19.3.40 2009 Yılı Damga Vergisi Sınırlı İncelemesi Sonucuna İlişkin Cezalar

Belgede Bu rapor 138 sayfadır. (sayfa 108-116)

Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Mükellefler Grup Başkanlığınca damga vergisi sınırlı incelemesi kapsamında 2009 yılı incelenmiş ve bazı kira sözleşmelerinde uygulanan damga vergisi oranının hatalı olması gerekçesiyle rapor düzenlenmiştir. 29 Eylül 2015’te yapılan uzlaşmada bahsi geçen rapora istinaden Turkcell’e bildirilen damga vergisi ve vergi ziyaı cezası 2.918 TL olarak 28 Kasım 2015 tarihinde ödenmiştir ve 31 Aralık 2015 itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolara gider olarak kaydedilmiştir.

246

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

19.3.41 Baz İstasyonlarının Kurulum Alanlarında Münhasır Anlaşmalara İlişkin Rekabet Kurulu Kararının İptali Üzerine Başlatılan Soruşturma

Daha önce Rekabet Kurulu tarafından, Turkcell hakkında baz istasyonlarının kurulması ve işletilmesi için kullanılacak alanlar için yapılan sözleşmelerde münhasırlık hükümlerinin yer aldığı ve bu durumun rakiplere pazarı kapattığı iddiasına ilişkin olarak bir ön araştırma başlatılmış;

ön araştırma sonrasında Kurul, 22 Nisan 2009 tarihli kararı ile Turkcell hakkında soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar vermiştir. Anılan kararın Danıştay 13. Dairesi tarafından iptal edilmesi üzerine, Rekabet Kurulu Turkcell hakkında soruşturma açılmasına karar verildiğini bir yazı ile bildirmiştir. Söz konusu yazı 16 Ağustos 2013 tarihinde Turkcell’e tebliğ edilmiştir. Soruşturma bildirimine yönelik yazılı savunmaları ve talep edilen bilgiler süresi içerisinde Kurum’a sunulmuştur. Rekabet Kurulu soruşturma süresinin 2 ay uzatılmasına karar vermiştir. Soruşturma raporu ve ek görüş Turkcell’e tebliğ edilmiş olup, rapora ilişkin savunma ve cevaplar süresi içerisinde Kurum’a iletilmiştir. Soruşturma neticesinde Kurul, Turkcell’in 4054 sayılı Kanun’u ihlal eder nitelikte eylemlerine rastlanmadığına karar vermiştir.

Şirket Yönetimi’nin görüşüne göre yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolarda konuyla ilgili karşılık ayrılmamıştır (31 Aralık 2014: Yoktur).

19.3.42 TRX Telsiz Kullanım Ücretlerine İlişkin İşlemler ve Tahakkuk Fişlerinin İptali

BTK’nın, kullanım hakkı ödenen bir TRX’in sökülüp başka bir baz istasyonuna takılması halinde, aynı TRX’e ilişkin olarak yeniden kullanım ücreti ödenmesini öngören ve bu kapsamda geçmişe dönük olarak kullanım hakkı ücreti ödenmesini emreden işlemlerinin, TRX Bildirim Formatının, bu Formata ilişkin Açıklama Dokümanında yer alan “Ek TRx Sayısı” tanımındaki “yıl içerisinde başka bir istasyondan sökülmesinden bağımsız olarak, yeni takıldığı baz istasyonunun” ifadesinin ve bu işlemin ekindeki 1.418 TL tutarındaki tahakkuk fişlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle 2 Eylül 2014 tarihinde dava açılmıştır. Bu dava ikiye ayrılmış; tahakkuk fişlerinin iptali talebiyle açılan davada, Mahkeme, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiş; Turkcell tarafından bu karara itiraz edilmiş ve bu itiraz da reddedilmiştir. Diğer taraftan, Danıştay, TRX Bildirim Formatının ve bu formata ilişkin “Açıklama Dokümanı’nda yer alan “Ek TRx Sayısı” tanımındaki “yıl içerisinde başka bir istasyondan sökülmesinden bağımsız olarak, yeni takıldığı baz istasyonunun” ifadesinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

BTK söz konusu TRX’ler için yaptığı tahakkukların bir kısmını iptal etmiş ve iptal edilenlerin yerine 395 TL tutarındaki yeni tahakkuk fişleri düzenlemiştir. Turkcell, 2 Mart 2015 tarihinde BTK tarafından düzenlenen bu yeni tahakkuk fişleri ile bu fişlerin gönderilmesine ilişkin işlemin iptali talebiyle dava açmıştır. Dava süreçleri devam etmektedir.

Şirket Yönetimi’nin görüşüne göre yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolarda konuyla ilgili karşılık ayrılmamıştır (31 Aralık 2014: Yoktur).

19.3.43 BTK Tarafından Başlatılan Açık Hatlar Denetimi

BTK tarafından Turkcell’in Açık Hatlar ve Kontör Dolandırıcılığı ile ilgili düzenlemelere uyumunun incelemesini teminen denetim başlatılmıştır.

Denetim kapsamında 18-20 Ağustos 2014 tarihleri arasında yerinde inceleme gerçekleştirilmiştir. Denetim kapsamında hazırlanan inceleme sorgusu 22 Ekim 2014 tarihinde iletilmiş olup, yazılı savunma süresi içerisinde Kurum’a iletilmiş; ayrıca sözlü savunma da talep edilmiştir.

Konuya ilişkin sözlü savunma toplantısı 27 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Denetim sonucunda Turkcell’e toplam 3.082 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Turkcell 18 Aralık 2015 tarihinde Kurul Kararı’nın yeniden değerlendirilmesi için BTK’ya başvurarak karara itiraz etmiştir. Süreç devam etmektedir.

19.3.44 BTK Tarafından Başlatılan Kişisel Verilerin İşlenmesi Denetimi

BTK tarafından Turkcell’in kişisel verilerin işlenmesi, cayma bedeli hesaplaması, hedefli mesaj, akıllı reklam vb. hizmetlerin sunulmasında mevzuat ve Kurum düzenlemelerine uygun davranılıp davranılmadığının denetlenmesini teminen denetim başlatılmıştır. Denetim kapsamında, 22-24 Ocak 2014 ve 16-18 Nisan 2014 tarihlerinde yerinde inceleme gerçekleştirilmiştir. Denetim kapsamında hazırlanan ve üç ihlal iddiasını içeren inceleme sorgusu 4 Kasım 2014 tarihinde Turkcell’e iletilmiş, yazılı savunma süresi içerisinde Kurum’a sunulmuştur. Konuya ilişkin sözlü savunma toplantısı 28 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleşmiştir. Denetim sonucunda, bir ihlal nedeniyle Turkcell’in uyarılmasına; iki ayrı ihlal nedeniyle de Turkcell hakkında toplam 2.801 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Kararda ayrıca cayma bedellerinin hatalı hesaplandığı abonelere iade yapılmasına ve iade edilmesi gereken tutarlara ilişkin işlemlerin 4 ay içerisinde yerine getirilmesine ve incelemeye esas dönemden Kurul Kararının Turkcell’e tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süreçte varsa abonelere uygulanan fazla cayma bedelinin Kurul Kararının tebliğinden itibaren 6 ay içinde tamamlanmasına karar verilmiştir. 18 Aralık 2015 tarihinde Kurul Kararının yeniden değerlendirilmesi adına BTK’ya başvurularak karara itiraz edilmiştir. Süreç devam etmektedir.

İdari para cezası, kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, 30 Kasım 2015 tarihinde, %25 oranında indirimden yararlanılarak 2.101 TL olarak ödenmiştir.

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla sona eren konsolide finansal , abonelere iadesi yapılmayan tutar kalmamıştır (31 Aralık 2014: 5.408 TL).

19.3.45 BTK Tarafından Başlatılan Fatura Üst Sınırı - Tüketici Şikayetleri Denetimi

BTK tarafından Turkcell’in uluslararası mobil veri dolaşım hizmetine ilişkin olarak aboneleri bilgilendirip bilgilendirmediği, bazı tarife geçişlerinde yaşanan hata nedeniyle abonelerin fazladan ücretlendirilmesi ve abonelere hatalı bilgilendirme yapılması hususunun

denetlenmesini teminen denetim başlatılmıştır. Denetim kapsamında, 14-16 Ekim 2014 tarihlerinde yerinde inceleme gerçekleştirilmiş olup, inceleme sorgusu 25 Şubat 2015 tarihinde Turkcell’e iletilmiştir. İnceleme sorgusunda ayrıca abonelere gönderilmesi zorunlu olan mesajların gönderilmemesi nedeniyle bazı abonelerin 7.170 TL fazladan ücretlendirildiği belirtilmiştir. Denetim sonucunda Turkcell’e toplam 1.016 TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca abonelerden fazla alındığı ifade edilen 6.181 TL’nin 6 ay içerisinde abonelere iade edilmesine karar verilmiştir.

31 Aralık 2015 tarihli konsolide finansal tablolarda konuyla ilgili 762 TL idari para cezası ve abone iadelerine ilişkin 3.517 TL karşılık bulunmaktadır (31 Aralık 2014: Yoktur).

19.3.46 BTK Tarafından Başlatılan 2013 Yılı Telsiz Ücretlerine Esas Abone Sayılarına İlişkin Denetim

BTK tarafından 2013 yılında Kuruma gönderilen telsiz ücretlerine esas abone sayıları ile ilgili bildirimlerde yer alan bilgilerin doğruluğunun denetlenmesini teminen başlatılan inceleme sorgusunda, 2013 yılında toplam 21.191 TL tutarında telsiz ruhsatname ve kullanım ücretinin eksik ödendiği iddiası yer almakta ve ayrıca idari para cezası uygulanması gerektiği ileri sürülmektedir. Yazılı savunma süresi içerisinde Kuruma sunulmuştur.

Şirket Yönetimi’nin görüşüne göre yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolarda konuyla ilgili karşılık ayrılmamıştır (31 Aralık 2014: Yoktur).

248

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

19.3.47 BTK Tarafından Başlatılan Abonelik Fesih Denetimi

BTK tarafından abonelik fesih taleplerinde mevzuata uyumun sağlanıp sağlanmadığına yönelik başlatılan denetim sonucunda, bir aykırılık nedeniyle Turkcell’in uyarılmasına, iki ayrı aykırılık nedeniyle de toplam 3.082 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ayrıca abonelerden fazla alındığı ifade edilen 2.043 TL’nin 3 ay içerisinde abonelere iade edilmesine karar verilmiştir. BTK kararı öncesi abone iadelerine başlanmış olup 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla sona eren konsolide finansal tablolarda, abone iadelerine ilişkin karşılık bulunmamaktadır.

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla sona eren konsolide finansal tablolarda 2.311 TL idari ceza karşılığı bulunmaktadır (31 Aralık 2014: Yoktur).

19.3.48 BTK Tarafından Başlatılan TRX Telsiz Kullanım Ücretleri Denetimi

BTK tarafından fiilen kullanılmadığı gerekçesiyle Kurum’a bildirimi yapılmayan TRX kanalları için Kuruma gönderilen telsiz ücretlerine esas alt yapı sistemlerine esas bildirimlerde yer alan bilgilerin doğruluğunun denetlenmesini teminen inceleme başlatılmıştır. Denetim kapsamında hazırlanan inceleme sorgusunda Turkcell’in 2005-2011 yılları arasında telsiz kullanım ücretini eksik ödediği iddia edilmiş ayrıca idari para cezası uygulanması gerektiği ileri sürülmüştür. Yazılı savunma süresi içinde Kurum’a sunulmuştur. Yazılı savunmanın sunulmasının ardından BTK tarafından 14-17 Eylül 2015 tarihleri arasında konuya ilişkin ek inceleme yapılarak yeni bir inceleme sorgusu gönderilmiştir. İnceleme Sorgusunda Turkcell’in 2005-2011 yılları arasında toplam 8.782 TL tutarında telsiz kullanım ücretini eksik ödendiği iddia edilmekte, ayrıca idari para cezası uygulanması gerektiği ileri sürülmektedir. Yazılı savunma süresi içerisinde Kurum’a sunulmuştur.

Şirket Yönetimi’nin görüşüne göre yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolarda konuyla ilgili karşılık ayrılmamıştır (31 Aralık 2014: Yoktur).

19.3.49 BTK Tarafından Başlatılan Tüketici Şikayetleri Çözüm Mekanizması Denetimi

BTK tarafından Tüketici Şikayetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ da getirilen yükümlüklerin denetlenmesi amacıyla inceleme başlatılmış olup, denetim kapsamında hazırlanan ve iki ihlal tespitini içeren inceleme sorgusu 31 Ağustos 2015 tarihinde Turkcell’e iletilmiştir. Yazılı savunma süresi içinde Kurum’a sunulmuştur.

Şirket Yönetimi’nin görüşüne göre yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolarda konuyla ilgili karşılık ayrılmamıştır (31 Aralık 2014: Yoktur).

19.3.50 BTK Tarafından Başlatılan AR-GE KOBİ Denetimi

BTK tarafından, Turkcell’in Ar-Ge Kobi yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin denetlenmesi amacıyla inceleme başlatılmış olup, denetim kapsamında hazırlanan ve ihlal tespitini içeren inceleme sorgusu 19 Ekim 2015 tarihinde Turkcell’e iletilmiştir. Yazılı savunma süresi içinde Kurum’a iletilmiştir.

Şirket Yönetimi’nin görüşüne göre yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolarda konuyla ilgili karşılık ayrılmamıştır (31 Aralık 2014: Yoktur).

19.4 İnteltek’e İlişkin Koşullu Varlık ve Yükümlülükler

19.4.1 İnteltek’in Ortaklık Yapısı Değişikliği ile İlgili Spor Toto’ya Yapılan İzin Başvurusu

İnteltek’in hissedarlarından Intralot SA Integrated Lottery Systems & Services (“Intralot SA”), Intralot Grubu içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan hisse transferi ve birleşme işlemlerini İnteltek’e bildirmiştir. İnteltek, 5738 sayılı Kanun’un 21/5 inci ve 29 Ağustos 2008 tarihli

“Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılmasına İlişkin Sözleşme’nin 18/2 no’lu maddeleri çerçevesinde, planlanan bu hisse devir ve birleşmelerine ilişkin 30 Ocak 2013 tarihinde Spor Toto’ya yazılı izin talebinde bulunmuştur. Altmış günlük cevap süresi içinde Spor Toto’dan olumlu veya olumsuz cevap alınamaması nedeniyle gerçekleşen “zımnen redde” ilişkin idari işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile İnteltek Ankara İdare Mahkemesi nezdinde bir iptal davası açmıştır. Mahkeme davanın görevsizlik nedeniyle reddine karar vermiştir. Söz konusu karar yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir. Danıştay 13’üncü Dairesi, İnteltek’in temyiz isteminin kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının, İnteltek’in talebi gibi bozulmasına karar vermiştir. Davalı, idare karar düzeltme talebinde bulunmuştur. İnteltek tarafından süresi içerisinde karar düzeltmeye cevap verilmiştir. Danıştay karar düzeltme talebinin reddine karar vermiştir. Dosya ilk derece mahkemesine gönderilmiştir. Davalı idare görev itirazında bulunmuştur. Mahkeme görev itirazının reddine, yürütmenin durdurulması isteminin ise görevlilik kararı ile ilgili sürecin tamamlanmasından sonra incelenmesine karar vermiştir. Davalı idare görev uyuşmazlığı çıkartılması talebinde bulunmuştur. Süresi içerisinde bu talebe itiraz edilmiştir.

19.5 Astelit’e İlişkin Koşullu Varlık ve Yükümlülükler

19.5.1 Astelit 3G Sözleşmesi

Astelit Mart 2015’te, 3.355.400 HRV karşılığında (31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 406.495 TL) 3G lisansı almıştır. 3G lisans koşullarına göre, lisans 27 Ukrayna bölgesini kapsamaktadır. Bu lisans 1920-1935 ve 2110-2125 bandında 30 MHz aralığı için alınmış olup 15 yıl süreyle geçerlidir. 3G lisansı Astelit’e 18 ay içinde bölge merkezlerinde, 2 ve 6 yıl içerisinde ise nüfusu 10.000 den fazla olan tüm yerleşim birimlerinde 3G hizmet kalitesini sağlamak ve askeriye kullanımı altındaki spektrumun dönüşümünü finanse etme yükümlülüğü getirmiştir.

19.5.2 Astelit ve Distribütörü Arasındaki İhtilaf

Astelit’in bir distribütörü, Astelit’e karşı sevk edilmeyen mallara istinaden yapmış olduğu avans ödemelerinin toplam tutarı olan 106.443 HRV’lik (31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 12.895 TL) tazmini için dava açmıştır. Astelit ve distribütör arasında imzalanan sözleşmeye göre, distribütör ürünlerin satışını sevkiyat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tamamlamak ve distribütör komisyonu hariç satıştan elde edilen kazancı Astelit’e transfer etme yükümlülükleri altına girmiştir. Ancak distribütör, sözleşme ile yüklendiği bu yükümlülüklerini ihlal etmiştir.

Bunun üzerine Astelit de distribütörden olan alacaklarının tazmini için 35.292 HRV (31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 4.276 TL) tutarında bir karşı dava açmıştır.

Dava Astelit lehine tüm duruşmalardan geçmiştir. 26 Mart 2012 tarihinde, Ukrayna Yüksek Ticaret Mahkemesi geçmiş Astelit lehine olan mahkeme kararlarını onamıştır.

Distribütör, Ukrayna Yüksek Ticaret Mahkemesi kararından itibaren üç ay içinde Ukrayna Temyiz Mahkemesi’nde kararı temyiz etme hakkına sahiptir ancak distribütör uzun süredir faaliyette bulunmamaktadır ve temyiz hakkını kullanmamıştır. Davanın süre aşımı Yüksek Ticaret Mahkemesi’nin kararını takiben 3 yıl olup bu süre 26 Mart 2015 tarihinde dolmuştur ve Distribütör’ün tekrar temyiz hakkını kullanma olasılığı kalmamıştır.

250

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablo Dipnotları

(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

19.5.3 Astelit’in Faiz Gideri Üzerinden Hesaplanan Stopaj ile İlgili Davası

Ukrayna Vergi İdaresi, Astelit’e Euroasia ile yapılan kredi sözleşmelerinden doğan faiz giderleri üzerinden hesaplanan stopajın, 2009 yılı için

%10 olması gerektiğine dair bir ihtarda bulunmuştur. Ukrayna yasaları ve Ukrayna ile Hollanda arasındaki Çifte Vergilendirmenin Önlemesi Konvansiyonu uyarınca, Astelit %2 oranında stopaj ödemiş; ardından Astelit, kendisinin 11.651 HRV (31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 1.411 TL) tutarında ek ödeme yapmasına yol açacak olan söz konusu ihtarın iptali için bir dava açmıştır. 27 Mart 2014 tarihinde, Yüksek İdare Mahkemesi Vergi İdaresi lehine karar vermiştir. Buna istinaden Astelit söz konusu tutarı 4 Nisan 2015 tarihinde ödemiştir.

Ek olarak Astelit, Ukrayna Merkez Bankası’nın belirlemiş olduğu günlük faizi üzerinden %120 ceza ödeyecektir. Mahkemenin vermiş olduğu karar, Astelit’in ana şirketi olan Euroasia’nın Ukrayna hukuku çerçevesinde finansal bir kurum olarak kayıtlı olması gerekliliğinden kaynaklanmaktadır.

27 Haziran 2014 tarihinde, Astelit Yüksek İdare Mahkemesine yukarıda belirtilmiş olan kararın temyizi için başvuruda bulunmuş ve Euroasia’nın, Hollanda mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 14 Temmuz 2014 tarihinde, Ukrayna Yüksek Mahkemesi başvurunun Temyiz Mahkemesinde incelenmesi için göndermiştir.

2 Aralık 2014 tarihinde, Temyiz Mahkemesi Astelit’in başvurusunu tamamıyla reddetmiştir. Ek stopaj ödemesi ile ilgili daha önce alınan karar (11.651 HRV) ve Euroasia’nın finansal olmayan bir kurum niteliğinde olduğu netleşmiştir.

Olumsuz dava kararı doğrultusunda, Ukrayna vergi otoritesi Astelit temsilcilerini bir toplantıya davet etmiş ve 2011-2012 yılları için %10’a kadar olan stopaj farkının ve %3 vergi cezasının gönüllü olarak ödenmesini teklif etmiştir. Buna istinaden Astelit 4.105 HRV (31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 497 TL) tutarındaki bu farkı 2014 Aralık ayında ödemiştir.

26 Mart 2015 tarihinde, Astelit Temyiz Mahkemesine yukarıda belirtilen kararın temyizi için başvuruda bulunmuş ve Euroasia’nın, Hollanda mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir ancak 30 Mart 2015 tarihinde Astelit’in Temyiz Mahkemesine başvurusu reddedilmiş ve Astelit’in karara itiraz olanağı kalmamıştır.

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, Şirket Yönetimi’nin görüşleri doğrultusunda, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait ceza riskleri için konsolide finansal tablolarda konuyla ilgili 4.806 HRV (31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 582 TL) tutarında karşılık ayrılmıştır (31 Aralık 2014: 707 TL).

19.6 Turkcell Superonline’a İlişkin Koşullu Varlık ve Yükümlülükler

19.6.1 Turkcell Superonline’a Evrensel Hizmet Katkı Payı Nedeni ile Gönderilen Ödeme Emri

Beykoz Vergi Dairesi Müdürlüğü Turkcell Superonline’a, Evrensel Hizmet Katkı Payının 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Superonline Uluslararası Elektronik Bilgilendirme Telekomünikasyon ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş. tarafından eksik ödenmesi nedeni ile 24 Ekim 2011 tarihinde 1.192 TL tutarında ödeme emri tebliğ etmiştir. 31 Ekim 2011 tarihinde ödeme emirlerinin iptali için 4 ayrı dava açılmıştır. Dava konusu bedeller 7 Aralık 2011 tarihinde faizi ile birlikte 1.203 TL olarak ödenmiştir. 21 Aralık 2011 tarihinde Turkcell Superonline ve Çukurova Holding A.Ş. arasında yapılmış olan hisse satış sözleşmesine istinaden Demir Toprak İth. İhr. ve Tic. A.Ş. , Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. ve Endüstri Holding A.Ş.’den ödenen cezanın Turkcell Superonline’a geri ödenmesi için ihtarname düzenlenmiştir. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla herhangi bir tahsilat yapılmamıştır.

Söz konusu bedel yürütmeyi durdurma kararı alınması ya da davanın Turkcell Superonline lehine sonuçlanması halinde iade alınacaktır. Bu davalardan toplam bedelleri 330 TL ve 450 TL olan ödeme emirlerine ilişkin davalar 28 Kasım 2012 tarihinde Turkcell Superonline lehine iptal edilmiş olup, kararlar Turkcell Superonline’a 23 Ocak 2013 ve 28 Ocak 2013 tarihlerinde tebliğ edilmiştir. Bu kararlar, Beykoz Vergi Dairesi

Beykoz Vergi Dairesi’nin temyiz talepleri reddedilmiş, onama kararları alınmıştır. İdarenin onama kararlarına ilişkin yapılan karar düzeltme başvurusu da reddedilmiş, kararlar kesinleşmiştir. Kesinleşen lehe kararlar üzerine bedellerin iadesi için 410 TL ve 558 TL’lik iki ayrı tam yargı davası açılmıştır. Tam yargı davasından sonra Ulaştırma Bakanlığına bağlı Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından 2005 yılına ait Evrensel Hizmet Bedeli Katkı Payına istinaden 330 TL; 2006 yılı için 449 TL 17 Haziran 2015 tarihinde ödenmiş olup; eksik kalan faiz talebi 2005 yılı için 80 TL, 2006 yılı için İse 109 TL olup bu talepler yönünden davalara devam edilmektedir. Ayrıca, diğer iki davanın ise reddine karar verilmiş olup kararlar Turkcell Superonline tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz edilen davalardan 68 TL ve 354 TL değerinde olan ödeme emirlerine ilişkin davalar Danıştay tarafından lehe bozulmuştur.

19.7 Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar Ve İştiraklerin Şarta Bağlı Yükümlülüklerindeki Şirket’in Payı

2015 2014

A-tel’deki payları nedeniyle Gruba yüklenilen şarta bağlı

yükümlülükler (i) -

-Fintur’daki ait payları nedeniyle Gruba yüklenilen şarta bağlı

yükümlülükler (ii) -

-Fintur’un şarta bağlı yükümlülüklerindeki Grup’un payı - 1.101

A-tel’in şarta bağlı yükümlülüklerinde Grup’un payı -

-Şirket’in müşterek yönetime tabi ortaklıklarındaki ve iştiraklerindeki payı nedeniyle şarta bağlı yükümlülükleri oluşmuştur. Gösterilen tutarlar, Şirket’in yatırımcı olarak sorumlu olduğu bu tür şarta bağlı yükümlülüklerin toplam tutarını ifade etmektedir. Fonların işletmeden çıkışını gerektiren durum, iş ortaklıklarının gelecekteki faaliyetlerinin mevcut dönemde beklenenden daha az ya da daha fazla karlı olmasına bağlıdır.

Şirket’in kendi iş ortaklıklarında bulunan diğer ortakların yükümlülüklerine ilişkin şarta bağlı bir yükümlülüğü yoktur.

252

A A H H Ü TL ER erilen bank a t emina t mekt upları v e gar an tiler:

alık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminat, rehin ve ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 201531 Aralık 2014 TLABD DolarıAvroTL KarşılığıBYRAZNUAHTL KarşılığıTLABD DolarıAvroBYRAZN üzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin utarı803.821371.64710.614123.0963.517.0315.150-504.496361.13723.62425.6674.835.9185.150 Teminat803.821371.64710.614123.0963.517.0315.150-504.496361.13723.62425.6674.835.9185.150 Rehin------ İpotek------ on kapsamına dahil edilen ermiş olduğu TRİ’lerin toplam 1.101.195482.130169.164---1.050.0003.191.271474.2001.169.2742.000-- Teminat1.101.195482.130169.164---1.050.0003.191.271474.2001.169.2742.000-- Rehin------ İpotek------ aaliyetlerinin yürütülmesi cunu temin amacıyla oplam tutarı153.794153.794-----94.21294.212 ---- Teminat153.794153.794-----94.21294.212---- Rehin------------- İpotek------------- erilen TRİ’lerin toplam tutarı------------- i.Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin------------- Teminat------------- Rehin------------- İpotek------------- ii.B ve C maddeleri kapsamına girmeyen etleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin utarı------------- Teminat------------- Rehin------------- İpotek------------- iii.C maddesi kapsamına girmeyen 3. Kişiler ermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı------------- Teminat------------- Rehin------------- İpotek------------- 2.058.8101.007.571179.778123.0963.517.0315.1501.050.0003.789.979929.5491.192.89827.6674.835.9185.150 et’in vermiş olduğu diğer TRİ’ler yoktur (31 Aralık 2014: Yoktur). Diğer verilen TRİ’lerin özkaynaklara oranı %0’dır.

RK CE LL İ LE Şİ M H İZ M ET LE A . V E B A ĞL I O RT A K LI K LA RI ra lık 2 01 5 T ar ih in de S on a E re n H es ap D ön em in e A it K on so lid e F in an sa l T ab lo Di pn ot la

utarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)

Belgede Bu rapor 138 sayfadır. (sayfa 108-116)