• Sonuç bulunamadı

[Müjde Ar ile söyleşi]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "[Müjde Ar ile söyleşi]"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Yaşamdan ka­ dın tipleri çizme­ ye yöneldiğinde, önce basının ken­ d isin e “ seks star” damgasını vurduğunu anla­ tıyor. O noktada sözünü kesip so­ ruyorum: “ Aca­ ba odamga, ba­ sın ta ra fın d a n neden vuruldu, TV’de yayımla­ nan 6 meşum ko­ lonya reklamı ne-

Aşk-ı Memnu Yıl. 1974 deniyle olmasın?’

“ Hayır değil, kolonya reklamını 1980'de yaptım; ama ben 1974’te başladım. O yıllar­ da da çok kötü 45 film yaptım. Bu filmlerde oynamaya bazen ağlayarak gittiğimi hatırlıyo­ rum. Bir de biliyorsunuz, o dönemde seks filmleri furyası vardı. Ben gerçi seks filminde oynamıyordum; ama bikini ile göründüğüm bir iki sahne ve birkaç öpüşme sahnesi bile, böyle değerlendirme yapılmasına yol açabil­ di. ”

Söz TV’den açılınca, Müjde Ar, müthiş kız­ gın ve isyan içinde, TV’nin bugünkü anlayı­ şına verip veriştiriyor.

“ TV’ye karşı son derece olumsuz bir tutum oluştu bende. TV’de görünmek değil, görün­ memek istiyorum. Yılbaşı günü, bir buçuk da­ kika ‘iyi seneler’ deyin dediler, ‘Hayır’ dedim. Çünkü böyle bir TV anlayışı ile buluşacak hiç­ bir yanım yok be­

nim. Benim oy­ nadığım film in kapısında, elinde gaz bidonu ve makasla bekle­ yen bir kurumla hiçbir müştere- ğim olmayacağı­ na karar verdim. Ne çıkar, ‘İyi seneler’ derim ne de ‘Merhaba’ de­ rim... Bence ya­ pılan işler karşı­ sında ancak ‘Geçmiş olsun’

denir. İnşallah geçer diye temennide bulunu­ rum; ama TV’ye selam bile vermem.”

Müjde Ar’a bundan sonraki projeleri ile il­ gili sorular da soruyorum. Şimdiye kadar yap­ tığı çalışmaları daha da mükemmelleştirme ça­ bası mı, yoksa yeni arayışlara, başka biçim­ lere mi yönelme var kafasında?

“ Belki ikisi de aynı şey aslında. İnsanlara söylenecek en doğru, en sağlıklı lafları bul­ mak . .. ”

Konuşmamızın bir diğer konusu da filmle­ ri ve oyunculuğu hakkında yapılan eleştiriler. Kötü oynadığı veya başarısız olduğu yolunda çıkan eleştiriler karşısında ne düşünüyor, si­ nirleniyor mu?

“ Sinirlenmiyorum, külahı önüme koyup düşünmeye başlıyorum. Ama çok haksız bir şeyle karşı karşıya kalınca, tabii sebebini araş­ tırıyorum. Bir de şunu düşünüyorum. İyi bir filmde kötü oyuncu olmak, kötü bir filmde de çok iyi bir oyuncu olmak mümkün değil. Bir müddet sonra işin niteliği gereği filmle bir bü­ tün haline geliyor insan.”

Evet, Müjde Ar kendini sinemaya fena hal­ de vermiş, anlattıkça anlatıyor. Şimdilik eldeki ç a l ı ş m a l a r ı n ı noktalamış, yurt- dışında bazı yeni ortak yapım im­ kânları araştır­ mak üzere iki ay­ lığına Almanya, Fransa tarafları­ na doğru gidip biraz dolaşmak istiyor. Yapımın­ dan, oyunculu­ ğ u n d an , salon sorununa kadar, yeni çözüm ara­ yışları içinde. İz­ leyelim görece­ ğiz... □

Yıl 1984, Müjde Ar Türk Sine- ması'nın sorunlarının tartışıl­ dığı bir toplantıda.

“ Asiye..."de, yıl 1987.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Ozon atmosferdeki hacimsel yoğunluğu çok düşük olan gazlardan biri olmasına rağmen canlı yaşamı üzerindeki ölümcül etkileri dolayısıyla bir o kadar da önemli bir

Bu çal›flmada KOAH tan›s› ile ‹V veya oral teofilin kullanan hastalarda, serum teofilin seviyesi ve yafl gruplar› ile teofiline ba¤l› oluflan yan etkiler ve kan sodyum

Anne babadan birisine karşı mağduriyet veya isteklerinden mahrumiyet tavırlarına maruz kalmış çocuk için, diğer ebeveynin bazen açıkça ve biraz abartılı şekilde destek

Figure 7: Statistical evaluation of the ratio of TUNEL positive cells to total cells (apoptotic index) after the TUNEL immunohistochemical analyses applied to

 Topla rahat oynayan, tüm mesafelerde oldukça iyi pas kalitesine sahip olan, iyi sıçrayan, kafa vuruşları iyi olan, agresif ve uzun boylu bir oyuncu olarak göze çarptı..

Horizontal göz hareketlerinin düzenlendiği inferior pons tegmentumundaki paramedyan pontin retiküler formasyon, mediyal longitidunal fasikül ve altıncı kraniyal sinir nükleusu

Görüldüğü gibi Mevlânâ, iyi ve kötü kavramlarını insanın ontolojik varoluşuna, çift kutuplu bir varlık olmasına bağlı olarak ortaya çıkan iki temel değer

Bu ilkenin gerçek bir aydınlatılmış onam olması için hastaya verilmesi gereken bilgilerin açıkça verilmiş olması, bilginin anlaşılır olması, hastanın gönüllü ve

İstenilen ses (konuşma) için gerekli olan yeterli miktardaki hava ciğerlere alındığında, solunum sistemi işlemleri tersine çevirir, şişirilmiş dokunun esnek bir biçimde

ve Nefesin Sesi Desteklemesi: Doğal nefes alındığında bedenin merkezindeki kaslar açılır, göğüs kafesi yukarı ve dışarı doğru genişler, karın kasları

Dolayısıyla tekrar başa dönersek yani Stanislawski’nin cümlesi- ne “Kendi metodunuzu oluşturun ve benim metoduma köle gibi bağlı kalmayın, kendiniz için işlevsel

Meddahın ya da meddah gösterisinin icrasını gerçekleştirilmesi.. için bir yer, alan ya da yapı inşa edilmemiştir. Meddah gösteri- si için bilinen ve en yaygın olarak

• Kümes oyunu (Çocuk sayısı kadar yuvarlak çizilir ve bunların kümes olduğu açıklanır. Her çocuğa bir kümes hayvanı adı verilir. Her hayvan kendi

Studies of azimuthal correlations in small systems using multiple particles, as achieved by studying the correlations through a multiparticle cumulant expansion [5], show that the

Örneğe geçiş cümlesi değerlendirme Anekdot Ölüm kaydı (s.40-41) Nil hi Mahlas Memleket İsim Meslek Şahsiyet özelliği Akrabalık Meslek Ölüm kaydı Şahsiyet

Bobath therapy is an effective treatment to improve balance and postural control skills, functional independence in activities of daily living and motor development levels in

Although maintenance ECT is less used compared to the acute ECT, recent studies have provided more in- formation about maintenance ECT. However, there is no consensus on the

Our results indicated that increased phosphorylation of Cdc25C (Ser-216) in response to LOR treatment in the COLO 205 cells was associated with Chk1 activation (Figure 4A).. Our

Kerim Demirci’nin de dediği gibi “sözlükte durduğu gibi durmayan kelimeler” kendisini bu çalışmada farklı bir kavram alanında göstermiştir. Dilin imkanlarını

hidratasyonunu hızlandırması, puzolanik reaksiyon yapması ve filler etkisi ile boşlukları tıkayarak doluluğu artırmasıdır (Sabir ve diğ. CH miktarı, MTK içermeyen kontrol

Büyükanne kuralı önce yapılması istenen görev ya da sorumluluğun yerine getirilmesini, daha sonra da çocuk tarafından istenen bir şeyin yapılmasını

Ayrıca Sabahattin Ali’nin yazdığı ve ona yazılan mektupların toplandığı kitap Hep Genç Kalacağım 2008’de külliyata

2016’ya damgasını vuracak ekonomik konuların başında küresel anemik büyüme sorununa para politikalarının çare olmayacağının kabulu var.. Bu sorun artık sadece