II. GENEL BİLGİLER

2.3. Uyku

2.3.2. Uykunun fizyolojisi

10 sjuksköterskor inom den kommunala hemsjukvården intervjuades. Berättelserna analyserades med hjälp av latent innehållsanalys. Resultaten visade att kommunens sjuksköterskor ansåg att en av de stora svårigheterna när de kom till ett boende eller till patientens hem var att få fram aktuell kunskap om patienten. Den skriftliga dokumentationen var ofta dålig eller otillgänglig. För att åstadkomma handlingsprogram inför eventuell försämring efterlystes utarbetad vårdplanering och bättre samarbete mellan vårdcentral, kommunens verksamhet samt akutsjukvård. Läkarna efterfrågade bättre rutiner för hur besluten kunde följas upp. Vikten av att samma språk talas mellan sjukhus och primärvård

betonades. Svaren handlade även om utbildningsnivå och fortbildning av personalen, vem som ska ansvara för personalgrupperna och om olika tekniska hjälpmedel. Anmälningsfallen skrämde

sjuksköterskorna och det var problem med att delegera tillsyn över, eller våga lämna kvar försämrade patienter. På grund av stora personalgrupper blev personkännedomen dålig. Professionsstrid och avsaknad av förståelse från omgivningen skapade osäkerhet i beslutsprocessen. Det var inte ovanligt att akuta beslut fattades under stress över annat ogjort arbete. De ansåg att tid inte fanns för att återkomma och se hur situationen utvecklats. Läkarna betonade behovet av ökade resurser utan att ange specialitet. Intervjupersonerna upplevde att utskrivningen från sjukhusen skedde för tidigt och vilket ökade deras ansvarsbörda ytterligare.

Delarbete V syftade till att belysa ledares syn på remitteringen av äldre till akutvården och jämföra resonemang hos ledare med social, omvårdnads- respektive medicinsk bakgrund. Intervjuer med områdeschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) eller avdelningsföreståndare och klinikchefer/motsv. i kommuner och landsting inom ett län, totalt 30 intervjuer, genomfördes. De narrativa intervjuerna analyserades med hjälp av tematisk innehållsanalys. Samtliga ledare ansåg att sjuksköterskorna behöver känna trygghet i sina beslut, men skiljde sig åt om hur det skulle uppnås.

Läkarna talade om arbetsmiljö, lön och personlig utveckling, chefer med social bakgrund lyfte mer fram gruppens utveckling och personliga egenskaper hos sjuksköterskan. Ledare med

omvårdnadsbakgrund talade om mål, riktlinjer och om svagheter inom organisationen. De olika budskap som gavs om vad som bör prioriteras kan ses som en förklaring till varför

kommunsjuksköterskorna saknade förståelse och stöd från arbetsledningen, vilket i sin tur kan leda till den osäkerhet som sjuksköterskorna uttryckte.

Sammanfattning

Avhandlingen har fokuserat på den äldre människan och sjuksköterskan i den process som följer på en förändring i den äldres hälsa; sjuksköterskans beslutsprocess, den förflyttning som sker och

upplevelser av omhändertagandet på en akutmottagning. Den kombination av metoder som använts har fördjupat förståelsen av de pågående processerna. Resultaten visar komplexiteten i

kommunsjuksköterskans beslutsprocess. Många aspekter influerar besluten som patientens fysiska kondition, kunskapen om patienten som finns tillgänglig, medarbetares och kommunsjuksköterskans egna kunskaper och patientens och anhörigas önskemål som inte alltid överensstämmer. Genom förflyttningen försätts patienten i ett ”transition”- tillstånd (se Meleis m.fl. 2000) som ytterligare kan öka sårbarheten. Den gamla människan möter organisationer i förändring med nedskärningar, nya rutiner och ett delat huvudmannaansvar. En tolkning av resultaten i avhandlingen är att processen den gamle befinner sig i inom systemet kan betecknas som ”in-between-syndromet”.

Såväl etiska som humanistiska aspekter kan läggas på att ha ett ansvar. När ansvaret involverar annan person finns också den moraliska aspekten med (Lögstrup 1956). Det faktum att någon är beroende av dig ålägger dig ett ansvar menar Lögstrup. Sjuksköterskan är, utifrån lagar och förordningar, ansvarig för den vård hon/han ger. Hon/han möter patienten öga mot öga och förväntas fatta ett beslut om den bästa möjliga vård där den etiska aspekten inte kan förbises. Det ökar hennes/hans ansvar ytterligare.

Av ekonomiska skäl är risken stor att kommunerna anställer personal med lägre utbildning för de svåra uppgifter som vården av äldre och handikappade innebär. Det kan ge vårdarna en känsla av att deras arbete är mindre värt och att vem som helst kan utföra det. Känslan av att vem som helst kan utföra ens arbete kan få som följd att vårdarna förlorar motivation och engagemang och upplever att det sätt på hur arbetet utförs saknar betydelse.

Antalet gamla, sårbara personer i samhället blir fler och risken ökar att medicinskt omhändertagande och omvårdnaden baseras på rutiner som mer passar systemet än de gamla, med ett förtingligande som följd. För patienten i ett tillstånd av förflyttning ses det ytterst nödvändigt att dialogen om rutiner som skapats utifrån den gamles behov får fortsätta och i en ökad takt.

REFERENCES

Adams, A., Bond, S. & Hale, C. A. (1998) Nursing organizational practice and its relationship with other features of ward organization and job satisfaction. Journal of Advanced Nursing 27, 1212-1222.

Aevarsson, O. & Skoog, I. (1997) Dementia disorders in a birth cohort followed from age 85 to 88:

The influence of mortality, refusal rate, and diagnostic change on prevalence. International Psychogeriatrics 9, 11-23.

Akner, G. (2004) Multisjuklighet hos äldre : analys, handläggning och förslag om äldrevårdscentral.

Liber, Stockholm.

Albinsson, L. (2002). A palliative approach to dementia care : leadership and organisation, existential issues and family support. [dissertation].Uppsala univ., Uppsala.

Altman, D. G. (1999) Practical statistics for medical research. Chapman and Hall, London.

Anell, A. & Hjortsberg, C. (2001) Omstruktureringen av vården--störst konsekvenser för de äldre.

Läkartidningen 98, 560-564.

Axelsson, L. (2000). Den svenska hälso- och sjukvårdens styrning och ledning : en delikat balansakt.

[dissertation]. Nordiska hälsovårdshögsk., Göteborg.

Bailey, P. H. (1996) Assuring quality in narrative analysis. Western Journal of Nursing Research 18, 186-194.

Bakalis, N., Bowman, G. S. & Porock, D. (2003) Decision making in Greek and English registered nurses in coronary care units. International Journal of Nursing Studies 40, 749-760.

Baxter, B. (1991) Content analysis. In: Montgomery, B. M. & Duck, S. (eds) Studying interpersonal interaction. Guilford, New York, pp. 239-254.

Beauchamp, T. L. & Childress, J. F. (2001) Principles of biomedical ethics. 5. ed, Oxford University Press, New York.

Beavan, V. & Stephens, C. (1999) The characteristics of traumatic events experienced by nurses on the accident and emergency ward. Nursing Praxis in New Zealand 14, 12-21.

Benner, P. (1984) From novice to expert : excellence and power in clinical nursing practise. Addison-Wesley, Menlo Park, Calif.

Benner, P., Tanner, C. & Chesla, C.A. (1996) Expertise in Nursing Practice. Caring, Clinical Judgement, and Ethics. New York: Springer Publishing Company.

Benner, P., Hooper-Kyriabeidis, P. & Stannard, D. (1999). Clinical wisdom and interpretations in critical care. A thinking in action approach. W.B. Sanders Company, Philadelphia.

Benoliel, J. Q. (1996) Grounded theory and nursing knowledge... presented at a symposium sponsored by the College of Nursing, University of Rhode Island in October 1994. Qualitative Health Research 6, 406-428.

Blumer, H. (1969) Symbolic interactionism : perspective and method. University of California Press, Berkeley.

Breda, K. L., Anderson, M. A., Hansen, L., Hayes, D., Pillion, C. & Lyon, P. (1997) Enhanced nursing autonomy through participatory action research. Nursing Outlook 45, 76-81.

Bruce, T. A., Bowman, J. M. & Brown, S. T. (1998) Factors that influence patient satisfaction in the emergency department. Journal of Nursing Care Quality 13, 31-37.

Bucknall, T. (2003) The clinical landscape of critical care: nurses' decision-making. Journal of Advanced Nursing 43, 310-319.

Bucknall, T. & Thomas, S. (1997) Nurses' reflections on problems associated with decision-making in critical care settings. Journal of Advanced Nursing 25, 229-237.

Burnard, P. (1991) A method of analysing interview transcripts in qualitative research. Nurse Education Today 11, 461-466.

Burns, N. & Grove, S. K. (2001) The practice of nursing research : conduct, critique & utilization. 4th ed, Saunders, Philadelphia, pp 19-60, pp 406-408.

Caris-Verhallen, W. M., Kerkstra, A. & Bensing, J. M. (1997) The role of communication in nursing care for elderly people: a review of the literature. Journal of Advanced Nursing 25, 915-933.

Carpenter, B. D., Van Haitsma, K., Ruckdeschel, K. & Lawton, M. P. (2000) The psychosocial preferences of older adults: a pilot examination of content and structure. Gerontologist 40, 335-348.

Cattini, P. & Knowles, V. (1999) Core competencies for clinical nurse specialists: a usable framework.

Journal of Clinical Nursing 8, 505-511.

Chick, N. & Meleis, A. I. (1986) Transitions: a nursing concern. In: Chinn, P. L. (ed) Nursing research methodology : issues and implementation. Aspen Publishers, Rockville, Md., pp.

237-257.

Cioffi, J. (1998) Decision making by emergency nurses in triage assessments. Accident and Emergency Nursing 6, 184-191.

Cioffi, J. & Markham, R. (1997) Clinical decision-making by midwives: managing case complexity.

Journal of Advanced Nursing 25, 265-272.

Coyne, I. T. (1997) Sampling in qualitative research. Purposeful and theoretical sampling; merging or clear boundaries? Journal of Advanced Nursing 26, 623-630.

Curtin, L. (1997) How--and how not--to be a transformational leader. Nursing Management 28, 7-8.

Dahlberg, K. (1997) Kvalitativa metoder för vårdvetare. 2nd, rev. ed, Studentlitteratur, Lund.

Dencker, K. (1992). The closure of a mental hospital in Sweden : long-term care patients and nursing staff facing relocation. [dissertation]. Göteborg univ., Göteborg.

Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (eds) (1994) Handbook of qualitative research. Sage, Thousand Oaks, Calif.

Downe-Wamboldt, B. (1992) Content analysis: method, applications, and issues. Health Care for Women International 13, 313-321.

Dreyfus, H. L., Dreyfus, S. E. & Athanasiou, T. (1986) Mind over machine : the power of human intuition and expertise in the era of the computer. Free Press, New York.

Drory, Y., Shapira, I., Goldbourt, U., Fisman, E. Z., Villa, Y., Tenenbaum, A. & Pines, A. (2000) Emergency room referral to internal medicine wards or to coronary care units of patients with first acute myocardial infarction. Israel Study Group on First Acute Myocardial Infarction.

Journal of Medicine 31, 90-100.

Eagle, D. J., Rideout, E., Price, P., McCann, C. & Wonnacott, E. (1993) Misuse of the emergency department by the elderly population: myth or reality? Journal of Emergency Nursing 19, 212-218.

Eckes, L. M. (1996) Perspectives. Active listening. Gastroenterology Nursing 19, 219-220.

Ellis, P. A. (1997) Processes used by nurses to make decisions in the clinical practice setting. Nurse Education Today 17, 325-332.

Eriksen, E. O. & Weigård, J. (1999) Kommunikativ handling og deliberativt demokrati : Jürgen Habermas´ teori om politikk og samfunn. Fagbokforlaget, Bergen.

Erikson, E. H. (1982) The life cycle completed : a review. Norton, New York.

Eriksson, C. & Saveman, B. (2002) Nurses' experiences of abusive/non-abusive caring for demented patients in acute care settings. Scandinavian Journal of Caring Sciences 16, 79-85.

Fagerberg, I. (1998). Nursing students' narrated, lived experiences of caring, education and the transition into nursing, focusing on care of the elderly. [dissertation]. Karol. inst, Stockholm,.

Fagerberg, I. (2004) Registered Nurses' work experiences: personal accounts integrated with professional identity. Journal of Advanced Nursing 46, 284-291.

Fagerberg, I. & Kihlgren, M. (2001) Registered nurses' experiences of caring for the elderly in different health-care areas. International Journal of Nursing Practice 7, 229-236.

Glaser, B. G. (1992) Basics of grounded theory analysis : emergence vs forcing. Sociology Press, Mill Valley, Calif.

Glaser, B. G. (1978) Theoretical sensitivity : advances in the methodology of grounded theory.

Sociology Press, Mill Valley, Calif.

Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (1967) The discovery of grounded theory : strategies for qualitative research. Aldine, Chicago.

Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004) Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today 24, 105-112.

Gurner, U. & Thorslund, M. (2003) Dirigent saknas i vård och omsorg för äldre : om nödvändigheten av samordning. Natur och kultur, Stockholm.

Habermas, J., Carleheden, M. & Molander, A. (1994) Samhällsvetenskapernas logik. Daidalos, Göteborg.

Habermas, J., Molander, A. & Carleheden, M. (1990) Kommunikativt handlande : texter om språk, rationalitet och samhälle. Daidalos, Göteborg.

Halimaa, S. (2001) Video recording as a method of data collection in nursing research. Vård I Norden 21, 21-26.

Hansagi, H., Olsson, M., Sjöberg, S., Tomson, Y. & Göransson, S. (2001) Frequent use of the hospital emergency department is indicative of high use of other health care services. Annals of Emergency Medicine 37, 561-567.

Hansebo, G. (2000). Assessment of patients' needs and resources as a basis in supervision for individualised nursing care in nursing home wards : evaluation of an intervention study.

[dissertation]. Karol. inst., Stockholm,.

Hawes, C., Morris, J. N., Phillips, C. D., Mor, V., Fries, B. E. & Nonemaker, S. (1995) Reliability estimates for the Minimum Data Set for nursing home resident assessment and care screening (MDS). Gerontologist 35, 172-178.

Hoffman, K., Donoghue, J. & Duffield, C. (2004) Decision-making in clinical nursing: investigating contributing factors. Journal of Advanced Nursing 45, 53-62.

Horney, K., Randén, S. & Ahlberg, A. (1989) Att förverkliga sig själv. Ny utg., Rabén & Sjögren, Stockholm.

Häggstrom, E., Kihlgren, A. L., Kihlgren, M. & Sörlie, V. Municipal care - the relatives' struggle for a better and just care for the older people (submitted).

Häggstrom, E., Skovdahl, K., Fläckman, B., Kihlgren, A. L. & Kihlgren, M. (2005) Work satisfaction and dissatisfaction--caregivers' experiences after a two-year intervention in a newly opened nursing home. Journal of Clinical Nursing 14, 9-19.

Hälso- och sjukvårdslagen. SFS 1982:763. Health and Medical Service Act.

Kihlgren, M. & Thorsen, H. (1996) Violation of the patient's integrity, seen by staff in long-term care.

Scandinavian Journal of Caring Sciences 10, 103-107.

Kitwood, T. M. (1997) Dementia reconsidered : the person comes first. Open University Press, Buckingham ; Bristol, Pa.

Kondracki, N. L., Wellman, N. S. & Amundson, D. R. (2002) Content analysis: review of methods and their applications in nutrition education. Journal of Nutrition Education and Behavior 34, 224-230.

Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund.

Lagergren, M., Fratiglioni, L., Hallberg, I. R., Berglund, J., Elmståhl, S., Hagberg, B., Holst, G., Rennemark, M., Sjölund, B. M., Thorslund, M., Wiberg, I., Winblad, B. & Wimo, A. (2004) A longitudinal study integrating population, care and social services data. The Swedish National study on Aging and Care (SNAC). Aging Clinical and Experimental Research 16, 158-168.

Latimer, J. (1997) Figuring identities : older people, medicine, and time. In: Jamieson, A., Harper, S.

& Victor, C. (eds) Critical approaches to ageing and later life. Open University Press, Buckingham.

Lauri, S., Lepisto, M. & Kappeli, S. (1997) Patients' needs in hospital: nurses' and patients' views.

Journal of Advanced Nursing 25, 339-346.

Lee, S. W., Goh, C. & Chan, Y. H. (2003) Emergency department usage by community step-down facilities--patterns and recommendations. Annals of the Academy of Medicine, Singapore 32, 697-702.

Leininger, M.M. (1985) Transcultural care diversity and universality: a theory of nursing. Nursing and Health Care, 6, 209-212.

Leininger, M. M. (1991) Culture care diversity and universality : a theory of nursing. National League for Nursing Press, New York.

Lindseth, A. & Norberg, A. (2004) A phenomenological hermeneutical method for researching lived experience. Scandinavian Journal of Caring Sciences 18, 145-153.

Luker, K. A., Austin, L., Caress, A. & Hallett, C. E. (2000) The importance of 'knowing the patient':

community nurses' constructions of quality in providing palliative care. Journal of Advanced Nursing 31, 775-782.

Løgstrup, K. E. (1956) Den etiske fordring. Gyldendal, Copenhagen.

Løgstrup, K. E. (1994) Det etiska kravet. Daidalos, Göteborg.

MacLean, S. L., Bayley, E. W., Cole, F. L., Bernardo, L., Lenaghan, P. & Manton, A. (1999) The LUNAR project: a description of the population of individuals who seek health care at emergency departments... Learning and Using New Approaches in Research. Journal of Emergency Nursing 25, 269-282.

Meleis, A. I., Lipson, J. G. & Paul, S. M. (1992) Ethnicity and health among five Middle Eastern immigrant groups. Nursing Research 41, 98-103.

Meleis, A. I., Sawyer, L. M., Im, E., Messias, D. K. H. & Schumacher, K. (2000) Experiencing transitions: an emerging middle-range theory. Advances in Nursing Science 23, 12-28.

Mezey, M., Lavizzo-Mourey, R. J., Brunswick, J. & Taylor, L. A. (1992) Consensus among geriatric experts on the components of a complete nursing-home admission assessment. Nurse Practitioner 17, 50, 53-56, 61.

Mishler, E. G. (1986) Research interviewing : context and narrative. Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass. pp. 53-59

Moons, P., Arnauts, H. & Delooz, H. H. (2003) Nursing issues in care for the elderly in the emergency department: an overview of the literature. Accident and Emergency Nursing 11, 112-120.

Morris, J. N., Hawes, C., Fries, B. E., Phillips, C. D., Mor, V., Katz, S., Murphy, K., Drugovich, M. L.

& Friedlob, A. S. (1990) Designing the national resident assessment instrument for nursing homes. Gerontologist 30, 293-307.

Morris, J. N., Nonemaker, S., Murphy, K., Hawes, C., Fries, B. E., Mor, V. & Phillips, C. (1997) A commitment to change: revision of HCFA's RAI. Journal of the American Geriatrics Society 45, 1011-1016.

Morse, J. M. (1991) Strategies for sampling. In: M., M. J. (ed) Qualitative nursing research: a contemporary dialogue. Sage, Newbury Park, pp. 127-145.

Murphy, A. W., Leonard, C., Plunkett, P. K., Brazier, H., Conroy, R., Lynam, F. & Bury, G. (1999) Characteristics of attenders and their attendances at an urban accident and emergency department over a one year period. Journal of Accident & Emergency Medicine 16, 425-427.

Norberg, A., Hallberg, I.-L., Kihlgren, M. & Björvell, H. (1996) Omvårdnad i hälso- och sjukvård. In:

Behov och resurser i vården : en analys. Del B (SOU; 1996:163) Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, Stockholm, pp. 173-224.

Norberg, A., Sandman, P. O. & Winblad, B. (1985) Etiska överväganden vid forskning på dementa patienter. Läkartidningen 85, 4528-4530.

Nyström, M., Dahlberg, K. & Carlsson, G. (2003) Non-caring encounters at an emergency care unit -- a life-world hermeneutic analysis of an efficiency-driven organization. International Journal of Nursing Studies 40, 761-769.

Nyström, M. (2003) Möten på en akutmottagning : om effektivitetens vårdkultur. Studentlitteratur, Lund.

Olsson, K. & Ek, A. (2002) Transition: how a concept has been used in nursing science. Theoria Journal of Nursing Theory 11, 4-12.

Orme, L. & Maggs, C. (1993) Decision-making in clinical practice: how do expert nurses, midwives and health visitors make decisions? Nurse Education Today 13, 270-276.

Palme, J., Bergmark, A., Backman, O., Estrada, F., Fritzell, J., Lundberg, O., Sjoberg, O., Sommestad, L. & Szebehely, M. (2003) A welfare balance sheet for the 1990s: final report of the Swedish Welfare Commission. Scandinavian Journal of Public Health 60, 7-143.

Patton, M. Q. (2002) Qualitative research & evaluation methods. 3. ed, SAGE, London.

Perkel, L. K. (2002) Nurse executives' values and leadership behaviors: conflict or coexistence?

Nursing Leadership Forum 6, 100-107.

Polit, D. F. & Beck

C. T.

(2004) Nursing research : principles and methods. 7. ed, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.

Radwin, L. E. (1998) Empirically generated attributes of experience in nursing. Journal of Advanced Nursing 27, 590-595.

Rahm, Hallberg, I., Karlsson, S., Westergren, A., Dozet, A., Lithman, T. & Elmstahl, S. (2002) Kommunal och regional vård till äldre: vård och omsorg i Eslöv, Hässleholm, Malmö, Osby och Ystad till personer 65 år och däröver, våren 2001: en delstudie i SNAC, rapport 1. Lunds universitet, Institutionen för omvårdnad, Lund.

Raingruber, B. (2001) The expertise of emergency room nurses. Paper for oral presentation at the7th Annual QHR Conference in Soul Korea.

Rantz, M. J., Grando, V., Conn, V., Zwygart-Staffacher, M., Hicks, L., Flesner, M., Scott, J., Manion, P., Minner, D., Porter, R. & Maas, M. (2003) Innovations in long-term care. Getting the basics right: care delivery in nursing homes. Journal of Gerontological Nursing 29, 15-25.

Ricoeur, P. (1976) Interpretation theory : discourse and the surplus of meaning. 8. pr. ed, Texas Christian Univ. Press, Fort Worth, Tex.

Ruland, C. (1998). Integrating patient preferences for self-care capability in nursing care : effects on nurse's care priorities and patient outcomes. [Dissertation]. Case Western Reserve University, Clevland, Ohio.

Ryan, N. (1996) A study of the contribution of effective pressure care on elderly female patients attending accident and emergency who have a suspected fractured neck of femur. Accident and Emergency Nursing 4, 21-24.

Sahlsten, M. J., Larsson, I. E., Lindencrona, C. S. & Plos, K. A. (2005) Patient participation in nursing care: an interpretation by Swedish Registered Nurses. Journal of Clinical Nursing 14, 35-42.

Saliba, D., Kington, R., Buchanan, J., Bell, R., Wang, M., Lee, M., Herbst, M., Lee, D., Sur, D. &

Rubenstein, L. (2000) Appropriateness of the decision to transfer nursing facility residents to the hospital. Journal of the American Geriatrics Society 48, 154-163.

Salvage, J. (1993) Nursing in action : strengthening nursing and midwifery to support health for all.

WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.

Sandelowski, M. (1995) Focus on qualitative methods. Sample size in qualitative research. Research in Nursing & Health 18, 179-183.

Sandelowski, M. (1997) "To be of use": enhancing the utility of qualitative research. Nursing Outlook 45, 125-132.

Sandelowski, M. (1998) Focus on qualitative methods. The call to experts in qualitative research.

Research in Nursing & Health 21, 467-471.

Sarvimäki, A. & Sandelin Benkö, S. (2001) Values and evaluation in health care. Journal of Nursing Management 9, 129-137.

Schneller, E. S. (1997) Accountability for health care: a white paper on leadership and management for the U.S. health care system. Health Care Management Review 22, 38-48; discussion 49-57.

Schumacher, K. L. & Meleis, A. I. (1994) Transitions: a central concept in nursing. Image: Journal of Nursing Scholarship 26, 119-127.

Socialstyrelsen. (National Board of Health and Welfare) (2005a) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsen, Stockholm.

Socialstyrelsen. (National Board of Health and Welfare) (2005b) Vård och omsorg om äldre : lägesrapport 2004. Socialstyrelsen, Stockholm

In document AMELİYATHANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE, UYKU SORUNLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ (Page 36-0)