• Sonuç bulunamadı

Bir olay sergi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bir olay sergi"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

•■•áa:v J:JPTO»IUIWUIHHI mı lh m> ı mm mi. ,m

TTSASy^ S

C¿sy[. ’

§ W ^ ( _

")~k y{r*^,¿L^

BİR OLAY SERGİ

NE VB A HAR AKS OY

Zeki Faik t zer Hocamın Aralık ayında Garanti Bankasının GaJeri- si'nde gerçekleştireceği sergi, 1984 yılının hattâ son yılların en önemli sanat olaylarından biridir bence. Bu olay sadece on dört yıl sonra Türki­ ye'ye dönüşünde açtığı ilk sergi ol­ masıyla değil en son 1968 yılında Gü­ zel Sanatlar Akademisinde açtığı ser­ giden on altı yd sonra ilk defa öze! kuruluş galerisinde sanatseverlerin eserlerini izleyebilmesinden kaynak­ lanmakta. Çağdaş Türk Sanatının en önemli ressamlarından Zeki Faik fzer'in çalışmaları bu şekilde ilk defa gerçek anlamda satışa sunulacak, re­ sim piyasasına girecek. Bu durum bel­ ki birçok kimseye olağanüstü gelme­ yebilir. Ama sanatçı Zeki Faik açısın­ dan düşünürsek olağandışıdır. Çünkü Paris'te kaldığı son on dört yıl bo­ yunca tek bir kişisel sergi açmadığı gibi hiç bir grup sergisine de katılma­ mıştır. Hattâ öyle ki, Paris'te çalış­ malarını yakından izlemek mutlulu­ ğuna erişerek sık sık görüşmelerimiz­ den bildiğim kadanyle, evinden resim almak isteyen birçok Fransız ve Türk'e resim satmak istememiştir. Buna sebep olarak da Türkiye'de ser­ gi açmadan resimlerini satmak iste­ memesini gösteriyordu.

Fakat sergi açmamas ve resim sat­ maması sanatçıyı hiç bir zaman tem­ belliğe itmemiştir. Madeleine bulva­ rında, on yılını geçirdiği bir odalı evinde çok yoğun çalışmaların bir ara geçirdiği enfarktüse rağmen hiç aksatmadan sürdürmüştür. Yetmiş küsur yaşlarında, eli titrediği halde resim yaparken eli titremeyen ve her gün çalışan sanatçının zaten Türki­ ye'de sergi açmak istemesindeki en önemli amacı kendi deyimiyle "beğe­ nilmiş olmam değildir maksat, onun dışında sadece istediğim benim naal çalıştığımı Türk gencinin görerek bir sanatkarın nasıl çalışması gerektiği­ nin anlaşılmasıdır."

Paris'te hergün yenilenme, yeni bir şey bulma arzusuyla durmaksızın ça­ lışan sanatçı sık sık da müzelere, ser­ gilere giderdi. Hocamla pek çok kere­ ler müzelerde karşılaşmışadır. Türki­ ye'de genç ressamların bile sergi gez­ mediğini düşünerek hocamın bu ya­ şında öğrenme aşkıyle doğadan ça­ lışmalarının yanında hâlâ müzelerde kopyeler yapmasına ve sık sık sergile­ re gitmesine hayran olmamak elde değil.

İşte gene bu bitmez tükenmez öğ­ renmek arzusundan ötürü sürekli ola­ rak sanat kitapları alıyordu. Zaten hatırladığım kadanyle çok zengin olan kitaplığı daha da zenginleşiyor­ du her geçen gün. Son zamanlarda ise özellikle Afrika ve Asya sanatları ile pek yakından ilgileniyordu. Bu sanat­ ların etkisinde birçok çalışmalar yap­ mıştır.

Aynca sergisinin olay niteliği de­ ğişik bir teknikte yani halı tekniğin­ de çalışmalarını ilk defa sergilemesin­ den kaynaklanıyor. Daha önce de bir­ çok defalar gelerek bu defayla top­ lam yirmibir yılını geçirdiği Paris’te i1’: defa 1965 yılında halı ile uğraş­ ma fileri gelir. Gerekli malzemeleri alındığı halde bir türlü gerçekleştire­

18

mediği bu arzusunu yıllar sonra gene Paris'te 1981 yılında ressam Manessi- er'nin sergisindeki halılarını gördük­ ten sonra eşi Sevim Hanımın yardım- lanyle nihayet gerçekleştirebiliyor, işte bu yüzdendir ki, Serim İzer'in çok büyük anlayış ve emekle doku­ duğu halılap t.Z.t.S. olarak (İzer Zeki, İzer Serim) imzalanmıştır. Za- ‘ ten kanımca eşinden başka kimse de tam olarak gerçekleştiremezdi res sam Zeki Faik tzer'in tüm düşündük­ lerini, hissettiklerini. Çünkü bu halı­ lar çok ressamca bir çalışma ile alı­ şılmışın dışında ve hatta çoğu kez detaylı bir maketten yoksun eskiz­ lerle başlanarak çok serbestçe do­ kunmuştu r.

Klâsik halı tekniklerinin dışında, çok serbest dokuma halılarıyle res­ samlara bir bakıma öncü olan sanat­ çı, çok önceden de halıya olan ilgisi dolayısıyie müdürlüğü sırasında Aka­ demiye Fransız halı dokuma ustası getirme girişimlerinde bulunmuş.

Bu niteliğinden ötürü de sanatse verlerin yanışı ra sanatçılarımızın da mutlaka görmesi gereken önemli bir sergidir. Kimbilir belki bu sergiden sonra başka ressamlarımızda bu tür denemelere girişirler

Resscrn Z eki Faik ize r ue N evbakar A k s o y

İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi Taha Toros Arşivi

Referanslar

Benzer Belgeler

Gö- bek arter kateteri radyolojik olarak alt düzey için L3-L4 aralığında, üst düzey için T6-T9 vertebra- lar hizasında olmalıdır (Şekil 5).. Bakım: Kateter

Rutin nöroloji pratiğimizde İSK nedeniyle izle- nen olgularda, risk faktörlerinin değerlendirilmesi sırasında hipertansiyon, yaş, primer ya da edinsel koagülopatiler,

Herpanjina: Koksaki virüs A4 ile ortaya çıkar, ani yüksek ateş ve boğaz ağrısını takiben ağız içinde arka tarafta çok sayıda yaygın,. ağrılı

B yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak

Revize edilen CIA sınavı müfredatının İngilizce dışı dillerdeki versiyonlarına geçişle ilgili en güncel bilgileri almak için, CIA Sınav Müfredatı Değişiklikleri

Denizde yaşayan canlılar arasında, insanın en çok yakınlık duyduğu yaratık muhakkak fok balığıdır. Çok eskiden, beyaz karınlı küçük fok balıklarına Akdeniz'’de

Cebeci Mahallesi sakinleri geçti ğimiz günlerde çocuklarının ağızlarına maske takarak da taş ocaklarının etkisine karşı bir gösteri yapt ı (en üstte). Kübra

Yürütme Kurulunun yarattığı bunalım veya toplumun 1960’da temsilcilerine (Temsilciler Meclisi ve T.C. Meclisi üyeleri) verdiği vekalet süresinin çoktan sona ermiş