• Sonuç bulunamadı

7. Sınıf Türkçe 8li Çöz Bitir - Getir Testleri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "7. Sınıf Türkçe 8li Çöz Bitir - Getir Testleri"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

)(1 %đ/đ0/(5đ  6,1,) 7(67 

6×Q×I1R

<$=,7h5/(5đ

1.

İnsanların başından geçen veya geçebilecek olan olayları yer, zaman, kişi bildirerek anlatan geniş kapsamlı yazılardır. Hikâyeyle benzerlik göster-mesine rağmen ondan daha kapsamlıdır.

Mehmet’in bahsettiği edebî tür aşağıdakiler-den hangisidir?

A) Masal B) Tiyatro C) Roman D) Fabl

2.

Odanın tenhalaştığı bir anda arkadaşım başını kaldırarak: “Sana bir iş buldum!” dedi. Sonra, yüzüme o cesur ve manalı gözlerini dikerek ilave etti: “Yani bir iş icat ettim. Yorucu bir şey değil. Bazı bankalarda ve özellikle kendi ban-kamızda işlerimizi takip edeceksin. Âdeta şir-ketle bankalar arasında irtibat memuru gibi bir şey... Boş zamanlarında içeride oturur, kendi işlerine bakarsın. İstediğin kadar şiir yaz. Ben müdürle konuştum, tayinini yapacağız fakat sana şimdilik pek fazla maaş veremeyeceğiz, ileride tabii artar. Hadi bakalım!..”

Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söyle-nemez?

A) Ders vermek amacıyla yazılmıştır.

B) Olağanüstü herhangi bir duruma yer veril-memiştir.

C) Kahramanlar, hayatın içinden kişilerdir. D) Yaşanması mümkün olan bir olay

anlatıl-maktadır.

3.

Annem, kardeşim için yeni bir kitap almış. Renkli ve resimli bir kitap... Kapağında, sırtında iki çocuğun oturduğu kocaman bir kartal resmi var. İlgimi çekti, şöyle bir karıştırdım. On iki ayrı bölümden oluşuyor. Her birinde farklı olaylar anlatılmış. Bazı sayfaları resimli, olayın bir anını resmetmişler. Hemen hepsi “Vaktin birinde…”, “Issız bir ormanda…”, “Çok çok eski zamanlar-da…” gibi ifadelerle başlıyor. Güzel kitap doğ-rusu, insanda okuma isteği uyandırıyor.

Bu metinde kendisinden söz edilen kitabın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roman B) Masal C) Hikâye D) Tiyatro

4.

Roman türü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır. B) Olaylar bir ana olay etrafında gelişir. C) Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır. D) Hikâyeye göre daha kısa bir yazı türüdür.

5.

Belli bir ahlak dersi vermek amacı ile hayvanla-rı ve cansız varlıklahayvanla-rı konuşturarak anlatan yazı türüne ……….. denir. fabl 1 hikâye 2 masal 3 roman 4

Tanımda boş bırakılan yere kaç numaralı söz-cük getirilmelidir?

(2)

çıkalım çardağa, taş atalım çaylağa. Çaylak ba- şın kaldırmış, ayvaları çaldırmış… Hani kâğıt, hani defter? Bir de gelmiş çevre ister; çevrede güller, sendeki diller; ben gider oldum, duy-masın eller…

Bu metin hangi yazı türüne ait olabilir?

A) Roman B) Masal C) Fabl D) Hikâye

7.

Ben de onların arasındaydım ve onların ara-sında büyüğüm de yoktu. Yalnız bende meçhul bir hastalık vardı, sekiz yaşımdan beri çekiyor-dum. Ben de o muayene odasının ve nice muayene odalarının önünde saatlerce bekle-dim. Benim yanımda büyüğüm de yoktu. Yalnız başıma demir parmaklıklı kapıdan içeriye gi-rerdim. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’na doğru ağaçların bile sıhhatine imrenerek yürürdüm. Camlı kapıların garip bir beyazlıkla gözlerime vuran ve içime korku ile karışarak yuvarlanan parıltıları arasında o dehlize girerdim ve yalnız başıma bir köşeye ilişirdim. Kımıldamazdım, susardım, beklerdim, korkudan büzülürdüm, rengimin uçtuğunu hissederdim.

Bu metin, Roman 1 Masal 2 Hikâye 3 Fabl 4

türlerinden hangilerine ait olabilir?

A) 1 - 2 B) 1 - 3 C) 3 - 4 D) 2 - 4

A) Roman B) Masal C) Hikâye (Öykü) D) Fabl

9.

Olmuş ya da olabilecek olayları kişi, zaman ve yer kavramlarına bağlayarak aktaran kısa bir yazı türüdür.

Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Masal B) Hikâye C) Roman D) Fabl

10.

Tavşan ikide bir böbürleniyor:

— Kimse benden hızlı koşamaz, diyormuş. So- nunda kaplumbağa dayanamamış:

— İstersen yarışalım, demiş.

Koşuya başlamışlar. Tavşan epeyce yol aldıktan sonra, “Hıh, o sırtı kabuklu hayvancık sürüne sürüne kim bilir ne zaman sonra bana yetişir?” diye düşünmüş.

— Şu ağacın altına biraz uzanıp dinleneyim, demiş. Uyuyakalmış.

Kaplumbağa ağır yürüyüşü ile yürümüş yürü-müş, hiç dinlenmeden yol almış. Tavşan bir ara gözünü açmış. Bir de ne görse beğenirsiniz, kaplumbağa neredeyse yarışı bitirmek üzerey-miş. Hemen fırlamış, rüzgâr gibi koşmaya baş-lamış. Ama ne çare, kaplumbağaya yetişeme-miş. Böylece tavşan yarışı kaybetyetişeme-miş. Aldırış etmemenin cezasını çekmiş. Kaplumbağa ise düzgün adımlarla, durmadan yürüdüğü için yarışı kazanmış.

Bu metin hangi yazı türüne ait olabilir?

A) Roman B) Masal C) Fabl D) Hikâye

(3)

)(1 %đ/đ0/(5đ  6,1,) 7(67 

6×Q×I1R

&h0/('($1/$0

1.

Aşağıda bir gazete haberi verilmiştir.

Erzincan’da merkeze bağlı üç köyde, kurtların saldırısına uğra-yan ikisi çocuk on iki kişi yaralandı. Yaralılar Erzincan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırıya uğrayanlardan Ekrem Köksal, eşi ile eve giderken gördükleri kurdun

ani-den kendilerine saldırdığını ve bu arada elinin parçalandığını söyledi.

Habere göre aşağıdaki cümlelerin hangisine yorum katılmamıştır?

A) Kurtlar çok acıktığı için insanlara saldır- mıştır.

B) Kurtlar daha önce birileri tarafından kızdı- rılmıştır.

C) Saldırılar çevre köylerde de paniğe sebep olacaktır.

D) Yaralıların tamamı aynı hastaneye kaldırıl- mıştır.

2.

Kurbağayı koltuğa oturtsan o, yine çamura atlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca aynı doğrultudadır?

A) İnsanlar nerede olursa olsun kişilik özellik-leri değişmez.

B) Kişilere gereğinden fazla değer vermemek gerekir.

C) Bazıları için yapılan iyiliklerin bir anlamı ol-maz.

D) Makam sahibi olan kişiler bir süre sonra değişir.

3.

Yaşamak, karanlık geceye rağmen buğulanmış pencere camına güneşi çizebilmektir.

Bu cümleyi söyleyen birisini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A) Kararlı B) Umutlu C) Sabırlı D) Hayalci

4.

Yapmış olduğun şeylerin üstünde bir şey yap-madıkça büyüyemezsin.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle yakın anlamlı değildir?

A) Her gün yaşamımıza yeni şeyler ekleme- liyiz.

B) Bugün, dün ile aynıysa zararda sayılırsın. C) Her insan, hayatını kendi alışkanlıkları

doğ-rultusunda yaşar.

D) Daha iyisini hedefleyen kişi kendini geliş- tirebilir.

5.

“Ben, kitapların çok satılmasına değil; çok sat-mak için kitap yazanlara karşıyım.“ diyen bir

sanatçı, aşağıdakilerden hangisini söylerse kendisiyle çelişmiş (ters düşmüş) olur?

A) Sanat, ticaret için yapılsın, derim. B) Önemli olan kitapların içeriğidir. C) Kaliteli, nitelikli kitaplar yazılsın isterim. D) Daha çok okuyucuya ulaşmak için yazarım.

(4)

nenmesi gerekir.

C) Kısa yoldan kazanılan zafer fazla kalıcı ol-maz.

D) Hatalarından ders almayanlar asla başarıya ulaşamaz.

7.

1. Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkûm olmaktır.

2. Hatalar kötü değildir, kötü olan onları sak- lamaktır.

3. Herkes düşüncelerinde yanılabilir ama bazıları yanıldıklarını anlayamaz.

4. Hatasız biri düşünülemez fakat öyleleri var-dır ki yaptığının hata olduğunu fark etmez.

Bu cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) 1 - 2 B) 2 - 3 C) 3 - 4 D) 1 - 4

8.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözü söyle-yen kişinin yorumu yoktur?

A) Hayattaki en büyük erdem dürüst insan olabilmektir.

B) Şiddetli yağmur yüzünden su baskınları ya-şanmış.

C) Benzetmelerden yararlanması, kompozis-yonu okunur hâle getirmiş.

D) Zamanını iyi kullanan insanlar mutlaka ba-şarılı olurlar.

Bu cümlelerden hangileri anlamca birbirine yakındır?

A) 1 - 4 B) 2 - 3 C) 1 - 2 D) 3 - 4

10. 1. Ülkemiz, iki kıtada da toprağı olan ender

ülkelerden biridir.

2. Ülkemize özellikle yaz aylarında pek çok yabancı turist gelir.

3. Ülkemiz her mevsimde eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapar.

Bu cümlelerle ilgili hangi seçenekte verilenler doğrudur? A) B) C) 1. Cümle Nesnel Öznel Öznel Nesnel 2. Cümle Nesnel Nesnel Öznel Öznel 3. Cümle Öznel Öznel Nesnel Nesnel D)

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel an-

latım vardır?

A) İnsanları bir arada tutan en önemli güç sev-gidir.

B) Müzik, diğer sanat dallarına göre duygulara daha çok hitap eder.

C) Sevgi ve ilgi gören çocuklar daha sağlıklı olur.

D) Yaşanıp bitmiş bir zaman asla geri getiri- lemez.

(5)

)(1 %đ/đ0/(5đ  6,1,) 7(67 

6×Q×I1R

*(dđĮ9(%$ĉ/$17,đ)$'(/(5đ

1.

1. Doğrusu bu işin altından kalkamayacağını

düşünmüştük.

2. Sizin de söylediğiniz gibi bu iş böyle olma-yacak.

3. Program için öğretmenim özellikle beni görevlendirdi.

4. Okuldan çıkınca hemen sinemaya gidelim veya bir yerde yemek yiyelim.

Bu cümlelerin hangilerinde düşünceyi destek-leyen ve açıklayan sözler kullanılmıştır?

A) 1 - 2 B) 2 - 3 C) 3 - 4 D) 1 - 4

2.

• Böyle davranmakla ……...…… hepimizi hayal

kırıklığına uğrattın.

• Evden geç çıkmış, ……...…… yanına alacağı

evrakları da unutmuş.

• Ünye’nin tertemiz havası, ……...…… eşsiz

manzarası insanı mest eder.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirile-mez?

A) üstelik B) hele C) açıkçası D) sadece

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kullanım

amacı diğerlerinden farklıdır?

A) Oysa B) Fakat C) Hele D) Veya

4.

Erdem: Konferanslar çoğunlukla bu büyük

salonda verilir.

Aslı: Ben bu salonun ara sıra kullanıldığını

düşünmüştüm.

Bu öğrencilerin cümlelerinde geçen altı çizili sözcüklerle ilgili hangi seçenekte verilenler doğrudur?

A) B) C)

Erdem

Genel durum bildirir. Genel durum bildirir. Özel durum bildirir. Özel durum bildirir.

Aslı

Özel durum bildirir. Genel durum bildirir. Genel durum bildirir. Özel durum bildirir. D)

5.

Hayatta her şey değil ... pek çok şey

kontrolmüzdedir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki söz-cüklerden hangisi getirilemez?

A) ama B) fakat C) lakin D) başlıca

6.

Bugün kendimi iyi hissetmiyorum yani sizinle gelemeyeceğim.

Bu cümlede geçen altı çizili sözcüğün kulla-nılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşüncenin yönünü değiştirmek B) Düşünceyi özetlemek

C) Önem belirtmek

(6)

kuraklık da baş göstermeye başladı. D) Faturayı ödemiştim ama ödenmemiş

oldu-ğuna dair bir mesaj geldi bana.

8.

sık sık 1 bazen 2 sadece 3 asla 4

Bu sözlerden hangileri özel durumları bildir-mek için kullanılır?

A) 1 - 2 B) 2 - 3 C) 3 - 4 D) 1 - 4

9.

1. Tabelanın rengini özellikle kırmızı seçtik ki herkesin dikkatini çeksin.

2. Sürekli abur cubur yiyor hatta hiç yemek yemiyordu.

Bu cümlelerde geçen altı çizili sözlerin özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) B) C)

1. Cümle

Özel durum belirten Önem belirten Genel durum belirten

Önem belirten 2. Cümle Önem belirten Düşünceyi destekleyen Düşünceyi destekleyen Önem belirten D)

10. Aşağıdakilerden hangisi düşünceyi özetleyen

bir ifade değildir?

A) yani B) kısacası C) böylece D) üstelik

Melis Asya

Timur

Dikkat çekmek veya konunun önemini

belirt-mek için “her şeyden önce” sözü kullanılabilir.

Bu öğrencilerin verdiği bilgilerle ilgili aşağıda-kilerden hangisi doğrudur?

A) B) C) Melis Doğru Yanlış Doğru Yanlış Asya Yanlış Doğru Doğru Yanlış Timur Doğru Yanlış Yanlış Doğru D)

12.

Gülleri bugün dikelim yalnız önce bahçeyi dü-

zenlememiz gerekiyor.

Aşağıdakilerin hangisinde bu cümlede geçen altı çizili ifadeyle aynı anlatım özelliğine sahip bir sözcük kullanılmıştır?

A) Akşam yatmadan önce hafif yemekler veya meyve yiyebilirsin.

B) Bunları özellikle sizin işinize yarayabilir diye aldım yanıma.

C) Bardak yıkarken kırıldı, daha kötüsü elimi de kesti.

D) Her yer yeşermeye başladı yani bahar geldi buralara.

(7)

)(1 %đ/đ0/(5đ  6,1,) 7(67 

6×Q×I1R

3$5$*5$)7$$1/$0

1 ve 2. soruları aşağıdaki grafiğe göre

cevaplayın.

Aşağıdaki grafikte Ayşe’nin bir haftada okudu-ğu kitapların sayfa sayıları verilmiştir:

Günler Sayfa Sayısı 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 P azartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi P azar

1.

Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) En çok sayfayı perşembe günü okumuştur. B) Hafta sonu okuduğu sayfa sayısı, haftanın

ilk iki gününden fazladır.

C) Bir haftada toplam 350 sayfa kitap oku-muştur.

D) En az salı ve pazar günleri okumuştur.

2.

Grafiğe göre Ayşe’nin hangi iki gün okuduğu sayfa sayısı birbirine eşittir?

A) Perşembe - cumartesi B) Pazartesi - cuma C) Çarşamba - perşembe D) Salı - cuma

3.

Aşağıdaki grafikte bir ailenin aylık harcamaları verilmiştir. % 37,5 Gıda % 12,5 Giyim % 12,5 Elektronik % 12,5 Seyahat % 25 Eğitim

Grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Harcamalarda ikinci sırada eğitim gelmek-tedir.

B) Seyahat, giyim ve elektroniğe yapılan har-camaların oranı eşittir.

C) Elektronik ve giyime yapılan harcamaların toplamı, eğitim harcamalarından fazladır. D) En fazla harcama gıdaya yapılmıştır.

4.

Aşağıdaki görsellerden hangisi “Fiziksel Akti-vite” başlıklı bir yazıyı karşılamaz?

A)

C)

B)

(8)

5.

Bu afişten aşağıdaki sorulardan hangisine ce- vap alınamaz?

A) Yarışmaya ne zamana kadar katılabilirim? B) Yarışmaya birden fazla eserle katılabilir

mi-yim?

C) Yarışma ödül töreni ne zaman? D) Yarışma hangi konu ile ilgili olacak?

6. Afişte aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgi

verilmemiştir?

A) Ödül töreninin nerede yapılacağı B) Birincilik ödülünün ne olduğu

C) Yarışmanın kim tarafından düzenlendiği D) Yarışmaya kimlerin katılabileceği

7. Afişte aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgi

verilmemiştir?

A) Yarışmanın kaçıncı kez düzenlendiği B) Finalin hangi tarihte olacağı

C) Dereceye girenlere ne ödül verileceği D) Hangi kategoride kitapların okunacağı

8.

Kaya: Ben okuduğum herhangi bir kitapla

katılsam olur mu?

Tülay: Yarışmaya annem de katılmak istiyor.

Veliler de bu yarışmaya katılabilir mi?

Şükran: Ben bisiklet ödülünü almak istiyorum.

Bunun için kaçıncı olmam gerekiyor?

Burhan: Yarışamaya ne zamana kadar

başvur-mamız gerekiyor?

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi sorusuna bu afişten cevap bulamaz?

A) Kaya B) Tülay C) Şükran D) Burhan

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu araştırmada öğrencilerin sınıf rehber öğretmenlerine ba- kış açıları özel hayatın gizliliği penceresinden incelenmiş olup; sınıf rehber öğretmenlerinin

Farkın kay- nağına yönelik gerçekleştirilen Tukey testinin sonuçlarına göre: PDR bölümü katılımcılarının matematik, edebiyat ve sınıf-fen bölümü

Bu araştırmada, okul öncesi dönemde fen eğitiminin uygulanabilirliğine yönelik öğretmen ve yöneticilerin görüşlerinin belirlenmesi, ek olarak

Nevertheless, the second grade female students, like the firts grade female students, were found to be experienced extremely high levels of library anxiety associated with

Bu araştırmada, siber zorbalık olaylarına mağdur, zorba veya tanık olarak dâhil olan öğrenciler açısından siber zorbalık tehlike düzeyi ölçeğinin ortaokul

Bu çerçevede lise matematik öğretmeni adaylarının öğrenci düşünmesi ile ilgili bilgileri (i) öğrencilerin önceki bilgilerinin farkında olma ve (ii)

“Ebeveynlerin Fene ve Okul Öncesinde Fen Eğitimine Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği”nin (EFOFGÖ) maddelerini oluşturmak amacıyla literatür taraması yapılmış,

• Bilgisayar ya da İnternet güvenliğine yönelik alınan eğitim veya iş deneyimine göre siber güvenlik davranışları arasında anlamlı fark var mıdır.. •