• Sonuç bulunamadı

Bir fincan kahve:Kimi uzmanlara göre zararlı, kimilerine göre ise çok faydalı...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bir fincan kahve:Kimi uzmanlara göre zararlı, kimilerine göre ise çok faydalı..."

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

77SQ_0££%>

)

Kim i uzmanlara göre zararlı, kim ilerine göre

ise çok faydalı...

B r fincan

Kahve her insanda ayrı etki yapıyor, kahvenin etkisi insanın karakterine güre de­ ğişiklik gösteriyor.

kahve...

Yapılan araştırmalara göre, huzursuz, tipler kahve

içtikten sonra daha hızlı araba kullanıyorlar.

Amerikalı bir doktor ise, kafeinin kanseri önleyici

etkisi olduğunu öne sürüyor

BİR fincan kahve keyif verir, bütün yorgunluğu alır deriz. Fakat normal öl­ çülerde içilen kahve yine de bir tehlike faktörü müdür vücut için? Oslo Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, günde en az altı fincan kahve vücutta kandaki yağ miktarını az da olsa yükseltiyor. Ancak sanüanın aksine kan­ sere yol açmıyor, pankreas kanserine de neden olmuyor.

Amerika’nın tanınmış kalp uzmanı ve kanser araştırmacısı Prof. Dr. Siegfried Heyden, bu konuyla ilgili olarak yapılan dört araştırmada kafeinin kanseri önleyi­ ci özelliği olduğunu öne sürüyor.

Prof. Dr. Franz C. Czygan da normal ölçüde içilen kahvenin kalp hastalarına bile zarar vermediğini söylemektedir. Ancak kalp atışlarında bir düzensizlik söz konusu ise ve kahve içtikten sonra bunu kuvvetli bir şekilde hissediyorsa, o zaman bu konuda dikkatli olmak gerekir.

KİŞİLİĞE GÖRE DEĞİŞİYOR

Nürnberg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Claus Jürgen Estler ise kahvenin insan karakterine göre tamamen değişik etki yaptığını söylüyor, örneğin, huzursuz tip­ ler, kahve içtikten sonra daha hızlı araba kullanıyor ve kaza yapma olasılıktan daha fazlalaşıyor. Buna karşılık doğuştan huzurlu kişiler kahve içtikten sonra ara­ bayı daha yavaş ve daha dikkatli sürüyorlar.

Bu konuyla ilgili araştınnalar yapan doktorlar, kahvenin sütle birlikte içilmesi­ nin daha sağlıklı olduğunu ve günde üç, dört fincan kahvenin bir zaran olmadığını savunuyorlar.

Kahve kilo vermede de yardımcı oluyor. Yemekten önce içilen kahve, mide kas­ larını geriyor, bunun sonucu olarak mide küçülüyor ve kann çabuk doymuş olu­ yor. Ama siz yine de doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Table 13 The correlation with the adiponectin after weight loss program and the change of one year follow-up anthropometric measurements... Table 14 correlation with change of

Mopride® - 摩舒胃清膜衣錠 [ 發表藥師 ] :姜幸呂 藥師 [ 發布日期 ] :2007/1/4. 摩舒胃清膜衣錠的主要成分為 Mosapride citrate,是一種選擇性血清素

Acil serviste dispepsi tedavi etkinliği açısından iki farklı tedavi yaklaşımı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır.. Fakat bu

Yelpaze mercanları çoğunlukla mikroskobik canlılarla (planktonlarla) beslenir ve avlarını dokunaçlarını kullanarak yakalarlar. Yelpaze mercanlarının şekilleri

Ancak sadece böceklerle beslenen türler de vardır ve böcekçiller (Insectivora) takımı olarak sınıflandırılırlar.. Kirpiler, sivrifareler, köstebekler

Dört kameralı ayrışık parçacık hızı görüntüleme düzeneği Test edilen akış Kamera merceği Işık kaynağı Mercek Mercek Bıçak ucu veya süzgeç Perde Şekil 6.. Hızı

Süpersimetrik mo- delleri savunan kuramcılara göre bunun nedeni her parçacığın süpersimetrik eşinin kütlesinin, parça- cığın kendi kütlesinden çok daha fazla

Dünya’n›n veya gökkürenin ku- zey kutbundan bak›ld›¤›nda, Dünya kendi etraf›nda da, Günefl’in etraf›nda da ayn› ve saatin tersi yönde dönüyor.. Bir baflka

Topal Sıdıka ve Arap Ahmed Gene plâklarda (Memo), (Kuzu), (Kesik kerem) gibi dağîleri; semai, koşma, destan kabilinden soloları bu­ lunan bir ahbar vardı ki

Günümüzün en popüler değerlendirme sistemi olarak kabul edilen 360 derece değerlendir- me sistemi gücünü, farklı kaynaklardan elde edilecek olan sonuçların daha objektif

Besin olarak tükettiğimiz hayvanlar da oksijen taşıyıcı olarak hemoglobin kullandı- ğı için deniz ürünleri ile kırmızı ve beyaz etten aldığımız demir minerali

Yıldızına çok yakın yörüngelerde dolanan gezegenler aşırı sıcak, yıldızına çok uzak yörüngelerde dolanan gezegenlerse aşırı soğuktur.. Bir yıldızın etrafındaki

Ağaoğlunun cenaze merasimine Büyük Millet Meclisi azalarmdan bir çok zevat, Vilâyet, Üniversite ve bilû- mum ilmi teşekküllerinin mümessil- lerile kendisinin

Amerikan Kimya Derneği’nin (ACS) erken aşa- madaki araştırmaların paylaşımı için oluşturduğu bir internet platformunda (moressier.com) yayım- lanan bulgulara göre,

It was found in our study that the total ADAS scores and the mean scores for negative discrimination toward elderly of students who stated that they lived in the same house as an

Şekil 4,7’de MBR’ün çıkış suyu KOİ konsantrasyonları ve KOİ giderme verimi sistemin çamur yaşına göre değerlendirilmiş ve sistemin minimum çamur yaşı (θ c

Hazır kahve üretimi, klasik şekilde işlenmiş kahve çekirdeklerinin kavrulup çekildikten sonra sıcak suyla karıştırılıp dev tanklarda çok koyu bir kahve

Fakat, kahve halka o kadar zevkli ve kahvehane hayatı da o derece lezzetli geliyor ki, az za­ man zarfında her ikisi he îstan- bula yayılıyor.. Kahvehane safa-

Bu sürenin sonunda, olgu 3 ve 5’e, 15 gün aralarla bilateral komplet subtalar gevşetme (KSTG) ; olgu 4’ün sağ ayağına KSTG, 15 gün sonra ise sol ayağına KSTG + lateral

“Allah’ın İlk ya- rattığı şey, rûhumdur.” hadîsini aktararak şöyle demektedir: “İşâret ehli (mutasavvıflar), Yüce Allah ilk olarak Âdem (a.s.)’ı yaratıp

Kendi yapımı, tellere ve eşiğe yap­ tığı eklemelerle bazı yeni buluşlar da içeren san­ turu ile hem sergisinin açılışında hem de ka­ panışında meraklı

İşte Kadını Tanımak bu türden bir ya­ pıt: Tıp biliminin ışığında, ama akıcı ve tertemiz bir Türkçeyle yazılmış yapıtın en önemli iki özelliği;