• Sonuç bulunamadı

Editörden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Editörden"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

BAŞYAZI

TED IX. Eğitim Toplantısı

Atatürk'ün buyruklarıyla kurulan Türk Eğitim Derneği, yaptığı bir dizi etkinliklerle O'na lâyık olmaya çalışmaktadır.

1985 yılı «Dünya Gençlik Yılı» olması ve Ata'mızın da Türk genç­ liğine ayrı bir önem vermesi nedeniyle, Türk Eğitim Derneği IX. Eği­ tim Toplantısında «GENÇLİĞİN EĞİTİMİ ve SORUNLARI» tartışıla­ caktır. Yerli ve yabancı çok sayıda bilim adamının katılacağı eğitim toplantısı, 20-21-22 Kasım 1985 tarihlerinde Türk Tarih Kurumu Sa­ lonlarında gerçekleştirilecektir. 10 oturumda 10 ayrı bilimsel bildiri sunulacak, 3 ayrı panelde de bilim adamları, yöneticiler ve öğrenci­ ler, «Gençliğin Eğitimi ve Sorunlarını tartışacaklardır.

Bilindiği üzere, TED'in gerçekleştirdiği «eğitim» ve «öğretim» top­ lantıları dokümanları, hizmeti geniş okuyucu kitlelerine götürmek bakımından, kitap halinde yayınlanmaktadır. Bu eğitim toplantısı da, kitaba dönüştürülmüş olacaktır.

Okuyucularımızı haberdar etmek bakımından, «IX. Eğitim To p ­ lantısında tartışılacak konuları, ana başlıklar halinde vermeyi ya­ rarlı görmekteyiz:

• 200 Yılında Gençlik.

• Çağdaşlaşma Sürecinde Gençlerin Ekonomik Durumu: T u ­ tum ve Değerler,

• Gençliğin Eğitiminde Politikaların Oluşturulması,

• Çeşitli Ülkelerde Gençliğin Durumu ve Sorunları Nelerdir? • Gençlerde Kişilik Gelişimine Nasıl Yardımcı Olabiliriz? • Gençlik ve Demokrasi Eğitimi,

• Kendi Bakış Açılan Yönünden Gençlik ve Sorunları Nelerdir? • Sosyal ve Kültürel Değişmeler içersinde Gençlik,

• Gençliğin Okul Dışı Etkinlikleri, • Nasıl Bir Gençlik İstiyoruz?

İlgi ve katkılarınızı bekler, saygı ve sevgilerimizi sunarız.

EĞİTİM ve BİLİM

Referanslar

Benzer Belgeler

hem de derslerde kullanıma uygun hale getirilme- sine bağlı. Uluslararası Astronomi Birliği bu ko- nuda genel bir çağrıyla Galileo Öğretmen Eğiti- mi Programı’nı

Hamdullah Suphi beyin Gagavuz sevgisi de meşhurdur Türklük asabiyeti ile İslâm düşmanlığı arasında Müs­ lüman olmayan Türklere karşı du. yulan bir

1470 yılında Gelibolu’da doğduğu tahmin edilen Piri Reis’in 1513 yılında Gelibolu’da çizdiği ilk Dünya haritası, insanlığın elindeki en eski, en doğru Dünya

Riemann, Gauss ve Bolyai gibi matematikçiler tarafından ondoku- zuncu yüzyılda geliştirilen eğrisel uzay geometrisi, daha sonra görelilik kuramı- nı açıklamak için

başlıklı bir bildiri yayımlayarak 3 İngiliz emperyalizmini ve İstanbul hükümetini yermiş, hazırlanan Anadolu Milli Mücadelesi’ne “Rus işçiler ve köylüler

OBJECTIVE: This randomized controlled study examined whether a 4-week blood pressure (BP) biofeedback program can reduce BP and BP reactivity to stress in participants with

腹膜透析管路照顧 文章出處 :臺北醫學大學附設醫院腎臟內科 林彥仲醫師 上線日期 : 更新日期

Dekleratif özelliğe sahip bilgi büyük oranda bireyin ön bilgisine, gözlem ve sorulardan uygun hipotezler üretebilmesine bağlı olarak ortaya çıkar (Piaget, 1970). Çok sayıda