• Sonuç bulunamadı

Elli yıllık kalem erbabı:2 Ekim cumartesi günü Fen fakültesi konferans salonunda bir toplantı yapılacak

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Elli yıllık kalem erbabı:2 Ekim cumartesi günü Fen fakültesi konferans salonunda bir toplantı yapılacak"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

=23

Elli yıllık kalem erbabı

2 Ekim cumartesi günü Fen fakültesi

konferans salonunda bir toplantı yapılacak

İlk yazılarının basılısı üstünden en az elli yıl geçmiş Türk kalem, erba­ bının 1943 te bir jübilesi yapılmış ve yeniden elli yıla basanlar için bu tö­ renin beş yılda bir düzenlenmesi ka­ rarlaştırılmıştı.

İlk Jübile ile bu günlerin boynunda birikmiş bir borcu ödeme yoluna gir­ miş olduğumuzu o günden beri eslr- genmiyen takdir ve teşvik anlatıyor.

Bu defa da imzalarım 1898 sonuna kadarki zamanın gazete, dergi veya kitap sayfalan Üstünde bulduğumuz ve" bir kısmının hâlâ çalıştıklarını, bir kısmının ya umumi bir hizmetle İlgilenerek, yahut kavuştuklan emek­ lilik devrinde hak edilmiş istirahatı arayarak çalışanlara örnek oldukla­ rım görüp mütehassis olduğumuz zatlar İçin 2 ekim cumartesi günü Üniversite fen fakültesinin yeni bina edilen konferans salonunda bir top­ lantı yapmak ve her birinin kendi zaman ve alan ve sınırları içinde yurd kültürünü emzirmekte ettikleri hizmeti ve umumî hizmet uğrunda kolladıkları hareketi kendi huzurla­ rında anıp saygılarımızı göstermek istiyoruz.

Basın sütunlarına doğumları bSy-

lece elli yılı bulmuş olanlardan bu­ gün - çok şükür - aramızda bulunan­ ları tanınmış adlarını alfabe sıra- sile aşağıdaki listede göreceksiniz. Ya zühul edilmek, yahut kendileri deği­ şik veya İğreti ad kullanmış olmak yüzünden bu listeye girmemiş isim varsa - Ankara caddesinde «Vakit Yurdu» Türk Basın Birliği Başkanlığı adresine - verilecek bir haberle ikaz edilmemizi rica ederim.

Listede adı bulunanlardan da, eğer şimdiye kadar göndermemişlerse, ha- ! zırlanan albüme konulmak üzere:

1 — İlk matbu yazılarının çıktığı zamana en yakm fotoğraflarından biri İle en son fotoğraflarından biri­ ni,

2 — Genişçe bir hal tercümelerini, 3 _ Eski ve yeni harflerle birkaç satırlık birer el yazısını,

4 — Kitap olarak basılmış veya ba­ sılmamış eserlerinin bir listesini ayni adrese lütfetmelerini diliyorum. Ay­ ni zamanda o gün kendilerinin bura­ da bulunmalarının ilk ricasını taşı­ makta olan bu satırların bir başka dileği de şu oluyor:

Bundan Öncekinde olduğu gibi, bu törende de İstiyoruz kİ İlk eserleri 19 mayıs 1848 e en yakm bir günde ya­ yınlanmış olanlardan en genci bu kalem ağabeylerine karşı söz söyle­ mek İçin programda bir yer alsın.

Bu maksatla, basma ayak basmış kız, erkek gençlerimizden bu vazifeyi almak istiyenleri de vesikalarlle bir­ likte gene o adreste bizi görmeye ça­ ğırıyoruz.

Türk Basın Birliği Başkanı Hakkı Tarık ü ı

Abdurrahman Ulvi Beydağı (Malatya milletvekili, Yargıtay emekli 11ye- j lerlnden),

; Ahmed Cevad Emre (Eski milletve­ kili, Türk Dil Kurumu uzmanla­ rından),

Ahmed Muhtar Yeğtaş (Hacıbeyza- de, eski Muhibban gazetesi sahibi), Ali Münif Yeğena (Seyhan millet­

vekili),

Ali Rıza Seyîl (İstanbul Ticaret Oda­ sında raportör ve mütercim, (Yeni Sabah) da muharrir),

Ali Sacld Zeyrek (Avukat, eski Hu- kuk-ı beşer gazetesi sahibi), Ali Ulvi Elöve (Ankara Gazi eğitim

enstitüsünde emekli öğretmen, Türk Dil Kurumu uzmanlarından), Asım çalıkoğlu (Anadolu Ajansı ida­

re meclisi üyelerinden),

Aziz Hüdâyî Akdemir (Emekli al­ bay, Askeri emekliler derneği ge­ nel sekreteri),

Aziz Samih Üter (Erzincan millet­ vekili),

Avram Galanti (Profesör, eski millet­ vekili),

Ayaz İshâkıy (Kazanlı),

Celâl Davud Arıbal (Tarım Bakan­ lığı yayın hizmetinden emekli). Celâl Esad Arsever (Giresun millet­

vekili),

Celâl Saygın (Akhlsarda İzmir milli kütüphane müdürlüğünden ve öğ­ retmenlikten emekli),

CemU Bilsel (Ordinaryüs profesör, Samsun milletvekili),

Cemil Topuzlu (Profesör doktor ope­ ratör),

Ebül’ulâ Mardin (Ordinaryüs profe­ sör),

Ekrem Uyanık (Avukat),

Ercümend Ekrem Talû (Tasvir ve Son Saat muharrirlerinden), Eihem Ruhi Balkan (Avukat, eski

Balkan gazetesi sahibi), Faik A li Ozansoy (Emekli vali), Fatma Fahrünnlsa Tezcan (Ahmed

| Vefik paşa torunu, eski Hanımlara: mahsus gazete' İ nSKarHrfy.

FâzîTHazml tikin (Profesör, eskf milletvekili),

Ferid Tek (Emekli Büyük elçi, eskf tfham gazetesi sahibi),

Feridun Nigâr (Rober Kolejde emofr- 11 öğretmen).

Fuad Hulûs! Demirelli (İstanbul mil­ letvekili),

Gad Franko (Avukat, hukukî bilgile! dergisi sahibi),

Gülistan İsmet (Eski Hanımlara^ ""mahsus gazete muharrirlerinden), Hafız Cemal Lokman Hekim (dok­

tor),

Halil Nlhad Boztepe (Trabzon eski milletvekili),

Haşan Tahsin Ayni (Profesör, avu­ kat),

Hıfzı Nalbandoğlu (Eski Tarik mu­ harrirlerinden),

Hikmet Hıkây (Eski İkdam müter­ cimlerinden),

Hilmi Çığı açan (Muharrir, tâbi), Hüseyin Rıfat Işıl (Eski Hizmet ga­

zetesi müdür ve muharriri), Hüseyin Siret özseven (Eski Matbu-

at-1 umumiye müdürü),

Ümi Fani Bilgili (Adanada eski Fer­ da gazetesi sahibi),

Kâmil Dursun (İzmir eski milletve­ kili),

Karakln Kemal Devecioğlu (Balık ve Balıkçılık eseri müellifi),

Kamik Sinanyan (Eski İkdam ve Sabah mütercimi),

Kâzım Nâml Duru (Esld milletvekili, Son Posta m uharriri),

Kevork Turkomyan (Bursa eski ipekçilik enstitüsü müdürü), Mahir Salt Pekmen (Ankara eski

mebusu),

Mazhar Müfid Kansu (Eski millet­ vekili, Son Telgraf muharriri), Mehmed Emin Kalmuk (Telefon ida­

resinde mütercim, Dârüşşafaka el­ çilik müsteşarı),

Muhlis Elken (Emlâk ve Kredi ban­ kası İdare meclisi üyesi),

Muhylddln Râif Yengin (Öğretmen), Mustafa Kemal Gönder (Vatan ga­

zetesinde mütercim),

Mustafa Sabri (Eski Şeyhülislâm). Nâzım İçsel (Eski öğretmen),

Nureddin Ferruh Alkent (Emekli bü­ yükelçilik müsteşarı),

Nureddin Ramih Ener (Doktor, bak­ teriyolog),

Orhan Salâhaddin Or-han (Ticaret Okulu emekli öğretmeni),

Osman Ferid Sağlam (Ankara mü­ zesi müdürlüğünden emekli), Ragıp Rıfkı özgürel (Ticaret Bakan­

lığı Dış ticaret dairesinde müter­ cim),

Rasim Ertur (Edirnede emekli me­ mur),

Rasim Ferid Talay (Eski milletve­ kili, doktor),

Rauf Ahmet Hotinll (Eski Matbuat "umum” müdürü, ""istiklâl "gazele-

»T başyazar ı ), ~

Rauf Kırçak (Emekli m utasarrıflar­ dan),

Rafet Menekşelioğlu (îzmlrde eski Köylü gazetesi başyazarı),

Refik Kıyâs! (Emekli başkonsolos), Sabri Babanoğlu (Emekli kayma­

kam Mudanya Burgazmda), Sami Çörçöp (Doktor),

Selim Sırrı Tarcan (Eski milletve­ kili),

Süleyman Sami Evrenosoğlu^ Süreyya İlmen (Eski milletvekili), j?ertfJE skl Dahiliye nazırı),

"şükrü Osman Şenozan (Doktor, eski milletvekili),

Tahir Olgun (Öğretmen), Talât Gönensay (Avukat),

Tevflk Biren (Profesör, eski Maliyi nazın),

Tevfik Neyzen (Musiki sanatkârı) Tevfik Sağlam (Ordinaryüs prefesöı

doktor),

Vahyi Ölmez (Kuleli lisesi öğretmen­ liğinden emekli),

Vllâdimlr Mlrmiroğlu (Avukat), Yaşar Nezihe Bükülmez (Bir Dest« ^ “menekşe şairi).

Yusuf Nlhad Berker (Yargıtay eski Başsavcısı ve eski milletvekili), Yusuf Ziyaeddln Şükûn (Emekli öğ­

retmen, Ferheng-1 İıyft sahibi), Yusuf Niyazi Erdem. (Orhangöz ü* ^ e m e k li İdare. memuru!»

Zühdü. jbhar^lP rofesö r].

Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Meydanlarımız, cadde ve sokaklarımızdaki tarihi çeş­ melerimizi birer birer onarmaya ve koruma altına almaya başladık. Mus­ lukları yeniden akan güzelim

[r]

In this study, we aimed to compare the allele and genotype frequen- cies of VDR genotypes and haplotypes in psoriasis patients and healthy controls, and to determine the

When the remote physician accepts the invitation and joins the collaborative workspace, the patient’s medical image and document are retrieved from the DICOM server by the

Kat ılımın ücretsiz olduğu şenlikte grup Bulutsuzluk Özlemi ve Suavi konserleri, 'Gelenek Sürüyor, ODTÜ Yürüyor' isimli bir sinevizyon gösterimi, şiir dinletisi ve daha

Devlet ve yerel yönetimler tarafından ayrılan ödenek, kentsel yoğunluk, sosyal eşitsizlik, iklim, özellikle baz ı bölgeleri yangın çıkmasına çok müsait olan coğrafi

Türkiye'nin bu sarmaldan çıkıp ekolojik bir sıçrama yapmasını önerdi ğimizde, bunun için ilk ve küçük adım olarak da Kyoto Protokolü'nü imzalamasını

Sulukule Roman Kültürü Geli ştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı _ükrü Pündük, Sulukule Platformu sözcüsü Hacer Foggo ve Sulukule halkı tarafından Sulukule