B

Aşağıdakilerden hangisi bir ürünün yeni olarak kabul edilebilmesi için sağlaması gereken koşullardan biri değildir?

1.

Ürüne yeni fonksiyonlar kazandırılması A)

Ürünün tamamen yeni bir ürün olması B)

Ürün logosunun değiştirilmesi C)

Ürüne yeni özellikler kazandırılması D)

Ürünün maliyetinde önemli bir düşüş sağlanması

E)

Aşağıdaki yönetim düşünürlerinden hangisine göre yenilik yapmamak yok olmak ile eş anlamlıdır?

2.

Aşağıdakilerden hangisi yenilik sürecine katkı sağlayan faktörlerden biri değildir?

3.

İşletmenin yapısı A)

İşletmenin dış bağlantıları B)

Aşağıdakilerden hangisi organik olarak nitelendirilebilecek örgütlerin özelliklerinden biridir?

4.

Yüksek hiyerarşinin olması A)

Hiyerarşinin yatay bir yapıda olması B)

Sıkı denetim sistemlerinin bulunması C)

Uzmanlaşmanın yoğun olması D)

Standartlaşmanın yoğun olması E)

Yenilik sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Yeni fikirlerin yaratılması A)

Yeni ürün ve hizmetlerin pazara sunulması D)

Yeni ürün ve hizmet tasarımının yapılması E)

Değişimi yönetenler tarafından toplumun kararlarını etkilemek üzere yetkilendirilmiş bireylere ne ad verilir?

6.

Cep telefonlarına zaman içerisinde kademeli olarak kamera, radyo, tarayıcı, müzik çalar gibi özelliklerin eklenmesiyle ortaya çıkan yeniliklere ne ad verilir?

7. mevcutlardan ve alternatif yeniliklerden daha fazla ihtiyaca karşılık vermesinin bir göstergesi” olarak nitelenen yenilik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi firmaları yeni ürün ve hizmet geliştirmeye iten nedenlerden biri değildir?

9.

Tüketicilerin yenilik beklentilerinin artması A)

Firmaların yeni pazar arayışları B)

Uluslararası pazarlardaki sınır ve kısıtların önemli oranda azalması

C)

Teknolojinin daha ucuz hale gelmesi D)

Tüketicilerin daha bilinçli hale gelmesi E)

Aşağıdakilerden hangisi yeni ürünlerin başarı şansının günümüz şartlarında oldukça düşük olmasının en önemli nedenlerinden biridir?

10.

Ar-Ge sürecinde hatalar yapılması A)

Üretim süreçlerinin verimli olmaması B)

Yeniliklerin ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalması

C)

Üretim süreçlerinde niteliksiz işgücünün çalışması

D)

Pazarda ürünün çok sayıda rakibinin olması E)

2016 GÜZ ARA 3377-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Açık ve kapalı yenilik modelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

11.

Doğrusal ve eş zamanlı ilişki modelleri daha çok dışa açık modellerdir.

A)

Klasik yenilik modellerinde yenilik süreci tamamen işletmenin kendisi tarafından kontrol edilir.

B)

İnteraktif ve sistemik öğrenen ağ modelleri dışa açık yapıdadırlar.

C)

Klasik yenilik modellerinde firmalar yenilikçi fikirleri kendileri üretirler.

D)

20. yüzyılın son yıllarında ortaya çıkan bazı gelişmeler kapalı yeniliğin temelinin sarsılmasına neden olmuştur.

E)

“Daha iyi bir iş modeli geliştirmek, pazara ilk olarak girmekten daha iyidir.” ve “Bizim, işletmemizin içerisindeki ve dışarıdaki zeki insanlarla çalışmaya ihtiyacımız vardır.”

şeklindeki düşünceler aşağıdaki modellerden hangisine aittir?

Yeni model bir bisikletin geliştirilmesi sürecinde profesyonel bisiklet kullanıcıları ile birlikte çalışılması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile doğrudan ilişkilidir?

13.

Yeniliğin demokratikleştirilmesi A)

Klasik yenilik modeli B)

Öğrenen ağ modeli C)

Yeniliğin benimsenmesi D)

Kapalı yenilik E)

"Pazar Çekme Modeli"nin aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

14.

Pazarlama – Ar-Ge – İmalat – Kullanıcı A)

Pazarlama – İmalat – Ar-Ge – Kullanıcı B)

Ar-Ge – Kullanıcı – İmalat – Pazarlama C)

Ar-Ge – İmalat – Pazarlama – Kullanıcı D)

Ar-Ge – Pazarlama – İmalat – Kullanıcı E)

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biri değildir?

15.

Değer yaratmasını bilmesi A)

Elindeki sınırlı kaynaklarla büyük atılımlara girmekten korkması

B)

Fırsatları görebilmesi C)

Organizasyon becerisine sahip olması D)

Oyunun kuralını belirleyen kişi olması E)

Aşağıdakilerden hangisi informel yolla elde edilen bilginin üstünlüklerinden biridir?

16.

Elde edilen bilginin doğruluk düzeyinin artması

A)

Elde edilen bilginin niceliksel olarak artması B)

Yöneticilere yönelik güvenin artması C)

Çalışanlara yönelik güvenin artması D)

Formel yolla elde edilmesi mümkün olmayan yararlı bilgilerin elde edilebilmesi

E)

Çalışanların yenilik sürecinde üstlendikleri roller içinde "Yeni fikirlerin ortaya çıkması için zemin hazırlayan ve yenilikçi fikirleri motive eden" kişilere ne ad verilir?

17.

Denetleyici ve dönüştürücüler E)

Aşağıdakilerden hangisi yenilikçi örgütlerin özelliklerinden biri değildir?

18.

Yenilik sürecine çalışanlar tarafından yüksek katılım

A)

Örgüt içi çevreye odaklanma B)

Yeniliğe uygun bir örgüt yapısı C)

Eğitim ve geliştirme D)

Etkili takım çalışması E)

Yenilik yönetimi sürecinin yanılsamaları içinde “Sürecin aşırı disipliner bir kontrol anlayışıyla başarılı bir şekilde yürütülebileceği” ile ilgili yanılsama türü aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel yeniliklerin katkı sağladığı alanlardan biri değildir?

20.

Örgütün öğrenme yeteneği A)

Örgütün iş verimliliği B)

Örgütün iç ve dış muhatapları ile bilgi alışverişi yapması

C)

Örgüt içerisindeki çalışanların becerileri D)

Örgütün kalitesi E)

2016 GÜZ ARA 3377-B

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

TÜRK DİLİ-I

B

Bilimsel bakımdan dilin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

Dilin üretim yetisi sınırsızdır.

A)

Dil, toplumsal ve ulusal bir kurumdur.

B)

Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.

C)

İlkel dil - gelişmiş dil ayrımı vardır.

D)

Dil, hem araç hem malzeme hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.

E)

Bir dil ailesi içinde yer alan; ancak coğrafî bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan; eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dillere ne ad verilir?

2.

Kutsal dil A)

B) Argo Yazı dili C)

İzole dil D)

Ölçünlü dil E)

Aşağıdakilerden hangisinde bağımsız diller birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

3.

Arnavutça-Yunanca-Ermenice A)

Ermenice-Almanca-İngilizce B)

Yunanca-Fransızca-İspanyolca C)

Macarca-İngilizce-Ermenice D)

İtalyanca-Almanca-Yunanca E)

Esperanto gibi yapay dillerin icat ediliş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İnsan dillerinin yetersiz görülmesi A)

Doğal dillere göre daha üstün bir dil yaratmak istenmesi

B)

Diğer dilleri konuşan insanlara karşı ayrıcalık yaratmak istenmesi

C)

Bu dili bilmeyenlerin konuşmaları anlamaması

D)

İletişim engelinin kaldırılması ve insanların birbirlerini kolayca anlamalarının sağlanması E)

"Bir dilin tarihî, siyasî, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biridir." şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Dil ailesi A)

Lehçe B)

Birey dili C)

Ana dil D)

Bölgesel dil E)

İbrani alfabesini XVI. yüzyıldan beri kullanan, günümüzde ise sadece dini metinlerde yer veren Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Gagauz A)

Kumuk B)

Karaçay C)

Karay D)

Kazak E) 2016 GÜZ ARA 3377-B

10 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Asıl Kıpçak sahasına ait Avrupalılar tarafından yazılmış eser aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Muhabbetname A)

Codex Cumanicus B)

Garib-nâme C)

Divan-ı Hikmet D)

Nehcü’l- Feradis E)

Uygur alfabesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı’da Orhun Yazıtları hakkında ilk yayın yapan kişi kimdir?

9. ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını konu edinen eser aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "ünlü birleşmesi"ne bir örnektir?

11. aşağıdakilerden hangisidir?

12.

"Türkçede sözcük sonunda yalnızca belirli ünsüz çiftleri bulunabilir." Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenlidir? 2016 GÜZ ARA 3377-B

11 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Türk alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Sesçil (fonetik) bir alfabedir.

A)

Temel Latin alfabesindeki bazı harflerden ayırıcı işaretlerle yeni harfler yapılmıştır.

B)

29 harf, 2 ayırıcı işaret vardır.

C)

Ön damak k'si ve art damak k'sı ayrı harflerle gösterilir.

D)

Ses-yazı karşılıklığı esastır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi kasıtlı yaratma yoluyla üretilmiş bir kelimedir?

16.

uygar A) B) uçak

bilişim C)

bilgisayar D)

yazılım E)

Aşağıdakilerden hangisinde sıklık çatısı vardır?

17.

silkele-A)

getir-B)

bildir-C)

yoğunlaş-D)

kolla-E)

Alan, araç, asalak, denetlemek, deprenmek, doruk, umarsız ve ürün sözcüklerinin yazı diline kazandırılma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Birleştirme A)

Türetme B)

Derleme C)

Kısaltma D)

Tarama E)

"Kızlar eve gitti." cümlesinde kaç tane bağımlı biçim birim vardır?

19.

1 A)

2 B)

3 C) D) 4 E) 5

Tarihî dönemlerdeki kimi biçim birimlerin dil bilgisel işlevlerini yitirerek bugüne ulaşmasına ne ad verilir?

20.

Metatez A)

Değişme B)

Fosilleşme C)

Düşme D)

Türeme E)

2016 GÜZ ARA 3377-B

12 TEST BİTTİ.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 24-29)

Benzer Belgeler