• Sonuç bulunamadı

Eyübde eski eserler

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Eyübde eski eserler"

Copied!
2
0
0

Tam metin

(1)

KASIM 1957 “TT- 3 \l

Eyübde eski eserler

Eyüb Sultan Akşemseddinin bir rüyası üzeri­ ne kurulmuştur. Fatihin hocası rüyasında, Haz- reti Eyübün gömülü olduğu yeri görmüş ve ya­ pılan kazıda da mezara aid bir taş bulunmuştu. Fatih Sultan Mehmed, Peygamberin bayrak­ tarına burada bir türbe ile bir cami yaptırmış ve zamanla bu semt hayatta, ölümde en çok ter­ cih edilen yerlerden biri olmuştu.

Eyüb Sultan Türbesinin etrafında tepelere ve kıyılara doğru müteaddid mahalleler kurulmuş, saraylar, yalılar yapılmış, bahçeler, mesireler, çarşılar meşhur kaymakçı ve kebabçı dükkân- larile Eyüb, pek hareketli bir kasaba halini al­ mış, diğer taraftan serviler, türbeler ve mezar­ larla insanlara daima ölümü hatırlatan uhrevî bir âlemimiz halinde kalmıştır.

III. Selim, camii yeniden yaptırmaya karar vermiş, etrafı ve avluyu dolduran dükkânlar, ba­ rakalar istimlâk edilmiş ve mabed temellerine kadar yıkılarak 1800 de bugünkü şeklinde inşa olunmuştu. Bu inşaat sırasında türbe de ilâve kı­ sımlarla genişletilmişti.

Eyüb Sultanda Hazreti Halid camiinden baş­ ka Mimar Sinan yapısı Zâl Mahmud Paşa camii mühim eserlerden biridir.

Eyübde bazıları Mimar Sinan tarafından ya­ pılmış Türk meşhurlarına aid müteaddid türbe vardır. Bunlar arasında Sokullu Mehmed Paşa­ nın kitabesinde 976 tarihini taşıyan türbesinin

etrafına medrese ve Darülkurra da inşa edilmiş­ tir. Türbede Sokulludan başka çocuklarından ve yakınlarından on altı kişi medfundur.

Bu türbenin civarında ve aynı güzellikte Si- yavuş Pş. türbesi, eskiden yeniçeri kulluğunun işgal ettiği yerin karşısında Ferhad Paşa türbe­ si, Kaymakçılar karşısında Plak Mustafa Paşa­ nın açık türbesi inşa olunmuştur. Nişancı Feri­ dun Paşanın türbesi, türbe ardı sokağında, Zâl Mahmud Paşanın türbesi, Defterdar caddesinde II. Osman validesinin açık türbesi, Eyüb türbe­ sinin arkasında kâindir. Bu türbenin inşasına

Tlirbe-î Valde-i Padişah oldu âbad (1027)

tarihi düşürülmüştür.

Eyüb Sultanda diğer açık türbelerin başlıca- ları Ayaz Paşa türbesi, Hançerli Sultan türbesi,

Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa türbesi, Şeker

pâre Kadın türbesidir. Eyübde bu türbelerden başka Mirimiran Mehmed Paşa, Nakkaş Haşan Paşa, Şah Sultan, III. Selim validesi Mihrişah Valide Sultan, Sadrazam Hüsrev Paşa, Kaptan-ı Derya Halil Rifat Paşa, Âdile Sultan, Abdürrah. man Paşa, Üryanizade Esad Efendi, Hubbi Ha­ tun, Defterdar Mahmud Efendi, Darüssaade Ağası Mustafa Ağa ve V. Mehmed Reşad türbe­ leri de vardır.

Eyübün mimarî eserleri arasında Fatih Sul­ tan Mehmed Yapısı hamamı da yer almaktadır. Evliya Çelebinin verdiği malûmata göre erkek

lsta iiiıu i — L y u p c a m ii

(2)

4 TÜ R KİYE TURÎNG ve OTOMOBİL KURUMU

ve kadınlar için çifte hamam şeklinde inşa edilen bu hamamın suyu gayet lâtifti. Bu hamama bil­ hassa iyi olmak niyeti ile hastalar gidip yıkanır­ lardı. Bu şehir hamamından başka Eyübde altı yüz kadar da saray hamamları vardı.

Eyüb etrafı çiçek ve sebze bahçelerde çevrili, suyu bol bir kasaba idi. Bu sular muhtelif devir­ lerde hayırseverler tarafından yaptırılan çeşme­ lerden akıtılmıştı. Eyüb civarındaki Defterdar Nazlı Mahmud Efendinin camii, avlu kapısında Defterdar çeşmesi 1543 te inşa edilmişti. I. Se­ lim kızı Şah Sultan da 1551 de Zâl Mahmud Paşa camii kapısına bitişik olarak adı ile anılan çeş­ meyi yaptırmıştı. Eyüb Sultan ve civarındaki di­ ğer çeşmeler ise 1558 tarihli Semin Ali Paşa, 1567 tarihli Sokullu Mehmed Paşa, aynı tarihli Reşadiye mektebi yanında gene Sokullu Mehmed Paşa, 1569 tarihli Mehmed Paşa, 1586 tarihli Dilsiz Süleyman Ağa, 1602 tarihli Siyavüş Paşa, 1646 tarihli Beyzade Mehmed Efendi, Eyübde İslâmbey camii köşesinde 1700 tarihli Islâmbey, 1732 tarihli Mehmed Kethüda, 1735 tarihli Vali­ de Saliha Sultan, 1738 tarihli Beşir Ağa, 1771 ta. rihli Kaymakam Mehmed Paşa, 1801 tarihli Milı- rişah Sultan türbesi, 1808 tarihli Mustafa Paşa, 1831 tarihli II. Mahmud, 1842 tarihli Hazinedar Hoş Nâdı Usta, 1844 tarihli Hakkı Bey, 1856 ta­ rihli Pertevniyal Kadınefendi, 1858 Sadrazam Hüsrev Paşa, 1858 tarihli Rayet Keşan Kalfa, 1906 tarihli Hazinedar Şemsi Cemal Usta, 1915 tarihli Mülâzimievvel Osman Nuri Efendi, 1923 tarihli Nâzım Bey çeşmeleri vardır(l).

Eyüb dar sokakları, mahalleleri arasına gir­ miş mezarlıkları, kaymakçı dükkânları, rengâ­ renk oyuncaklarla süslü çarşısı, çömlekçi dük- kânlarile hususiyetini asırlarca muhafaza etmiş, kıyılarda zarif yalılar inşa olunmuş ve civardaki mesirelere halk daima rağbet etmişti. Evliya Çe­ lebi bunlardan Küplüce, Ayazma, Ağa eskisi me­ siresi, Harbmeydam mesiresi, Kalamış mesiresi, Denizhamamı mesiresi, Cankuyusu mesiresi, İdrisköşkü mesiresi, Kırkserviler mesiresi, Bir­ dir mesiresi, Ağa kırlığı teferrucgâhı, Bülbülde- resi mesiresi diye bahsetmektedir.

Eski Eyüb güzel saraylar, konaklar ve evler­ le süslüydü. Başta hükümdarlara mahsus Baha­ riye koyu olmak üzere burada müteaddid sultan sarayları, vezir konakları inşa olunmuştu.

18. asır sonunda Eyübde Bostan iskelesinden itibaren sırasile, Valide Sultamn imaret bahçesi, Heybetullah Sultan sahilsarayı, Hatice Sultan

sahilsarayı, Çukur yalı, Yalı hamamı iskelesi ve kayıkhane ile o yıllarda artık hâli bir halde bı­ rakılmış Hançerli Sultan yalısı vardı. Geçen asır­ da burada yalıları olanlar arasında Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa, Kazasker izzet Efendi de bulunuyordu.

Hayatla, ölümün bu kadar birbirine karıştığı Eyüb semtinde musikimizin büyük üstadları ye­ tişmişti. Eyüb bir vakitler musikimizin beşiği olmuştu. Eyübî Mehmed Beyler, Ebubekir Ağa­ lar, Hacı Arif Beyler, Zekâi Dedeler, Zekâi zade Ahmed Efendiler, Beylikçizade Ali Aşkî Beyler Eyübde yetişmişlerdi. Itrî Mustafa Efendi de Eyüblüdür. Hattâ kendisi bahçeye meraklı oldu­ ğu için Ferahfeza isimli bir bahçe vücude getir­ mişti (2).

Eski asırlarda Eyübde on sekiz, yirmi kadar da tekke bulunuyordu. Bunlardan bazıları başta Bahariye Mevlevihanesi olmak üzere, Ummî Si­ nan, Kâşgerî, Hüsrev Paşa, Şemsi Sivasî, Cafer Paşa, Şah Sultan, Çolak Haşan Efendi; Yave- dud, Hatuniye tekkeleri ve diğerleriydi.

19. asırda Istanbulda başlayan sanayi hare­ ketleri Eyübe de yayılmış ve semt yavaş yavaş fabrikalarla, imalâthanelerle istilâ edilmiş, eski aşı boyalı, geniş saçaklı evlerin yerlerini de üs- lûbsuz çimento binalar almıştı. Türbeler bakım­ sızlıktan perişan bir hale gelmiş, bir çok kıymet­ li mezar taşı, yer yer sökülüp kaybolmuş ve Eyüb rüyası böylece dağılıp bitmişti.

Eyüb şimdi ele alınmış başlıca semtlerimiz­ den biridir. Türbelerin hemen hepsi onarılmış, klâsik devir binaları yakın zamanların kötü na­ kışlarından, badanalarından temizlenmiş ve ba­ zılarında eski nakışlar, malakâriler meydana çı­ karılmış, yer yer kopmuş nefis çiniler yerlerine konulmuştur.

Eyübün eski sokakları ihya edilmekte, bura­ da geniş meydanlar açıkmaktan çekiııilmekte ve müstakbel ev inşaları için de eski Türk evleri

tipinde olanlara müsaade edilmesi kararlaştırıl­ mış bulunmaktadır.

Büyük bir yol Eyliibü etrafından dolaşacak, bu suretle kasaba trafik ağırlığından kurtulup eski sükûnuna kavuşacak, servileri, türbeleri, mezarları ve eski tip evleri ile Eyüb Sultan tek­ rar bir rüya âlemi haline getirilecektir.

Halûk Y. ŞEHSUVAROÖLU (1) İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul çeşmeleri. (2) Ulunay - Can çekişen Eyüb, Milliyet.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Ancak, 16 yaşından büyük olan hastalarda 31-60 seans ve 61-90 seansa kadar olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları resmi sağlık hizmeti sunucusunca uygulanması

31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen

In our study, group B, in which two suture anchors and capsular plication were used for repair due to restrictions by National Social Security Administration, had higher

“ Küçük Ağa” , bir din adamı­ nın, İstanbullu bir hocanın, ön­ celeri karşısında olduğu Kurtu­ luş Savaşı'nı giderek destekleme­ si, hocalığı bırakıp

Anterior- posterior göğüs grafisinde, asimetrik torasik malformasyon, torakal vertebralarda segmentasyon ve formasyon defekti ve kostalarda füzyon, genişleme ve

- 1858 Arazi Kanunamesi ve Sonrasındaki Hukukî Düzenlemeler (1858 Arazi Kanunnâmesi’nden Sonraki Hukukî Düzenlemeler -20 Şubat 1860 Tarihli Tapu Senedâtı Hakkında

17 Kasım 2016 tarihinde Azerbay- can Millî İlimler Akademisi (AMEA) Folklor Enstitüsünü, halk bilimci Hay- rettin İvgin’le ziyaretimiz sırasında bize armağan edilen

Ölümsüzlük suyunun kazda olduğunu anlar.” Hem engelleyicinin (kraliçe), peĢinde olduğu nesnenin (Evliya çelebi) ortaya çıkmasından itibaren engelleyici açısından

Bu yazıda 48 yaşında kadın hastada geçici iskemik atak sonrasında tanı konulan dev sol atriyal miksomanın video destekli minimal invaziv yöntemle çıkartılması ve hastada

Hatiroğlu Şerefeddin'in yargılanması cereyan eden olaylar ve öldürülmesi olayı Kahire'ye ulaştığı zaman, kardeşi Ziyaeddin, Sultan Baybars'ın huzuruna çıktı. O, Emir

[r]

1 numaralı b ve e harfleri altında isimlendirilen kişiler, bir test merkezinde, bir test istasyonunda veya bir doktorda moleküler biyolojik muayene (PCR testi) ile test

Yahudi hanelerin sahip oldukları toplam servet 84700 kuruş olup hane başına 799 kuruş bir servet düşmektedir.. Ortalamanın altında 74, üstünde ise 32

Bunun için ve Aşağı Saksonya Klinik Kanser Kayıt Merkezi (KKN) ile işbirliği içindeki kurumlar arasındaki veri alışverişi için onay gereklidir. Sorularım olursa veya

Según sus propias afirmaciones en una carta dirigida a Manuel Mercado escrita un día antes de su muerte, el 18 de mayo de 1895, el proyecto libertario de Martí no solo se limitaba

Zanardelli Kanunu olarak da bilinen 1889 tarihli İtalyan Ceza Kanunu, 1890-1930 tarihleri arasında İtalya’da uygulanmış, birçok Avrupa ceza ka- nununun yanı sıra

…bin yetmiş beş senesinde Nemçe keferesiyle âkd olan sulhun tamam olmasına iki sene kalmış iken Pâdişâh-ı âlempenâh hazretleri, Vezîr-i a‘zam olan Kara Mustafa

Köylülerin müĢtereken tasarruf ettikleri bir diğer ortak alan, hayvancılıkla uğraĢan köyler için hayatî önemi haîz yaylaklardır. Bir veya birden fazla köy ahalisine

Corresponding to the effect of ␣-Triol on eNOS 1177 protein phosphorylation, the ELISA results from cell culture supernatant demonstrated that ␣-Triol significantly increased

Çalışmamızın konusu olan Caretta caretta (L.) türü için humerus kemiği üzerinde uygulanan iskelet kronolojisi yöntemi, Türkiye’nin Akdeniz

Irradiation as a post-harvest treatment for horticultural products also benefits the environment - it provides a safer alternative to methyl bromide, which the large majority

26- İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan