projeleri hayata geçirilmifltir. ●1. Levent Projesi’ni Prof. Y. Mimar Kemal Ahmet Aru ile Y. Mimar Rebii Gorbon

birlikte gelifltirmifller, daha sonraki projelerde müellif olarak Prof. Kemal Ahmet Aru görev alm›flt›r.

●Levent projelerinde binalar belli tipolojiler halinde gelifltirilmifl, topografik ve befleri özelliklerine göre alanda yerlefltirilmeleri yap›lm›flt›r.

●Bugün Nispetiye Caddesi olarak bilinen cadde üzerinde Emlak Bankas› Konutlar› d›fl›nda konut kooperatifleri, özel flirketler ve müteahhitler baflka konut projeleri gelifltirmifllerdir.

●Bunlara örnek olarak Bebek–Etiler Kooperatifi de 1952 y›l›nda Levent Projesi müelliflerinden Prof. Kemal Ahmet Aru taraf›ndan haz›rlanm›flt›r.

●Kuruldu¤u dönemde Levent Mahallesi, kentin memur, subay, ö¤retmen, sanatç›, yazar, bilim adam›, küçük ve orta düzeyde tüccar ve ifladamlar›n›n oturdu¤u bir konut bölgesi haline gelmifltir.

Ça¤r›l› Yazar

Say› 14, 2012

5

A. Erdem Erbafl Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü

Örnek bir Prestij Konut Alan› olarak

Levent Mahallesi

Resim: 1 1947 y›l›nda yap›m›na bafllanan Levent Mahallesi Plan›. Resim: 2 Levent Mahallesi’ne ait yap›ld›¤› dönemden bir foto¤raf.

(2)

fiekil: 1 17/02/1954 tarihli 1/5000 ölçekli ‹mar Plan›nda Levent Mahallesi

●Bununla birlikte Büyükdere Caddesi’nde yer alan sanayi tesislerinin de tetiklemesiyle bölgedeki ulafl›m altyap›s›n›n güçlenmesine ba¤l› olarak yeni gecekondu mahalleleri oluflmufltur. Gültepe, Çeliktepe, Sanayi mahalleleri bu geliflmelere örnek olarak verilebilir.

●Levent etraf›n›n 1950’li y›llarda bofl oldu¤u, ›ss›z k›rlar›n buralarda uzand›¤›, konut sakinlerinin seyrek sefer yapan otobüslerle Taksim ve Befliktafl’a ulaflt›klar› bilinmektedir. 17/02/1954 tarihli 1/5000 ölçekli ‹mar Plan›nda Levent Mahallesi yerleflme alan› olarak gösterilirken, çevresindeki alanlar›n da “‹skan D›fl› Saha” olarak iflaretlenmesi önemli tart›flmalar içermektedir.

●Özellikle 1980’li y›llardan sonra, Büyükdere Caddesi üzerinde yer alan ve büyük sanayi alan› kullanan fabrikalar yerini büro ve ofis amaçl› yüksek yap›lara b›rakmaya bafllam›fl, bölge son 20 y›lda çok h›zl› bir biçimde ‹stanbul’un M‹A alan›n›n bir parças› olarak geliflmeye bafllam›flt›r.

●Zincirlikuyu-Levent-Maslak hatt›nda ‹stanbul’un en yüksek yap›lar›n›n yer ald›¤›, üst düzey servis ve ticaret yap›lar›n›n bulundu¤u görülmektedir.

●Son y›llardaki bu geliflmeler neticesinde, 1. Levent’ten bafllayarak yörenin konut karakterli kimli¤i, küçük flirketlerin idare merkezleri ile ticaret ve e¤lence a¤›rl›kl› bir tak›m ifllevlere do¤ru dönüflmeye bafllam›flt›r. Bu nitelikteki geliflme Levent ve Etiler’deki konut karakterli yerel özellikleri tehdit eder hale gelmektedir.

●Proje müellifi olan Prof. Kemal Ahmet Aru taraf›ndan dönemin Arkitekt dergilerinde Levent üzerinde gelifltirdi¤i projeleri anlatt›¤› yaz›lar›ndan; infla edilen konut

yap›lar›n›n ra¤bet gördü¤ü ve h›zl›ca sat›ld›¤›, sat›fl flartlar›n›n da süreci h›zland›rd›¤›, gelifltirilen konut tiplerinin çeflitli olmas›na ra¤men, yeni sahiplerinin ald›klar› bir çok binada tadilat yapt›klar›, özellikle bahçe içinde müfltemilat ve kümes vb. yap›lar yapt›klar› anlafl›lmaktad›r.

●Konut karakterli gelifliminin yerleflme ve mimari stilleri itibariyle Levent Mahallesi “örnek prestij mahallesi” olarak tescil edilmifltir.

A. Erdem Erbafl

Say› 14, 2012

6

(3)

1950’li y›llar›n planlama prati¤inde hâkim bir düzenleme anlay›fl› olan ve fikir babas› Ebenezer Howard’›n oldu¤u “bahçe flehir”lerin mevcut kentlerin çeperinde birer banliyö olarak kurgulanmas›n›n, dönemin artan konut ihtiyac›na yan›t verebilmek amac›n› tafl›d›¤› aç›kt›r. Prof. Kemal Ahmet Aru ve bir k›sm› Rebii Gorbon taraf›ndan tasarlanan ve ‹stanbul’da ilk olan Levent ve Etiler “bahçe flehir”leri bu nitelikteki bir planlama yaklafl›m›n ürünüdür.

Yeni konut alanlar›n›n, yaflanabilir bir komfluluk ünitesi olmas› kayg›s›n› tafl›yan mimarlar ve planc›lar, oluflturulan bu alanlarda “mahalle” oluflturabilme kayg›s›n› gütmüfllerdir. Bu çerçevede Prof. Kemal Ahmet Aru’nun Türk Kenti isimli kitab›nda yeni komfluluk ünitelerinin planlanmas›nda mahalle olgusunun nas›l yer alabilece¤ine iliflkin aç›klamas› tekrar tekrar okunmal›d›r;

- “…..bugünün komfluluk birimlerini planlarken, bunlar› birbirinden ayr› olarak ele al›fl›m›z, yaln›z bir biçim güzelli¤i, ya da yeni anlamda düzenleme ilkelerine uymam›zla aç›klanamaz. S›n›rlar› içinde kavranabilecek biçimde korunmufl bir komflulukta oturanlar, müflterek bir yaflam atmosferi içindedir.”

- “Bu suretle, flehirdeki bireyler kendilerini topluma, komfluluk birimi yoluyla kat›lm›fl olarak hissetmekte, orta yerde kalm›fll›ktan kurtulmaktad›r. Komfluluk birimi sakinleri, kendi sosyal problemlerine karfl› derin bir ilgi duymaya bafllarlar. Yeniden elde edilmesi gereken fley, bizce bir nevi “mahalli vatanseverlik” duygusunun uyand›r›lmas›d›r.” - “Mahalle sakinlerinin bu yönde psikolojik bak›mdan haz›rlanmalar›, flehirlerimizin yap›s›n› oldu¤u kadar, sosyal ve kültürel geliflmelerini de, olumlu yönde etkileyecektir.” - “Ça¤dafl flehircili¤in gayelerinden biri de, flehir yerleflmelerini, problemleri bak›m›ndan kavranabilecek büyüklükte, düzenli, sosyal aç›dan organize olmufl, bütünler halinde planlamakt›r. Küçük, organize olmufl iskan gruplar› teflkil etmekte, bugün büyük flehirlerde yer alan, ölçüsüz, kütlesel yap›laflmay› da yeniden insan ve komfluluk iliflkilerine ve ölçe¤ine yaklaflt›rmak mümkün olacakt›r. Çevredeki motorlu araçlar›n gürültüsüne ra¤men, sakin bir yaflam düzeni sa¤lamak yolunda bu suretle sa¤lam bir ad›m at›lm›fl olacakt›r.”

Rahmetli hocam›z Say›n Prof. Aru’nun belirtti¤i husus, örnek bir prestij mahalle yaratmadaki gayenin sadece biçim güzelli¤i ve düzenleme ilkelerine uymakla aç›klanamayaca¤›, bununla birlikte, komfluluk iliflkisi içinde yaflayan bireylerin, kendi çevrelerine olan ilgi ve kat›l›m›n›n sa¤lanmas› yönünde bir yaflam atmosferinin yarat›lmas› konusunun gereklili¤idir. Bu nedenle, örnek bir prestij mahalle yaratma hususunun sadece biçimsel bir tak›m gereklere indirgenemez; bunlar›n yan›nda psikolo-jik, sosyal ve kültürel ba¤lam› da içermesi gerekmektedir.

Örnek Bir Prestij Konut Alan› Olarak Levent Mahallesi

Referanslar

Benzer Belgeler

Geri Dönüşüm: Hacı Yusuf Mescit mahallesindeki top- lu konut ve sitelerin geri dönüşümleri haftanın belirli günleri ekiplerimiz tarafından toplanmaktadır.. Ayrıca mahalle de

Tamir Bakım Aracı: Mahallede bulunan çöp kontey- nerleri arızalandığı zaman tamir ve bakım aracı ile anında müdahale edilerek tamiri, boyası ve dezenfek- tesi

Tamir Bakım Aracı: Mahallede bulunan çöp kontey- nerleri arızalandığı zaman tamir ve bakım aracı ile anında müdahale edilerek tamiri, boyası ve dezenfek- tesi

Ayrıca mahalle de bulunan okul ve alışveriş merkezlerine atık pil toplama kutuları konularak buralarda biriken atık piller toplanmaktadır. Tamir Bakım Aracı: Mahallede

[r]

Satılmaya hazır finansal varlıklar vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal

Yukarı Değirmendere yerleşimi girişinde bulunan sokağın, sağ başında yer alan 3 numaralı konut, 1920 yangınından kurtulan evlerdendir. Genel yerleşimi; ayrık düzen olarak

“O halde buradaki ceza sorumluluğunu kaldıran ve azaltan nedenler, hukuka uygunluk nedenleri olarak anlaşılmalıdır.” diyerek hemen akabinde “hu- kuka uygunluk sebeplerinin

Yüzyıl başındaki haritalardan ve fotoğraflardan anlaşıldığı üzere yoğun bir ahşap konut dokusuna sahip olduğu gözlenen Küçük Ayasofya Mahallesi’nin

[r]

Yaşanılan yerde fiziksel çevre ile ilgili en çok gerçekleşmesi istenen Kadırga İlköğretim Okulu’ndaki çocuklar için sokak- ta güvenle oyun oynayabilmek (%53),

Pişmiş köftelerde yapılan analiz sonuçlarına göre uygulanan kaplamaların pişirme kaybı (PK), son ürün verimi (SÜV) ve köfte çapının azalış yüzdesi

Farklı (düşük, orta, yüksek) öz anlayış düzeylerine sahip üniversite öğrencilerinin depresyon düzeyleri arasında, öz-anlayış düzeyleri düşük olan

Dede Korkut kitabı üzerine yapılan son yayında Semih Tezcan bu eserin Azerbaycan Türkçesi ile değil, Doğu Anadolu Türkçesiyle yazıldığı görüşünü savunurken

1) Okul, 15 derslikli bir okul olmasına karşın derslik başına düşen (12 öğrenci) ve şube başına düşen öğrenci sayısının (12 öğrenci) Türkiye ortalamasının altında

Gündüzden bunun iki ucuna eğer yangın Anadolu kıyısında ise, yeşil renkte bir sepet, gece yeşil ışıklı bir fener, Rumeli kıyısında ise, bunlar kırmızı

[2] reported stem cell transplantation from a related donor infected with influenza H1N1 2009 and in that case the transplantation was completely done without noting any problem

Logo benzer karakterde, yatay bir kuşak üzerinde italik ve negatif olarak yer alır (Resim 3. Dergi logosu kullanılan karakterin bold ve harf espaslarının dar olması ile okunabilir

Grafik tasarımında desen ve motif oluşumunu ve porselen, seramik, cam ürünlerine uygulanması sırasında geçekleşen, serigrafi baskı tekniği ve uygulamalarını,

Köy İçindeki Mevcut Tüm Cadde ve Sokaklardaki Arsalar.....

Mahallede bulunan 2 ev için tekrar yıkım kararı çıkartıldığını belirten Akmacı, yıkım için gün saydıklarını ifade etti.. Kentsel Dönü şüm

Helsinki, Olimpiyat mahallesi: Helsinki şehri 1938 de payitahtın eksantrik bir bölgesi olan «Kapila» ara- zisi üzerinde Olimpiyat mahallesi kurmak üzere bir in- şaat

Romanların konut ayrışması, çok boyutlu sosyal dışlanma sürecinin bir tezahürüdür. Bir azınlık etnik grubun konut ayrışması, toplumsal bağlamın bir yansımasıdır.