Yekun Müddəalar

Belgede Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun (sayfa 29-48)

Bu Qaydalar Fondun Himayəçilik Şurası tərəfindən təsdiq edildiyi gündən qüvvəyə minir.

30

“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair”

Qaydalarına 1 nömrəli əlavə

Fondun əmr blankının nümunəsi

Fondun loqotipinin təsviri

Rekvizitlər

ƏMR №_______

Bakı şəhəri "___"______________il

Əmr edirəm:

İcraçı direktor (imza) (adı, soyadı)

31

“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Kargüzarlıq Arxivləşdirməyə dair” Qaydalarına 2 nömrəli əlavə

Qeydiyyat ştampının nümunələri

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu Daxilolma №______________________

"___"____________________il

Nəzarətdədir

Cavabla birlikdə qaytarılmalı

Təcili

32

“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair”

Qaydalarına 3 nömrəli əlavə

Daxil olan sənədlərin qeydə alınması kitabı

33

“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair”

Qaydalarına 4 nömrəli əlavə

Göndərilən sənədlərin qeydə alınması kitabı

Sənədin tarixi və nömrəsi

Kimə (hara) göndərilir

Qısa

məzmunu

Sənədin icrası haqqında

qeyd

Sənədin verilməsi barədə imza və tarix

34

“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair”

Qaydalarına 5 nömrəli əlavə

Nəzarətdə olan sənədlərin qeydə alınması kitabı

Sənədin nəzarət nömrəsi, daxilolma nömrəsi və tarixi

Sənədi göndərən

Sənədin tarixi və

nömrəsi

Qısa

məzmunu

Nəzarətə götürən, dərkənar

Kim

baxmışdır

İcraçı Nəzarət qeydləri

35

“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair”

Qaydalarına 6 nömrəli əlavə

İşlərin nomenklatur-siyahısı

Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun İşlərinin nomenklaturası

Təsdiq qrifi

Tarix İndeks

________________il üçün

36

6 nömrəli əlavənin davamı

Hazırlanmış işlərin kateqoriyaları və miqdarı haqqında yekun qeydi

Saxlanma müddətləri üzrə Cəmi O cümlədən başqa ilə keçən

Daimi

Müvəqqəti (10 ildən artıq)

Müvəqqəti (axırıncı il də daxil olmaqla, 10 ilədək)

CƏMİ

İmza

37

“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair”

Qaydalarına 7 nömrəli əlavə

Əmrlərin qeydə alınması kitabı

Əmrin sıra nömrəsi

Tarixi Əmrin adı Kim

imzalamışdır

İcraçı Qeyd

38

“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair”

Qaydalarına 8 nömrəli əlavə

Zeynal Soltan oğlu Quliyevə

20.10.2008 Bakı şəh., Xətai rayonu, Elçin Əliyev küç, ev 4

№ 09/4-18

Arxiv arayışı

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________

Əsas:

Arayış Azərbaycan Respublikasının Sosial Müdafiə Fonduna təqdim edilmək üçün verilmişdir.

39

8 nömrəli əlavənin davamı

Arxivdə saxlanılan sənədlərin müvəqqəti istifadə üçün götürülməsinə dair

T Ə L Ə B N A M Ə

____________________________________________________________________________________

(sənəd(lər)in adı)

_____________________________________________________________________________

_________________________________________

(sənəd(lər)in tarixi)

Rəhbər vəzifəli şəxs___________________ ______________ ___________

(adı, soyadı) (imza) (tarix)

40

“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair”

Qaydalarına 9 nömrəli əlavə

_____________________________________________________________________________________

(Fondun adı)

_____________________________________________________________________________________

(Struktur bölmənin adı)

«TƏSDİQ EDİRƏM»

Səlahiyyətli şəxs

Şəxsi heyət

üzrə işləri barədə İmza Adı, soyadı

Tarix

SİYAHI №

_____________________________________________________________________________________

Şöbənin adı

Sıra

№-si

İşin sərlövhəsi İşin tarixi İşdəki

vərəqlərin sayı

Qeyd(bağlamanın, qutunun №-si)

1 2 3 4 5

41

Bu siyahıya________№-dən________№-dək________________________________ daxil edilmişdir,

(rəqəmlə və yazı ilə )

o cümlədən:

liter nömrələri:

buraxılmış nömrələr:

Siyahını tərtib edənin vəzifəsi İmza Adı,soyadı Tarix

42

“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair”

Qaydalarına 10 nömrəli əlavə

«TƏSDİQ EDİRƏM» «TƏSDİQ EDİRƏM»

İcraçı direktor Dövlət arxivinin

direktoru

İmza Adı, soyadı İmza Adı, soyadı

Tarix Fondun möhürü Tarix Dövlət arxivinin

möhürü

43

Sənədlərin dövlət mühafizəsinə verilməsinin təhvil-təslimi haqqında

AKT

______________№_________

___________________________

(tərtib olunduğu yer)

Əsas: «Milli Arxiv Fondu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu

(sənədlərin təşkilatda (fondun adı) saxlanması müddətinin qurtarması,

__________________________________________________________________ ilə əlaqədar olaraq

və s.)

(Fondun adı)

təhvil verir _____________________________________________________________________ isə

(dövlət arxivinin adı)

____________________ illər üçün sənədləri dövlət saxlancına qəbul edir:

Sıra

№-si

Siyahının №-si, adı Siyahının nüsxələrinin sayı

İşlərin sayı (sax.vah.)

Qeyd

1 2 3 4 5

Cəmi: qəbul edilmişdir __________________________________________________________

sax.vah. (rəqəmlə və yazı ilə)

44 Dövlət arxivində fond № ________________

Təhvil-təslimi apardı: Qəbul etdi:

Təhvil-təslimi aparan şəxslərin vəzifələri

Qəbul edən şəxslərin vəzifələri

İmza: Adı, soyadı İmza Adı, soyadı

Tarix Tarix

45

“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair Qaydalarına”

11 nömrəli Əlavə

“TƏSDİQ EDİRƏM”

Dövlət arxivinin direktoru

İmza Adı, soyadı Tarix Dövlət arxivinin möhürü

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu

“TƏSDİQ EDİRƏM”

İcraçı direktor

İmza Adı, soyadı Tarix Fondun möhürü

Saxlanma müddəti başa çatmış sənədlərin məhv edilmək üçün ayrılması barədə AKT

______________№ __________________

Əsas: _________№ _________________

(tərtib olunduğu yer)

(normativ sənədin adı)

_______________________________________________________________________ əsasında ___________________________________________________________ №-li fondun elmi və

(fondun adı (dövlət arxivindədirsə))

əməli əhəmiyyətini itirmiş sənədləri məhv edilmək üçün seçilib ayrılmışdır.

46 Sıra

№-si

İşin başlığı İşin tarixi İşlərin miqdarı

Siyahı

üzrə maddələrin nömrəsi işin saxlanma müddəti

Qeyd

1 2 3 4 5 6

Cəmi: _____________________ iş ____________________________ il(lər) üzrə.

(rəqəm və yazı ilə)

Akta daxil olan sənədlər yoxlanılmışdır və bu dövrə aid istintaq orqanlarında cinayət işi yoxdur.

__________________________ il(lər) üzrə daimi saxlanılacaq işlərin siyahısı təsdiq edilmişdir,

şəxsi heyət üzrə isə siyahı ________________________________ EYK ilə razılaşdırılmışdır.

(arxiv idarəsinin adı)

( ________________________________ tarixli _________________________ №-li protokol)

Sənədlərin dəyərinin ekspertizasını keçirmiş şəxsin vəzifəsi

İmza Adı, soyadı

Tarix

11 №-li Əlavənin davamı Bəyənilmişdir

EK-nin _____________________________ tarixli ________________________ №-li protokolu

_______________________ sayda, __________________________________________ kq çəkidə

(rəqəmlə və yazı ilə) (rəqəmlə və yazı ilə)

sənədlər _____________________________ tarixli _____________________№-li təhvil-təslim

47

“Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Kargüzarlıq və Arxivləşdirməyə dair”

Qaydalarına 12 nömrəli əlavə

Əmanətlərin Sığortalanması Fondu

Saxlanması mümkün olmayan, zədələnmiş sənədləri məhv etmək üçün ayırma haqqında

«TƏSDİQ EDİRƏM»

Aşağıdakı işlər saxlanması mümkün olmayan işlər kimi aşkar edilmişdir:

Sıra

Cəmi saxlanması mümkün olmayan ____________________________________ iş aşkara çıxarılmışdır.

(rəqəmlə və yazı ilə ).

___________________________________________________________________________________

sənədi üzrə Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna təhvil verilmişdir.

Fondun sənədlərini təhvil vermiş işçisinin vəzifəsi

İmza Adı, Soyadı

48

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________ nəzərə alaraq sadalanan işlər silinməlidir.

Arxivarius

Tarix İmza Adı, soyadı

BƏYƏNİLMİŞDİR

Fondun EK-nin

_________tarixli _________№-li protokolu

Arxivin uçot sənədlərində

dəyişikliklər edilmişdir

Uçot sənədlərində dəyişikliklər etmiş işçinin vəzifəsi

İmza Adı, soyadı

Tarix

Belgede Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun (sayfa 29-48)